23 Mayıs 2010 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27589

YÖNETMELİK

Çevre ve Orman Bakanlığından:

KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen uygulama saklı kalmak şartıyla, 1/1/2010 tarihinden üç yıl öncesine kadar, maddeleri yılda bin ton veya üzerinde üretenler veya kendi halinde veya müstahzar içinde ithal edenler,  ürettikleri veya ithal ettikleri maddelerin üç yıllık ortalama miktarını, 10 uncu maddenin ikinci fıkrasına uygun olarak, Ek-2’de ayrıntıları verilen ve üçüncü fıkradaki bilgileri 31/3/2011 tarihine kadar Bakanlığa iletir.”

             “(2) 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen uygulama saklı kalmak şartıyla, 1/1/2010 tarihinden itibaren maddeleri ilk kez yılda bin ton veya üzerinde üretenler veya kendi halinde veya müstahzar içinde ithal edenler, 10 uncu maddenin ikinci fıkrasına uygun olarak, Ek-2’de ayrıntıları verilen ve üçüncü fıkradaki bilgileri, maddenin yıl içerisinde ilk üretildiği veya ithal edildiği tarihten bir yıl sonrasını takip eden üç ay içerisinde Bakanlığa iletir.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen uygulama saklı kalmak şartıyla, 1/1/2010 tarihinden üç yıl öncesine kadar maddeleri yılda bir ton veya üzerinde, ancak bin tondan az olan miktarlarda üretenler veya kendi halinde veya müstahzar içinde ithal edenler, ürettikleri veya ithal ettikleri maddelerin üç yıllık ortalama miktarını, 10 uncu maddenin ikinci fıkrasına uygun olarak, Ek-3’de ayrıntıları verilen ve üçüncü fıkradaki bilgileri 31/3/2011 tarihine kadar Bakanlığa iletir.”

             “(2) 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen uygulama saklı kalmak şartıyla, 1/1/2010 tarihinden itibaren maddeleri ilk kez yılda bir ton veya üzerinde, ancak bin tondan az olan miktarlarda üretenler veya kendi halinde veya müstahzar içinde ithal edenler, 10 uncu maddenin ikinci fıkrasına uygun olarak, Ek-3’de ayrıntıları verilen ve üçüncü fıkradaki bilgileri, maddenin yıl içerisinde ilk üretildiği veya ithal edildiği tarihten bir yıl sonrasını takip eden üç ay içerisinde Bakanlığa iletir.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “(3) Kendi halinde veya müstahzar içinde maddelerin ithal edilmesi durumunda; bu Yönetmelik kapsamındaki ithalatçı yükümlülükleri, bu maddelerin ithal edildiği, yurtdışında yerleşik gerçek veya tüzel kişilerin bir akitle belirlediği Türkiye’de yerleşik temsilcileri aracılığı ile de yerine getirilebilir.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “(3) Üretici veya ithalatçılar, adres veya unvanlarında değişiklik olması durumunda, ilgili değişiklikleri bir ay içerisinde Bakanlığa bildirir.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             “Geçiş hükümleri

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar veri girişi yapmış olan üretici veya ithalatçılar, 7 nci ve 8 inci maddelerin birinci fıkralarındaki yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılır.”

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/12/2008

27092 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/11/2009

27402