7 Mayıs 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27574

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

YURT DIŞINDA FUAR DÜZENLENMESİNE VE

DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İhracat: 2010/5)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ’in amacı, 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararının 3 üncü maddesinin (ı) bendi ve 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İhracat Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi uyarınca yurt dışında düzenlenen ticari nitelikli fuarlara katılım sağlamak yoluyla ihracatımızın arttırılması için fuar organizasyonlarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini teminen, belirlenecek Organizatörlerin görev ve sorumluluklarının tespit edilmesi ve faaliyetlerinin değerlendirilmesidir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yurt dışında ticari nitelikli;

             a) Türk İhraç Ürünleri Fuarı,

             b) Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı,

             c) Milli Katılım Organizasyonu,

             ç) Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar

             düzenlemelerini gerçekleştirecek Organizatörlerin belirlenerek yetkilendirilmesi, görevlendirilmesi ve fuar faaliyetlerinin değerlendirilmesini ve incelenmesini kapsar.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ’de geçen;

             a) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

             b) Genel Müdürlük: İhracat Genel Müdürlüğünü,

             c) Yurt Dışı Fuar: Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması amacıyla yurt dışında düzenlenen; Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar ve Milli Katılım Organizasyonunu,

             ç) Milli Katılım: Yurt dışında düzenlenen genel veya sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Türk firmalarının Müsteşarlık tarafından görevlendirilen Organizatör koordinatörlüğünde gerçekleştirdiği toplu katılımları,

             d) Türk İhraç Ürünleri Fuarı: Organizatörlerce yalnızca Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen yurt dışı fuarları,

             e) Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı: Organizatörlerce yalnızca sektörel Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen yurt dışı fuarları,

             f) Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar: Organizatörlerce düzenlenen ve Katılımcıların yanı sıra Yabancı Katılımcılarla gerçekleştirilen sektörel nitelikli yurt dışı fuarları,

             g) Organizatör: Müsteşarlık tarafından adına Geçici Belge veya Belge düzenlenmiş, yurt dışında Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar ve Milli Katılım organizasyonu gerçekleştirme yetkisi verilen firma ve Kuruluşları,

             ğ) Kuruluşlar : İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, İhracatçı Birlikleri ve İstanbul Ticaret Odasını,

             h) Katılımcı: Bu Tebliğ kapsamındaki Yurt Dışı Fuarlara katılan veya Müsteşarlıkça belirlenen Desteklenecek Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlar Listesinde yer alan fuarlara bireysel katılım sağlayan, İhracatçı Birliğine üye; yurt içinde imalat sanayi ve muhtelif üretim kollarında faaliyette bulunan veya bunların ürünlerinin pazarlamasını yapan Türkiye’de yerleşik firma veya kuruluş ile Üretici/imalatçı Organizasyonunu,

             ı) Yabancı Katılımcı: Bir fuarın Türk katılımcıları haricindeki katılımcılarını,

             i) Belge: Müsteşarlık tarafından bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde öngörülen şartları yerine getiren Organizatörlere yurt dışında fuar düzenleme yetkisi tanıyan A ve B sınıfı belgeyi,

             j) Geçici Belge: Müsteşarlık tarafından bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen ve düzenlendiği tarihten sonraki yılın başından itibaren 2 yıl süre ile geçerli olan belgeyi,

             k) Gözlemci: Müsteşarlık tarafından yurt dışındaki fuarlarda denetleme ve değerlendirme görevini yerine getirmek üzere görevlendirilen personeli,

             l) Fuar Puanı: Organizatörlerin düzenledikleri her bir fuar için Katılımcı ve Gözlemcilerin değerlendirmeleri sonucunda 80 üzerinden aldıkları puanı,

             m) Organizatör Puanı: Katılımcı sayısına göre ağırlıklandırılmış Ortalama Fuar Puanına Müsteşarlıkça 20 tam puan üzerinden verilen puanın ilavesi ile bir yıllık performansı 100 üzerinden gösteren puanı,

             n) Takvim yılı: Müsteşarlık tarafından görevlendirilen Organizatörlerin yurt dışı fuar organizasyonlarını gerçekleştirdikleri 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasındaki bir yıllık dönemi,

             o) Yurt Dışı Fuarcılık Komitesi: Yurtdışı fuarcılık sektörümüzün verimliliğinin ve uluslararası rekabet gücünün arttırılması, fuar düzenlenecek hedef ülkeler ve sektörlere ilişkin stratejilerin belirlenmesi, fuar organizasyonlarına katılan firmalarımızın yurtdışı pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine katkı sağlanması ve fuarcılık politikalarının geliştirilmesine yardımcı olunması amacıyla İhracat Genel Müdürü Başkanlığında, Genel Müdürlük temsilcilerinin yanısıra, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Müsteşarlıkça uygun görülen İhracatçı Birlikleri ve Organizatörlerden birer temsilcinin katılımıyla oluşan komiteyi,

             ö) İzleme Raporu: Fuarların ziyaretçi ve katılımcı bilgilerini denetleyerek, doğruluğunu kontrol eden, organizatörden bağımsız ve Müsteşarlıkça uygun görülen bir denetim şirketi veya kuruluşu tarafından hazırlanan raporu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Organizatörlerin Hak ve Yükümlülükleri

             Organizatörlerin görev ve sorumlulukları

             MADDE 4 – (1) Müsteşarlık tarafından Yurt Dışı Fuar düzenlemekle yetkilendirilen Organizatörler aşağıda belirtilen hususlarda görevli ve sorumludurlar:

             a) Ülkemizin dış ticaret hedef ve politikaları çerçevesinde gerçekleştirme talebinde bulundukları Yurt Dışı Fuarla ilgili olarak, bu Tebliğ’de belirtilen süreler içinde, talebe esas teşkil eden ön çalışma ile Müsteşarlığa eksiksiz müracaat etmek,

             b) Türk ihraç ürünlerini yurt dışında en iyi şekilde tanıtmak ve katılımcıların fuarlardan azami faydayı elde etmeleri amacıyla fuar öncesinde ve fuar sırasında fuarla ilgili gerekli tanıtım faaliyetleri dahil her türlü çalışmayı yapmak,

             c) Organizasyonun yapılacağı ülke ve yurtdışı fuar konusu sektörlerle ilgili dış ticaret mevzuatı ve pazar potansiyeline ilişkin güncel bilgilerin yanı sıra muhtemel ithalatçı firma ve kuruluşlara ilişkin bilgi ile mevcut Katılımcı listesini fuar başlama tarihinden en geç 15 gün önce elektronik ortamda (CD) Müsteşarlığa ve katılımcı firmalara iletmek,

             ç) Fuar öncesinde katılımcılara önceki dönem fuar istatistiki bilgileri, varsa İzleme Raporlarını, stand dekorasyonu, yerleşimi ve yer planı ile ilgili hazırladıkları dosyayı ileterek, katılımcıları fuar katılımı kapsamında ihtiyaç duyabilecekleri malzemeler hakkında bilgilendirmek,

             d) Müsteşarlıkça talep edilmesi halinde Yurt Dışı Fuar organizasyonlarında, İzleme Raporu hazırlatmak,

             e) Ziyaretçi ve katılımcı profilini hazırlamak,

             f) Fuarın bitim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde EK-3’te belirtilen bilgi ve belgeleri elektronik ortamda Gözlemciye iletmek,

             g) Uygun standartlarda hazırlanmış stand ve dekorasyon malzemeleriyle ve katılımcılara verdiği taahhütlere uygun şekilde Türk ihraç ürünlerinin sergilenmesini, stand alanlarında Katılımcıların unvanlarının yer almasını sağlamak ve nakliye, gümrükleme, sigorta işlemlerini yapmak; nakliye veya özel stand dekorasyonu yapım konularında Katılımcıların kendi sorumluluklarını almaları durumunda, Katılımcılarla yapılacak sözleşmelerde bu sorumlulukların katılımcılara ait olduğunu açık şekilde belirtmek,

             ğ) Gerçekleştirmeyi öngördüğü fuar organizasyonuna ilişkin, katılımcı ile yapacağı sözleşmede, Organizatörden kaynaklanan sebeplerden ötürü fuar desteklerinden faydalanamaması halinde katılımcının uğrayacağı zararı tazmin edeceğine yönelik madde bulundurmak,

             h) Müsteşarlık tarafından organizasyonla ilgili verilebilecek diğer görevleri yerine getirmek.

             Geçici belge düzenlenmesi

             MADDE 5 – (1) Geçici Belge talebinde bulunan anonim veya limited şirket statüsündeki firmalar EK-4’te yer alan Geçici Belge Başvuru Formunun yanı sıra, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle Müsteşarlığa başvuruda bulunurlar:

             a) Ödenmiş sermayelerinin en az bir milyon TL olduğunu tevsik eden, en son hesap yılına ait bağlı bulundukları vergi dairesince tasdikli bilanço veya yeminli mali müşavir tarafından düzenlenmiş belge,

             b) 500 bin ABD Doları tutarındaki nakit parayı T.C. Ziraat Bankası’ndaki “Muhtelif Borçlar-Bloke Paralar” hesabına teminat olarak yatırdığının veya bu tutardaki süresiz kat’i banka teminat mektubunun Müsteşarlığa ibrazı,

             c) İştigal konusu olarak Yurt dışında fuar düzenleme ile ilgili ibarenin yer aldığı şirket ana sözleşmesinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya örneği,

             ç) Yurt içinde fuar düzenlenmesi konusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından verilmiş bulunan belgenin aslı veya sureti,

             d) Ticaret veya Sanayi Odalarına üyeliğini tevsik eden faaliyet belgesinin aslı veya sureti,

             e) Şirket ortakları dışında en az beş personelin, dört yıllık yüksek okul mezunu olduğuna dair belgenin aslı veya sureti,

             f) EK-2/B’de yer alan forma göre düzenlenmiş personel listesi ile personelin en az üçünün yaygın bir yabancı dilde yeterliliğini gösterecek, Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavından (KPDS) alınan en az C düzeyindeki belge veya Müsteşarlık tarafından yeterli görülecek uluslararası nitelikteki bir diğer yabancı dil belgesinin aslı veya sureti,

             g) Şirket ortaklarının ve yönetim kurulu üyelerinin yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymediğini gösterir adli sicil belgesi,

             ğ) Şirketin son iki takvim yılındaki faaliyetleri hakkında detaylı bilgi,

             h) Başvuru sahibi firmaya ait ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi.

             (2) Müsteşarlık tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, uygun görülen müracaatlar sonuçlandırılarak Geçici Belge düzenlenir.

             (3) Bu Tebliğ’de tanımlanan Kuruluşlara, bünyelerindeki fuarcılık birimlerinde en az 4 yıllık yüksekokul mezunu 5 personelin istihdam edildiğini ve personelin en az üçünün yaygın bir yabancı dilde yeterliliğini gösterecek, Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavından (KPDS) alınan en az C düzeyindeki belge veya Müsteşarlık tarafından yeterli görülecek uluslararası nitelikteki bir diğer yabancı dil belgesinin aslı veya suretini tevsik etmeleri durumunda, Müsteşarlığın yapacağı değerlendirme sonucunda Geçici Belge düzenlenebilir.

             Geçici Belge sahiplerince gerçekleştirilebilecek faaliyetler

             MADDE 6 – (1) Geçici Belge sahibi Organizatörler tarafından sadece Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştirilir.

             (2) Adına Geçici Belge düzenlenen Organizatörler, Geçici Belge düzenleme tarihinden itibaren, bu Tebliğ’in 9 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde, Yurt Dışı Fuarın Geçici Belgenin geçerlilik süresi içerisinde düzenlenecek olması kaydıyla, Yurt Dışı Fuar düzenleme talebinde bulunabilir.

             (3) Belge sınıfı Geçici Belgeye düşürülen Organizatörlerin belge geçerlilik süresi içinde bulunulan yılın başından itibaren başlar.

             Geçici Belgenin Belgeye dönüştürülmesi

             MADDE 7 – (1) Organizatörler, Geçici Belge geçerlilik süresi içerisinde en az dört Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştirmek zorundadır.

             (2) Geçici Belgeye sahip Organizatörlerin gerçekleştirdiği fuarların Fuar Puanının Katılımcı sayısına göre ağırlıklandırılmış ortalamasına Müsteşarlıkça 20 tam not üzerinden verilecek puanın ilavesi ile elde edilen Organizatör Puanı 70 ve üzeri olan Organizatörlere B sınıfı Belge düzenlenir.

             Belge sahibi Organizatörlerce asgari fuar düzenlenmesi

             MADDE 8 – (1) Belge sahibi Organizatörlerden B sınıfı belgeye sahip olanlar bir takvim yılı içerisinde en az beş, A sınıfı belgeye sahip olanlar en az on Yurt Dışı Fuar düzenlemek zorundadırlar.

             Yurt Dışı Fuar düzenlenmesi

             MADDE 9 – (1) Organizatörlerce yapılan yurt dışı fuar düzenleme talepleri;

             a) Organizatörler tarafından Yurt Dışı Fuar organizasyonu ile ilgili sunulan Başvuru Formu (EK-1), Tahmini Maliyet Tablosu (EK-5) ve Yer Tahsisi Belgesi,

             b) İlgili ülkedeki Ticaret Müşavirliği veya Ticaret Ataşeliğinin görüşü,

             c) Aynı sektörde ve aynı ülkede üç ay öncesi ve sonrasında başka bir Yurt Dışı Fuar organizasyonu olup olmaması,

             ç) Başvurulan fuarın özelliği ve katılımın ülkemiz ihracatına olası katkısı,

             d) Daha önce düzenlenmiş ise, fuarın geçmiş yıllar performansı ve bir önceki dönemde gerçekleştirilen Yurt Dışı Fuar organizasyonunun bu maddenin (6), (7), (8) ve (9) numaralı fıkralarında yer alan kriterlere uyup uymadığı,

             e) Organizatörün geçmiş yıllarda gösterdiği performansı ve Gözlemci Raporları

             dikkate alınarak Müsteşarlıkça değerlendirilir.

             (2) Organizatörlerin Müsteşarlığa Yurt Dışı Fuarın başlama tarihinden en az altı ay önce Başvuru Formu (EK-1), Tahmini Maliyet Tablosu (EK-5) ve Yer Tahsisi Belgesiyle eksiksiz müracaat etmesi zorunludur, aksi takdirde müracaat değerlendirmeye alınmaz. Bu belgelerle en az altı ay önce başvuruda bulunulmuş olması kaydıyla, Müsteşarlık anılan belgeleri tamamlayıcı mahiyette her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir.

             (3) Değerlendirme sonucunda uygun görülen Yurt Dışı Fuarlar için başvuru yapan Organizatörler, Müsteşarlık tarafından yetkilendirilir.

             (4) Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen süre şartına bağlı olmaksızın

             a) Aynı ülkedeki farklı şehirlerde düzenlenme talebinde bulunulan aynı sektördeki Yurt Dışı Fuar organizasyonlarıyla ilgili olarak; talep edilen ülkenin büyüklüğü, nüfusu, gayri safi milli hasılası, fuarın düzenleneceği şehirlerin özellikleri, söz konusu ülkenin dış ticaret potansiyeli, sektörün ülkemizdeki gelişimi gibi istisnai koşullar,

             b) Aynı şehirde düzenlenmesi talebinde bulunulan aynı sektördeki yurtdışı fuar organizasyonlarıyla ilgili olarak; ülkenin dış ticaret potansiyeli, talep edilen sektör ve fuarın özelliği, katılacak firmaların kompozisyonu ile fuarın düzenleneceği pazara yönelik ülkemizin ihracat politika ve stratejileri

             dikkate alınmak suretiyle, birden çok Yurt Dışı Fuar organizasyonuna izin verilebilir.

             (5) Bir yıl içinde aynı ülkede iki defa Türk İhraç Ürünleri Fuarı düzenlenemez.

             (6) Milli Katılım Organizasyonlarının 10 Katılımcıdan daha az bir iştirak ile gerçekleştirilmesi halinde, bir sonraki takvim yılında aynı fuarın Milli Katılım Organizasyonu için aynı Organizatöre izin verilmez.

             (7) Türk İhraç Ürünleri Fuarlarının 30 Katılımcıdan az bir katılım ile gerçekleşmesi halinde, aynı Organizatöre bir sonraki yıl aynı ülkede Türk İhraç Ürünleri Fuarı düzenleme izni verilmez.

             (8) Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarlarının 20 Katılımcıdan az bir katılım ile gerçekleştirilmesi halinde, aynı Organizatöre bir sonraki yıl için aynı ülke ve sektörde Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı düzenleme izni verilmez.

             (9) Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuarlarda 20’den daha az Katılımcı ile gerçekleştirilmesi halinde, aynı Organizatöre bir sonraki yıl için aynı ülke ve sektörde Yabancı Firma Katılımlı Fuar düzenleme izni verilmez.

             (10) Bu maddenin 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu fıkralarında yer alan asgari katılımcı sayılarına ilişkin şartların sağlanıp sağlanmadığı, Katılımcıların 2009/5 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ’de yer alan yükümlülükleri yerine getirip getirmediği hususu dikkate alınarak Müsteşarlıkça ayrıca değerlendirmeye tabi tutulur.

             (11) Belge sınıfı Geçici Belgeye dönüştürülen Organizatörlerin daha önce uygun görülmüş fuarları 3 ay süresince devam ettirilir, bu süre sonundan itibaren Milli Katılım organizasyonları dışındaki izinleri iptal edilmiş sayılır.

             (12) Geçici Belge veya Belge iptali durumunda, Organizatörlerin iptal tarihinden sonra düzenlemesi öngörülen fuarlara ilişkin izinleri iptal edilmiş sayılır.

             (13) Organizatörler, Müsteşarlıkça uygun görülen Yurt Dışı Fuarlarla ilgili olarak Katılımcılara yönelik yapılacak duyurularda Müsteşarlık Logosu ile birlikte Belgelerini tarih ve sayısını gösterecek şekilde teşhir etmek zorundadırlar.

             (14) Müsteşarlıkça adlarına Geçici Belge veya Belge düzenlenmiş Organizatörler dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından Yurt Dışı Fuar düzenlenmesi halinde bu organizasyonlara iştirak eden Katılımcılar Yurt Dışı Fuar desteklerinden yararlandırılmaz.

             (15) Başvuru konusu fuarlarla ilgili revize talepleri, bu Tebliğ’in 18 inci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, fuarın başlama tarihinden en az 30 gün öncesine kadar Müsteşarlığa sunulmak zorundadır.

             (16) Müsteşarlık tarafından yetkilendirilen Organizatörlerce Müsteşarlığın izni alınmadan düzenlenen Türk İhraç Ürünleri Fuarları, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları, Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar ve Milli Katılım Organizasyonları fuar desteklerinden yararlandırılmaz.

             (17) Müsteşarlıkça izin verilmemiş fuarlar için Müsteşarlık Logosu kullanılarak duyuru yapılamaz.

             (18) Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Türk İhraç Ürünleri fuarları için, Müsteşarlıkça görevlendirilecek Kuruluş tarafından hazırlanacak şartnameye göre, A veya B sınıfı Belgeye sahip Organizatörlerden teklif alınarak, bu maddenin 20 nci fıkrası çerçevesinde Müsteşarlıkça uygun görülecek Organizatöre fuar izni verilir.

             (19) Kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek ve Müsteşarlığın da uygun göreceği Yurt Dışı Fuarları için A veya B sınıfı Belgeye sahip Organizatörlerden ilgili Kuruluş tarafından hazırlanacak şartnameye göre teklif alınarak bu maddenin 20 nci fıkrası çerçevesinde Müsteşarlıkça uygun görülecek Organizatöre fuar izni verilebilir.

             (20) Bu maddenin 18 inci ve 19 uncu fıkralarındaki teklif alma sürecine ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkça belirlenir.

             (21) Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Türk İhraç Ürünleri fuarları için Müsteşarlıkça uygun görülen, fuar izleme raporlaması konusunda deneyimli uluslararası denetim şirketlerinden veya kuruluşlarından birine Organizatörce İzleme Raporu hazırlatılması zorunluluğu getirilebilir. İzleme Raporu düzenlenmesi zorunluluğunu yerine getirmeyen Organizatöre ilgili fuarın bitim tarihinden itibaren bir yıl süresince Milli Katılım dışında yeni Yurt Dışı Fuar izni verilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Denetim ve Değerlendirme

             Yurt Dışı Fuarların denetimi

             MADDE 10 – (1) Geçici Belge ve Belge sahibi Organizatörler tarafından gerçekleştirilen tüm Yurt Dışı Fuarlar, Müsteşarlığın denetimine tabidir. Müsteşarlık fuar organizasyonu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi Organizatörlerden talep etmeye yetkilidir.

             (2) Müsteşarlık, görevlendireceği Gözlemciler vasıtasıyla denetim yetkisini kullanır.

             Yurt Dışı Fuarların değerlendirilmesi

             MADDE 11 – (1) Yurt Dışı Fuarların değerlendirilmesinde EK-6’da yer alan fuar değerlendirme formu esas alınır.

             (2) Fuar Gözlemcisi tarafından Yurt Dışı Fuar sırasında katılımcı firmalara doldurulmak üzere EK-6’da Fuar Değerlendirme Formu dağıtılır ve anılan formların katılımcılar tarafından doldurulmasını müteakip Müsteşarlığa intikal ettirilir.

             (3) Gözlemci tarafından fuar raporu katılımcıların Fuar Değerlendirme Formları ile birlikte fuardan sonraki 30 gün içinde Müsteşarlığa sunulur.

             (4) Müsteşarlık tarafından yapılan değerlendirmelerde; Katılımcı firmalar tarafından değerlendirme formunda 50 tam not üzerinden verilen puanların aritmetik ortalaması ve 30 tam puan üzerinden verilen gözlemci notları toplanarak Fuar Puanı hesaplanır.

             (5) Organizatörün bir takvim yılı içinde gerçekleştirdiği tüm fuarlardan aldığı Fuar Puanlarının Katılımcı sayısına göre ağırlıklandırılmış ortalamasına, Müsteşarlık tarafından 20 tam not üzerinden verilen yıllık değerlendirme puanının ilave edilmesi ile Organizatör Puanı belirlenir. Yıllık değerlendirme puanı Organizatörün düzenlediği yurt dışı fuarların sayısı, m2 toplam alanı bilgisi; anılan fuarlara iştirak eden Katılımcı sayısı gibi hususlar ve rekabetçilik ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde Müsteşarlıkça belirlenir.

             (6) Yıl sonunda Organizatör Puanına göre Organizatörler sıralandığında ilk yüzde yirmilik dilimde yer alan Organizatörlere, Organizatör Puanı en az 80 olmak kaydıyla A sınıfı Belge düzenlenir. Yüzdelik dilim hesabında çıkan sayı en yakın tam sayıya yuvarlanır.

             (7) Puanı 70’in üstünde olmak kaydıyla diğer Organizatörlere B sınıfı Belge düzenlenir.

             (8) Organizatör Puanı 70’in altında olan Belge Sahibi Organizatörlerin Belgesi Geçici Belgeye düşürülür.

             (9) Belge sahibi Organizatörlerin yıllık Organizatör Puanı en geç bir sonraki yılın Mart ayı sonuna kadar bildirilir. Ayrıca, Fuar Puanları, Organizatörlerin kendi performanslarını değerlendirebilmeleri amacıyla belirli aralıklarla ilgili Organizatörlere bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Müeyyideler

             Geçici belge sahibi organizatörlere yönelik müeyyideler

             MADDE 12 – (1) Organizatörlerin,

             a) Geçici Belgenin geçerlilik süresi içinde 7 nci maddede belirtilen asgari Yurt Dışı Fuar organizasyonu şartını yerine getirmemesi,

             b) 5 inci maddede aranılan şartları muhafaza etmediğinin Müsteşarlıkça tespit edilmesi ve bu şartların tamamlanması için verilen sürede eksiklikleri tamamlamaması,

             c) Geçici Belge süresi sonunda Belge alamaması,

             durumunda Geçici Belgeleri iptal edilir.

             (2) Geçici Belgeleri iptal edilen Organizatörler, iptal tarihinden itibaren bir yıl süreyle yeni Geçici Belge talebinde bulunamaz. Bir yılın sonunda, 5 inci maddede belirtilen belgelerle Müsteşarlığa müracaat edilerek Geçici Belge talebinde bulunulabilir.

             Belge sahibi organizatörlere yönelik müeyyideler

             MADDE 13 – (1) 8 inci maddede belirtilen asgari Yurt Dışı Fuar organizasyonu şartını yerine getirmeyen Organizatörün Belgesi Geçici Belgeye dönüştürülür.

             (2) Organizatör Puanı 70’in altına düşen Organizatörün Belgesi, Geçici Belgeye dönüştürülür.

             (3) Bu Tebliğ’in 5 inci maddesinde aranılan şartları muhafaza etmediği Müsteşarlıkça tespit edilen ve bu şartların tamamlanması için verilen sürede eksiklikleri tamamlamayan Organizatörün Belgesi iptal edilir ve iptal tarihinden itibaren bir yıl süreyle Geçici Belge düzenlenmez. Bir yılın sonunda, 5 inci maddede belirtilen belgelerle Müsteşarlığa müracaat edilerek Geçici Belge talebinde bulunabilir.

             (4) Ancak, iki defa Belgesi veya Geçici Belgesi iptal edilen Organizatörün yeni Geçici Belge talebi değerlendirmeye alınmaz.

             Geçici belge veya belge sahibi organizatörlere yönelik müeyyideler

             MADDE 14 – (1) Organizatörlerin,

             a) Ülkemizin ve ihraç ürünlerimizin imajını olumsuz gösterdiğinin ve tanıtma amacına uygun davranmadığının,

             b) Fuarla ilgili gösterdiği organizasyon yaklaşımının ülkemiz itibarını zedelediğinin,

             c) Müsteşarlığa, ülkemizin yurt dışı temsilciliklerine ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verdiğinin veya belge ibraz ettiğinin,

             ç) Fuar organizasyonları ile bu tür faaliyetlerin gerektirdiği işler dışındaki faaliyetler ile iştigal ettiğinin,

             d) Yurtdışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamı dışında başka bir Mevzuat kapsamında aynı harcamalar için destek aldığının,

             saptanması halinde Belgesi veya Geçici Belgesi iptal edilir ve iptal tarihinden itibaren iki yıl süreyle yeni Geçici Belge düzenlenmez. Cezai müeyyide gerektiren diğer hallerde ise ilgililer hakkında ayrıca kanuni takibat yapılmasına yönelik olarak ilgili mercilere bildirimde bulunulur.

             (2) Bu maddede belirtilen nedenlerle Geçici Belge veya Belge iptal işlemleri sonuçlandırılmadan önce ilgili Organizatörden yazılı görüş alınır.

             (3) 15 inci maddede belirtilen teminat tutarı, Belge iptali durumunda dahi, adli ve idari soruşturma ve takibat sonuçlanıncaya kadar iade edilmez.

             (4) Organizatörlerin Yurtdışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar hükümlerine aykırı fiillerde bulunarak katılımcıların mağduriyetlerine sebep olduğunun hukuki yollarla tespit edilmesi ve mağduriyete ilişkin bedelin Organizatörden tahsil edilmesinin mümkün olmaması durumunda, Geçici Belge veya Belgelerinin iptal edilip edilmemelerine bakılmaksızın, 15 inci maddede belirtilen teminat tutarı söz konusu mağduriyetin giderilmesi için kullanılır.

             Teminat

             MADDE 15 – (1) Organizatörlerden

             a) A sınıfı Belge sahibi olanlar 150 bin ABD Doları,

             b) B sınıfı Belge sahibi olanlar 250 bin ABD Doları,

             c) Geçici Belge müracaatında bulunanlar 500 bin ABD Doları

             tutarındaki nakit parayı T.C. Ziraat Bankası’ndaki “Muhtelif Borçlar-Bloke Paralar” hesabına teminat olarak yatırmak veya bu tutardaki süresiz kat’i banka teminat mektubunu Müsteşarlığa teslim etmek zorundadır. Organizatörlerin Yurtdışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar hükümlerine aykırı fiillerde bulunarak katılımcıların mağduriyetlerine sebep olduğunun hukuki yollarla tespit edilmesi ve mağduriyete ilişkin bedelin Organizatörden tahsil edilmesinin mümkün olmaması durumunda, bu teminat söz konusu mağduriyetin tazmini için kullanılır. Organizatör firmalar en geç bir ay içerisinde, kullanılan miktar kadar bedeli aynı hesaba yatırmak veya bu bedel kadar kat’i banka teminat mektubunu Müsteşarlığa teslim etmek zorundadır. Süresi içinde bu yükümlülüğü yerine getirmeyen Organizatörlerin yeni fuar talepleri değerlendirmeye alınmaz.

             (2) Anılan hesap Müsteşarlıkça izlenir ve Belge veya Geçici Belgenin iptali halinde, Katılımcıların mağduriyetinin giderilmesine ilişkin bu Tebliğ’de düzenlenen diğer hükümler saklı kalmak kaydıyla Müsteşarlığın talimatı üzerine hesapta bloke edilen döviz veya kat’i teminat mektubu Organizatör firmaya iade edilir. Müsteşarlık, gerekli görmesi halinde Geçici Belgesi veya Belgesi iptal edilen Organizatörün teminatını 14 üncü madde hükümleri çerçevesinde uygun göreceği süre kadar iade etmemeye yetkilidir.

             (3) Organizatörler, bu Tebliğ’de yer alan düzenlemeler sonucu sahip oldukları Geçici Belge veya Belge sınıfının değişmesi durumunda, yeni Belge sınıfına yönelik Müsteşarlıkça yapılan tebligatı takip eden bir aylık süre zarfında ilave teminata ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadırlar. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen Organizatörlere yeni fuar izni verilmez. Geçici Belgesi B sınıfı Belgeye veya B sınıfı Belgesi A sınıfına yükselen Organizatörlerin teminatları, aradaki fark kadar iade edilir.

             Yurt dışı fuarcılık komitesi

             MADDE 16 – (1) Yurt Dışı Fuarcılık Komitesi, yurtdışı fuarcılık sektörümüzün verimliliğinin ve uluslararası rekabet gücünün artırılması, fuar düzenlenecek hedef ülkeler ve sektörlere ilişkin stratejilerin belirlenmesi, fuar organizasyonlarına katılan firmalarımızın yurtdışı pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine katkı sağlanması ve fuarcılık politikalarının geliştirilmesine yardımcı olunması amacıyla, yılda en az bir defa olmak üzere Müsteşarlık tarafından belirlenecek tarihlerde istişari nitelikte görüşmeler yapmak üzere toplantıya çağırılır.

             İstisna

             MADDE 17 – (1) İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) bu Tebliğ’de yer alan hükümlere tabi olmaksızın, özel ve zorunlu hallerde Yurt Dışı Fuar gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiş Organizatör olarak kabul edilir.

             (2) Özel ve zorunlu hallerde Müsteşarlık, bu Tebliğ hükümlerinden muaf olarak İGEME’yi Yurt Dışı Fuar organizasyonu yapmak üzere görevlendirebilir. İGEME, Yurt Dışı Fuarları diğer Organizatörler ile işbirliği içinde gerçekleştirebilir.

             (3) Ülkemizi temsilen üst düzeyde gerçekleştirilecek ülke ziyaretleri ile eş zamanlı fuar düzenlenmesi gerekliliğinde Kuruluşlarca gerçekleştirilmesi talep edilecek Türk İhraç Ürünleri Fuarları için bu Tebliğ’in 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen müracaat süresi ile ilgili, 5 inci fıkrasında belirtilen fuar sayısına ilişkin şartlar ile 15 inci, 18 inci ve 20 nci fıkralarında belirtilen şartlar aranmaz.

             (4) Bu Tebliğ’de tanımlanan Kuruluşlar için 15 inci maddede belirtilen teminat hükümleri uygulanmaz.

             Yetki

             MADDE 18 – (1) Müsteşarlık bu Tebliğ’de yer alan hususlara ilişkin Uygulama Usul ve Esaslarını düzenlemeye, gerekli talimatları vermeye, özel ve zorunlu durumlar ile ortaya çıkacak ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

             Yürürlükten kaldırılan mevzuat

             MADDE 19 – (1) 19/2/2007 tarihli ve 26439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2007/1 sayılı “Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ’in yayımlandığı tarih itibariyle C sınıfı belgeler B sınıfı belgeye dönüştürülür ve teminatları bu Tebliğ’in 15 inci maddesine göre yeniden düzenlenir. Bu Tebliğ’in yürürlüğe girmesinden önce gerçekleştirilen 2010 yılı fuarları da bu Tebliğ hükümlerince değerlendirilir ve puanları bu Tebliğ çerçevesinde yeniden hesaplanır.

             (2) Bu Tebliğ’in 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında ifade edilen en az altı ay önceden başvurma şartı, bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süre içerisinde, en az dört ay önceden başvurma şartı olarak uygulanır.

             (3) Bu Tebliğ’in 9 uncu maddesinin 18 inci ve 19 uncu fıkralarında ifade edilen teklif alma süreci, bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay sonra yapılacak fuar müracaatları için uygulanacaktır. Ancak, 1/1/2011 tarihinden itibaren başlayacak fuarlar için teklif alma süreci uygulanacaktır.

             (4) Bu Tebliğ’in 9 uncu maddesinin 21 inci fıkrasındaki İzleme Raporu şartı bu Tebliğ’in yayımladığı tarihten itibaren dört ay sonra başlayacak fuarlarda uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Ekler için tıklayınız.