8 Haziran 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27605

YÖNETMELİK

Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan:

NÜKLEER VE NÜKLEER ÇİFT KULLANIMLI EŞYALARIN İHRACATINDA

İZNE ESAS OLACAK BELGENİN VERİLMESİNE İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 13/9/2007 tarihli ve 26642 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı Eşyaların İhracatında İzne Esas Olacak Belgenin Verilmesine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Eşya Kalemi: Nükleer Transfer Uyarı Listesi veya Nükleer Çift Kullanım Listesi kapsamında barışçıl amaçlı ihracatı yapılan madde, malzeme, ekipman ve ilgili teknolojiyi,

             b) Güvence Belgesi: Bu Yönetmelik kapsamına giren eşya kaleminin/kalemlerinin ihracatı/transferi durumunda Yönetmeliğin 10 uncu, 13 üncü, 14 üncü ve 15 inci maddelerinde yer alan taahhütleri içeren alıcı ülkenin ilgili resmi makamlarından alınmış onaylı belgeyi,

             c) Güvenlik Denetimi Anlaşması: Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması uyarınca, taraf ülkelerin sınırları içinde barışçıl amaçlarla kullanılan nükleer maddeler üzerinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının güvenlik denetimini kabul ettiğine dair Ajans ile imzalamış oldukları anlaşmayı,

             ç) İzne Esas Olacak Belge: 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat Yönetmeliği gereğince Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından verilecek ihracat iznine esas Kurumca bu Yönetmelikteki usul ve esaslara uygun olarak düzenlenecek belgeyi,

             d) Kurum: Türkiye Atom Enerjisi Kurumunu,

             e) NSYÖA: Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşmasını,

             f) Nükleer Çift Kullanım Listesi: Kurum tarafından hazırlanan nükleer çift kullanımlı madde, malzeme, ekipman ve ilgili teknolojiden oluşan ihracat kontrolüne tabi eşya kaleminin/kalemlerinin listesini,

             g) Nükleer Çift Kullanımlı Eşya: Nükleer alan dışında kullanımının yanı sıra nükleer alanda da kullanılabilme özelliğine sahip eşya kalemini/kalemlerini,

             ğ) Nükleer Transfer Uyarı Listesi: Kurum tarafından hazırlanan nükleer alanda kullanılmak üzere özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış madde, malzeme, ekipman ve ilgili teknolojinin ihracat kontrolüne tabi eşya kaleminin/kalemlerinin listesini,

             h) Son Kullanım Sertifikası: Bu Yönetmelik kapsamına giren ticarete konu eşya kaleminin/kalemlerinin son kullanım yeri ve son kullanım amacını belirten, ithalatçıdan alınan onaylı belgeyi,

             ı) Teslim Teyit Belgesi: İhracatın izin süresi içinde gerçekleştiğini gösteren onaylı resmi belgeyi,

             i) Tüm Hassas İhracatın Kontrolü: Kurum tarafından hazırlanan listelerde yer almayan ve normal şartlarda ihracat için Kurumdan İzne Esas Olacak Belge alınmasını gerektirmeyen eşya kaleminin/kalemlerinin ihracatının kontrolünü,

             j) UAEA: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansını,

             k) Yeniden transfer: Nükleer Transfer Uyarı Listesi veya Nükleer Çift Kullanım Listesi kapsamında ihraç edilen herhangi bir eşya kaleminin alıcı ülke tarafından başka bir ülkeye yeniden ihraç edilmesini,

             ifade eder.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Nükleer Transfer Uyarı ve Nükleer Çift Kullanım listelerinde yer alan eşya kaleminin/kalemlerinin herhangi bir alıcı ülkeye yapılacak barışçıl amaçlı ihracatı ve yeniden transferi için İzne Esas Olacak Belge alınması zorunludur.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Nükleer Çift Kullanım Listesi kapsamındaki eşya kaleminin/kalemlerinin ihracatında, ihraç edilen eşya kaleminin/kalemlerinin veya ihraç edilen eşya kalemi/kalemleri kullanılarak üretilen malzeme, ekipman veya teknolojinin nükleer silah veya patlayıcı yapımında ya da UAEA’nın güvenlik denetimi olmayan bir nükleer yakıt çevrimi faaliyetinde kullanılmayacağına dair bir taahhütü içeren son kullanım sertifikası istenir. Kurum, aşağıda belirtilen durumlarda, ihracatçının alıcı ülkenin resmi makamlarından alınan yukarıdaki taahhütleri içeren ayrı bir güvence belgesi sunmasını isteyebilir.

             a) İhracatçının ihraç edeceği eşya kaleminin/kalemlerinin nükleer silahların yayılması veya geliştirilmesi riski taşıyabilecek bir faaliyette kullanılabileceğinden şüphe duyduğu yönünde Kuruma beyanda bulunması,

             b) İlgili kurum veya kuruluşlardan gelen bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda söz konusu eşya kaleminin/kalemlerinin nükleer silahların yayılması veya geliştirilmesi riski taşıyabilecek bir faaliyette kullanılabileceği yönünde şüphe duyulması,

             c) Ulusal ve uluslararası güvenliği tehlikeye düşürebileceğine, insan hakları ihlaline ve Türkiye’nin ikili ve/veya çok taraflı uluslararası ilişkilerinde olumsuz gelişmelere yol açabileceğine dair bulguların olması,

             ç) Ülkemizce belirlenmiş riskli ülkeler/şirketler listesinde yer alan ülke, firma ve şahıslara yönelik sevkıyatların söz konusu olması.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Türkiye’den ihraç edilen Nükleer Çift Kullanım Listesi kapsamındaki eşya kaleminin/kalemlerinin veya ilgili teknolojinin yeniden transferi ve Türkiye'den ihraç edilen Nükleer Çift Kullanım Listesi kapsamındaki eşya kaleminin/kalemlerinin veya ilgili teknolojiden yararlanılarak elde edilen eşya kaleminin/kalemlerinin ihracatı söz konusu olduğunda, ilk transfer sırasında uyulması istenen kuralların yeniden transfer ya da ihracat işleminde de uygulanacağına dair taahhüt içeren son kullanım sertifikası istenir.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(2) Özel durumlarda, ihracatçının talebinde yer alan gerekçeler Kurum tarafından değerlendirildikten sonra verilen izin süresi uzatılabilir. Gerekçenin uygun görülmediği durumlarda ise İzne Esas Olacak Belge iptal edilir. Kurum süre uzatımı ve İzne Esas Olacak Belgenin iptal edildiğini Gümrük Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’na bildirir.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan, Son Kullanım Sertifikası adlı Ek 2’deki imza kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Son kullanıcı olarak, ithal edilen bu eşya kaleminin/kalemlerinin; yukarıda belirtilen amaçla yukarıda belirtilen yerde kullanılacağını, nükleer silah veya patlayıcıyla ilgili bir faaliyette veya güvenlik denetimi olmayan bir nükleer yakıt çevrimi faaliyetinde kullanılmayacağını ve bu tür bir faaliyette kullanılacağından şüphe duyulduğunda yeniden transfer edilmeyeceğini taahhüt ederiz.

(As end-user, we guarantee that the imported items will only be used for the above-mentioned purposes and at the above mentioned place; that the imported items will not be used in any nuclear explosive activity or unsafeguarded nuclear fuel cycle activity; and will not be re-transferred if it is suspected that they are intended to be used in any nuclear explosive activity or unsafeguarded nuclear fuel cycle activity.)

 

             İthalatçı Firma Ünvanı                                             (Importer Company)

            

             Firma Yetkilisinin İmzası                                         (Authorized Signature

 

             MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümleri Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı tarafından yürütülür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/9/2007

26642