24 Nisan 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27561

YÖNETMELİK

Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)’ndan:

BAĞLAMA KÜTÜĞÜ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 14/9/2009 tarihli ve 27349 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “a) 18 Gros tonilatodan küçük ticari gemileri,

             b) Boy ve tonajına bakılmaksızın;

             1) Ticari deniz araçlarını,

             2) Özel kullanıma mahsus gemi ve deniz araçlarını,”

             “(2) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş Milli Gemi Siciline ve 16/2/1999 tarihli ve 4490 sayılı Kanuna göre kurulmuş Türk Uluslararası Gemi Siciline tescilli ticari gemi ve deniz araçları, silahlı kuvvetlere ait gemi, deniz ve iç su araçları hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Bağlama kütüğü kayıt numarası” ibaresi “Bağlama kütüğü numarası” olarak ve (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “ğ) İç su aracı: İç sularda kullanılan ve gemi dışındaki her türlü tekne ve yapıyı,”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Bağlama kütüğünün iç sularda hangi belediye başkanlıkları bünyesinde tutulacağı İdare tarafından belirlenir.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “sorumluluk” ibaresinden sonra gelmek üzere “ilgili” ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 9 – (1) Bağlama kütüğüne, boyu 2,5 metre ve yukarı olan;

             a) 18 Gros tonilatonun altında olup da Milli Gemi Siciline tescil edilmemiş ticari gemiler,

             b) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun bayrak çekme hükümlerine bağlı olmaksızın;

             1) Ticari amaçla işletilmekte olup, gemi sicillerine kaydedilmemiş deniz araçları,

             2) Ticari amaçla işletilen iç su araçları,

             3) Özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve iç su araçları,

             zorunlu olarak kaydedilir.

             (2) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun bayrak çekmeye ilişkin hükümlerine bağlı olmaksızın yabancı uyruklu gerçek kişilere ait özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve iç su araçları talep olması ve İdare adına kaydı yapacak başkanlık tarafından uygun bulunması hâlinde kayıt edilir.

             (3) Birinci fıkrada düzenlenen kayıt zorunluluğu dışında kalan gemi, deniz ve iç su araçları ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tescil edilmiş spor kulübü ve federasyonların envanterinde kayıtlı olup da münhasıran spor faaliyetleri için kullanılan gemi, deniz ve iç su araçlarının kayıt usul ve esasları İdare tarafından belirlenir.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üç, dört, beş, altı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(3) İdare, gemi, deniz ve iç su araçlarında kullanılmak üzere, onaylanan adları elektronik ortamda tutar. Ad talepleri ve onayları, İdarece belirlenen esaslara uygun olarak aşağıdaki usulde yapılır.

             a) İlk defa kayıt edilecek gemi, deniz ve iç su aracının mâliki veya işleteni, seçtiği adın onay talebini elektronik ortamda yapar. İlgili başkanlık talebi değerlendirerek sonuçlandırır.

             b) Bağlama kütüklerine kayıtlı gemi, deniz ve iç su araçlarının adı, ilgilinin talebi, başkanlığın onayı ile değiştirilebilir. Satış veya çok özel bir gerekçe olması ve bu gerekçenin belgelenmesi halleri dışında ad değişikliği yapılmaz. Satış yapılması hâlinde, yeni mâlik satış tarihinden itibaren üç ay içinde bu hakkını kullanabilir.

             (4) Talep edilen ad, talep tarihinden itibaren iki ay içerisinde bağlama kütüğünde kullanılmadığı takdirde, sistem tarafından otomatik olarak serbest bırakılır.

             (5) Bağlama kütüğüne kayıtlı gemi, deniz ve iç su araçlarının bordalarının baş tarafının her iki yanına adı, kıçına da adı, bağlama limanı ve bağlama kütüğü numarası yazılmalıdır. Tescil boyu 5 metrenin altında olan gemi, deniz ve iç su araçlarının adı, bağlama limanı ve bağlama kütüğü numarası bordalarında veya kıçında uygun olan bir yere okunabilir şekilde yazılması yeterlidir.

             (6) Ad, bağlama kütüğü numarası ve bağlama limanı, silinmez, bozulmaz ve okunaklı harf ve rakamlarla yazılır. Harflerin ve rakamların boyu en az 10 santimetre, harfleri ve rakamları teşkil eden esas çizgilerin eni 2 santimetreden az olamaz.

             (7) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin istisna ve muafiyetler ile diğer hususlar İdare tarafından belirlenir.”

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Mülkiyetin devri

             MADDE 14 – (1) Bağlama kütüğüne kayıtlı gemi, deniz ve iç su araçlarının mülkiyetinin devrini gerektiren satış, bağış gibi hukuki işlemlere yönelik belgelerin başkanlıklar huzurunda düzenlenmesi zorunludur. Mülkiyetin devri işlemleri, gemi, deniz ve iç su aracının kayıtlı olduğu bağlama kütüğünün bağlı olduğu başkanlık dışında başka bir başkanlık huzurunda da yapılabilir. Başkanlıklar dışında yapılmış mülkiyetin devrini amaçlayan işlemler geçersizdir ve bu tür satış belgelerinde hak sahibi olarak gözüken kişi adına kayıt yapılmaz.

             (2) Elektronik ortamda tutulan satış belgesi, ibraz edilen bilgi ve belgeler ile beyanlara uygun olarak düzenlenir. Satış belgesi, taraf olanların sayısından bir fazla sayıda çıktısı alınarak bağlama kütüğü kayıt personelince paraflanıp ve taraflarca da imzalandıktan sonra başkanlık tarafından tarih, saat ve dakikası düşülmek suretiyle imzalanır ve mühürlenir. Yeteri kadarı taraflara verilir, bir sureti de bağlama kütüğü dosyasına konur.

             (3) Mâlik ve alıcı, satış işleminin yapılacağı başkanlığa satış işleminin yapılabilmesi için birlikte yazılı talepte bulunur. Başkanlık, talebi uygun gördüğü takdirde ikinci fıkraya göre işlem yapar.

             a) Satış işlemi gemi, deniz ve iç su aracının kaydının bulunduğu başkanlıktan başka başkanlıkta yapılacak ise, talebi alan başkanlık talebi yazılı olarak kaydı tutan başkanlığa bildirir. Kaydı tutan başkanlık talebi uygun gördüğü takdirde, satış yapılabilmesi için bilgi sistemi üzerinden satış belgesi ve ruhsatname düzenlenmesine izin verir. Satış işlemini gerçekleştiren başkanlık, satış belgesi ve ruhsatnameyi düzenler ve eski ruhsatname üzerine “satılmıştır” şerhi düşerek kaydın tutulduğu başkanlığa gönderir.

             b) Kayıtlı olduğu bağlama kütüğü limanı haricindeki başka bir bağlama kütüğü limanında satışı yapılmak istenilen gemi, deniz ve iç su aracı, yeni mâliki tarafından satışın yapıldığı bağlama kütüğü limanına kayıt ettirilecek ise, önce nakil işlemi daha sonra satış ve belgelendirme işlemleri yapılır.

             (4) Satış dışında mülkiyetin devrini sağlayan diğer hukuki işlemler de bu madde hükümlerine uygun olarak yapılır.

             (5) Kanuni hükümlere dayanılarak ilgili idaresince yapılan satışlar ile adli mercilerce yapılan satışlar sonucu düzenlenen belgelerin ibrazı hâlinde, elektronik ortamda mâlik değişiklik formu düzenlenir ve kütük kayıt personeli tarafından da imzalanıp mühürlenerek bağlama kütüğü dosyasına konur.”

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “d) Ticari olanlar için tonilato belgesi.”

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “c) Davete icabet edilmediği takdirde veya mâlikinin tespit edilemediği durumda, mevcut veriler ile yapılacak ölçüm ve teknik denetleme sonucunda elde edilecek bilgilere göre re’sen tescil bölümüne kayıt yapılır. Mâlik veya işleten daha sonra başkanlığa başvurup kayıtları güncelleştirdiğinde kayıt re’sen tescil bölümünden bağlama kaydı bölümüne aktarılır. Harçların tahsil edildiğine dair makbuzların ibrazından sonra ruhsatname düzenlenir.”

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(3) Ruhsatnamede, gemi, deniz veya iç su aracının;

             a) Adı,

             b) Cinsi,

             c) Bağlama kütüğü ve numarası,

             ç) Teknik kütük limanı ve numarası,

             d) İnşa yeri ve yılı,

             e) İnşa malzemesi,

             f) Makinesinin gücü ve adedi,

             g) Makine seri no,

             ğ) Tescil boyu/En/Derinlik (metre),

             h) Gros ve net ton,

             ı) Donatan veya mâlikin yahut donatma iştiraki veya müşterek mülkiyet hâlinde müşterek donatan veya mâliklerin adları, T.C. Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası ve pay oranları,

             i) Vize tarihi,

             j) Vizenin geçerlik tarihi,

             k) Kullanım amacı,

             yer alır. Ruhsatnamenin şekli Ek-1 de belirtilmiştir.”

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

             “ç) Ticari olarak işletilen;

             1) Gemi ve deniz araçlarının Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilmesi,

             2) Gemilerin tadilat sonucu tonilatosunun 18 groston ve üzerine çıkması,”

             “e) Özel kullanıma mahsus 18 groston üzerindeki gemilerin ticari kullanım amacıyla cins değişikliği,”

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “(4) Üzerinde haciz veya başkaca takyidat bulunan gemi, deniz ve iç su araçları, alacaklısının muvafakatiyle terkin olunur.”

             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “işletenin” ibaresi “işletenin, ilgilisinin” şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Bu kapsama giren gemi, deniz ve iç su araçları için ruhsatname düzenlenirken; münhasıran balıkçılık faaliyetinde kullanılan araçların ruhsatnamelerine “balıkçılık”; münhasıran deniz taşımacılığı faaliyetinde kullanılan araçların ruhsatnamelerine “taşımacılık” ibareleri, “harçtan muaftır” ibaresi ile birlikte işlenir.”

             MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “kayıt numarası” ibaresi “numarası” şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/9/2009

27349

 

Ek-1

 

 

                                              

 

ÖN YÜZ

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

ARKA YÜZ