12 Mayıs 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27579

YÖNETMELİK

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

BİTKİ SAĞLIĞI ÖNLEMLERİNE YÖNELİK AHŞAP AMBALAJ

MALZEMELERİNİN İŞARETLENMESİNE

DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ahşap ambalaj malzemeleri ile taşınan zararlı organizmaların ülkemizden yurtdışına, yurtdışından ülkemize girişini önlemek için gerekli usul ve esaslarını belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, iğne yapraklı veya geniş yapraklı ağaçlardan elde edilen ham ahşaptan imal edilmiş ambalaj malzemeleri ile taşınan karantina zararlılarının ülkeye girmesi ve yayılması riskini azaltmaya yönelik olarak, uluslararası ticaret faaliyetlerinde kullanılmak üzere; palet, sandık, tahta ve silindir kasa, kutu, makara, ambalaj destek malzemesi, paketleme blokları, ambar rafı, yükleme tahtaları, palet kolları, kızaklar gibi maddeleri imal eden, tamir eden veya kullanan işletme veya firmalara ahşap ambalaj malzemesi işaretleme yetki belgesi verilmesi ile ısıl işlem fırını ve otomasyon sistemini kuran firmaların yetkilendirilmesi hususlarını kapsar.

             (2) 6 mm ve daha az kalınlıktaki ham ahşap ambalaj malzemeleri ile kontrplak, yonga levha, yönlü örgü levha ya da kaplama tahta gibi yapışkan, ısı ve basınç veya bunlardan meydana gelen bir terkip kullanılarak imal edilmiş olan ve tamamı ile ahşap özellikli ürünlerden meydana gelen ahşap ambalaj malzemeleri bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 15/5/1957 tarihli ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Ahşap: Kabuklu ya da kabuksuz olmak üzere, yuvarlak ahşap, biçilmiş ahşap, ahşap yonga, talaş veya ambalaj yardımcı maddesini,

             b) Ahşap ambalaj malzemesi: Belli bir ürüne veya eşyaya bağlı olmaksızın, bir malın desteklenmesi, korunması veya taşınmasında kullanılan; palet, sandık, tahta kasa, kablo makarası, silindir kasa, ambar rafı, yükleme tahtası gibi ham ahşaptan mamul, kalınlığı 6 milimetrenin üzerindeki ambalaj veya ambalaj destek malzemelerini,

             c) Ahşap hammaddesi: Ahşabın bünyesini değiştiren herhangi bir üretim sürecine veya emprenye işlemine tabi tutulmamış ahşabı,

             ç) Ambalaj yardımcı malzemesi: Bir malı emniyete almak veya ona destek sağlamak amacı ile kullanılan, ancak mal ile herhangi bir bağlantısı olmayan ahşap ambalaj malzemesini,

             d) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

             e) DB: Ahşap etrafından kabuğun tamamen soyularak ahşabın kabuksuz hale getirilmesi,

             f) Denetim görevlisi: Ahşap ambalaj malzemesini kontrol eden Genel Müdürlük, il müdürlüğü veya müdürlükte görevli ziraat mühendisi ile orman endüstri mühendisini,

             g) Genel müdürlük: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

             ğ) HT: Ahşap ambalaj malzemelerinin, asgari 30 dakika süre ile 56 ˚C’lik asgari bir ahşap özü sıcaklığı elde etmek üzere, belli bir süre ve sıcaklığa uygun olarak ısıtılmasını,

             h) Isıl işlem operatörü: Belli bir eğitimden geçmiş ve ısıl işlem yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş izin belgesi olan firmalarda çalışan en az lise mezunu elemanı,

             ı) IPPC: Uluslararası Bitki Koruma Anlaşmasını,

             i) ISPM: Bitki sağlığı önlemleri için uluslararası standartları,

             j) İl müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il müdürlüğünü,

             k) İnspektör: İthal, ihraç ve transit geçişi yapılan, serbest bölgelere getirilen, bu bölgelerden çıkartılan; bitki, bitkisel ürün ve orman ürünleri ile ahşap ambalaj malzemelerinin zirai karantina amaçlı her türlü kontrollerle denetimini yaparak gerekli belgeleri düzenlemek ve yurt içinde yetiştirilen bitkilerde bitki sağlığı denetimlerini, resmi sürvey programlarını gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiş ziraat mühendisi, orman mühendisi veya orman endüstri mühendisini,

             l) İşaret: Düzenlemeye tabi eşya üzerine bunun bitki sağlığı durumunu doğrulamak üzere konulmuş ve uluslararası düzeyde tanınmış resmî bir mühür ve logoyu,

             m) İşlenmiş ahşap malzeme: Yapışkan, ısı ya da basınç veya bunların herhangi bir terkibi kullanılarak imal edilmiş ahşap ürünleri,

             n) İzin belgesi: Ahşap ambalaj malzemesi işaretleme yetki belgesi,

             o) Kabuksuz ahşap: Damar dokusu hariç, tüm kabuk, budak etrafındaki içe doğru büyümüş kabuk ve yıllık büyümenin oluşturduğu kabuk kovuklarının çıkarılmış olduğu ahşabı,

             ö) Karantinaya tabi organizmalar: Meydana getirdiği tehlike açısından bir bölge için ekonomik öneme sahip, ancak henüz ortamda mevcut olmayan veya mevcut olmakla birlikte henüz ülke geneline yayılmamış zararlı organizmaları,

             p) Kimyasal basınç: Resmî olarak kabul edilmiş teknik şartnameye göre basınç işlemi uygulanarak ahşabın kimyasal bir koruyucu madde ile terbiye edilmesini,

             r) Mal: Ticari veya başka bir amaçla bir yerden diğer yere nakledilen her türlü eşyayı,

             s) Müdürlük: Zirai Karantina Müdürlüğünü,

             ş) Parti: Bir ülkeden diğerine nakledilen bir fatura kapsamında belirtilen eşyanın tamamını,

             t) Resmi kuruluş: Bir ulusal bitki koruma örgütü tarafından tespit edilmiş, kurulmuş ve yetkilendirilmiş kuruluşu,

             u) Teknik kurutma (KD): Ahşap ambalaj malzemesinin kapalı bir oda içinde, kuru madde üzerinden nem içeriğinin % 20’nin altına düşürülecek şekilde ısı ve nem kontrolü kullanılarak kurutulduğu işlemi,

             ü) Sertifika: Bitki sağlığı mevzuatı kapsamına giren herhangi bir sevke ilişkin bitki sağlığı durumunu doğrulayan resmî belgeyi,

             v) Zararlı organizma: Bitki veya bitkisel ürünlere zarar veren bitki, hayvan veya patojenik ajanların tür, streyn veya biyotiplerini

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kullanılmış Ahşap Ambalaj Malzemesi ve Onaylı Tedbirler

             İşaretli ve kullanılmış ahşap ambalaj malzemesi

             MADDE 5 – (1) İthal edilen veya ülke içerisinde dolaşım sonucu elde edilmiş olan ambalaj malzemeleri, karantina koşulları korunmak kaydıyla ihraç edilecek bir partide kullanılabilir. Ancak, ısıl işlemi uygulamasından geçmiş ve logosu bulunan ahşap ambalaj malzemesinde parça ekleme veya tamirat yapıldığında, ambalaj malzemesi yeniden ısıl işleme tabi tutulur ve eklenen parça damgalanır.

             İthal edilen ahşap malzemesi

             MADDE 6 – (1) Ahşap ambalaj malzemesi imali amacıyla olsa bile, ithal edilmek istenen tomruk, kereste ve odunlar için 10/2/2009 tarihli ve 27137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zirai Karantina Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

             Ahşap ambalaj malzemelerine ilişkin onaylanmış tedbirler ve işaret kullanımı

             MADDE 7 – (1) Ahşap ambalaj malzemeleri ile taşınan zararlı risklerini azaltmak amacıyla, zararlılara karşı etkili muamele, süreç, işlem ya da bunların bir veya birkaçının etkin olarak kabul edildiği ahşap ambalaj malzemeleri ile ilgili onaylanmış tedbirler Ek-1’de belirtilmiştir.

             (2) Onaylanmış tedbirlerle ilgili işaret kullanımında aşağıdaki hususlara uyulur.

             a) HT işleminden geçmiş ahşap ambalaj malzemelerinin birbirine zıt, görünür en az iki yüzüne HT işaretlemesi yapılır.

             b) HT işlemi ile birlikte DB işleminden de geçen ahşap ambalaj malzemesinin birbirine zıt, görünür en az iki yüzüne HT-DB işaretlemesi yapılır. DB işaretinin kullanımı için ahşabın damar dokusu hariç, tüm kabuk, budak etrafındaki içe doğru büyümüş kabuk ve yıllık büyümenin oluşturduğu kabuk kovukları çıkarılır.

             c) İzin belgesi alan gerçek ve tüzel kişiler, ambalajda kullanılacak keresteler üzerindeki kabuk parçalarının atılması ya da kabuğun soyulması için tüm önlemleri alır. Bu yetkinin kullanılması için Ek-5’teki taahhütname kişi veya firmalarca onaylanır.

             ç) Metil bromür gazının çevreye verdiği zarar sebebiyle, metil bromür fümigasyon yöntemi (MB), ülkemizde ISPM-15 yöntemi olarak kullanılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İthalat, İhracat ve Transit Denetim Şartları, İzin Belgesi Başvurusu,

Isıl İşlem Operatörü

             İthal edilen ürünlerde kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinde aranan şartlar

             MADDE 8 – (1) İthal edilen mallar beraberinde işlenmemiş 6 mm.’den daha kalın ahşap ambalaj malzemeleri ve ham ahşap ürünleri ithalat kontrolüne tabidir. Şarap ve viski fıçıları ile 6 mm. ve daha az kalınlıktaki ham ahşap ambalaj malzemeleri ithalat kontrollerine tabi tutulmaz.

             (2) Kontrole tabi tutulan ahşap ambalaj malzemesi, ambalaj yardımcı malzemesi gibi maddelerde aşağıdaki şartlar aranır:

             a) Ahşap ambalaj malzemeleri Ek-1’deki ahşap ambalaj malzemeleri ile ilgili onaylı tedbirlere göre ısıl işleminden (HT) geçirilmiş olmak ve bu işlemden geçirildiğine dair ISPM-15 logosunu taşımak zorundadır. Logo, işlemden geçirilen ahşap ambalaj malzemesinin görünür yerinde, birbirine zıt en az iki yönünde bulunur.

             b) Ahşap ambalaj malzemeleri kabuksuz olarak üretilir ve HT- DB damgasını taşır.

             (3) Bu koşulları taşımayan ahşap ambalaj malzemeleri mahrecine iade edilir veya imha edilir. İmha esnasında meydana gelecek masraflar malın ithalatçısı tarafından karşılanır. Ahşap ambalaj malzemeleri girişte ısıl işlemden veya fümigasyon işleminden geçirilebilirse ancak ülkeye girişine izin verilir.

             (4) Girişine izin verilmeyerek iade veya imha edilen ahşap ambalaj malzemeleri ile ilgili olarak, Zirai Karantina Yönetmeliğinin EK-10’unda yer alan iade bildirim formu düzenlenir ve Genel Müdürlüğe bildirilir.

             (5) Ahşap ambalaj malzemesi için bitki sağlık sertifikası veya başka bir belge aranmaz; ancak ahşap ambalaj malzemeleri herhangi bir ürünü destekleme, koruma veya taşıma amacıyla olmayıp ana ürün olarak ithal edilecekse, Bitki Sağlık Sertifikası aranır ve Zirai Karantina Yönetmeliğinin EK-4’ünün 1 inci ve 2 nci maddelerindeki şartlar uygulanır.

             İthalat veya ihracatta denetim şartları

             MADDE 9 – (1) İhracat veya ithalat esnasında, bu Yönetmelik kapsamına giren ahşap ambalaj malzemelerinin, bitki sağlığı kontrollerinin yapılması amacıyla, gümrük müdürlüğünce ilgili müdürlük veya il müdürlüğüne bildirimi yapılır.

             (2) İlgili gümrük müdürlüğünce, bu Yönetmelik kapsamına giren ahşap ambalaj malzemelerinin ithal ve ihraç edilen bütün ürünlerde ambalaj malzemesi çeşidinin ilgili il müdürlüğü ya da müdürlüğe beyanı zorunludur.

             (3) İnspektörler, ithalat ve ihracatta ahşap ambalaj malzemesini 8 inci madde hükümlerine göre, ülkemizdeki tüm gümrüklerde ve gümrüklü sahada kontrol eder.

             (4) Risk esasına göre azaltılmış kontrol ve esasları, ilgili kurumların sınır mülki idare amiri ve gümrük ile birlikte müdürlük veya il müdürlüğü görüşleri alınmak suretiyle Genel Müdürlükçe belirlenir ve tebliğ ile duyurulur.

             Transit düzenlemeleri

             MADDE 10 – (1) İnspektör tarafından kontrolü yapılan transit geçen mallar beraberinde bulunan ahşap ambalaj malzemelerinin, ısıl işlemi (HT) veya metil bromür (MB) fümigasyonu işleminden geçmiş olması ve işaretini taşıması yeterlidir. Bu şartlara uymayan transit mallar beraberindeki ahşap ambalaj malzemelerinin; ısıl işlemi (HT) veya metil bromür (MB) fümigasyon işleminden geçirilmesinden sonra geçişine izin verilir.

             (2) Transit geçişine izin verilmeyen ahşap ambalaj malzemeleri iade veya imha edilir. İade veya imha edilen ahşap ambalaj malzemeleri ile ilgili olarak, Zirai Karantina Yönetmeliğinin EK-10’undaki iade bildirim formu düzenlenir ve Genel Müdürlüğe bildirilir.

             İzin belgesi başvurusu

             MADDE 11 – (1) Bünyelerinde ısıl işleminden sorumlu bir ısıl işlem operatörü istihdam eden ihracata yönelik olarak üretim yapan ahşap ambalaj malzemesi imalatçıları, ihracatçılar ve bu sektörde faaliyet gösteren diğer ilgili taraflar, izin belgesi almak için ikinci fıkraya göre başvuruda bulunurlar.

             (2) İzin belgesi almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, aşağıdaki belgelerin asılları veya belgeyi veren kurum onaylı ya da aslını görmek şartıyla Genel Müdürlük, il müdürlüğü veya müdürlükçe onaylı suretleriyle birlikte Genel Müdürlüğe başvururlar.

             a) Başvuru dilekçesi,

             b) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı,

             c) Isıl işlem fırını ve hesabı, kapasite raporuna işlenmiş olarak hazırlanacak kapasite raporu,

             ç) Oda sicil kaydı,

             d) Isıl işlem operatör belgesi ve iş sözleşmesi.

             Isıl işlem operatörü seçimi ve görevleri

             MADDE 12 – (1) Isıl işlem operatörü olmak için en az lise mezun olanlar; diploma, T.C. Kimlik Numarası beyanı ve dilekçe ile müdürlüğe başvuruda bulunurlar. Adaylar Genel Müdürlük tarafından oluşturulacak eğitim programı ve müdürlük tarafından bu programa göre düzenlenecek iki günlük teorik ve pratik eğitime katılır. Yapılacak sınavda yüz üzerinden altmış ve daha fazla puan alan adaylar başarılı sayılır. Bu adaylar adına, Genel Müdürlükçe Ek-6’daki ısıl işlem operatörü belgesi düzenlenir. Isıl işlem operatörleri sadece bir işletmeden sorumludur; ancak işletme sahibinin aynı ilde birden fazla işletmesinin bulunması halinde; bu işletmelerin tamamından bir operatör sorumlu olur. Isıl işlem operatörü belgesi Genel Müdürlükçe herhangi bir nedenle iptal edilen kişiler, yeniden bu belgeyi almak için iki yıl içerisinde başvuruda bulunamazlar. Isıl işlem operatörleri, müdürlüklerde her beş yılda bir iki günlük ısıl işlem eğitimine tabi tutulur. Eğitim sonunda yapılacak sınavda, yüz üzerinden altmış ve daha fazla puan alan adaylar başarılı sayılır. Başarısız bulunan adayların belgeleri Genel Müdürlükçe iptal edilir. Isıl işlem operatörü kayıtları Genel Müdürlükçe tutulur.

             (2) Isıl işlem operatörünün değişmesi veya başka bir sebeple operatörün işi bırakması durumunda; kuruluşlar bu değişikliği on beş gün içinde müdürlük, il müdürlüğü veya Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür. Bu işletmeler en geç iki ay içerisinde yeni bir ısıl işlem operatörü istihdam etmek zorundadır.

             (3) Isıl işlem operatörü, izin belgesi sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerde, ısıl işlemin bu Yönetmelik doğrultusunda tekniğine uygun olarak yapılmasından, ısıl işlemli ahşap ambalaj malzemesinin uygun karantina şartlarında muhafazasından ve ahşap ambalaj malzemesinin kullanılacağı yere kadar taşınmasından sorumludur. Isıl işlem operatörü fırın otomasyonunun düzenli çalışmasını sağlar; ayrıca yapılan işlem sonunda gerekli dokümanları çıkararak arşivde saklar. Isıl işlem konusunda yenilikleri takip eder ve bu konuda Genel Müdürlükçe düzenlenecek eğitimlere katılır.

             (4) Isıl işlem operatörleri, anlaşma yaptıkları işletmede kurulu bulunan ısıl işlem otomasyon sistemi ve ısıl işlem fırınını besleyen kazanın çalıştırılması konusunda, sistemi kuran firmadan eğitim alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Isıl İşlem Tesislerinde Aranan Şartlar ve Isıl İşlem Testi

             Isıl işlemi

             MADDE 13 – (1) Isıl işlem, odun ve odundan yapılmış bütün ahşap ambalaj malzemelerinin, 30 dakika süreyle çekirdek sıcaklığı en az 56 ˚C olacak şekilde ısıtılmasını ifade eder. Isıl işlem esnasında veya sonrasında ahşap ambalaj malzemesinde burkulma, eğilme, kırılma ve çatlama gibi ahşap ambalaj malzemesinin dayanıklılığını azaltacak durumların olmaması gerekir. Bunun için yaş ve kuru sıcaklıklar arasındaki fark 5 ˚C’yi geçemez.

             (2) Isıl işlemi, denge nemi veya bağıl nem sensörü kullanılarak iki yöntemle yapılır. Denge nemi kullanılarak yapılacak ısıl işlemde; ısıl işlem fırını içerisinde denge nemini ve hava sıcaklığını otomatik olarak ölçen sensörler kullanılabileceği gibi, limba tutucular yardımı ile denge nemini ölçen sensörler de kullanılabilir. Bağıl nem kullanılarak yapılan ısıl işleminde ise, ortamın bağıl nemini ve ortam sıcaklığını otomatik olarak ölçen ahşap sıcaklık sensörleri kullanılır. Ayrıca bu yöntemde yeteri kadar ahşap nem sensörü de kullanılmak sureti ile denge nemi hesaplanır. Her iki yöntemde, ısıl işlem boyunca ortamın denge nem değerleri % 10,6 ile % 12,7 arasında, bağıl nem değerleri ise % 60 ile % 83 arasında değişir. Isıl işlem fırını içerisinde ortam sıcaklığını gösteren en az iki ortam sıcaklık sensöründen ortam sıcaklıkları kaydedilir. Ayrıca ısıl işlem fırını yan duvarlarında veya tavan kısmında otomasyon sistemine bağlı olarak çalışan yeteri miktarda havalandırma bacaları bulunur. Fırın içerisinde nem oranının % 83’ün üzerine çıkması ile havalandırma bacaları açılarak ısıl işlem fırını içerisindeki nem oranı düşürülür. Isıl işlem fırını içerisinde bağıl nemin %60’ın altına düşmesi durumunda, ortama nem püskürten sistem otomasyona bağlı olarak çalışır ve ortam nemi yükseltilerek istenilen ortam nem değerleri sağlanır. Isıl işlemden geçmiş sağlıklı malzemeye zararlı organizma bulaşma riskini ortadan kaldırmak için ahşap ambalaj malzemeleri uygun karantina şartlarında korunur, nakledilir ve kullanılır.

             (3) Isıl işlemden geçmiş fakat ahşap nem oranı yüksek bulunan malzemede böcek ve mantar türü organizmaların yaşama ortamının ortadan kaldırılması için teknik kurutma yapılabilir.

             Isıl işlem tesislerinde aranan şartlar ve ısıl işlem testi

             MADDE 14 – (1) Isıl işleminden geçirilecek ahşap ambalaj malzemesinin uygun bulunan ve fırının her tarafını temsil edecek şekilde, Ek-3’deki ahşap sıcaklık ölçüm testi çizelgesinde bildirilen örnek kereste istifine göre, 13 ayrı noktadan ahşabın çekirdek sıcaklığı ölçülür. İlk denemeden sonra alınan sonuçlar farklılıklar göstermediği sürece, bir ısıl işlem denemesi yeterlidir. Aynı işletmede birden çok ısıl işlem fırını olması hâlinde; aynı bilgisayar kontrol sistemine ve aynı kazan özelliklerine sahip olduğu ortaya konabilir ve yapılacak testlerde ısıl işlem şartlarını taşıdığı tespit edilirse, bunlar da ısıl işlemi için onaylanır. Isıl işlem otomasyon sisteminde sistem ve yazılım programı çalıştırıldığı an otomatik olarak kayıt yapmaya başlar ve programın yazılımına dışarıdan müdahale edilemez.

             Süre ve sıcaklık testleri uygulaması

             MADDE 15 – (1) Odun ya da odundan yapılmış ahşap ambalaj üzerindeki işaretin HT bileşeninin kullanım yetkisi verilmesi amacına yönelik olarak, normal ısıl işlem çevrimleri sırasında öngörülen şartların sağlanması için, süre ve sıcaklık testleri uygulanır. Bu işaretin kullanılması, işaretin kapsadığı her bileşenin, odunun çekirdek sıcaklığının 30 dakika süreyle 56 °C’de tutulmuş olduğu bir sürece tabi tutulduğunu gösterir.

             Sıcaklık ölçümleri

             MADDE 16 – (1) Isıl işleminde sıcaklık ölçerler kereste istifinin çeşitli noktalarına yerleştirilerek, istifin köşelerinde ve ortasında sıcaklıkları kaydedilir. İstifte, 13 ahşap sıcaklık ölçüm testlerinde, aşağıdaki ölçütler yerine getirilir.

             a) Denenmekte olan odunun türüne ilişkin ayrıntılar belirlenir. Fabrika paletlerden veya ambalaj sandığından oluşan bir istifte karma bloklar kullanılıyorsa, ahşap ısı ölçerler en kalın tahtanın merkez sıcaklığını ölçecek şekilde yerleştirilir. Nem ölçerler daha ince yapılı ahşaba monte edilir.

             b) Çivi boyunca gerçekleşecek ısı transferi ahşap ısı ölçerin kaydetmekte olduğu sıcaklığın doğruluğunu bozduğundan, çivilerin yakınında delik açılmaz.

             c) Kalın kereste paletleri bloklarının uzunluk, yükseklik ve genişlik olarak boyutları ve ağaç türü verilir.

             ç) Kerestenin ilk testi ve doğrulama testinin tür, boyut ve hacim açısından aynı olması gerekir.

             d) Metal başlıklı ısı ölçerlerin kullanıldığı durumlarda, ölçerin çapı açılan deliğin çapından küçük olur.

             e) Metal başlıklı ölçerlerin özellikleri ısıl işlemden geçirilecek malzemenin çekirdek sıcaklığını ölçecek derinlikte olur. Doğru ölçüm yapabilmek için gerekirse ısı ölçerlerin arka kısımları kireç veya uygun malzeme ile kaplanır.

             f) Ahşap sıcaklık ölçerlerin konumları Ek-3’deki şemada gösterilen biçime uymak zorundadır. Ölçerler bu şemaya göre numaralandırılır. Her işlemde, numaralanmış ölçer tam olarak aynı konumda bulundurulur.

             g) Sıcaklık ölçerler, odunun merkeziyle dışarısı arasındaki en kısa mesafede açılacak deliklere yerleştirilir. Metal başlıklı ölçerler kullanılmıyorsa, odunun çekirdek sıcaklık ölçümünün ortamdaki hava sıcaklığından etkilenmemesi için, her delik ısıya dayanıklı bir madde ile doldurulur.

             ğ) Isıl işlem yapılma esnasında yaş ve kuru sıcaklıklara, vantilatörün yönüne ve havanın hızına ilişkin ayrıntılar ve ısıl işlem fırınında havalandırma yapılıp yapılmadığı teyit edilir. Test süresince, odanın en az ısınan bölümündeki kerestedeki ısı ölçer çekirdekte sıcaklığın 56 °C’ye eriştiğini gösterene dek en az 5 dakikada bir veri alınır. Böylece, odadaki havada ve odunun kendisinde biriken sıcaklığa ilişkin açık bir fikir elde edilmiş olur. Isıl işlemin süresi, yaz veya kış sıcaklığına, odunun kalınlığına ve sıcaklığına, odanın sıcaklığına ve nemine bağlıdır. Isıl işlem fırını içerisinde nemin düşmesi sonucunda ahşap malzemede çatlama ve burkulma olmaması için ısıl işlem fırını düzeneğinde otomasyona bağlı olarak çalışan ortamı nemlendirme sistemi devreye girer. Fırın içerisine uygun biçimde yerleştirilen nemlendirme memelerinden istenilen denge nemine ulaşılır. Isıl işlem fırını içerisinde nem oranının fazla olması durumunda; fırın üzerine yerleştirilen havalandırma bacaları otomatik olarak açılarak fırın içerisindeki fazla nemin dışarı atılması sağlanır.

             h) Isıl işleminin sonuçları, ısıl işlem operatörü tarafından, yazılım paketi şeklinde alınır ve bu kayıtlı bilgiler bilgisayar hafızasında da en az iki yıl süre ile saklanır.

             Ölçüm testi sonrasında sürekli izleme

             MADDE 17 – (1) Ek-3’teki kereste istifine göre yapılan 13 sıcaklık ölçüm testinden sonra aşağıdaki işlemler yapılır.

             a) Her işlemde, başlangıçtaki 13 ahşap sıcaklık ölçüm testinde tespit edildiği gibi, odanın en yavaş ısınan bölümündeki en yoğun kereste parçasına yerleştirilmiş en az üç kereste sıcaklık ölçerle sürekli izlenir. Uygulamalarda bir adet ısı ölçeri de yedek olarak takılır.

             b) Ahşap ambalaj malzemeleri ısıl işlemden geçirilirken, sıcaklık ölçerler blok içerisinde dik açıyla yerleştirilir ve çivilerle temastan kaçınılır.

             c) Isıl işlemi için metal başlıklı ısı ölçerler veya bunların benzeri kullanılır. Isı ölçerler ısıl işlem yapılacak ahşap ambalaj malzemesinin en kalın bölümünün çekirdek sıcaklığını ölçecek tarzda yerleştirilir.

             ç) Her ısıl işleminden sonra iki takım hâlinde bilgisayar çıktısı alınır. Bu çıktılardan bir takım ısıl işlem klasöründe işletmede saklanır, bir takımı da ısıl işlemi yapılan taraflara onaylanarak verilir.

             d) Ahşap sıcaklık ve nem ölçerleri, izin belgesinin alınmasını takiben iki yılda bir resmî kuruluşlarca yetkilendirilmiş bir kuruluş tarafından kalibre edilir. Kalibrasyon sertifikaları saklanır ve denetimlerde denetim görevlilerine gösterilir.

             e) Yapılan her ısıl işleminden sonra elde edilen bilgisayar çıktılarına, işlemden geçirilen ahşap ambalaj malzemesine ait fatura ve irsaliye belgelerine, her işletme tarafından parti numarası verilir. Yapılan işlemlerin kayıtlarının geriye dönük olarak incelenebilmesi için her işletmede defter tutulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim, Yetkili Komisyon, Ahşap Ambalaj Malzemesi Kullanıcıları

ve Otomasyon Firmaları

             İzin belgesine esas denetim

             MADDE 18 – (1) İzin belgesine esas denetim, denetim görevlileri tarafından yapılır. İzin belgesine esas denetim, aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak yapılır ve hazırlanan değerlendirme raporu yetkili komisyona iletilir.

             a) Isıl işlem fırınının bulunduğu adresle, iş yeri açma ve çalışma ruhsatındaki adresin aynı olması gerekir; adres kontrolü yapılarak, yazılacak raporda adres belirtilir.

             b) Isıl işlem fırını ve kazanın teknik özellikleri Ek-4 formuna doldurulur.

             c) İşletmede kapasiteye uygun karantina odası yaptırılarak, amaca uygun kullanımı sağlanır.

             ç) İşletmenin kuruluş yılı, günlük ham ahşap işleme kapasitesi, işlenen kereste, elde edilen mamul madde miktarları, işletmede görevli ısıl işlem operatörü ve diğer çalışan personel kayıtları alınır.

             d) Isıl işlem fırınının, fırını besleyen kazan sisteminin, bilgisayar otomasyon sisteminin ve karantina odasının birer adet fotoğrafı alınır.

             e) Ek- 3’te yer alan sensör yerleşim şemasına uygun olacak şekilde, ahşap sıcaklık sensörleri ısıl işlem fırını içerisine yerleştirilerek fırının en geç ısınan dört bölgesi tespit edilir.

             f) Tüm şartların yerine getirilmesi hâlinde ısıl işlemine başlanır; denetim görevlisi, ısıl işlem testinde test edilen tüm odun boyutlarının ve ahşap ambalaj malzemelerinin 30 dakika süreyle 56 °C’lik bir minimum çekirdek sıcaklığına ulaştığını bilgisayar ekranında görmek zorundadır. Isıl işlemden sonra bilgisayardan; yapılan işlemi gösteren bilgisayar ana ekran çıktısı, başlangıç ve bitiş çıktıları, yapılan ısıl işlemine ait grafik çıktısı ve çoklu sayısal çıktılar alınır.

             g) Denetim görevlisince, tekniğine uygun olarak ısıl işleminden geçirilen malzeme için, HT işaretinin kullanımının uygunluğuna dair ısıl işlem değerlendirme raporu düzenlenir ve bu rapor ekleri ile birlikte yetkili komisyona iletilir.

             ğ) ISPM-15 izinli firmaların denetimlerinde kullanılmak üzere, izin belgeli işletmelerde, sayfaları il müdürlüğü veya müdürlükçe onaylı denetleme defteri bulundurulur.

             Yetkili komisyon

             MADDE 19 – (1) Yetkili komisyon, Genel Müdürlükçe belirlenecek üç üye, TMMOB Orman Mühendisleri Odasının tespit edeceği bir üye ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin tespit edeceği bir üyenin katılımı ile; iki yıl görev yapmak üzere beş üyeden oluşur. Genel Müdürlükçe belirlenecek üç üyeden; biri ilgili daire başkanı olup, daire başkanı aynı zamanda yetkili komisyon başkanıdır. İlgili daire başkanlığından iki ziraat mühendisi de komisyon üyesi olarak seçilir. Daire başkanının olmadığı hâllerde, daire başkanı vekili, aynı zamanda yetkili komisyona başkanlık eder. Komisyon çalışmalarının aksamaması için asil üyelerin bulunmadığı hâllerde komisyon toplantısına katılmak üzere yedek üye seçilir.

             (2) Yetkili komisyon, zorunlu hâller haricinde ayda bir defa toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Asil üyelerin bulunamayacağı toplantılara yedek üyeler katılır. Komisyonun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür.

             Yetkili komisyonun görevleri

             MADDE 20 – (1) Yetkili Komisyon, izin belgesi ile ilgili aşağıdaki görevleri yürütür:

             a) Denetim görevlileri tarafından, ilk kez izin belgesi verilecek işletmelerde yerinde inceleme yapılarak oluşturulan ısıl işlem değerlendirme raporlarını görüşür ve karara bağlar.

             b) Değerlendirme raporunun görüşülmesi sonucunda, bu Yönetmelik şartlarının yerine getirildiğinin belirlenmesi hâlinde, ilgili kişi veya kuruluşa, Ek-7’deki izin belgesinin düzenlenmesi ile birlikte ISPM-15 kod numarası kullanılması iznini verir.

             c) İzin belgesi ile ilgili eksik veya yetersiz bulunan hususları ilgili tarafa bildirir.

             ç) İzin belgesi olan kişi ve kuruluşların yetkilerini; denetim görevlilerince düzenlenen rapor veya tutanağa göre askıya alır veya iptal eder.

             d) Askıya alınmış izin belgeli işletmelerin yaptırımına son verir veya devam ettirir.

             (2) Yetkili komisyon, ısıl işlem fırını ve otomasyon programını kuran firmaları yetkilendirir veya denetim sonucunda düzenlenecek rapora göre yetkilerini iptal eder.

             (3) Yetkili komisyon bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili hususlarda danışma görevi yapar.

             İzin belgesine sahip işletmelerin denetimi

             MADDE 21 – (1) Denetim görevlisi tarafından, yetkili komisyonca izin belgesi verilmiş kişi veya kuruluşlar, yılda en az iki kez denetlenir. Denetimlerde kullanılmak üzere, izin belgesi olan kişi veya kuruluşlar, sayfaları il müdürlüğü veya müdürlükçe onaylanmış denetleme defteri bulundurur. Yapılan denetimlerde, gerek görülen hususlar bu deftere yazılarak denetim üyelerince imzalanır. Denetleme tutanakları, her yılın Temmuz ve Aralık ayında Genel Müdürlüğe gönderilir.

             (2) İzin belgesi alan yerlerde denetim görevlisi tarafından yapılacak denetlemelerde;

             a) Gerek görüldüğü takdirde ısıl işlemi fırınında bu Yönetmelikte istenilen şartlarda ısıl işlem denemesi yaptırılır,

             b) Isıl işlemli malzemenin diğerlerinden ayrı olarak muhafaza edilip edilmediği kontrol edilir. Bu amaçla mevcut olan karantina odası incelenerek amacına uygun kullanımı sağlanır,

             c) İşletmenin ruhsatta yazılı adreste bulunup bulunmadığı, Genel Müdürlüğe haber verilmeden yapılan adres değişiklikleri, işletmenin iflas etmesi veya işin bırakılması tutanakla tespit edilir ve Genel Müdürlüğe bildirilir.

             ç) İşletmede gerek görüldüğü hâllerde, işlemden geçirilen ahşap ambalaj malzemelerinin %1’i oranında örnek alınır. Örnekler müdürlüklere veya başka kuruluşa analiz yapılmak üzere gönderilir,

             d) 11 inci maddenin ikinci fıkrasında istenilen bilgi ve belgeler kontrol edilir. Eksik bulunan bilgi ve belgeler tutanakla tespit edilir ve Genel Müdürlüğe bildirilir.

             e) Isıl işlemden geçirilmeden işaretleme yapanlar tutanakla tespit edilir ve Genel Müdürlüğe bildirilir.

             f) İzin belgesi olan ahşap ambalaj malzemesi üreticileri ile bu malzemeleri ihraç amaçlı tedarik eden veya kullananlar arasında, Ek-9’da yer alan ISPM-15 sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşmeyi imzalamayan izin belgeli işletmeler tutanakla tespit edilir ve Genel Müdürlüğe bildirilir.

             (3) Denetleme sonucu tespit edilen eksiklikler, il müdürlüğü veya müdürlükçe işletme sahibine resmî olarak bildirilir. Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için bir aylık süre verilir. Süre bitiminde yapılacak denetimlerde, bildirilen eksikliklerini gidermeyen işletmeler hakkında tutanak düzenlenir ve Genel Müdürlüğe bildirilir.

             (4) Isıl işlem yetkisine ilave olarak DB işlem türünü de almak isteyen izin belgeli işletmeler, Ek-5’te örneği bulunan taahhütnameyi onaylayarak Genel Müdürlüğe verir. DB işareti taşımasına rağmen ahşap ambalaj malzemeleri üzerinde kabuk ihtiva ettiği tespit edilen işletmeler hakkında tutanak düzenlenir ve Genel Müdürlüğe bildirilir.

             (5) Isıl işlem konusunda izin belgeli işletme sahipleri, denetim görevlileri tarafından işletmede yapılacak her denetlemede; istendiğinde işletmesini denetlemeye açmak, denetim görevlilerine kolaylık sağlamak, istenilen bilgi ve belgeleri denetim görevlilerine doğru olarak vermek zorundadır. Aksine davranan işletmeler hakkında tutanak düzenlenir ve Genel Müdürlüğe bildirilir.

             (6) Isıl işlem konusunda izin belgeli işletme sahipleri, denetleme defteri bulundurmak zorundadır; bulundurmayanlar hakkında tutanak düzenlenir ve Genel Müdürlüğe bildirilir.

             Ahşap ambalaj malzemesi kullanıcıları

             MADDE 22 – (1) ISPM-15 şartını arayan ülkelere yönelik, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri, ISPM-15 logosunu taşımak zorundadır.

             (2) Ahşap ambalaj malzemeleri kullanıcıları, ISPM-15 standardını şart koşan ülkelere yapılacak ihracat mallarında kullanılmak üzere, ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belge sahibi işletmelerden ahşap ambalaj malzemelerini sağlar. İzin belgesi sahibi firmaların güncel isim, adres ve telefon listeleri ile ISPM-15 şartını arayan ülkeler listesi, Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanır.

             (3) İhracat yapan ahşap ambalaj malzemesi tedarikçileri ve kullanıcıları ile ISPM-15 ahşap ambalaj malzemesi üreticileri arasında Ek-9’da yer alan ISPM-15 sözleşmesi imzalanır. Ahşap ambalaj malzemesini kendi üretiminden karşılayan izin belgesine sahip ihracatçılar bu hükmün dışındadır.

             (4) ISPM-15 ahşap ambalaj malzemesi üreticileri, izin belgesi olmayan diğer ahşap ambalaj malzemesi üreticilerine ait, ihracata yönelik olarak tedarik edilen ve ihracatta kullanılacak olan ahşap ambalaj malzemesini, ısıl işlemden geçirerek ISPM-15 damgası ile damgalayabilir; ancak bu işlemi yapmak için karantina şartlarını sağlamak üzere, taraflar arasında Ek-9’daki ISPM-15 sözleşmesi imzalanır.

             (5) Ahşap ambalaj malzemeleri kullanıcıları, ISPM-15 damgalı ahşap ambalaj malzemelerinin tedarikçiden veya imalatçıdan teslim alınmasından sonra, malın fabrikada yüklenmesinden gümrüklü sahaya kadar olan safhadan sorumludur.

             (6) Ahşap ambalaj malzemeleri kullanıcıları, ihracatta kullanılan ISPM-15 damgalı ahşap ambalaj malzemelerine ait ısıl işlem bilgisayar çıktılarını iki yıl süre ile saklar.

             Otomasyon firmaları

             MADDE 23 – (1) ISPM-15 şartlarına uygun ısıl işlem fırınlarını kuracak firmalar, bu konuda Bakanlıkça yetkilendirilmek için Genel Müdürlükten izin almak zorundadır.

             (2) Isıl işlem fırını kurma izini alacak firmalar; kapasite raporu, ticaret sicil gazetesi, teknik eleman bilgisi, imza sirküleri, ısıl işlem fırını ve kazan sistemi hakkında teknik bilgiler ve dilekçe ile Genel Müdürlüğe başvurur. Kurulacak ısıl işlem fırınlarının, en az on yıl süre ile yedek parça ve servis hizmetlerini karşılayacağına dair taahhütname imzalanır. Başvurularda, örnek ısıl işlem çıktıları da onaylanarak gönderilir.

             (3) Başvurular yetkili komisyon tarafından incelenir. Gerek görülmesi hâlinde, ilgili firma ve imalathanesinde inceleme ve denetim de yapılır. Bilgi ve belgelerin uygun bulunması hâlinde başvuran firmalara, Genel Müdürlükçe ısıl işlem fırını kurma konusunda izin verilir.

             (4) Isıl işlem konusunda Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmeyen otomasyon firmalarının ısıl işlem uygunluğu kabul edilmez. Ancak ahşap ambalaj malzemesi üreticileri, kendi amaçları için kurdukları ısıl işlem fırını ve otomasyon sistemi; bu Yönetmelik şartlarının yerine getirilmesi şartıyla, yetkili komisyonun onayı ile uygun bulunur.

             (5) İşin bırakılması veya ısıl işlem fırını kurma şartlarının teknik olarak yerine getirilemediğinin denetimlerde tespit edilmesi ve bu raporun yetkili komisyon tarafından onaylanması hâlinde, firmaların ısıl işlem fırını kurma izni Genel Müdürlükçe iptal edilir.

             (6) Isıl işlem fırını kurma izni alan firmalar, kurmuş bulundukları ısıl işlem fırınları ve kazan sisteminin çalıştırılması ile ilgili konularda, ahşap ambalaj malzemesi işletmesindeki ısıl işlem operatörüne gerekli teorik ve pratik eğitimi verir.

             (7) Isıl işlem fırını kurma izini alan firmalar, kurmuş oldukları ısıl işlem fırınları ile ilgili olarak en az on yıl süreyle teknik ve yedek parça servisi vermek zorundadır.

             (8) Isıl işlem fırını kurma izini alan firmaların güncel isim listesi ve iletişim bilgileri, Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanır.

             (9) Isıl işlem fırını kurma izini alan firmaları, yılda bir defa Genel Müdürlükçe denetlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             İzin belgesinin askıya alınması ve iptali

             MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen şartlarda ısıl işlemin tam olarak yapılmaması durumunda işletmenin izin belgesi, yetkili komisyonca dört hafta süre ile askıya alınır.

             (2) Karantina şartlarına uymayan işletmelerin izin belgesi, yetkili komisyonca üç hafta süreyle askıya alınır.

             (3) Onaylı tedbirlerden DB işareti taşımasına rağmen, ahşap ambalaj malzemeleri üzerinde kabuk tespit edilen işletmelerin izin belgesi, yetkili komisyonca üç hafta süreyle askıya alınır.

             (4) Her ısıl işleminden geçen ahşap malzemesinin parti numarası; bu partideki ahşap ambalaj malzemelerine ait bilgisayar çıktılarına, irsaliye ve fatura örneklerine yazılır. Her ısıl işlemin çıktılarının bir nüshası, ahşap ambalaj malzemesi kullanıcı kişi ya da kuruluşlara onaylanarak verilir, bir nüshası da ısıl işlem klasöründe bulundurulur. Bu bilgiler, iki yıl süreyle bilgisayarda ve uygun dosyalanmış şekilde firma arşivlerinde saklanır. Bu şartlara uymayan işletmelerin izin belgesi, yetkili komisyonca üç hafta süreyle askıya alınır.

             (5) Üzerinde canlı böcek formları tespit edilen; HT ile birlikte DB damgası taşımasına rağmen kabuklu ahşap ambalaj malzemesi gönderen veya diğer olumsuz sebeplerle yurt dışından Genel Müdürlüğe bildirim yapılan izin belgeli işletmelerin izin belgesi, yetkili komisyonca dört hafta süreyle askıya alınır.

             (6) Ek-9’da yer alan ISPM-15 sözleşmesini imzalamayan işletmelerin izin belgesi, yetkili komisyonca dört hafta süreyle askıya alınır.

             (7) Sayfaları il müdürlüğü veya müdürlük tarafından onaylanmış denetleme defteri bulundurmayan işletmelerin izin belgesi, yetkili komisyonca iki hafta süreyle askıya alınır.

             (8) Adres değişikliğinde bulunduğu hâlde, nerede olduğu bilinmeyen, iflas eden veya işi bıraktığı tespit edilen işletmelerin izin belgesi, yetkili komisyonca iptal edilir.

             (9) Genel Müdürlükçe izin belgesi verilmiş işletmeler, ahşap ambalaj malzemesi imalatına altı aydan uzun süre ara verecekse, bu süreyi en az on beş gün önceden il müdürlüğü, müdürlük veya Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadır. Bildirim yapmayan işletmelerin izin belgesi, yetkili komisyonca iptal edilir.

             (10) Isıl işlem yapmadan damga basılmasının tespiti durumunda, işletmenin izin belgesi, yetkili komisyonca iptal edilir.

             (11) Denetleme sonucu tespit edilen eksikliklerin bir ay içerisinde yerine getirilmemesi durumunda, eksikliklerini gidermeyen işletmelerin izin belgesi, yetkili komisyonca iptal edilir.

             (12) Genel Müdürlükçe izin belgesi verilmiş işletmenin kapatılması durumunda, işyeri sahibi, durumu il müdürlüğü, müdürlük veya Genel Müdürlüğe bildirir; yetkili komisyonca izin belgesi iptal edilir.

             (13) Isıl işlem konusunda izin belgesi sahibi işletmeler, denetim görevlileri tarafından işletmede yapılacak her denetlemede; istendiğinde işletmesini denetlemeye açmak, denetim görevlilerine kolaylık sağlamak, istenilen bilgi ve belgeleri denetim görevlilerine doğru olarak vermek zorundadır. Aksine davranan işletmelerin izin belgesi, yetkili komisyonca iptal edilir.

             (14) 11 inci maddenin ikinci fıkrasında istenilen bilgi ve belgeleri eksik bulunan işletmelerin faaliyetleri, bu eksiklikler tamamlanana kadar yetkili komisyonca askıya alınır. Altı aydan fazla askıya alınan işletmelerin izin belgesi, yetkili komisyonca iptal edilir.

             (15) ISPM-15 damga basma yetkisi askıya alınan işletmelerin ısıl işlem fırınları, il müdürlüğü veya müdürlükler tarafından mühürlenerek; damga basma makineleri teslim alınır, askı süresinin bitiminde iade edilir. Şartlara uymayan işletmelerin izin belgesi, yetkili komisyonca iptal edilir.

             (16) Bir yıl içerisinde ikiden fazla askıya alma yaptırımı ile karşılaşan işletmelerin izin belgesi, yetkili komisyonca iptal edilir.

             (17) İzin belgesi iptal edilen işletmelerin damga basma makineleri müdürlük veya il müdürlüğünce teslim alınır.

             (18) Ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesi iptal edilen gerçek veya tüzel kişiler iki yıl içerisinde tekrar izin belgesi almak için başvuruda bulunamaz.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 25 – (1) 21/6/2006 tarihli ve 26205 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Sağlığı Önlemlerine Yönelik Ahşap Ambalaj Malzemelerinin İşaretlenmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

             İzin belgesi olanların durumu

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce izin belgesine sahip gerçek veya tüzel kişiler, bu Yönetmeliğin yayımından itibaren bir yıl içinde, şartlarını 11 inci maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi hükümlerine uygun hale getirerek ısıl işlem operatör belgesi ve iş sözleşmesi aslı veya onaylı örneğini Genel Müdürlüğe sunar. Bu hükme aykırı davrananların izin belgeleri, yetkili komisyon tarafından iptal edilir.

             Geçiş süreci

             GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlüğe girinceye kadar 21/6/2006 tarihli ve 26205 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Sağlığı Önlemlerine Yönelik Ahşap Ambalaj Malzemelerinin İşaretlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu ve 10 uncu maddesi hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

             Yürürlük

             MADDE 26 – (1) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden altı ay sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 27 – (1) Bu Yönetmeliği Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Yönetmelik eklerini görmek için tıklayınız