20 Mayıs 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27586

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2010/404

             8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/4/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                       CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                             B. ARINÇ                             A. BABACAN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.   Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

          H. YAZICI                         F. N.ÖZAK                       M. Z. ÇAĞLAYAN                              F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı

           E. BAĞIŞ                          S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                                   S. ERGİN

       Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                       B. ATALAY                            B.ATALAY                                M. ŞİMŞEK

  Milli Savunma Bakanı                İçişleri Bakanı                       Dışişleri Bakanı V.                           Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                        M. DEMİR                               R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı       Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı

        M. M. EKER                         Ö. DİNÇER                              N. ERGÜN                                   T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı       Sanayi ve Ticaret Bakanı       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                            V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı

 

22/4/2010 TARİHLİ VE 2010/404 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

             MADDE 1 – 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki madde 42 nci madde olarak eklenmiş ve söz konusu Kararın diğer madde numaraları teselsül ettirilmiştir.

             “MADDE 42- 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile diğer ilgili mevzuat uyarınca ağır özürlü olarak kabul edilen ve refakatçi yardımına muhtaç olanların bir kişi ile sınırlı olmak üzere refakatçisi, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden yararlanmada 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinden muaftır.”

             MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.