1 Haziran 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27598

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI İLE KARA, DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ

KOMUTANLIKLARINA BAĞLI KURUMLARDAKİ DÖNER SERMAYENİN

İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 25/10/1986 tarihli ve 19262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlardaki Döner Sermayenin İşletilmesine İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

             “c) Atıl Kapasite: Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları bünyesindeki kurum ve işletmelerin imkân ve kabiliyetleri kapsamındaki iş gücünün ve/veya tezgâh/teçhizat/tesiste hafta sonu ve tatil günleri dâhil 24 saat süresince oluşabilecek kullanılmayan kapasiteleri,”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “100 milyar lira” ibaresi “5 milyon lira” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “İşletmelerin ödenmiş sermaye tutarları kendilerine tahsis edilmiş bulunan sermaye miktarına ulaşıncaya kadar elde edilen dönem sonu kârları ödenmiş sermayelerine eklenir. Ödenmiş sermaye tutarı tahsis edilen sermaye miktarına ulaştıktan sonra elde edilen kârlar hesap dönemini izleyen 4 üncü ayın sonuna kadar Genel Bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazineye yatırılır. Geçerli bir mazerete dayanmaksızın süresinde muhasebe birimine yatırılmayan kârlar işletme bütçesinden; hesaplanan gecikme zammı ise, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanundaki usullere göre, aylık %1 zamlı olarak tahsil edilir. Hesaplanan zam, döner sermayelerin harcama yetkilisi ve muhasebe yetkilisinden yarı yarıya alınır. Ancak, Maliye Bakanlığınca verilmiş ek süreler için zam uygulanmaz.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 7 – İşletmelerin gelirleri 4 üncü maddede yazılı iş ve hizmetler karşılığında alınan ücretler ile faiz ve diğer gelirlerden oluşur.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (11) nolu bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki bent eklenmiştir.

             “11) Döner sermaye kadrolarında olmadıkları halde, sipariş gereği iş üzerinde çalıştırılan subay, astsubay, memur ve sözleşmeli personele 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre ödenecek yollukları,”

             “22) Yapılan sözleşmelerde garanti kapsamında geri dönen siparişlerden kaynaklanan her türlü giderler.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 11 – Döner Sermaye Yönetim Kurulu, Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı Başkanlığında, döner sermaye ile ilgili; Genelkurmay Lojistik Daire Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Lojistik Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Teknik Başkanı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Hava Lojistik Komutanı ile Millî Savunma Bakanlığından; Harita Genel Komutanı, Maliye Dairesi Başkanı, Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Başkanı ve Personel Dairesi Başkanından teşekkül eder.

             Toplantıya katılamayan üyelerin yerine makamlarına yazılı olarak vekâlet bırakılan personel katılabilir.”

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 14 – Döner Sermaye Yönetim Kurulu, üç ayda bir toplanır. Ayrıca, gerekli görülen durumlarda Başkanın isteği üzerine Genel Sekreterin daveti ile de toplanabilir.”   

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “İşletme Yönetim Kurulu, komutan veya müdürün istemi üzerine üye tam sayısıyla toplanır. Asil üyenin bulunmaması halinde vekili katılır. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.”

             “İşletme Yönetim Kurulu; her ay ve gerekli görülen durumlarda yönetim kurulu başkanının isteği ve daveti üzerine ayrıca toplanır. Alınan kararlar, kayıt altına alınarak yönetim kurulu tarafından imzalanır.”

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Yıllık sicil raporlarının gönderilmesi

             MADDE 27 – Memurlar için doldurulacak yıllık sicil raporları, her yılın Ocak ayının ilk haftasında Genel Sekreterliğe gönderilir.”

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 28 – İşletmelerin kadrolarına atanan memurların aylık ücret ve diğer ödemeleri ait oldukları işletme muhasebe birimlerince ödenir.

             Kuvvet komutanlıklarının bağlısı komutanlık, başkanlık veya daire başkanlıkları ile Genel Sekreterlik döner sermaye kadrolarına atanan memurların aylık ücret ve diğer ödemeleri, Genel Sekreterlik muhasebe birimince ödenir.”

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

             “6) Garanti kapsamındaki geri dönüşlerden,”

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (1), (2) ve (3) nolu bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden,

             2) Özel bütçeli idarelerden,

             3) Mahalli idarelerden,”

             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 32 – Yönetmeliğin 31 inci maddesi haricinde kalan, yerli gerçek ve tüzel kişilerden alınacak siparişler için, 3225 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince, iş kapasiteleri esas alınarak, kurumların komutan veya müdürleri ile bağlı bulundukları komutan, başkan veya daire başkanları; verilen ihale ve sözleşme yetki sınırları dâhilinde her türlü işlemlere girmeye ve gerektiğinde müşterek imalatta bulunmaya yetkilidirler.

             Kurumların bağlı bulundukları komutanlık, başkanlık ve daire başkanlıklarına tanınan yetki sınırını geçen siparişlerin kabulü, Millî Savunma Bakanının onayına tabidir.”

             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 40 – Kamu kurum ve kuruluşları da dâhil olmak üzere alınacak siparişler için başlangıçta ilk maliyet keşfi yapılır. Protokol ve sözleşmeye göre sipariş bedelinin en az %10’undan az olmamak üzere alınacak avansın miktarı İşletme Yönetim Kurulunca belirlenir.”

             MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 41 – Yapılan işler için kesin hesap sonucuna göre tespit edilen iş bedellerini sipariş veren ödemek zorundadır. Mahsuplaşma işlemleri gerçek bedelin hesaplanmasından sonra yapılır.”

             MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 43 – Döner sermaye muhasebe birimi tarafından tutulacak defterler, muhasebe kayıtları ve kullanılacak belgeler için, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

             Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”

             MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Harcama yetkilisinin görev ve sorumlulukları

             MADDE 44 – İşletmenin harcama yetkilisi, komutan veya müdürüdür. Harcama yetkilileri, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirirler.”

             MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Muhasebe yetkilisi

             MADDE 47 – Döner sermayenin mali işleriyle muhasebe işlemleri, Millî Savunma Bakanlığınca atanan veya görevlendirilen muhasebe yetkilisi tarafından yürütülür.

             Muhasebe yetkilisinin yıllık izin ve uzun süreli hastalık izni gibi nedenlerle görev başında bulunmadığı zamanlarda bu görev kurumda, muhasebe işlemlerini bilen memurlar eliyle vekâleten yürütülür.”

             MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 54 – Harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi ve muhasebe yetkilisi görevlerinden ikisi aynı kişide birleşemez.”

             MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 55 – Döner sermaye işletmesinde para alma ve ödemeye ilişkin işler, veznedar tarafından yürütülür.

             Veznedarın izinli veya görevli olması gibi nedenlerle geçici olarak görevinden ayrılması halinde, bu görev muhasebe memurlarından veya diğer memurlardan birine verilir.

             Ancak, 45 günü aşan ayrılık hallerinde veznedara vekâlet edecek memur, harcama yetkilisi tarafından görevlendirilir.”

             MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 58 – İşletmelerin paraları, Devlet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca yayımlanmış olan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde belirlenen bankalarda açılacak hesaplarda değerlendirilir.”

             MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 68 – Döner sermayeden yapılacak her türlü alım ve tedarik hizmetleri; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, satış işleri ise 15/6/1984 tarihli ve 84/8213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

             Harcama yetkililerine tanınan ihale ve sözleşme yetki sınırları ve ihale komisyonu görevlendirmesine ilişkin esas ve usuller Millî Savunma Bakanı’nca belirlenir.”

             MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “İta Amiridir” ibaresi “harcama yetkilisidir”, 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında geçen “saymanları” ibaresi “muhasebe yetkilileri”, 70 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “mal saymanlığına” ibaresi “taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine”, 72 nci maddesinin ikinci fıkrasında geçen “saymanlığına” ibaresi “muhasebe birimine”, 73 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 75 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “saymanlığa” ibareleri “muhasebe birimine”, 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında geçen “Sorumlu sayman” ibaresi “Muhasebe yetkilisi” ve “ita amirince” ibaresi “harcama yetkilisince”, 77 nci maddesinin birinci fıkrası ile 78 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “Maliye ve Gümrük Bakanlığınca” ibareleri “Maliye Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65 ve 67 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 25 – Maliye Bakanlığı ile Sayıştay’ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 26 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.