1 Haziran 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27598

YÖNETMELİK

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden:

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ PROFESÖR DOKTOR

NURETTİN KAŞKA SERT KABUKLU MEYVELER UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Profesör Doktor Nurettin Kaşka Sert Kabuklu Meyveler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Profesör Doktor Nurettin Kaşka Sert Kabuklu Meyveler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Merkez (SEKAMER): Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Profesör Doktor Nurettin Kaşka Sert Kabuklu Meyveler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             c) Rektör: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörünü,

             ç) Üniversite: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesini,

             d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; sert kabuklu meyvelerin ıslahı ve yetiştiriciliğini kapsayan konularda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak, sonuçlarını üreticilere ulaştırmak, modern yetiştirme tekniklerini tanıtmak, yaygınlaştırmak, bu alanda ilgili kesimler arasında yurt içi ve yurt dışı işbirliğini geliştirmektir.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;

             a) Sert kabuklu meyvelerin modern yetiştirme prensiplerinin yetiştiricilere tanıtılması ve yaygınlaştırılmasına yardımcı olmak,

             b) Sert kabuklu meyvelerin ıslahı ve yetiştiriciliği konularında araştırma ve uygulama projeleri hazırlamak, yürütmek ve ilgili kuruluşlarca yürütülen projelere katılmak,

             c) Yetiştiricilerin sert kabuklu meyveler konusunda karşılaştıkları sorunların çözümüne yardımcı olacak araştırmalar yapmak,

             ç) Sert kabuklu meyve türlerinin tohum, anaç, aşı gözü, aşı kalemi,  fidan ve benzeri materyallerinin çoğaltılması ile ilgili çalışmalar yürütmek,

             d) Sert kabuklu meyvelerin yetiştiriciliği ile ilgili kamu ve özel sektöre bağlı teknik elemanların bilgilerinin yenilenmesi ve geliştirilmesi amacıyla kısa ve uzun süreli eğitim programları, kurslar düzenlemek,

             e) Kırsal alanda sert kabuklu meyveler üretimiyle doğrudan ilgilenenlere bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla gençlerin, yetişkinlerin ve kadınların eğitimi konularında ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmalar yapmak,

             f) Sert kabuklu meyvelerle ilgili konularda kongre, sempozyum, seminer, panel ve benzeri toplantılar düzenlemek, yurt içi ve yurt dışında düzenlenen toplantılara katılmak,

             g) Çalışma alanı ile ilgili olarak yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlar ile işbirliği yapmak,

             ğ) Sert kabuklu meyveler konusunda yayım materyali olarak kullanılabilecek film, video, kaset, slayt, kitap, haber bülteni ve benzeri materyal üretmek, sağlamak ve bu amaçla kitle iletişim araçlarından yararlanmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır;

             a) Müdür,

             b) Yönetim Kurulu.

             Müdür

             MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tercihen meyvecilik konularında çalışan Ziraat Fakültesi bahçe bitkileri bölümü öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir ve görev süresi dolmadan da görevden alınabilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere bahçe bitkileri bölümü öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda, müdür yardımcılarından biri yerine vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

             Müdürün görevleri

             MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi temsil etmek,

             b)Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

             c) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak,

             ç) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili plan ve programları hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

             d) Yurt içi ve yurt dışındaki benzeri uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak.

             Yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdür tarafından Ziraat Fakültesinin öğretim üyeleri arasından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilecek dört öğretim üyesi olmak üzere yedi kişiden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimiyle ilgili kararlar almak,

             b) Merkez ve Ziraat Fakültesi Dekanlığı arasında düzenlenecek işbirliği ve ortak çalışma protokolünü hazırlamak, karara bağlamak ve gerektiğinde değişiklik yapmak,

             c) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak,

             ç) Personel ihtiyacını belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Harcama yetkilisi

             MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

             Yürürlük

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü yürütür.