2 Haziran 2010 Tarihli ve 27599 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/339      İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar

2010/341      Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2010/342      Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Açıköğretim Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2010/430      Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Mimarlık Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Maliye Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat ERGÜN’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Çevre ve Orman Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Adalet, Maliye, Bayındırlık ve İskân, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

GÖREVLENDİRME KARARLARI

—  Adalet Bakanlığına Ait Görevlendirme Kararları

 

KADRO ARTIRILMASI KARARI

—  İçişleri Bakanlığına Ait Kadro Artırılması Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—  Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kastamonu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARI

—  Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri