24 Nisan 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27561

YÖNETMELİK

             Maliye Bakanlığından:

HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “a) Satış, trampa, arsa karşılığı veya kat karşılığı inşaatta; üzerinde bulunan ve mevcut durumu itibariyle kullanılması ekonomik olmayan binaların yıkım masrafını aşan asgari levazım bedeli ve varsa bu nitelikte olmayan diğer binalar ile taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinden,”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(2) İmar planlarında kamu hizmet alanlarına ayrılmış taşınmazları, miras ve ölüme bağlı tasarruflar dışında sonradan edinenlerin trampa talepleri, ihtiyaç bulunmayan Hazine taşınmazlarından aynı amaca ayrılmış olanlar hariç değerlendirilmez.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu ile 9/10/2003 tarihli ve 25254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağaçlandırma Yönetmeliği uyarınca Hazine taşınmazları, üzerinde ağaçlandırma yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişilere, Çevre ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünce belirlenen tip projeye uygun olarak ormancılık bürolarına tanzim ettirilen uygulama projesine istinaden on yıl süreyle kiraya verilebilir. Kira süresi; bu süre içinde yapılacak kontrollerde, arazinin projesine uygun şekilde ağaçlandırıldığı saptandığı takdirde, ağacın kesim yaşı dikkate alınarak yeni bedel ve koşullar üzerinden en fazla on yıllık süreler halinde uzatılabilir.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinin ikinci fıkrasında geçen “gerektiğinde” ifadesi madde metninden çıkarılmıştır.

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 87 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “en fazla bir yıl içinde” ibaresi “en fazla üç yıl içinde” şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/6/2007

26557

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'lerin

Tarihi

Sayısı

1

26/7/2007

26594

2

6/12/2007

26722

3

16/4/2008

26849

4

14/3/2009

27169