1 Haziran 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27598

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Pamukkale Üniversitesinde güz ve bahar eğitim-öğretim yılı dönemi dışındaki, yaz dönemi eğitim öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi dışında kalan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında uygulanacak yaz dönemi eğitim-öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci, 14 üncü ve Ek 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Akademik takvim: Yaz döneminin başlama ve bitiş tarihleri ile kayıt ve sınav tarihleri gibi önemli tarihleri içeren takvimi,

             b) Çift anadal programı: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan lisans öğrencisinin Üniversitede iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,

             c) Ekle-sil-onayla: Öğrencilerin yaz döneminde almak istediği dersleri son defa kontrol etme, düzeltme ve onaylama işlemini,

             ç) Haftalık ders saati: Bir dersin haftalık teorik ve uygulama saatleri toplamının iki katını,

             d) Senato: Pamukkale Üniversitesi Senatosunu,

             e) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,

             f) Yan dal programı: Lisans programı öğrencisinin, kendi programı dışında kredili ders alarak başka bir alanın temellerini öğrendiği programı,

             g) Yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Öğretiminin Amaçları ve Yaz Öğretimine İlişkin Esaslar

             Yaz öğretiminin amaçları

             MADDE 5 – (1) Yaz öğretiminin amaçları şunlardır;

             a) Öğrencilerin, Üniversitenin eğitim imkanlarından yaz aylarında da yararlanmalarını sağlayarak bu yolla Üniversitede eğitimin sürekliliğini ve verimliliğini sağlamak,

             b) Öğrencilere, güz ve bahar yarıyıllarında başarısız oldukları dersler ile alamadıkları dersler için imkan sağlamak, ayrıca güz ve bahar yarıyıllarında okutulan derslerdeki yığılmaları önlemek,

             c) Yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumları ile diğer kurumlardaki öğretim elemanlarından yaz aylarında da yararlanmak,

             ç) Diğer yüksek öğretim kurumlarındaki öğrenciler ile kamu ve özel sektör personelini Üniversitenin eğitim-öğretim imkanlarından özel öğrenci statüsünde yararlandırmak,

             d) Öğrencilerin üst yarıyıllardan yaz döneminde de ders alarak daha kısa sürede programlarını tamamlamalarına imkan sağlamak,

             e) Yandal ve çift anadal programlarına kayıtlı öğrencilerin bu programları yürütmelerinde kolaylık sağlamak,

             f) Bahar yarıyılı sonunda yabancı dil hazırlık sınıfını başarıyla bitiren öğrencilerin, kendi öğretim programlarındaki yaz okulunda açılan birinci sınıf derslerini almak suretiyle öğretim programlarına başlayabilmelerini sağlamak.

             Yaz dönemi

             MADDE 6 – (1) Yaz dönemi, Senato tarafından her yıl akademik takvimde belirtilir.

             (2) Yaz dönemi süresi yedi haftadır. Bu süreyi izleyen hafta içinde genel sınavlar yapılır. Yaz döneminde açılan her ders için, güz veya bahar yarıyıllarında yapılan toplam teorik ve uygulamalı ders saatleri kadar ders yapılır.

             Yaz döneminde dersler ve uygulama

             MADDE 7 – (1) Yaz döneminde açılacak dersler ile bu derslerin öğretim sorumluları, dersi açan bölüm/program başkanlıklarının önerisi üzerine ilgili birim yönetim kurullarınca belirlenir ve akademik takvimde belirlenen sürede ilan edilir.

             (2) Öğrenciler, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen sınırlamalar içinde kalmak koşuluyla, diğer üniversitelerde yaz döneminde açılan dersleri de alabilirler. Ancak, öğrencilerin diğer üniversitelerden ders alabilmeleri için bağlı olunan bölüm/program başkanlıklarına yaz dönemi ders başlangıcından önce başvurmaları gerekir. Öğrencilerin başvurularının bölüm/program kurulları önerisi ve ilgili yönetim kurullarınca her yıl yaz dönemi ders başlangıcından önce onaylanmış olması gerekir.

             (3) Güz ya da bahar yarıyıllarında açılan bir dersin yaz döneminde açılabilmesi için en az onbeş öğrencinin kayıt yaptırması şartı aranır.

             (4) Bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı elliyi geçerse dersin paralel şubesi açılabilir, ancak ücretlendirmede ayrı bir ders hesabı yapılmaz. Ücretlendirmede; derse kayıtlı öğrenci sayısı elli ile altmış arası için %15, altmışbir ve üzeri öğrenci sayısı için % 25 artırımlı, 1.15 ve 1.25 öğrenci katsayı rakamları dikkate alınır.

              (5) Yaz döneminde bir öğretim elemanı en çok haftada 20 saate kadar ders verebilir. Haftalık ders saati toplamı 20’nin üzerinde olan derslerde öğretim elemanının sadece bir ders vermesi koşuluyla bu sınır uygulanmaz. Ancak, ücretlendirmede 20 saati aşan fark dikkate alınmaz.

             Derse kayıt

             MADDE 8 – (1) Yaz döneminde ders alacak öğrencilerin kayıtları, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde; geçici kayıt, kayıt ve ekle-sil-onayla olmak üzere üç aşamada yapılır.

             (2) Ders kayıt işlemlerinde danışman onayı aranmaz.

             (3) Kayıt aşamasından sonra açılması için gerekli öğrenci yeter sayısını sağlamayan dersler kapatılır. Kayıt aşamasından sonra yeni ders açılmaz.

             (4) Ekle-sil-onayla aşamasında öğrenci; kayıt olduğu halde açılma yeterliliğini sağlamadığı için kapatılan dersler yerine açılan diğer derslere, ek ücret yatırması gerektiği durumda, yatırması koşulu ile kayıt olabilir. Ekle-sil-onayla aşamasında öğrenci kayıt olduğu bir dersi ancak o dersin açılma yeterliliğini etkilememek koşulu ile değiştirebilir.

             (5) Öğrencinin, ekle-sil-onayla aşamasında derslerini son defa kontrol ederek, otomasyon sisteminde onay vermesi gerekir. Onay aşamasından sonra ders değişiklik işlemi uygulanmaz.

             (6) Ders seçimi, 16/7/2009 tarihli ve 27290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile 14/8/2009 tarihli ve 27319 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yapılır. Özel öğrenciler ve diğer üniversite öğrencilerine bu hüküm uygulanmaz.

             (7) Kredi sınırlaması uygulanmadan, yaz döneminde bir öğrenci en fazla haftada 24 saate kadar ders alabilir. Haftalık ders saati toplamı 24’ün üzerinde olan derslerde bu sınırlama uygulanmaz. Ancak 24 saati aşan bir dersin alınması halinde, öğrenciler sadece bu derse kayıt yaptırabilir.

             (8) Dikey geçiş intibak öğrencileri yaz döneminde ders alabilirler. Bu dönem öğrencinin ek yarıyılı olarak değerlendirilmez. Dikey geçiş intibak öğrencileri yaz dönemi haklarını sadece iki yarıyıllık normal süresinin sonunda kullanabilir.

             (9) Özel öğrenciler ile diğer üniversitelerden yaz dönemi derslerine kayıt yaptıran öğrencilere, yaz dönemi sonunda otomasyon sisteminden not durum belgesi verilir.

             (10) Diğer üniversitelerden ders alan öğrencilere ilişkin notlar, genel sınavların bitiminden itibaren azami bir ay içinde ilgili üniversitelere bildirilir.

             Devam zorunluluğu

             MADDE 9 – (1) Yaz öğretiminde derslere devam zorunludur. Teorik derslerde ve uygulamalı teorik derslerde % 70, uygulama derslerinde % 80 devam zorunluluğu aranır. Daha önce devam koşulu yerine getirilmiş olsa bile bu durum o dersin devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

             Sınavlar ve başarının değerlendirilmesi

             MADDE 10 – (1) Sınavlar ve başarının değerlendirilmesinde, Pamukkale Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Pamukkale Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

             (2) Öğrencilerin yaz döneminde aldıkları notlar; not çizelgesinde ilgili yarıyıllarda, detay not çizelgesinde ise yaz dönemi başlığı altında gösterilir.

             (3) Yaz döneminde geçen süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. Ancak, ek süre haklarını yaz döneminde kullanmak isteyen öğrenciler için her yaz dönemi, bir yarıyıl sayılır.

             (4) Bahar yarıyılı sonu itibariyle azami öğrenim süresini tamamlayan ve ilişik kesilme durumuna gelen öğrenciler hakkındaki ilgili yönetim kurulu kararı, bu yarıyılı izleyen yaz dönemi sonundaki durumlarına göre uygulanır.

             Ücretlendirme

             MADDE 11 – (1) Önlisans ve lisans programlarında ikinci öğretim kapsamındaki yaz eğitimi, normal öğretim esaslarına göre yapılır. Ücretlendirmelerde yaz öğretimine ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Öğretim elemanlarına ödenecek ders ücreti

             MADDE 12 – (1) Yaz döneminde ders veren öğretim elemanlarına ders ücreti ödenmesinde, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi hükümleri uygulanır.

             Hüküm bulunmayan haller

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Pamukkale Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Pamukkale Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, 28/7/2008 tarihli ve 26950 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Önlisans ve Lisans Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 14 – (1) 29/6/2000 tarihli ve 24094 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Ders süreleri ve uygulama

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce Üniversitede kayıtlı olan öğrenciler; 2009-2010 eğitim öğretim yılı yaz döneminde, kredi sınırlaması uygulanmadan, en fazla haftada 30 saate kadar ders alabilir. Haftalık ders saati toplamı 30’un üzerinde olan derslerde bu sınır uygulanmaz. Ancak haftalık 30 saati aşan bir ders alan öğrenci, sadece bu derse kayıt yaptırabilir.

             (2) 2009-2010 eğitim öğretim yılı yaz döneminde bir öğretim elemanı en çok haftada 24 saate kadar ders verebilir. Haftalık ders saati toplamı 24’ün üzerinde olan derslerde öğretim elemanının sadece bir ders vermesi koşuluyla bu sınır uygulanmaz. Ancak, ücretlendirmede 24 saati aşan fark dikkate alınmaz.

             Yürürlük

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.