2 Haziran 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27599

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2010/339

             Ekli “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 2/4/2010 tarihli ve 13668 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci ve 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/4/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                         CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                              A. BABACAN                                  M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                         Devlet Bakanı

 

           H. YAZICI                                F. N. ÖZAK                                E. GÜNAY                                     F. ÇELİK

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                           Devlet Bakanı V.                               Devlet Bakanı

 

           E. BAĞIŞ                               S. A. KAVAF                              C. YILMAZ                                    S. ERGİN

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Adalet Bakanı

 

        M. V. GÖNÜL                             B. ATALAY                               M. AYDIN                                    M. ŞİMŞEK

   Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                         Dışişleri Bakanı V.                             Maliye Bakanı

 

        N. ÇUBUKÇU                              M. DEMİR                                R. AKDAĞ                                   V. EROĞLU

     Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                             Ulaştırma Bakanı V.

 

         M. M. EKER                              Ö. DİNÇER                                N. ERGÜN                                     T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı          Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                               E. GÜNAY                                                                                   V. EROĞLU

                     Kültür ve Turizm Bakanı                                                                   Çevre ve Orman Bakanı

 

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİ

HAKKINDA KARAR

             Amaç ve kapsam

             MADDE l – (1) Bu Karar, tek taraflı olarak veya ikili ya da çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde, ülke yararına kullanılmak amacıyla ithalatta uygulanabilecek kotalar ile tarife kontenjanlarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

             Tanımlar

             MADDE 2 – (1) Bu Kararda yer alan;

             a) Denetim birimleri: Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı ile Gümrük Müsteşarlığının ilgili denetim birimlerini,

             b) Genel Müdürlük: Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,

             c) Kota: Belirli bir dönem itibarıyla yapılmasına izin verilen ithalatın miktar ve/veya değerini,

             ç) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

             d) Tarife kontenjanı (Tarife kotası): Belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya diğer mali yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktar veya değerini,

             ifade eder.

             Yetki

             MADDE 3 – (1) Bu Karar kapsamında;

             a) Kota ve tarife kontenjanlarının başvuru, dağıtım ve kullanım usul ve esaslarını belirlemeye,

             b) İlgili mevzuat çerçevesinde görüşmeler yapmaya ve uzlaşma metinleri hazırlamaya, usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan bu metinleri uygulamaya,

             c) Gerektiğinde kota ve tarife kontenjanları dağıtımını askıya almaya,

             ç) İthal mallarla ve yapılan beyanın doğruluğuyla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya,

             d) Uygulamaya ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamaya ve talimat vermeye,

             e) Tebliğler çıkarmaya,

             Müsteşarlık yetkilidir.

             Kota ve tarife kontenjanı dağıtım yöntemleri

             MADDE 4 – (1) Kota ve tarife kontenjanı dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları, ülkenin ekonomik yapısı, sanayinin geliştirilmesi, ithalatın seyri, ithal şartları ve ithalatın yerli üreticiler üzerindeki etkisi gibi kriterler gözönüne alınarak Müsteşarlıkça çıkarılacak tebliğlerle belirlenir.

             Diğer mevzuat hükümleri

             MADDE 5 – (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda İthalat Rejimi Kararı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

             Yaptırım

             MADDE 6 – (1) Kota ve tarife kontenjanı konusu ithalat işlemlerine esas olan belgelerde tahrifat yapıldığının veya sahte belge kullanıldığının, tahsis edilen kota veya tarife kontenjanlarının üçüncü kişilere devredildiğinin veya kota ve tarife kontenjanı konusu ithalat işlemlerinde ilgili tebliğde belirtilen diğer hususlara aykırı davranıldığının denetim birimlerince tespiti halinde, işleme konu tebliğ kapsamında firmaların kota ve tarife kontenjanı tahsisi iptal edilir ve kendilerine 5 yıl süreyle söz konusu tebliğ çerçevesinde kota ve tarife kontenjanı tahsis edilmez.

             Yürürlükten kaldırma

             MADDE 7 – (1) 10/5/2004 tarihli ve 2004/7333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

             GEÇİCİ MADDE l – (1) 10/5/2004 tarihli ve 2004/7333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde uygulanmakta olan kotalar ile tarife kontenjanlarına ilişkin işlemlere bu Karar hükümleri çerçevesinde devam olunur.

             Yürürlük

             MADDE 8 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 9 – (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.