24 Nisan 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27561

TEBLİĞ

             Rekabet Kurumu Başkanlığından:

REKABET KURULU NEZDİNDE YAPILAN  SÖZLÜ SAVUNMA

TOPLANTILARI HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ NO:2010/2

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 46 ve 47 nci maddeleri uyarınca Rekabet Kurulu nezdinde yapılan sözlü savunma toplantılarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

             (2) Bu Tebliğ, uygun olduğu ölçüde Rekabet Kurulunun yapacağı diğer sözlü görüş/bilgi alma toplantıları bakımından da uygulanır.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 27, 46 ve 47 nci maddelerine dayanılarak çıkarılmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

             a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

             b) Başkan: Rekabet Kurulu Başkanını, Başkanın bulunmadığı hallerde İkinci Başkanı,

             c) İlgili Daire: Kanunun 43 üncü maddesi uyarınca soruşturma sürecini yürüten mesleki daireyi,

             ç) İspat vasıtası: Maddi vakıaların ispatında kullanılan her türlü delili,

             d) Kanun: 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu,

             e) Kurul: Rekabet Kurulunu,

             f) Kurum: Rekabet Kurumunu,

             g) Soruşturma heyeti: Kanunun 43 ve 44 üncü maddeleri uyarınca, Kurul tarafından belirlenen ve soruşturma ya da nihai incelemeyi yürütmekle görevli raportörlerden oluşan heyeti,

             ğ) Soruşturma safhası: Soruşturma kararının alınmasından, haklarında soruşturma yürütülenlerin son yazılı savunma tarihine ya da bu sürenin bitimine kadar geçen safhayı,

             h) Şikâyetçi: Kuruma başvuru yapanlardan meşru bir menfaati olan gerçek veya tüzel kişileri,

             ı) Taraf: Haklarında soruşturma ya da nihai inceleme yürütülenleri,

             i) Toplantı: Sözlü savunma toplantısını,

             j) Üçüncü kişi: İlgili oturumun konusuyla doğrudan ya da dolaylı bir menfaat bağı olduğu Kurul tarafından kabul edilen, taraf ve şikâyetçi dışındaki kişileri,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel İlkeler

             Sözlü savunma hakkı ve toplantı kararı

             MADDE 4 – (1) Haklarında soruşturma ya da nihai inceleme yürütülenler, Kurul önünde sözlü savunma hakkına sahiptir. Tarafların, savunma ya da cevap dilekçelerinde sözlü savunma hakkını kullanmak istediklerini bildirmeleri halinde sözlü savunma toplantısı yapılır. Kurul, gerekli gördüğü hallerde kendiliğinden de sözlü savunma toplantısı yapılmasına karar verebilir.

             (2) Kurul, toplantı tarihini, yerini, saatini ve toplantıya katılmak isteyen şikâyetçiler ile üçüncü kişiler için başvuru süresini tespit eder ve bu karar Kurum internet sayfasında duyurulur.

             Toplantı zamanı ve davetiye

             MADDE 5 – (1) Sözlü savunma toplantısı, soruşturma safhasının bitiminden en az 30 gün en çok 60 gün içinde yapılır. Sözlü savunma toplantısı davetiyeleri sözlü savunma toplantısı gününden en az 30 gün önce taraflara gönderilir.

             Şikâyetçilerin, üçüncü kişilerin ve Bakanlığın katılımı

             MADDE 6 – (1) Şikâyetçiler, Kurul tarafından belirlenen sürede yazılı talepte bulunmaları halinde toplantıya katılabilir. Toplantıya katılmak isteyen üçüncü kişiler, aynı süre içinde, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren bir dilekçe ile Kurula başvurabilir. Kurulun söz konusu başvurulara ilişkin kararı, ilgili kişilere toplantıdan önce bildirilir.

             (2) Kurul, soruşturma heyetinin talebi üzerine ya da kendiliğinden ilgili gördüğü veya kendisinden bilgi almaya ihtiyaç duyduğu diğer gerçek ve tüzel kişileri de görüşlerini sunmaları için toplantıya davet edebilir.

             (3) Bakanlığın talebi üzerine başlatılan soruşturmalarda, toplantıya katılım sağlanmasını teminen Bakanlığa da bildirim yapılır.

             Temsil

             MADDE 7 – (1) Taraflar sözlü savunma toplantısına bizzat katılabilecekleri gibi, yetkili temsilcileri vasıtasıyla da katılabilirler.

             (2) Temsilcinin avukat unvanını haiz olması gerekmez. Tarafları toplantıda kimlerin temsil edeceğinin, bu kişilerin temsil yetkisini gösterir belgeler ile birlikte en geç toplantıdan yedi gün öncesine kadar Kuruma bildirilmesi asıldır. Zorunlu hallerde Başkan, bu süre içinde bildirilmemiş temsilcilerin dinlenmesine de izin verebilir. Bu şekilde bildirilen temsilci sayısı, toplantı yerinin fiziki imkânları ve sürenin daha etkin kullanımı gibi gerekçelerle Başkanlık tarafından kısıtlanabilir.

             (3) Tüzel kişiliğe sahip olmayan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerinin ortakları veya üyeleri toplantıya ayrı ayrı katılabilecekleri gibi, ortak bir temsilci ile de katılabilirler.

             (4) Bu madde hükümleri toplantıya katılan şikâyetçiler ve üçüncü kişiler bakımından da geçerlidir.

             Dinleyiciler

             MADDE 8 – (1) Sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenlerin bu talepleri, toplantı saatinden makul bir süre önce toplantı mahallinde hazır bulunmaları koşuluyla, toplantı salonunun fiziki imkânları ölçüsünde ve salona geliş sırasına göre karşılanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Alenilik ve Gizli Oturum

             Toplantının aleniyeti ve gizli oturum kararı

             MADDE 9 – (1) Sözlü savunma toplantıları açık olarak yapılır. Genel ahlakın ve ticari sırların korunması gerekçesi ile sözlü savunma toplantısının gizli olarak yapılmasına karar verilebilir.

             (2) Gizli oturum kararı Kurul tarafından resen alınabileceği gibi, tarafların yazılı olarak başvurmaları üzerine de alınabilir.

             (3) Taraflar, sözlü savunmalarının kısmen veya tamamen gizli oturumda yapılmasına ilişkin taleplerini en geç, ispat vasıtalarının sunulmasına ilişkin sürenin sonuna kadar Kurula yazılı olarak bildirebilirler. Bu süre geçirildikten sonra yapılan gizlilik talebi kabul edilmez.

             (4) Gizlilik talebinde bulunan taraflar, sözlü savunmalarında kullanacakları ispat vasıtalarının yanı sıra, yapacakları sunumun temel unsurlarını içeren bir taslağını, toplantıdan en geç yedi gün önce Kurula iletirler. Gizlilik niteliğine sahip dokümanlar, açık ve görülebilir bir şekilde “gizlidir” ya da “ticari sır içermektedir” ifadeleri ile işaretlenir ve bu dokümanların gizlilik içeren bir nüshasıyla birlikte, yalnızca gizlilik içeren kısımlarının çıkarılmış ya da kapatılmış olduğu, gizlilik içermeyen bir nüshası da Kurula sunulur.

             (5) Ticari sırların korunması gerekçesiyle gizlilik talebinde bulunan taraf, işaretlenen bütün bilgiler bakımından, bunların neden ticari sır olarak kabul edilmesi gerektiğini, söz konusu ticari sırların açıklanmasının kendisi bakımından nasıl bir zarara yol açacağını ve bunların korunması için sunumun hangi kısımlarının gizli yapılması gerektiğini gerekçeleriyle açıklamakla yükümlüdür.

             (6) Kurul, gizlilik talebini sözlü savunma toplantısından evvel değerlendirerek karara bağlar. Kurul, bu talebi kısmen ya da tamamen kabul ya da reddedebilir. Kurulun bu talebe ilişkin olarak aldığı kararın gerekçesi, nihai kararda yer alır.

             Gizli oturum uygulaması

             MADDE 10 – (1) Gizli oturumda, ilgili taraf, soruşturma heyeti ve dosya ile ilgili görevli Kurum personeli dışındaki bütün kişiler salon dışına çıkarılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İspat Vasıtaları

             İspat vasıtaları ve bildirim

             MADDE 11 – (1) Taraflar, sözlü savunmada Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun İkinci Babının Sekizinci Faslında düzenlenen her türlü delil ve ispat vasıtasından yararlanabilirler.

             (2) Sözlü savunma toplantısından en geç yedi gün önce taraflar sözlü savunmada yararlanacakları ispat vasıtalarını Kurula bildirmekle yükümlüdürler. Süresi içinde bildirilmemiş ispat vasıtalarından yararlanılamaz.

             (3) Sunuma ilişkin metin ya da slayt gibi diğer dokümanların da aynı süre içinde bildirilmesi esastır. Aksi halde, bu dokümanlar; kayda alınmak ve Kurul üyeleri ve soruşturma heyetine dağıtımını temin etmek için sunumu yapacak tarafça çoğaltılarak toplantı başlamadan önce görevlilere teslim edilir.

             (4) Bu madde hükümleri toplantıya katılan şikâyetçiler ve üçüncü kişiler bakımından da geçerlidir.

             Tanık

             MADDE 12 – (1) Taraflar, belirli konuların aydınlatılması için tanık dinletebilir.

             (2) Tanık gösteren taraf, tanık dinletmek istediği konuyu ve dinlenmesi istenen tanıkların bir listesi ile birlikte bu kişilerin konu ile ilgilerine dair açıklamayı içeren bir yazıyı 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içinde Kurula sunar. Usulüne uygun olarak Kurula bildirilmeyen kişiler tanık olarak dinlenilmez. Tanıkların toplantıda hazır bulundurulma sorumluluğu taraflara aittir.

             (3) Kurul, tanıklardan bir kısmının tanıklığı ile ispat edilmek istenen husus hakkında yeter derecede bilgi edindiği kanaatine varırsa, geri kalanların dinlenmemesine karar verebilir.

             (4) Kurul tanıkları ayrı ayrı dinler. Tanıklar gerektiğinde yüzleştirilirler.

             Uzman görüşü

             MADDE 13 – (1) Taraflar, dosya konusu olayla ilgili olarak, konunun uzmanlarından bilimsel görüş alabilirler.

             (2) Kurul, talep üzerine veya resen, kendisinden görüş alınan uzman kişinin Toplantıda dinlenmesine karar verebilir.

             (3) Savunmasında uzman görüşüne başvuracak olan taraf, uzman görüşü ile birlikte, eğer görüş niceliksel analizler de içeriyorsa bu analizlerin dayandığı her türlü veriyi ve analizi 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içinde Kurula sunar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Toplantının İcrasına İlişkin Hususlar

             Sözlü savunma süresi

             MADDE 14 – (1) Sözlü savunma toplantıları birbirini izleyen en çok beş oturumda tamamlanır ve bir gün içinde yapılan çeşitli toplantılar bir oturum sayılır.

             Toplantının yönetimi

             MADDE 15 – (1) Sözlü savunma toplantılarını Başkan yönetir. Toplantı, Başkan dâhil en az beş Kurul üyesinin katılımı ile yapılır.

             (2) Toplantı, açık yoklama ile başlar. Toplantıya taraflardan hiçbiri katılmamış ise Başkan toplantıyı sonlandırır.

             (3) Yoklamanın ardından ilk olarak iddiaların ve dosyanın içeriğini kısaca özetlemek üzere soruşturma heyetine söz verilir. Soruşturma heyetinin sunumundan sonra sırayla varsa önce şikâyetçilere, üçüncü kişilere ve Bakanlığa, ardından da taraflara ad/unvan bakımından alfabetik sıraya göre söz hakkı verilir. Başkan, resen veya tarafların talebi üzerine bu sırayı değiştirebilir.

             (4) Kurul, sözlü savunma toplantısında tarafları ve varsa şikâyetçi ve üçüncü kişileri ayrı ayrı veya birlikte dinleyebilir.

             (5) Toplantıda Başkan ve Kurul üyeleri, taraflara ve varsa şikâyetçi, üçüncü kişi, tanık ve uzman kişilere sözlerini açıklaması veya tamamlaması için soru yöneltebilirler. Son söz taraflara aittir.

             Toplantının düzeni

             MADDE 16 – (1) Toplantının düzeninden Başkan sorumludur. Başkan, oturumların sükunet içerisinde, sağlıklı, tarafsız ve eksiksiz olarak tamamlanabilmesi için gereken tüm tedbirleri alır.

             (2) Konuşmalar saygı dairesi içinde yapılır. Toplantının sağlıklı bir şekilde yürümesine engel olacak nitelikte davranışlarda bulunulması halinde Başkan, durumun gereğine göre ilgili kişileri uyarabilir ya da doğrudan toplantı salonu dışına çıkarabilir.

             Fiziki altyapı

             MADDE 17 – (1) Tarafların makul bir süre önceden bildirmeleri halinde gerekli görülürse, tercüman, işaret dili tercümanı ve tekerlekli sandalye gibi özel ekipman ve imkanlar Kurum tarafından sağlanabilir.

             Kayıt

             MADDE 18 – (1) Toplantı salonunda Kurum’un ses ve/veya görüntü kayıt tertibatı bulunur ve toplantının tamamı kayıt altına alınır.

             Toplantının ertelenmesi

             MADDE 19 – (1) Kurul, zaruret halinde toplantının yapılmasını ileri bir tarihe erteleyebilir. Erteleme kararı taraflara tefhim ya da tebliğ edilir, varsa şikâyetçi ve üçüncü kişiler ile Bakanlığa bildirilir ve Kurum internet sayfasından duyurulur.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

             Mevcut toplantılar

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, yürürlüğe girmesinden önce yapılmasına karar verilmiş olan sözlü savunma toplantılarına uygulanmaz.

             Yürürlük

             MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.