8 Haziran 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27605

YÖNETMELİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ENERJİ SEKTÖRÜ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME

PROGRAMINA (ENAR) DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından enerji politikalarına, arz güvenliğine, yerli enerji teknolojileri ve endüstrisine hizmet edecek şekilde oluşturulacak destek programları kapsamında tüzel ve gerçek kişilerin bilimsel ve teknolojik bilgiyi ürüne, sürece, yönteme, uygulamaya veya sisteme dönüştürme aşamalarında yapacağı teknoloji geliştirme ve yenilik odaklı araştırma, geliştirme, iyileştirme ve örnek uygulama projelerinin seçilmesi, desteklenerek izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında; ülkemizde yerli ve yenilik odaklı enerji ekipman ve metotlarının geliştirilmesine katkı yapacak, bu alanda sektörü, istihdamı ve bilgi düzeyini yükselterek ülkemizin uluslararası alanda rekabet gücünü artıracak çalışmaları desteklemek ve yönlendirmek amacıyla çağrılı veya güdümlü projeler şeklinde, Temel Araştırma, Uygulamalı Araştırma, Teknoloji Geliştirme, Demonstrasyon ve Teknoloji Transferi Projeleri ile uluslararası alanda ve/veya üniversite, kamu, sanayi işbirliklerini artıracak faaliyetler Bakanlar Kurulu Kararı ile desteklenir.

             (2) Desteklenecek projeler aşağıdaki konulardan en az birini kapsamalıdır;

             a) Yerli Enerji Kaynakları Potansiyelinin ve Kullanımının Geliştirilmesi,

             b) Yenilenebilir Enerji Teknolojileri,

             c) Yeni Enerji Teknolojileri,

             ç) Temiz Enerji Teknolojileri,

             d) Enerji Elektro–Mekanik Teçhizatı İmalat Teknolojileri,

             e) Enerji Verimliliği Teknolojileri,

             f) Zararlı Emisyonları Azaltma Teknolojileri,

             g) Çevrim Teknolojileri,

             ğ) Enerji İletim ve Dağıtım Teknolojileri.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 19/2/1985 tarih ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (f) bentleri ve 28 inci maddesi ile 10/5/2005 tarih ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 1 inci, 7 inci ve 11 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Akademisyen: En az doktora seviyesinde uzmanlığı bulunan üniversite öğretim görevlilerini,

             b) Bağlı Ortaklık: Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait olan işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketleri,

             c) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

             ç) Birim: Üniversite veya kuruluşun EN-AR projesi ile ilgili harcamalarına ilişkin kayıt ve idari işlemlerini yürüten veya belirlenen işlemleri yürütmekle görevlendirilen birimi,

             d) Çağrılı Proje: Konusu, kapsamı, hedefleri, beklenen faydaları, bütçesi, destek talep eden tarafından belirlenen projeleri,

             e) Danışman: Projenin özel uzmanlık gerektiren konularında ve/veya izleme heyetlerinde uzmanlık hizmetinden yararlanılmak üzere, Sekreterya tarafından görevlendirilen uzmanı,

             f) Demonstrasyon Projesi: Potansiyel ve ekonomik avantajlara sahip olan, ancak doğrudan ticari hale getirilemeyen yeni teknolojilerin uygulanabilirliğini kanıtlamaya yönelik projeleri,

             g) EN-AR Projesi: Amacı, kapsamı, dayanakları, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, Bakanlık ve proje ortakları tarafından sağlanacak nakdi ve ayni destek tutarları, sonuçta doğacak fikri ve sınai mülkiyet haklarının ilgililer arasındaki paylaşım esasları sözleşme ile belirlenmiş, sonuçları bu yönetmelik kapsamında olan, Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde hazırlanan projeyi,

             ğ) Firma: Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın katma değer sağlayan, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olan Türkiye’de yerleşik özel sektör işletmelerini (kanuni merkezi ve iş merkezi yurt dışında bulunan işletmelerin Türkiye’deki temsilcilik ve şubeleri hariç),

             h) Genel Müdürlük: Enerji İşleri Genel Müdürlüğünü,

             ı) Gerçekleştirme Görevlisi: Harcama yetkilisi tarafından görevlendirilen kişiyi,

             i) Güdümlü Proje: Konusu, kapsamı, hedefleri, beklenen faydaları, destek miktarı ve süresi Sekreterya tarafından belirlenen projeleri,

             j) Harcama Yetkilisi: İlgili üniversite veya kuruluşun harcama yetkilisini,

             k) İktisadi Devlet Teşekkülü: Sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan, kamu iktisadi teşebbüsünü,

             l) İlerleme Raporu: Faaliyetleri, projedeki ilerlemeyi, ara çıktıları, programdan zaman/maliyet/kapsam olarak gerçekleşen veya öngörülen sapmaları, bu sapmaların proje gelişimine etkisini, alınması gerekli önlemleri, ilgili döneme ait harcamaların listesini ve bu harcamalara ait gider vb. bilimsel ve mali bilgileri içeren ve sözleşmede belirlenen zaman dilimlerinde Sekreteryaya sunulan raporu,

             m) İşletme: Müesseselerin ve bağlı ortaklıkların mal ve hizmet üreten fabrika ve diğer birimlerini,

             n) İştirak: İktisadi Devlet teşekküllerinin veya kamu iktisadi kuruluşlarının veya bağlı ortaklıklarının, sermayelerinin en az yüzde onbeşine, en çok yüzde ellisine sahip bulundukları anonim şirketleri,

             o) İzleme Heyeti: Desteği başlatılan projedeki ilerlemeleri, dönemsel teknik kazanımları, bilimsel ve mali yönden sözleşmeye aykırı bir hususun olup olmadığını belirli dönemlerde izlemek amacıyla, Bakanlık personeli ve/veya danışmanlardan oluşan Sekreterya tarafından görevlendirilen heyeti,

             ö) İzleyici Raporu: İzleme Heyeti tarafından belirli dönemlerde ilerleme raporları, sözleşme ve yerinde yapılan incelemelere göre hazırlanan raporu,

             p) Kamu İktisadi Kuruluşu: Sermayesinin tamamı Devlete ait olup tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere kurulan ve gördüğü bu kamu hizmeti dolayısıyla ürettiği mal ve hizmetler imtiyaz sayılan kamu iktisadi teşebbüsünü,

             r) KOSGEB: 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunla kurulan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını,

             s)Kuruluş: İktisadi Devlet Teşekkülünü, Kamu İktisadi Kuruluşunu, Müesseseleri, Bağlı Ortaklıkları, İşletmeleri, İştirakleri, KOSGEB’i, Teknoloji Geliştirme Bölgelerini,

             ş) Muhasebe Yetkilisi: İlgili üniversite veya kuruluşun muhasebe yetkilisini,

             t) Müessese: Sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait olup, ona bağlı işletme veya işletmeler topluluğunu,

             u) Ortaklık Protokolü: Teknik ve Mali Kılavuzda belirlenen esaslara göre Proje Ortaklarının, kendi aralarında imzalanan yazılı anlaşmayı,

             ü) Proje Değerlendirme Heyeti: Ön incelemeden geçen projeleri, bilimsel, teknik ve ekonomik yönden Teknik ve Mali Kılavuzda belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirecek olan ve Sekreterya tarafından görevlendirilen heyeti,

             v) Proje Ortakları Yetkilisi: Projeyi gerçekleştirecek ortaklar tarafından, tüm ortaklar adına EN-AR Projesi için yetkilendirilen, satın almalarla ilgili işlemlerin yapılmasından, muhasebeleştirilmesinden sorumlu olan üniversiteyi veya kuruluşu,

             y) Proje Özel Hesabı: Kamu bankalarından birinde, her proje için ayrı açılacak olan proje hesabını,

             z) Proje Sonuç Raporu: Projenin sona erdiği dönemde proje sonuçlarının, Proje Ortakları ve ülkemiz ekonomisi üzerindeki beklenen etkisini gösteren teknik ve mali kılavuzda belirlenen formata uygun olarak proje yürütücüsü tarafından hazırlanarak Bakanlığa sunulan raporu,

             aa) Proje Yürütücüsü: Proje ortakları yetkilisi tarafından görevlendirilen; projenin bilime, tekniğe, hukuka ve sözleşmeye uygun olarak yürütülmesinden, ilgili raporların verilmesinden, giderlerin desteklenen projenin gereklerine uygunluğundan sorumlu, proje yazışmalarını yapan, desteklenecek olan proje konusunda araştırma veya proje yapmış olan akademisyeni,

             bb) Sekreterya: Enerji İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, genel müdür tarafından görevlendirilen bir genel müdür yardımcısı ile daire başkanlığından teşekkül eden heyeti,

             cc) Sözleşme: Desteklenmesine karar verilen EN-AR projesi için; Bakanlık ile, Proje Ortakları, Proje Ortakları Yetkilisi ve Proje Yürütücüsü arasında imzalanan, projenin ve desteğin kapsamı, planı, programı, idari, mali ve hukuki hükümler ile iş paketleri vb. diğer hususları belirleyen yazılı anlaşmayı,

             çç) Teknik ve Mali Kılavuz: Bu Yönetmelik kapsamında önerilen projelerin hazırlanması, ön incelemesi, değerlendirilmesi, karar verilmesi, sözleşmesi imzalanarak desteklenmesi, izlenmesi, durdurulması veya iptal edilmesi aşamalarında uygulanacak kriterleri, desteklenecek öncelikli programları, Proje Önerisi başvuru tarihlerini, Sözleşme, Ortaklık Protokolü, vb. standart formları, teknik ve mali hususları içeren, Sekretarya tarafından hazırlanarak, her yıl güncellenecek ve en geç aralık ayı sonuna kadar ilan edilecek olan kılavuzu,

             dd) Temel Araştırma: Görünürde herhangi bir özel uygulaması veya kullanımı bulunmayan ve öncelikle olgu ve gözlemlenebilir gerçeklerin temellerine ait yeni bilgiler edinmek için yürütülen deneysel veya teorik çalışmayı,

             ee) Teknoloji Geliştirme: Teorik ve/veya pratik deneyimden elde edilen mevcut bilgilerden yararlanarak yeni malzemeler, yeni ürünler üretmeye; yeni süreçler, sistemler ve hizmetler tesis etmeye ya da halen üretilmiş veya kurulmuş olanları önemli ölçüde geliştirmeye yönelmiş sistemli çalışmayı,

             ff) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri: 26/6/2001 tarih ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerini,

             gg) Uygulamalı Araştırma: Yeni bilgi edinme amacıyla yürütülen özgün araştırma ve bununla birlikte uygulamalı araştırma, öncelikle belirli bir pratik amaç veya hedefe yönlendiren araştırmayı,

             ğğ) Üniversite: 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında bulunan yükseköğretim kurumlarını,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destek Oranı ve Destek Süresi

             Destek oranı

             MADDE 5 – (1) Desteklenmesine karar verilen EN-AR projesine;

             a) Bakanlık tarafından nakdi destek sağlanır.

             b) Proje ortakları tarafından projeye ayni ve/veya nakdi destek sağlanabilir. Yapılacak katkı, proje önerisinde ve sözleşmesinde açıkça belirtilir.

             (2) Projede kamu kaynaklarından, özel şirketlerden, Avrupa Birliği Çerçeve Programları ve benzeri uluslararası kamu menşeli kaynaklardan sağlanan geri ödemesiz destekler ve destek başvuruları proje başvurularında belirtilir. Bu şekilde sağlanan hibe ve destekler desteğin alındığı gidere yönelik olan harcamalardan düşülerek desteklenmeye esas olan harcama tutarı belirlenir.

             (3) Proje adına geri ödemeli destek kredileri kullanılamaz.

             (4) Proje için ön görülen bütçenin proje tamamlanmadan bitmesi halinde, sekreterya tarafından uygun görülmesi kaydı ile Bakanlık tarafından projeye en fazla %10 oranında ek bütçe verilebilir.

             Destek süresi

             MADDE 6 – (1) Destekleme süresi ulusal proje bazında en çok 36 aydır. Projenin süresinde sona ermemesi halinde ve gereksinimlerine uygun olarak Bakanlıkça uygun görülmesi durumunda en fazla 6 şar aylık iki dönem ek süre verilebilir.

             (2) Uluslararası ortak EN-AR projeleri, proje süresi kadar desteklenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Proje Başvuru, Başvuru Dönemleri, Destek Başlama Tarihi, Ön İnceleme,

Değerlendirme, Karar ve Sözleşme

             Proje başvuru

             MADDE 7 – (1) EN-AR proje önerileri, Teknik ve Mali Kılavuzda belirtilen şekilde hazırlanarak, Proje Ortakları Yetkilisi tarafından Sekretaryaya gönderilir.

             Proje başvuru dönemleri

             MADDE 8 – (1) EN-AR proje önerisi başvuru dönemleri, her yıl Sekreterya tarafından yayımlanan Teknik ve Mali Kılavuzda ilan edilir.

             Proje destek başlama tarihi

             MADDE 9 – (1) EN-AR programı kapsamında desteklenmesi uygun bulunan projeler, sözleşmede belirtilen tarih itibarı ile başlatılır.

             Ön inceleme

             MADDE 10 – (1) Projelerin ön incelemesi proje değerlendirme kriterleri çerçevesinde, Sekreterya tarafından yapılır.

             (2) Önerilen projenin, Proje Başvuru Dokümanının bilimsel ve teknolojik niteliği, yenilik düzeyi, teknik riskleri, hedefleri, faaliyetleri, katma değer, verimlilik ve rekabet gücü açısından yapması beklenen katkı, proje maliyeti, Proje Ortaklarının insan kaynağı ve altyapısı, ilgili alandaki bilgi ve birikimleri, Ortaklık Protokolü vb. hususların Teknik ve Mali Kılavuzda belirlenen esaslara uygunluğu incelenir. Sekreterya tarafından uygun görülen projeler Proje Değerlendirme Heyeti üyelerine gönderilir.

             (3) Fiilen başlatılmış olan bir proje için de EN-AR Programına başvuru yapılabilir. Ancak Sözleşme imzalanmasından önce yapılan harcamalar gider olarak kabul edilmez.

             (4) Kamu menşeli başka bir kaynak tarafından desteklenerek sonradan durdurulmuş veya iptal edilmiş projelere destek sağlanmaz. Ancak ödenek yetersizliği nedeniyle durdurulmuş veya tamamlanamamış olan projelerin kalan kısımlarına destek sağlanabilir.

             (5) Yatırıma yönelik projeler ile eksik belge içeren projeler değerlendirmeye alınmaz.

             Değerlendirme

             MADDE 11 – (1) Sekreterya tarafından değerlendirilmeye sunulan EN-AR Proje önerileri, Proje Değerlendirme Heyeti üyeleri tarafından incelenerek ve Teknik ve Mali Kılavuzda belirlenen puanlandırma esasına göre değerlendirilir.

             (2) Proje önerilerindeki konuların farklılığına göre birden fazla Proje Değerlendirme Heyeti kurulabilir. Farklı proje önerilerini farklı Proje Değerlendirme Heyetleri değerlendirebilir.

             (3) Proje Değerlendirme Heyeti; Sekreterya tarafından belirlenecek olan, Bakanlıktan iki temsilci, üniversitelerden iki akademisyen ve sanayi kuruluşlarından enerji konusunda uzman bir temsilci olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur.

             (4) Proje ortakları yetkilisinin, proje değerlendirme paneline katılarak, projeyi anlatmasına imkan verecek şekilde, projenin amacını, araştırma yöntemlerini, çalışma programını, projeden beklenen bilimsel, teknolojik, ekonomik ve sosyal yararları, başarı kriterlerini, bütçe gerekçesini ve projenin ticarileştirilme yeteneğini açıklaması, Sekreterya tarafından temin edilir.

             (5) Heyet üyeleri, değerlendirme öncesi Proje Ortaklarını yerinde inceleyebilir.

             (6) Sekreteryaca gerekli görülmesi durumunda, proje hakkında danışman raporu hazırlatılarak, Proje Değerlendirme Heyeti üyelerine sunulur.

             Karar

             MADDE 12 – (1) Proje değerlendirmesi sonucu heyet üyeleri, raporlarını ayrı ayrı hazırlar ve Sekretaryaya sunar. Sekretarya bu raporları ve destek bütçesini göz önünde bulundurarak desteklenecek projeleri belirleyip proje son başvuru tarihinden itibaren en geç 4 ay içinde proje ortaklarına bildirilir.

             Sözleşme

             MADDE 13 – (1) Desteklenmesine karar verilen EN-AR Projesi ortaklarına bildirim tarihinden itibaren en geç 30 takvim günü içinde sözleşme imzalanır.

             (2) Sözleşmeye ilişkin giderler Proje Ortakları tarafından karşılanır.

             (3) Sözleşme eki; EN-AR Projesi, Ortaklık Protokolü ile diğer gerekli hususları kapsar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Proje Özel Hesabı, Satın Alma, İhale ve Muhasebe İşlemleri, Harcamalar,

Avans ve Mahsup İşlemleri

             Proje özel hesabı

             MADDE 14 – (1) Proje Ortakları Yetkilisi tarafından, kamu bankalarından birinde EN-AR projesi için proje özel hesabı açtırılır. Projeye yönelik her türlü harcama, Proje Yürütücüsünün talebi üzerine, proje özel hesabını tutan birim tarafından proje kapsamında açılan proje özel hesabından yapılır.

             (2) Sözleşmenin imzalanmasından sonra birinci iş paketi için öngörülen destek tutarı Bakanlık tarafından proje özel hesabına yatırılır. Sonraki ödemeler sözleşmede belirtilen şekilde proje özel hesabına aktarılır.

             (3) Projeye yönelik özel hesaba transfer edilen miktarlar ve projeye ilişkin giderler proje bazında emanet hesaplarda Sekreterya tarafından izlenir.

             Satın alma, ihale ve muhasebe işlemleri

             MADDE 15 – (1) Sözleşmede öngörülen mal ve hizmetlerin satın alınması talebi, Proje Yürütücüsü tarafından ilgili birime yapılır. Alımlar, yükseköğretim kurumlarında 1/12/2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin f Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen esaslara, kuruluşlarda ise genel alım esaslarına göre yapılır ve sonuçlandırılır.

             (2) Proje kapsamında yapılacak ödemelere ilişkin gider işlemleri bu esas ve usuller ile genel hükümler çerçevesinde ilgili birimler tarafından yerine getirilir.

             (3) Gerçekleştirme görevlisinin imzasını müteakip; Proje Yürütücüsünün Harcama Yetkilisi olması halinde Proje Yürütücüsü tarafından, diğer hallerde ise, Harcama Yetkilisi tarafından verilen talimata istinaden en geç iki işgünü içinde Muhasebe Yetkilisi tarafından ödenir.

             (4) Proje Özel Hesabına transfer edilen miktarlar ve projeye ilişkin giderler, Proje Ortakları Yetkilisi gelir gider hesaplarına yansıtılmaksızın, proje bazında emanet hesaplarda izlenir.

             (5) Proje Ortakları Yetkilisince, proje giderleri için, projede belirtilen bütçe kalemleri itibariyle muhasebe kayıtları tutulur. Giderlerin ayrıntılı takibi Sekreterya tarafından yapılır.

             (6) Tüm satın alma işlemlerinde, İhale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonlarında proje personeli üye olarak görevlendirilebilir.

             Harcamalar

             MADDE 16 – (1) Satın alınan mal ve hizmete ilişkin olarak düzenlenen fatura ve benzeri belgeler Bakanlık adına EN-AR Proje adı ve kod numarası belirtilerek düzenlenir.

             (2) Kayda ve muayeneye tabi malzeme olması halinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde muayene ve kabulü yapılarak proje tamamlanıncaya kadar proje yürütücüsüne zimmetlenir.

             (3) Projenin yürütülmesi sırasında, Sözleşmenin eki olan proje dokümanlarında yer alan ve Bakanlık tarafından onaylanan harcamaların gerçekleştirilmesi esastır.

             (4) Proje Ortakları Yetkilisi üniversite veya kuruluş tarafından yapılacak mal veya hizmet alımlarına ilişkin ödemelerde, ödeme karşılığında alınan fatura veya fatura yerine geçen belge ve diğer belgelerin bağlanması esas olup bunun dışında 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen gider belgelerine ilişkin hükümler (taşınır işlem fişi hariç olmak üzere) kıyasen uygulanır.

             (5) Proje Özel Hesabından yapılacak ödemelere ilişkin belgelerin asılları, ilgili birim tarafından genel hükümlere göre muhafaza edilir ve denetime hazır halde bulundurulur.

             Avans ve mahsup işlemleri

             MADDE 17 – (1) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35 inci maddesi gereğince yılı Bütçe Kanunu ile mal ve hizmet alımlarına yönelik olarak il merkezleri için belirlenen avans limitinin on katına kadar avans verilebilir.

             a) Avans talebi, ilgili birime yapılır. Talep edilen avans tutarı, proje hesabında yer alan tutarların kontrolünü müteakip, Harcama Yetkilisi tarafından onaylandıktan sonra Muhasebe Yetkilisince en geç iki işgünü içerisinde Proje Yürütücüsü tarafından belirlenen proje mutemedinin banka hesabına aktarılır. Proje mutemedinin görevlendirilmesine ilişkin yazıda mal veya hizmetin ne kadar süre içinde alınacağı ve bir ayı geçmemek üzere avansın hangi süre içinde mahsup edileceği belirtilir.

             b) Mahsup işlemi, yapılan harcamaların ilgili birim tarafından proje bütçesine uygunluğunun kontrolünü müteakip gerçekleştirilir.

             c) Avansın verildiği tarihten önceki bir tarihi taşıyan harcama belgeleri avansın mahsubunda kabul edilmez.

             ç) Avans hangi iş için verilmişse yalnızca o işte kullanılır ve bir avansın usulüne uygun mahsubu yapılmadan yeni avans verilmez.

             d) Mahsup evrakında yer alan fatura veya benzeri belgelerin tamamı Proje Yürütücüsü ve/veya sorumlu proje mutemedi tarafından imzalanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İlerleme Raporu, İzleme, Değişiklik, Durdurma ve İptal

             İlerleme raporu

             MADDE 18 – (1) Projenin niteliğine göre en fazla 4 ay süreyi aşmamak üzere, sözleşmede belirtilen dönemlerde hazırlanan ilerleme raporu Proje Ortakları Yetkilisi, Proje Ortakları ve Proje Yürütücüsü tarafından imzalanarak Sekretaryaya teslim edilir.

             İzleme

             MADDE 19 – (1) Projenin amaçlarına ve mevzuata uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini değerlendirmek üzere Sekretarya tarafından, yılda bir defadan az olmamak üzere, gerekli görülen zamanlarda İzleme Heyeti elemanları görevlendirilir. İzleme Heyeti; İzleme Raporunu hazırlayarak Sekreteryaya sunar. İzleme Raporu Sekreterya tarafından incelenerek giderilmesi gereken hususlar Proje Ortakları Yetkilisi ve Proje Yürütücüsüne bildirilir.

             Değişiklik

             MADDE 20 – (1) Proje Yürütücüsü projede yapılacak; proje kapsamının daraltılması, genişletilmesi, proje önerisinde öngörülemeyen makine-donanım, yazılım gibi kalemlerdeki değişiklikler, proje personelinde meydana gelecek değişiklikler gibi projenin kapsamını, süresini, bütçesini ve idari yapısını değiştirecek konular ile proje süresi içerisinde alınan donanımın proje süresince çok zorunlu hallerde bakım ve onarımına yönelik giderlerin proje bütçesinden karşılanması ile ilgili talebini gerekçeli olarak Sekretaryaya bildirir. Değişikliklerin Sekreterya tarafından uygun görülmesi halinde, bütçe kalemleri arasında revize yapılabilir.

             Durdurma ve iptal

             MADDE 21 – (1) İzleme raporlarının incelenmesi sonucunda; sözleşmeye aykırı hususların tespit edildiği, öngörülen amaç ve çalışma programına uygun biçimde yürütülmediği anlaşılan projeler Sekreterya tarafından geçici olarak durdurulabilir ve/veya iptal edilebilir.

             (2) Mücbir sebeplerle yürütülmeleri geçici olarak imkansız hale gelen projeler, Proje Ortakları Yetkilisinin başvurusu üzerine Sekretarya tarafından geçici olarak durdurulabilir veya iptal edilebilir.

             (3) Geçici durdurma kararında projenin ne kadar süre için durdurulduğu belirtilir ve destek süresi proje tekrar başladığında durdurulan süre kadar uzatılabilir.

             (4) Geçici durdurma süresi içerisinde Sekretaryaca yapılacak inceleme sonucunda durdurma sebeplerinin, ortadan kalktığı anlaşılırsa proje desteğine devam edilebilir.

             (5) Geçici durdurma süresi en fazla altı aydır. Bu süre sonuna kadar durdurma sebepleri ortadan kalkmaz ise Sözleşme Sekretarya tarafından fesh edilir.

             (6) Durdurma sebeplerinin devamlılık arz edeceğinin tespiti halinde, 6 aylık süre beklenilmeden, Sözleşmenin Sekretarya tarafından feshedilmesine karar verilebilir.

             (7) Bakanlık ödeneğinin bitmesi halinde yeni ödenek aktarılıncaya kadar projeler durdurulabilir.

             (8) Projenin proje ortakları veya yürütücüsünün kasıtlı kusur veya ihmali yüzünden durdurulması veya iptali durumunda, sorumluları hakkında hukuki işlem başlatılarak, devlet tarafından verilen destekler yasal faizleri ile birlikte tahsil edilir. Anlaşmazlıklarda Ankara İdari Mahkemeleri yetkilidir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Proje kapsamında görev alanlara yapılabilecek ödemeler

             MADDE 22 – (1) Projede veya Proje değerlendirme ve İzleme heyetlerinde görev alacak akademik personel 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi kapsamında görevlendirilebilir.

             (2) Proje bütçesinde belirlenen tutarları aşmayacak şekilde, sözleşme çerçevesinde, gerçekleştirilecek yurtiçi ve yurtdışı seyahatlere ilişkin harcırahlar, 10/2/1954 tarih ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenir.

             Desteklenebilecek giderler

             MADDE 23 – (1) Sözleşmede yer alan, personel maaşı, işçilik, harcırah ve seyahat giderleri, makine-ekipman, prototip kalıp, sarf malzemesi, laboratuar test ve analiz raporları ile ilgili giderler sözleşmeye uygun olarak desteklenir.

             Desteklenemeyecek giderler

             MADDE 24 – (1) Sermaye kullanım maliyeti, kur farkları, amortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri, dağıtım, pazarlama ve reklam giderleri, coğrafi işaret ve marka tescil giderleri, sekreterlik ve benzeri idari giderler, brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon ve benzeri prim giderleri, sosyal yardımlaşma vakıf ödentileri, seyahatlerde ulaşım ve konaklama dışındaki giderler, yakıt giderleri, büro makineleri, ısıtma, aydınlatma için yapılan masraflar, ofis, depo, stant, ve benzeri kiralar, inşaat ve tesisat giderleri ve kırtasiye giderleri ve sözleşme imzalanmadan önce yapılan giderler desteklenmez.

             Sorumluluk

             MADDE 25 – (1) Proje Ortakları, Proje Ortakları Yetkilisi ile imzalanan protokol çerçevesinde projenin yürütülmesinden izlenmesinden ve Sözleşmede belirtilen yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden,

             (2) Proje Ortakları Yetkilisi, bu Yönetmelik ile kendisine verilen görevler çerçevesinde projenin, sözleşmeye uygun olarak etkin bir şekilde yürütülmesinden, Bakanlığa gerekli bilgi akışının sağlanmasından, gerekli satın almalarla ilgili işlemlerin yapılmasından ve muhasebeleştirilmesinden ve sözleşmede belirtilen yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden,

             (3) Proje Yürütücüsü, projeyi bilimsel, teknik, idari, hukuki ve mali yönlerden, bu Yönetmelik esaslarına uygun şekilde yürütmekten, kaynağın proje amaçlarına uygun, etkin ve verimli olarak kullanılmasından, kullanılmaması halinde doğacak her türlü zararın tazmininden ve sözleşmede belirtilen yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden,

             (4) Harcama yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi ve Muhasebe Yetkilisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde,

             (5) Bakanlık, projelerin yürütülmesinde kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak için gerekli tedbirlerin alınmasından,

             sorumludurlar.

             Gizlilik

             MADDE 26 – (1) Projede görev alanlar tarafından; tüm bilgi ve belgeler ticari gizli bilgi olarak kabul edilip, Proje Ortaklarının ve Bakanlığın izni alınmadan üçüncü kişilere herhangi bir yolla aktarılamaz.

             (2) Proje Değerlendirme Heyeti üyelerinden ve İzleme Heyetinde görev alan danışmanlardan gizliliğe uyulması konusunda taahhütname alınır.

             (3) Proje sürecinde yer alan tüm ilgililer bu gizliliğin ihlalinden sorumludur. Proje ile ilgili gizli bir bilginin açıklanması halinde bu açıklamayı yapan hakkında, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde gereken işlemler başlatılır.

             Mülkiyet hakları

             MADDE 27 – (1) Proje Yürütücüsü, Bakanlık desteğini belirtmek şartıyla, yurtiçinde veya yurtdışında proje ile ilgili makale yayımlayabilir ve tebliğ sunabilir. Yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerin bir örneğinin Bakanlığa gönderilmesi zorunludur. Gizlilik gerektiren hallerde, koşullara uyulması yayın yapanların sorumluğundadır.

             (2) Bu Yönetmelik ile desteklenen proje kapsamında satın alınan ve proje sonuçlarının uygulanmasına yönelik olarak kullanılacak tüm malzemeler, makine ve donanımların mülkiyeti projenin tamamlanmasını müteakip, sözleşmede belirlenen şekilde Proje Ortaklarına devredilir.

             (3) Projenin bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde iptal edilmesi durumunda, proje kapsamında, Bakanlık desteği ile alınan makine donanımın, mülkiyetinin devredilmesi veya başka ortaklarla projenin devam etmesi konusunda tasarruf Bakanlığındır. Proje ortakları hiçbir hak talep edemez.

             (4) Projenin bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde durdurulması veya iptal edilmesi durumunda, proje özel hesabında kalan tutar Bakanlığa iade edilir.

             (5) Proje sonucunda elde edilecek tüm mülkiyet hakları sözleşmede belirlenen şekilde kullanılabilir.

             Konferans ve eğitim

             MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında, Sekreterya tarafından, ihtiyaç duyulan konularda konferans, panel gibi aktiviteler düzenlenir ve giderleri program bütçesinden karşılanır.

             Proje sonuçlarının değerlendirilmesi

             MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında amaca uygun olarak tamamlanmış proje sonuçlarının ekonomik, mali ve teknik yönlerden değerlendirilmesi Sekretarya tarafından yapılır.

             Proje sonuçları uygulama planı

             MADDE 30 – (1) Proje desteğinden yararlanan ortaklar, proje çıktılarının uygulamaya aktarılmasına yönelik mekanizmaları ve iş takvimini başvuru formu ile birlikte sunabilir.

             Kısıtlamalar

             MADDE 31 – (1) Proje Değerlendirme Heyeti ve İzleme Heyeti üyeleri, kendi çalıştıkları üniversite, kuruluş veya firmadan gelen proje önerilerini değerlendiremez.

             Denetim

             MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak harcamalar Bakanlıkça denetlenir.

             Yürürlük

             MADDE 33 – (1) Maliye Bakanlığı ile Sayıştay’ın görüşü alınan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.