21 Mayıs 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27587

TEBLİĞ

             Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

EV TİPİ BUZDOLAPLARI, DERİN DONDURUCULAR, BUZDOLABI DERİN

DONDURUCULAR VE BUNLARIN BİLEŞİMLERİNİN ENERJİ

ETİKETLEMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR

TEBLİĞ (SGM: 2010/6)

             MADDE 1 – 24/3/2002 tarihli ve 24705 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ev Tipi Buzdolapları, Derin Dondurucular, Buzdolabı Derin Dondurucular ve Bunların Bileşimlerinin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 – Daha önce diğer düzenlemelerde söz konusu Tebliğe yapılmış atıflar, 30/1/2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev Tipi Buzdolapları, Derin Dondurucular, Buzdolabı Derin Dondurucular ve Bunların Bileşimlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Yönetmeliğe (94/2/AT) yapılmış sayılır.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/9/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.