12 Mayıs 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27579

GENELGE

             Başbakanlıktan:

             Konu     : İhracata Dönük Üretim Stratejisi

                             Değerlendirme Kurulu.

GENELGE

2010/12

             Dış ticaretimizde, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023’e yönelik stratejik hedefimiz, dünya mal ticaretinden aldığımız payın artırılarak ihracatımızın 500 milyar dolara çıkarılmasıdır. Bu hedefe ulaşabilmek için, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından başlatılan çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmekte, özellikle ihracata dönük üretimin artırılması konusunda memnuniyet verici sonuçlar elde edilmektedir.

             Belirlenen ihracat hedeflerine ulaşılabilmesi için, öncelikle ülkemiz imalat sanayii ile hizmet üretim potansiyelinin ihracat odaklı değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi gerekmektedir. Bütün sektörlerde ihracat hedeflerimize yönelik ortak politikalar geliştirilerek, sürdürülebilir ihracat artışının sağlanması, ihracatta pazar ve ürün çeşitlendirmesi, ihracata dönük üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve yurt içinde yaratılan katma değerin artırılması, yakın gelecekte ulaşılması gereken hedefler olarak belirlenmiştir.

             Bu çerçevede; konuyla ilgili kurum ve kuruluşların bir plan dahilinde aktif olarak çalışmalara katıldığı, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlandığı, üretimle ihracatın birlikte ele alındığı bir “İhracata Dönük Üretim Stratejisi” geliştirmek amacıyla, “İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu” kurulması uygun görülmüştür.

             İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu; Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Devlet Bakanının başkanlığında; Maliye Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın müsteşar düzeyinde, T.C. Merkez Bankası, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) başkan düzeyinde, Türkiye İhracat Kredi Bankası’nın (Türk Eximbank) Genel Müdür düzeyinde katılımıyla oluşturulacaktır. İhtiyaç halinde, ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum ve meslek kuruluşlarının temsilcilerinin de Kurul çalışmalarına katılımı, Kurul Başkanı tarafından değerlendirilecektir.

             Kurul, ilk toplantısında çalışma planını ve takvimini görüşecek, çalışma usul ve esaslarını belirleyecektir. Kurul çalışmalarının belirli bir bütünlük içerisinde etkin bir şekilde sürdürülebilmesi ve gerekli eşgüdümün sağlanabilmesi amacıyla alt kurullar, komiteler ve teknik çalışma grupları oluşturulabilecektir.

             Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan