23 Mayıs 2010 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27589

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/12)

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Bilgi ve İşlemler

Mevcut önlem ve soruşturma

MADDE 1 – (1) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 7010.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) altında beyan edilen camdan tencere, tava, çaydanlık kapaklarına (cam kapaklar) yönelik olarak 20/12/2003 tarihli ve 25322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2003/22 sayılı Tebliğ (2003/22 sayılı Tebliğ) ile 0,91 ABD Doları/Kg oranında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

 (2) Uygulanmakta olan önlemin yürürlükten kalkma süresinin bitiminden önce, 23/11/2007 tarihli ve 26709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2007/18 sayılı Tebliğ ile bahse konu önleme yönelik olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunulabileceği ilan edilmiştir.

(3) Yerli üreticiler Uğurlu Oto Cam San. Tic. A.Ş. ve Ufuk Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. firmaları ÇHC’ye yönelik mevcut önlemin sona ermesi halinde damping ve zararın devam edeceği veya yeniden tekrarlanacağı iddiasıyla ÇHC menşeli önlem konusu ürün için nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) açılması talebinde bulunmuştur. Başvuru Ada Cam Ltd. Şti., Varol Ticaret Koll. Şti. ve Royal Cam – Ali Özdemir firmaları tarafından desteklenmiştir.

(4) Aynı yerli üreticiler, başvurularında Endonezya ve Hong Kong menşeli cam kapakların dampingli fiyatlarla ithal edildiği ve yerli üretim dalına zarar verdiği iddiasıyla damping soruşturması açılması talebinde bulunmuşlardır.

(5) Her iki başvuru değerlendirilerek, 17/12/2008 tarih ve 27083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/38 sayılı Tebliğ (2008/38 sayılı Tebliğ) ile cam kapakların ÇHC menşeli olanları için açılan NGGS ile Hong Kong ve Endonezya menşeli olanları için açılan damping soruşturması Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 4412 sayılı Kanun’la değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen nihai gözden geçirme ve damping soruşturmaları sonuçlarını içermektedir.

Yerli üretim dalının temsil niteliği

MADDE 3 – (1) Mevcut veriler ışığında, şikayeti aktif olarak destekleyen iki firmanın 2008 yılı itibariyle Türkiye üretiminin %75’ini gerçekleştirdiği ve bu bağlamda başvuru aşamasında Yönetmeliğin 20’nci maddesi gereğince şikayetin yerli üretim dalı adına yapıldığı değerlendirilmiştir. Soruşturmalar esnasında da bu tespiti değiştirecek herhangi bir bilgi alınmamıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturmaların açılmasını müteakip, söz konusu ürünün yerli üreticilerine, Müsteşarlıkça tespit edilen ithalatçılarına, ÇHC, Endonezya ve Hong Kong’da yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve ayrıca anılan ülkelerde yerleşik diğer üretici/ihracatçıların da bilgilendirilmesi için ÇHC ve Endonezya Ankara Büyükelçiliği’ne ilgili soru formları, başvurunun gizli olmayan özeti ve soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dahil 37 gün süre tanınmıştır.

(3) Yerli üreticiler soru formuna usulüne uygun şekilde yanıt vermiştir. Söz konusu firmalar ayrıca, soruşturma süresi boyunca Müsteşarlığımız ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir.

(4) İthalatçı soru formunu doldurmaları için kendilerine soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulan 21 ithalatçı firmanın 12’sinden cevap alınmıştır.

(5) Soru formu gönderilen ÇHC’de ve Hong Kong’da yerleşik firmalardan cevap alınmamış, Endonezya’da yerleşik firmalardan PT. Sinar Baru Abadi isimli firma soru formlarına yanıt vermiştir.

(6) Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, soruşturmanın ilgili taraflarına soruşturma sonucundaki belirlemelere esas teşkil edecek bilgi ve tespitleri içeren Nihai Bildirim gönderilmiş, görüş ve değerlendirmelerini iletmeleri için makul bir süre tanınmıştır. Bu çerçevede yalnız Endonezya’da yerleşik PT. Sinar Baru Abadi  isimli firmadan ve  Endonezya Ticaret Bakanlığı’ndan öngörülen süre zarfında Bildirim’e yönelik görüş alınmıştır. 

(7) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkur görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu Tebliğin ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

Yerinde doğrulama soruşturmaları

MADDE 5 – (1) Yönetmelik’in 21’inci maddesi çerçevesinde yerli üreticiler Uğurlu Oto Cam San. Tic. A.Ş. ve Ufuk Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. firmalarının üretim ve idari tesislerinde, Endonezya’da yerleşik ihracatçı PT Sinar Baru Abadi firmasının Mojokerto’da bulunan idari tesislerinde yerinde doğrulama yapılmıştır.

Gözden geçirme ve soruşturma dönemi

MADDE 6 – (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının belirlenmesi için 01/01/2006 – 30/09/2008 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak alınmıştır.

(2) Damping belirlemesi için 01/01/2008–30/09/2008 tarihleri arası soruşturma dönemi (SD) olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemesinde ise veri toplama ve analiz için 01/01/2006–30/09/2008 arasındaki dönem esas alınmıştır.

(3) Öte yandan önlem sonrası ithalat eğilimini görebilmek amacıyla 2004–2008 (9 aylık) dönemi ithalat verileri incelenmiştir. Yıllar arasındaki değişimi gözlemleyebilmek için 2008 verileri 4/3 ile çarpılarak 12 aya tamamlanmıştır.

İKİNCİ KISIM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

                MADDE 7 – (1) 7010.20.00.00.00 GTİP altında sınıflandırılan soruşturma konusu ürün, “camdan tıpa, kapak ve benzeri kapama tertibatı”dır. Söz konusu ürün, jumbo camların ebata göre önce kare şeklinde kesilmesi ve sonra yuvarlak kesim yapılarak (8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,36,40 cm çap) kenarlarının rodajla düzeltilmesi ve daire şeklindeki camın 700°C sıcaklıktaki fırında belirli bir süre tutulduktan sonra bombeli hale getirilip çıkışta 1-1,5 bar basınçta hava ile şoke edilmesiyle elde edilir. Daha sonra, çelik şerit ebatlara göre kesilir ve iki uç daire şeklinde akımla punto kaynağı yapılır. Çelik çerçeve açıldıktan sonra cam kapağın kenarları kapatılır ve daha önce açılmış olan buhar deliği perçin işlemine tabi tutularak nihai ürün elde edilir. Ürün, tencere, tava ve çaydanlık kapakları olarak kullanılır. Kullanılan cama göre kapaklar renkli veya renksiz olabilmektedir.

(2) Yerli üretim dalı tarafından üretilen muhtelif cam kapaklar ile ÇHC menşeli cam kapakların benzer ürün olduğu tespiti mevcut önlemin yürürlüğe girmesini sağlayan soruşturmada (esas soruşturma) yapılmıştır. Bu soruşturmada ise, gerek yerli üretim dalı tarafından üretilen gerekse ÇHC’den Türkiye’ye ihraç edilen muhtelif cam kapakların benzer ürün olma durumunu ortadan kaldıracak herhangi bir tespitte bulunulmamıştır.

(3) Diğer taraftan, yerli üretim dalı tarafından üretilen cam kapaklar ile Endonezya ve Hong Kong’dan ithal edilen cam kapakların işlevsel özellikleri, fiziksel özellikleri, kullanım alanları, dağıtım kanalları, kullanıcıların algılaması ve birbirlerini ikame edebilmeleri açısından benzer ürün olduğu tespitine herhangi bir itiraz alınmamıştır.

(4) Soruşturma sürecinde soruşturma konusu eşyanın kapsamı ve sınıflandırıldığı tarife pozisyonuna ilişkin herhangi bir görüş veya itiraz alınmamıştır.

(5) Soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan GTİP ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonlarında ve/veya tanımlarında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Dampinge İlişkin Belirlemeler

BİRİNCİ BÖLÜM

NGGS

Normal değer

MADDE 8 – (1) ÇHC için normal değer, açılış Tebliğinde belirtildiği üzere, emsal ülke olarak alınan Türkiye’deki imalat maliyeti ile satış, genel ve idari rakamlarına makul oranda bir karın eklenmesi suretiyle hesaplanmıştır.

(2) Emsal ülke seçimi ile ilgili olarak, süresi içinde herhangi bir görüş veya itiraz alınmamıştır.

İhraç fiyatı

MADDE 9 – (1) İhraç fiyatı olarak 2008 yılı ilk 9 ayına ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri ve ÇHC menşeli 24 cm’lik1 cam kapak ithalatına ait temin edilebilen faturalar dikkate alınmıştır.

Fiyat karşılaştırması ve damping marjı

MADDE 10 – (1) ÇHC menşeli ithalatın TÜİK’ten alınan 2008 yılı 9 aylık ortalama birim fiyatları ile yerli üretim dalının verilerinden hareketle oluşturulan normal değerin karşılaştırılması sonucunda, ÇHC menşeli cam kapak ithalatının CIF bedelin %131’i (1,363 ABD Doları/Kg) oranında dampingli fiyatlarla gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. ÇHC menşeli 24 cm’lik cam kapak ithalatına ait ithalatçılardan temin edilebilen faturalar kullanılarak hesaplanan gösterge niteliğindeki damping marjı ise, CIF bedelin %109’u (1,37 ABD Doları/Kg) oranında olmuştur.

İKİNCİ BÖLÜM

Damping soruşturması

Genel

MADDE 11 – (1) Endonezya’dan işbirliğine gelen üretici-ihracatçı firma için normal değerin ve ihraç fiyatının nasıl belirlendiği ile damping marjlarının nasıl hesaplandığına ilişkin ayrıntılı bilgiler firma özel bildiriminde ilgili firmaya gönderilmiştir.

(2) Yönetmeliğin 26’ncı maddesi hükmü uyarınca, soruşturmaya konu ülkelerden işbirliğine gelmeyen üretici-ihracatçı firmalar için damping marjı, ilgili ürünün ihraç fiyatı olarak alınan TÜİK verilerindeki fiyatlar ile yerli üretim dalının ticari maliyetlerine makul bir kar marjı eklenmesi suretiyle hesaplanan normal değerin fabrika çıkış aşamasında karşılaştırılması yoluyla hesaplanmıştır.

Temsil testi

MADDE 12 – (1) İşbirliğine gelen üretici-ihracatçı firma için Yönetmeliğin 5’inci maddesi hükmü gereğince, menşe ülkenin iç piyasasında yapılan benzer mal satışlarının hacminin düşük olması sebebiyle uygun bir karşılaştırma yapılmasına elverişli bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla ürün bazında temsil testi uygulanmıştır.

(2) Buna göre normal değer, benzer ürünün menşe ülkenin iç piyasasında normal ticari işlemler çerçevesinde yapılan satışların miktarının Türkiye’ye yapılan satışların %5’ini veya daha fazlasını oluşturması halinde, ihracatçı ülke iç piyasasında normal ticari işlemler çerçevesinde gerçekleşen satışlar esasında; aksi takdirde oluşturulmuş değer esasında belirlenmiştir.

Normal ticari işlem testi

MADDE 13 – (1) İşbirliğine gelen üretici-ihracatçı firma için Yönetmeliğin 5’inci maddesi hükümleri gereğince, soruşturmaya konu firmadan sağlanan ve doğrulanan bilgiler ışığında, menşe ülkenin iç piyasasındaki satışların normal değer tespitinde kullanılıp kullanılmayacağının belirlenmesi için, ürün bazında normal ticari işlem testi uygulanmıştır. Buna göre normal değer,

a) Ağırlıklı ortalama net satış fiyatının ağırlıklı ortalama birim maliyetinin üzerinde olduğu durumlarda;

1) Ağırlıklı ortalama birim maliyetin üzerindeki satış miktarının maddenin toplam satış miktarının %80’ini veya daha fazlasını oluşturması halinde, soruşturma dönemi boyunca gerçekleşen tüm iç piyasa satış işlemlerinin (kârlı ya da kârsız) ağırlıklı ortalaması esasında,

2) Ağırlıklı ortalama birim maliyetin üzerindeki satış miktarının maddenin toplam satış miktarının %80’inden daha azını oluşturması halinde, soruşturma dönemi boyunca gerçekleşen kârlı iç piyasa satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında,

b) Ağırlıklı ortalama net satış fiyatının ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olması halinde, soruşturma dönemi boyunca gerçekleşen kârlı iç piyasa satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında,

c) Kârlı satış işlemi olmaması halinde, oluşturulmuş değer esasında

belirlenmiştir.

İç piyasa satışları temelinde normal değer

MADDE 14 – (1) İşbirliğine gelen üretici-ihracatçı firma için Yönetmeliğin 5’inci maddesi hükmü gereğince iç piyasa satışlarının esas alındığı hallerde normal değer, menşe ülkenin iç pazarında benzer ürün için normal ticari işlemler çerçevesinde bağımsız alıcılar tarafından ödenmiş olan veya ödenmesi gereken fiyatlar esasında belirlenmiştir.

Oluşturulmuş normal değer

MADDE 15 – (1) Oluşturulmuş normal değer, firmalardan temin edilen maddenin imalat maliyeti ile satış, genel ve idari (SGİ) gider rakamlarına makul oranda bir kârın eklenmesi suretiyle hesaplanmıştır. 

(2) Oluşturulmuş normal değer hesaplamalarında esas alınan kâr oranı, Yönetmeliğin 6’ncı maddesi hükmü çerçevesinde, normal ticari işlemler çerçevesinde benzer ürün satışlarından elde edilen ağırlıklı ortalama kâr oranıdır. 

İhraç fiyatının belirlenmesi

MADDE 16 – (1) İşbirliği yapan üretici-ihracatçı firma için ihraç fiyatı, Türkiye’ye satışlarında bağımsız alıcılarca fiilen ödenen fiyat esasında belirlenmiştir.

Fiyat karşılaştırması

MADDE 17 – (1) Adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesini teminen, normal değer ile ihraç fiyatı fabrika çıkış aşamasına getirilerek aynı ticari aşamada karşılaştırılmıştır.  

(2) Yönetmeliğin 10’uncu maddesi hükmü gereğince, normal değer ile ihraç fiyatını aynı ticari aşamaya getirmek ve bu suretle adil bir karşılaştırma yapabilmek amacıyla, ilgili taraflarca ileri sürülen ve fiyat karşılaştırmasını etkileyen taşıma, paketleme, sigorta, ödeme koşulları, indirim, geri ödeme, banka masrafları vb. gibi hususlardan belgelendirilen, uygulanabilir ve haklı görülenler için ayarlamalar yapılmıştır.

Damping Marjları

MADDE 18 – (1) Endonezya’dan işbirliğine gelen PT Sinar Baru Abadi firması için CIF değerin %10,04’ü (0,143 ABD Doları/Kg)  oranında damping marjı tespit edilmiştir. İlgili firma ve Endonezya Ticaret Bakanlığı firma marj hesaplamasına ilişkin olarak iki hususta görüş bildirmiştir. Bunlar: Türkiye’ye yönelik paketleme masraflarının üretim maliyeti olarak alınması gerektiği ve komisyon giderlerinin sadece ilgili ürünün iç piyasa satışlarına ilişkin olduğudur. İlk olarak; cam kapak üretimine ilişkin paketleme giderleri üretim maliyeti içine girmemektedir. Yurtdışı paketleme masraflarının firma tarafından üretim giderleri altında kaydedilmiş olması bunların üretim gideri olduğunu göstermemektedir. Bu tür giderler fabrika çıkış aşaması fiyatına ulaşırken satış fiyatlarından düşülmektedir. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 10. Maddesi hükümleri çerçevesinde adil bir karşılaştırma yapılmasını teminen, Endonezya iç piyasa satış fiyatlarından düşülmüş olan paketleme masrafları ihraç fiyatlarından da düşülmüştür. Bu çerçevede, yapılan bu itiraz haklı bulunmamıştır. Komisyon harcamalarının dağıtımına ilişkin itiraz ise; yerinde doğrulamada komisyon harcamalarının sadece ilgili üründe yapıldığına dair firmanın bir belge sunamamış olmasından dolayı temelsiz bulunmaktadır. İtirazda atıfta bulunulan belgedeki harcama kayıtlarında da bu türden bir ayrım yapılmamıştır.

(2) Endonezya’dan işbirliğine gelmeyen firmalar için damping marjı CIF değerin %70’i (0,991 ABD Doları/Kg) olarak tespit edilmiştir.

(3) Hong Kong için damping marjı CIF değerin %95’i (1,172 ABD Doları/Kg) olarak tespit edilmiştir .

DÖRDÜNCÜ KISIM

Zarar

BİRİNCİ BÖLÜM

Soruşturmaya Konu İthalatın Gelişimi

Maddenin genel ithalatı

MADDE 19 – (1) 2006 yılında 3.789.535 adet olan soruşturma konusu ürün ithalatı 2007 yılında 4.481.883 adet, soruşturma döneminde (2008/9) ise 3.779.925 adet olarak gerçekleşmiştir.

Maddenin ÇHC, Endonezya ve Hong Kong’dan ithalatı

MADDE 20 – (1) İlgili ürünün ÇHC’den ithalatı 2004’te 2.723.010 adetken, 2005’te 1.606.271 adet, 2006’da 880.338 adet, 2007’de 1.559.944 adet, soruşturma döneminde 949.607 adet ve 2008 tam yıla tamamlanmış verilerde ise 1.266.143 adet olarak gerçekleşmiştir. Buna göre ÇHC’nin toplam cam kapak ithalatı içindeki payı 2004 senesinde %63,9, 2005’te %38,2, 2006’da %23,2, 2007’de %34,8 ve soruşturma döneminde %25,1 olarak gerçekleşmiştir.

(2) İlgili ürünün Endonezya’dan ithalatı 2004’te 300.840 adetken, 2005’te 851.680 adet, 2006’da 1.110.530 adet, 2007’de 1.329.940 adet, soruşturma döneminde 1.870.218 adet ve 2008 tam yıla tamamlanmış verilerde ise 2.439.624 adet olarak gerçekleşmiştir. Buna göre Endonezya’nın toplam cam kapak ithalatı içindeki payı 2004 senesinde %7,1, 2005’te %20,3, 2006’da %29,3, 2007’de %29,7 ve soruşturma döneminde %49,5 olarak gerçekleşerek sürekli artış göstermiştir.

(3) İlgili ürünün Hong Kong’dan 2004, 2005, 2006 ve 2007 yıllarında bir ithalatı olmamış,  soruşturma döneminde ise 160.000 adetlik ve 2008 tam yıla tamamlanmış verilerde ise 213.333 adetlik ithalat gerçekleşmiştir. Buna göre Hong Kong’un toplam cam kapak ithalatı içindeki payı soruşturma döneminde %4,2 olarak gerçekleşmiştir .

Dampingli ithalatın yurtiçi tüketime göre payının seyri

MADDE 21 – (1) Soruşturma konusu ürünün yurtiçi tüketimi yerli üreticilerden temin edilen yurtiçi satış miktarları ile genel cam kapak ithalat miktarının toplanması suretiyle hesaplanmıştır.

(2) Bu çerçevede belirlenen toplam tüketim endeksinin 2006 yılında 100, 2007 yılında 145, soruşturma döneminde 107, 2008’de tam yıla tamamlanmış verilerde ise 143 olduğu görülmüştür.

(3) ÇHC’nin toplam tüketim içindeki pazar payı endeksi 2006’da 100, 2007’de 122 ve soruşturma döneminde 101 olarak gerçekleşmiştir.

(4) Endonezya’nın toplam tüketim içindeki pazar payı endeksi 2006’da 100, 2007’de 83 ve soruşturma döneminde 158 olarak gerçekleşmiştir.

(5) Hong Kong’un toplam tüketim içindeki pazar payı endeksi 2006 ve 2007 yıllarında bu ülkeden ithalat olmadığı için hesaplanamamıştır.

Soruşturmaya konu ithalatın fiyatlarının gelişimi

MADDE 22 – (1) ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatları 2004’te 0,25 ABD Doları/adet, 2005’te 0,54 ABD Doları/adet, 2006’da 0,55 ABD Doları/adet, 2007’de 0,42 ABD Doları/adet ve soruşturma döneminde 0,43 ABD Doları/adet olarak gerçekleşmiştir.

(2) Endonezya menşeli ithalatın birim fiyatları 2004’te 0,11 ABD Doları/adet, 2005’te 0,44 ABD Doları/adet, 2006’da 0,43 ABD Doları/adet, 2007’de 0,55 ABD Doları/adet ve soruşturma döneminde 0,67 ABD Doları/adet olarak gerçekleşmiştir.

(3) Hong Kong menşeli ithalatın soruşturma dönemindeki birim fiyatı 0,44 ABD Doları/adet olarak gerçekleşmiştir.

Dampingli ithalatın yerli üretim dalının fiyatları üzerindeki etkisi

MADDE 23 – (1) Dampingli ithalatın yerli üretim dalının fiyatları üzerindeki etkisini görebilmek amacıyla fiyat kırılmasına bakılmıştır. Fiyat kırılması, soruşturma konusu ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatlarının (CIF ithal fiyatı + gümrük vergisi ve masrafları) yerli üretim dalının fiyatlarının altında olup olmadığını göstermektedir.

(2) Fiyat kırılması, yerli üretim dalının ağırlıklı ortalama yurtiçi satış fiyatları ile TÜİK verilerine dayanan ortalama ithal fiyatları kullanılarak hesaplanmıştır.

(3) Soruşturma döneminde ÇHC menşeli ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını %79,2 oranında kırdığı görülmektedir. Önceki yıllar için hesaplanan fiyat kırılmasının da önemli oranlarda olduğu görülmüştür.

(4) Soruşturma döneminde Endonezya menşeli ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını %33,2 oranında kırdığı görülmektedir. Önceki yıllar için hesaplanan fiyat kırılmasının da önemli oranlarda olduğu görülmüştür.

(5) Soruşturma döneminde Endonezya’dan işbirliğinde bulunan PT Sinar Baru Abadi firmasının yerli üretim dalının fiyatlarını %38 oranında kırdığı görülmüştür.

(6) Soruşturma döneminde Hong Kong menşeli ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını %50 oranında kırdığı görülmştür.

İKİNCİ BÖLÜM

Yerli Üretim Dalının Durumu

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 24 – (1) Dampingli ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin belirlenmesinde, Uğurlu Oto Cam San. Tic. A.Ş. ve Ufuk Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. firmalarının cam kapağa ilişkin verileri esas alınmıştır.

(2) Öte yandan, eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler için yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler kullanılmıştır. Ayrıca soruşturma dönemi 2008 yılı 9 aylık dönemdir. Dolayısıyla yıllar arasındaki miktar ve değer karşılaştırmalarının tutarlı olmasını sağlamak amacıyla 9 aylık veriler 4/3 ile çarpılarak tam yıla çevrilmiştir.

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)

1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün için 2006 yılında 100 olan adet bazlı üretim miktar endeksi, 2007 yılında 191’e çıkmış, 2008’de 174 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu üründe yerli üretim dalının kapasite endeksi 100, 175 ve 208 olarak gerçekleşmiş olup KKO endeksi ise aynı dönemde 100’den 84’e gerilemiştir.

b) Yurtiçi satışlar

1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün için 2006 yılında 100 olan yurtiçi satış miktar endeksi 2007’de 190’a çıkmış, 2008’de ise 174 olarak gerçekleşmiştir. 2006 yılında 100 olan satış hasılası 2007’de 186’ya çıkmış 2008’de ise azalarak 162 olmuştur.

c) Yurtiçi Fiyatlar

1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu üründe adet bazında ağırlıklı ortalama yurtiçi satış fiyatı 2006 yılında reel bazda 100 iken, 2007 yılında 98’e, soruşturma döneminde ise 90’a düşmüştür.

d) İhracat

1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün için ihracat miktarı 2006 yılında 0 olduğu için ihracat miktar endeksi için 2007 yılı 100 olarak alınmıştır. Bu endeks 2008’de 56’ya düşmüştür.

e) Pazar payı

1) Yerli üretim dalının yurtiçi pazar payı 2006 yılında 100 iken soruşturma döneminde 122 olarak gerçekleşmiştir.

f) Maliyetler

1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün için 2006 yılında reel olarak 100 olan ağırlıklı ortalama birim ticari maliyeti, 2007 yılında 110’a yükselmiş soruşturma döneminde ise 100’e düşmüştür.

g) Kârlılık

1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu üründe yurt içi satışlardan elde ettiği 2006 yılında 100 olan birim kârlılığı, 2007 yılında (-) 551’e düşmüş, soruşturma döneminde ise (-) 429 olarak gerçekleşmiştir.

h ) Stoklar

1) Yerli üretim dalının 2006 yılında 100 olan stok miktar endeksi, 2007 yılında 112’ye yükselmiş, 2008’de ise 114 olarak gerçekleşmiştir.

i) İstihdam

1) Yerli üretim dalının idari personel endeksi 2006-2008 döneminde değişmemiştir. İşçi sayısı endeksi ise 2006 yılında 100, 2007 yılında 117’ye ve 2008’de 134’e çıkmıştır.

j) Ücretler

1) Üretimde çalışan işçilerin reel aylık ücretleri 2006’da 100 iken soruşturma döneminde 138’e çıkmıştır.

k) Verimlilik

1) Üretimde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2006 yılında 100 iken, 2007 yılında 164’e çıkmış, 2008’de ise 130’a gerilemiştir.

l) Nakit Akışı

1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürünün üretim ve satışı ile sağladığı reel nakit akışı 2006 yılında 100 iken, 2007 yılında (-)133 olmuş, 2008’de (-)103 olarak gerçekleşmiştir.

m) Büyüme

1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin aktif büyüklüğü reel olarak 2006 yılında 100 iken 2007 yılında 119’a, 2008’de ise 126’ya çıkmıştır.

n) Sermaye Artışı

1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin 2006 yılında 100 olan öz sermayesi 2007 yılında 114’e çıkmış, 2008’de ise 113’e düşmüştür.

o) Yatırımlardaki Artış

1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün için yaptığı tevsi yatırımları 2006 yılında 0, 2007 yılında 94, 2008’de 39 olmuştur.

p) Özkaynakların karlılığı ve yatırım hasılatı

1) Yerli üreticinin bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2006 yılı itibariyle 100 birim olan özkaynak karlılığı (Kar/Özkaynak) 2007 yılında 93 birim, 2008 yılında da 64 birim olmuştur.

2) Yatırım hasılatı oranına bakıldığında ise 2006 yılında 100 birim olan endeks değerinin 2007 yılında 89 birime, 2008 yılında da 58 birime gerilediği görülmüştür.

r) Damping marjının büyüklüğü

1) ÇHC menşeli cam kapakların gösterge niteliğindeki damping marjı ile Endonezya ve Hong Kong menşeli cam kapaklar için hesaplanan damping marjı önemli oranlarda çıkmıştır.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi

MADDE 25 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelendiğinde; üretim, yurtiçi satışlar ve kapasitede artış olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum, ÇHC’ye yönelik yürürlükte olan önlemin etkisini gösteren bir husustur.

(2) Yerli üretim dalı ÇHC’ye yönelik alınan önlem sonrasında pazarın düzeleceği beklentisiyle yatırım yaparak kapasitesini arttırma yoluna gitmiştir. 2006 senesinin karlı geçilmiş olması bu beklentiyi güçlendiren bir husus olmuştur. Fakat 2006 sonrasında Endonezya ve Hong Kong menşeli dampingli ithalat dolayısıyla yerli üretim dalının reel birim ticari maliyetleri değişmezken reel birim satış fiyatları tekrar düşmeye başlamıştır. Bu nedenle birim karlılık, dolayısı ile toplam karlılık, negatife dönüşmüştür. Neticede, yerli üretim dalı 2006 senesinde karlı durumdayken, 2006 sonrasında zarar etmeye başlamıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

NGGS

Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

MADDE 26 – (1) Yönetmelik’in 35’inci maddesi çerçevesinde, önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı değerlendirilmiştir.

Önleme tabi ülkede sektörün durumu

                MADDE 27 – (1) ÇHC’deki üretim kapasiteleri hakkında net bir bilgi elde edilememesine karşın bu ülkenin dünyanın en büyük ihracatçısı olması ve ihracat miktarının büyüklüğü, ÇHC’nin çok önemli bir kapasite büyüklüğüne sahip olduğunu göstermektedir.

                (2) Önleme tabi ülke dünyanın en büyük cam kapak ihracatçısıdır. Uluslararası Ticaret Merkezi (UTM) verilerine göre, ÇHC 2008 yılında 7010.20 GTİP’i altında yer alan cam kapaklarda 50.911.000 ABD Doları ve 32.240 ton ile dünya ihracatının %45,8’ini gerçekleştirmiştir. Cam kapaklarda Türkiye’nin soruşturma döneminde toplam ithalatı 1.819 ton olup, ÇHC’den ithalatı ise 391 tondur. Bu bağlamda önlemin yürürlükten kalkması halinde ÇHC’nin Türkiye’ye yönlendirebileceği ciddi bir üretim kapasitesinin bulunduğu değerlendirilmektedir.

(3) UTM verilerine göre 2005 – 2008 döneminde ÇHC’nin 7010.20 GTİP’i altındaki cam kapak ihraç pazarından değer bazında aldığı pay yıllar itibariyle %42,8, %47,6, %44,8 ve %45,8 olarak gerçekleşmiştir. ÇHC’nin 2005 – 2008 döneminde ABD Doları bazında tüm dünyaya yapmış olduğu cam kapak ihracatı %56; 2007-2008 döneminde ise %23 oranında artmıştır. ÇHC’nin miktar bazında tüm dünyaya yapmış olduğu cam kapak ihracatı ise 2005-2008 döneminde %20,9 artarken 2007-2008 döneminde %1 oranında artmıştır.

                (4) ÇHC, yüksek miktardaki ihracat kapasitesi ve düşük birim fiyatları ile ihracat miktarını yıllar itibariyle sürekli arttırmıştır. Küresel krizin etkisiyle ÇHC cam kapak ihracat artış hızı düşmüştür. Bu bağlamda, ÇHC’de atıl kapasite ortaya çıkmıştır ve ÇHC’nin bu kapasitesini yönlendirebileceği pazarlara ihtiyaç duyacağı düşünülmektedir. Diğer taraftan, ÇHC’nin ilgili ürünlerde dünyaya yapmış olduğu ihracatın miktarı Türkiye toplam tüketimi ile karşılaştırıldığında ÇHC’nin kapasitesine kıyasla Türkiye tüketiminin çok küçük olduğu; önlemin kalkması durumunda ÇHC’nin Türkiye talebini çok rahat bir biçimde karşılayabilecek durumda olduğu; kapasitesinin görece küçük bir bölümünü dampingli fiyatlardan Türkiye piyasasına yönlendirmesi halinde bile yerli üretim dalına telafisi çok güç zarar vermesinin muhtemel olduğu anlaşılmaktadır.

Fiyatlar

MADDE 28 – (1) ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatları diğer ülkeler menşeli ithalatın birim fiyatlarının oldukça altında seyretmektedir. Bu durum, ÇHC’nin düşük fiyat politikasını gösteren önemli bir noktadır.

(2) ÇHC’nin 3. ülkelere yapmış olduğu cam kapak ihracatının birim fiyatları Dünya Ticaret Atlası (DTA) verilerine göre incelenmiş ve ÇHC’nin Türkiye’ye ihraç ettiği cam kapakların birim fiyatları ile diğer ülkelere ihraç ettiği cam kapakların birim fiyatları karşılaştırılmıştır. 7010.20 GTİP’i altında Dünya Ticaret Atlası (DTA) verilerine göre ÇHC’nin, Türkiye’ye yaptığı ihracatın ortalama birim fiyatları 2008 yılında 859 ABD Doları/ton iken Amerika Birleşik Devletleri’ne yaptığı ihracatın ortalama birim fiyatı 1.458 ABD Doları/ton, Tayland’a yaptığı ihracatın ortalama birim fiyatı 2.019 ABD Doları/ton, İtalya’ya yaptığı ihracatın ortalama birim fiyatı 1.342 ABD Doları/tondur. ÇHC’nin tüm dünyaya yapmış olduğu cam kapak ihracatının birim fiyatı ise 1.579 ABD Doları/tondur. Bu durum ÇHC’nin Türkiye pazarına diğer ülkelerden çok daha düşük fiyatlarla ihracat yaptığını göstermektedir.

Dampingli ithalatın muhtemel fiyatları, fiyat kırılması ve talebe etkisi

MADDE 29 – (1) İlgili ürünün fiyatı alıcıların kararını belirleyen en önemli etkenlerdendir. Mevcut küresel kriz nedeniyle yaşanmakta olan talep daralmasının uluslararası pazarda fiyat bazında rekabeti arttırdığı ve arttıracağı değerlendirilmektedir. Ayrıca UTM verilerine göre 2008 yılında soruşturma konusu üründe dünyanın en büyük ihracatçısı konumunda olan ve en büyük 5 ihracatçı ülke arasında en düşük birim fiyatlı ihracatı yapan ÇHC’nin önlemin kalkması halinde Türkiye’ye yapmış olduğu ihracatı arttıracağı muhtemeldir. Bu çerçevede, yukarıda hesaplanan fiyat kırılması değerleri (Soruşturma dönemi için %79,2) de göz önüne alındığında, önlemin yürürlükten kalkması halinde ÇHC menşeli ithalatın yerli üretim dalına zarar verecek düzeylerde gerçekleşeceği değerlendirilmektedir.

(2) DTA verilerine göre soruşturma konusu üründe ÇHC’nin Türkiye’ye yaptığı ihracatın ortalama birim fiyatı 2006 – 2008 döneminde tüm dünyaya yaptığı ihracatın ortalama fiyatlarının altında seyretmiştir. Bu da ÇHC’nin genel olarak uyguladığı düşük fiyat stratejisini Türkiye’ye yönelik olarak daha da katı bir biçimde sürdürdüğünü göstermektedir.

Damping önlemine tabi ithalatın muhtemel seviyesi

                MADDE 30 – (1) Damping önlemine tabi ithalatın muhtemel seviyesinin değerlendirilebilmesi amacıyla önlemin yürürlüğe girişinden itibaren genel ithalat ile önleme konu ülke menşeli ithalatta yaşanan gelişmeler göz önüne alınmıştır. Bu amaçla gözden geçirme dönemi olan 2006 – 2008/9 yıllarını da kapsayan 2004 – 2008/9 yılları arasındaki dönem incelenmiştir. Kıyaslamaların mantıklı olmasını teminen 2008 yılı 9 aylık verileri 4/3 ile çarpılarak 12 aya tamamlanmıştır.

                (2) 2004 – 2008 döneminde önleme tabi cam kapak ithalatı %28,4 oranında düşmüştür.

                (3) Soruşturma konusu ürünün en büyük ihracatçısı konumunda olan ÇHC’den gerçekleşen ithalatın bu ölçüde düşmesi önlemin etkisini göstermektedir. ÇHC’nin dünyanın en büyük ihracatçısı olduğu, ÇHC’den hala düşük fiyatlı cam kapak ithalatının gerçekleşmeye devam ettiği ve iç piyasada müşterilerin alım kararını etkileyen birinci unsurun fiyat olduğu göz önüne alındığında önlemin kalkması durumunda soruşturmaya konu ithalatın artmasının muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.                   

Esas soruşturmada tespit edilen damping marjı

MADDE 31 – (1) Esas soruşturma esnasında tespit edilen damping marjı, önlemin yürürlükten kalkması halinde ÇHC’deki üretici/ihracatçıların muhtemel davranışlarını yansıtacak önemli bir gösterge niteliği taşıdığından dikkate alınmıştır. Buna göre, esas soruşturma sırasında ÇHC için tespit edilen damping marjı CIF bedelin %150,55’i (0,91 ABD Doları/Kg) oranında olup önemli düzeydedir.

Türkiye pazarının önemi

                MADDE 32 – (1) UTM verilerine göre 2005-2008 döneminde ÇHC’nin Türkiye’ye cam kapak ihracatı sırasıyla 1.057 ton, 293 ton, 344 ton ve 298 ton olarak gerçekleşmiştir. 2008 yılı itibariyle ÇHC’nin cam kapak ihracatı içinde Türkiye’nin payı % 0,5’tir ve dünya sıralamasında Türkiye 22. sırada yer almaktadır.

                (2) ÇHC’nin ilgili üründe dünyanın en büyük kurulu kapasitelerinden birine sahip olması ve önleme tabi ülkedeki üretici/ihracatçıların Türkiye pazarının şartlarını, dağıtım ve pazarlama kanallarını iyi bilmesi Türkiye pazarını bu üreticiler için cazip kılmaktadır.

Talebi etkileyen unsurlar

MADDE 33 – (1) Soruşturma konusu ürünün ithalatçısı konumunda bulunan firmalar tarafından soru formlarına verilen yanıtlarda talebi etkileyen en önemli unsurun fiyat olduğu, fiyattan sonra ödeme şekli, satış sonrası hizmet ve teslim süresi gibi unsurların önemli olduğu ifade edilmiştir. Bu veriler ışığında diğer ülkelere göre daha düşük ihracat fiyatına sahip olan ÇHC menşeli cam kapaklara karşı önlemin ortadan kalkması durumunda ciddi talep gelebileceği ve yerli üretim dalında zararın oluşmasına yol açacağı muhtemeldir.

Değerlendirme

                MADDE 34 – (1) 2004 yılından sonra toplam cam kapak ithalatının miktar bazında %117,7 arttığı, ÇHC’den yapılan ithalatın miktar bazında %28,4 azaldığı görülmektedir. Bu durum önlemin etkili olduğunu göstermektedir.

(2) İlgili üründe fiyat, alıcıların kararlarını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. ÇHC de diğer pek çok sektörde olduğu gibi bu sektörde de düşük fiyat politikası uygulamaktadır. Yukarıda da ifade edildiği gibi UTM verileri de bunu doğrular niteliktedir.

                (3) Mevcut küresel kriz nedeniyle ortaya çıkan talep daralması sonucunda ÇHC’de ortaya çıkacak kapasite fazlasının, mevcut önlemin yürürlükten kalkması halinde Türkiye’ye yönlendirilebileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca ÇHC’nin dünyanın en büyük cam kapak ihracatçısı olması, önlemin devam etmesine rağmen ÇHC’den ucuz cam kapak ithalatının devam etmesi, esas soruşturmada tespit edilen damping marjının oldukça yüksek düzeyde olması, ÇHC’nin Türkiye’ye yaptığı ihracatın birim fiyatlarının dünyaya yaptığı ihracatın ortalama birim fiyatının altında olması ve ÇHC’li üreticilerin Türkiye pazarını iyi bilmesi gibi hususlar ile ÇHC için gösterge niteliğinde hesaplanan damping marjının önemli boyutta olması dikkate alındığında önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingli ithalatın artması muhtemel görülmektedir.

(4) Dampingli ithalatın yeniden artması halinde, yerli üretim dalında halihazırda mevcut olan zararın daha da artmasının muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Damping Soruşturması

Dampingli İthalat İle Zarar Arasındaki Nedensellik Bağı

Nedensellik

MADDE 35 – (1) Yönetmeliğin 17’nci maddesi hükümleri gereğince, soruşturma konusu ülkeler menşeli dampingli ithalatın miktarı ve fiyatlarının yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin yanı sıra, zarara yol açabilecek diğer unsurlar incelenmiştir.

Dampingli ithalatın etkisi

MADDE 36 – (1) Damping soruşturmasına konu ülkelerden (Endonezya ve Hong Kong) yapılan cam kapak ithalatı 2004-2008 döneminde artış göstermiştir. Öyle ki, 2004-2008 arası dönemde Endonezya menşeli ithalat kg bazında %3.000, adet bazında ise %728 oranında artmıştır. Hong Kong menşeli ithalat ise 2008 yılında bir anda ciddi bir payla piyasaya girmiştir.

(2) Damping soruşturmasına konu ülkeler menşeli ithalatın fiyatlarının dampingli olduğu, yerli üretim dalının fiyatlarının da önemli ölçüde altında kaldığı tespit edilmiştir.

(3) Diğer taraftan, yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri değerlendirildiğinde dampingli ithalatta artışın olduğu bahse konu dönemde yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde olumsuzluklar tespit edilmiştir. Dampingli ithalatın fiyatlarının yerli üretim dalının fiyatlarını kırması ve dampingli ithalattaki artış eğilimi ile yerli üretim dalında görülen olumsuz gelişmelerin eş zamanlı olarak ortaya çıkması nedeniyle dampingli ithalat ile yerli üretim dalı üzerinde oluşan zarar arasında illiyet bağı olduğu sonucuna varılmıştır.

Üçüncü ülkelerden ithalat

MADDE 37 – (1) Soruşturma konusu ülkelerden ÇHC’ye yönelik halen bir önlem yürürlüktedir. Diğer taraftan ÇHC, Endonezya ve Hong Kong haricindeki üçüncü ülkelerden yapılan ithalatın 2006-2008 döneminde azaldığı ve birim fiyatları itibariyle soruşturma konusu ülkelerin fiyatlarının üzerinde olduğu görülmüştür.

(2) Sonuç olarak, diğer ülkeler kaynaklı soruşturma konusu ithalat, gerek miktarı ve piyasa payındaki eğilim, gerek fiyatları itibariyle bu aşamada yerli üretime zarar verebilecek boyutta görülmemektedir.

Diğer unsurların etkisi

MADDE 38 – (1) Yönetmeliğin 17’nci maddesi hükümleri uyarınca, dampingli ithalatın dışında yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde zarara neden olabilecek başka bir unsur olup olmadığına ilişkin yapılan ön incelemede, ithalatçı firmaların dampingli ithalatı tercih etmelerindeki en önemli sebebin kendileri için rekabet avantajı sağlayan düşük fiyat olduğu, zarara neden olabilecek başka bir unsurun olmadığı görülmüştür.

BEŞİNCİ KISIM

Sonuç

                Karar

MADDE 39 – (1) Soruşturma sonucunda İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Bakan onayı ile,

(3) Bahse konu ürünün Endonezya ve Hong Kong menşeli olanlarının ithalatında dampingin, yerli üretim dalında zararın ve her ikisi arasında illiyet bağının mevcut olduğu tespitlerine binaen firma ve ülke bazında, aşağıda belirtilen şekilde dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

 

(2) ÇHC için 2003/22 sayılı Tebliğ ile söz konusu üründe yürürlüğe konulmuş olan önlemin ortadan kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden, mevcut önlemin aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmeden uygulanmaya devam etmesine karar verilmiştir.

 GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Üreticiler

Dampinge Karşı Önlem  (ABD Doları/Kg)

7010.20.00.00.00

Yalnızca camdan tencere, tava, çaydanlık kapakları

Endonezya

PT Sinar Baru Abadi

0,14

Diğerleri

0,50

Hong Kong

Bütün üretici/ihracatçılar

0,91

Çin Halk Cumhuriyeti

Bütün üretici/ihracatçılar

0,91

 

Uygulama

MADDE 40 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife istatistik pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkeleri belirtilen maddenin, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında karşılarında gösterilen miktarlarda dampinge karşı kesin önlemi uygular.

Yürürlük

MADDE 41 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 42 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

--------------------------

1    Türkiye piyasasında en çok satılan ürün tipinin 24 cm’lik cam kapaklar olması nedeniyle hesaplamada bu ürün tipi esas alınmıştır.