24 Nisan 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27561

TEBLİĞ

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA

YÖNETMELİK KAPSAMINDA  TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ

BİRLİĞİ-KALİTE ÇEVRE KURULU İKTİSADİ İŞLETMESİNİN

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞU OLARAK 

GÖREVLENDİRİLMESİNE  DAİR TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: YİG / 2010-06)

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği-Kalite Çevre Kurulu İktisadi İşletmesi’nin (KÇK), Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğine göre gerçekleştireceği uygunluk değerlendirme faaliyetleri için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş olduğunun 26/6/2009 tarih ve 27270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtildiği üzere duyurulması amacıyla hazırlanmıştır.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Cyberpark Cyber Plaza C Blok Kat:1 06800  Bilkent-ANKARA adresinde yerleşik Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği-Kalite Çevre Kurulu İktisadi İşletmesi’nin Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yapacağı görevlerin kapsamı ile sınırlıdır.

             Hukuki dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile bu Kanun uyarınca, 17/1/2002 tarih ve 24643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmeliğe ve 26/6/2009 tarih ve 27270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe dayalı olarak hazırlanmıştır.

             Genel esaslar

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ Ek–1’de verilen görevlendirme kapsamı, uyumlaştırılmamış standartlardan ve/veya ulusal teknik onaylardan hangilerinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından "002" kimlik kayıt numarası verilen Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği-Kalite Çevre Kurulu İktisadi İşletmesi (KÇK) tarafından yürütüldüğünü belirler. Söz konusu görevlendirme kapsamına ilişkin güncel durum, bu Tebliğ’de yapılacak değişikliklere paralel olarak Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın internet sitelerinden de takip edilebilir.

             (2) Söz konusu kimlik kayıt numarasının Ek–1’de verilen kapsam haricindeki bir yapı malzemesine iliştirilen G işaretinde rastlanması veya aynı kimlik kayıt numarasının Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği-Kalite Çevre Kurulu İktisadi İşletmesi’nin dışında kullanılması hallerinde söz konusu G işaretinin geçerli olmadığına hükmedilir.

             Yürürlük

             MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

 

EK-1 

 

26/06/2009 tarih ve 27270 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı

Kriterler Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde

 

TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ-KALİTE ÇEVRE

KURULU İKTİSADİ İŞLETMESİNİN

Görevlendirme Kapsamı  

 

Komisyon Karar No.

Ürün(ler)/ Kullanım Amacı

Uygunluk Teyit Sistemi

Şartnameleri

Görevler

YOK*

Beton

Sistem 1+

TS EN 206-1 :2002

TS EN 206-1/A1 :2005

TS EN 206-1/A2 :2006

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

97/555/EC

Özel Çimentolar Kapsam;

Sülfata Dayanıklı Çimento

Beyaz Çimento

Sistem 1+

 

TS 10157:2008

TS 21:2008

Ürün Belgelendirme                                 Kuruluşu

 

*: Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Madde 10-(3)’te  “Yapı malzemelerinin tabi olacağı uygunluk teyit sistemi, AB Komisyon Kararları ile öngörülmemiş ise ulusal standarda tabi ürünlerin uygunluk teyit sistemi 1+  kabul edilir” hükmü gereğince Beton’un uygunluk teyit sistemi 1+ kabul edilmektedir.

i      Standardın nihai versiyonu dikkate alınarak belgelendirme faaliyeti gerçekleştirilecektir. Ancak, standardın yeni bir versiyonunun Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayımlanması halinde kuruluş bu yeni versiyonunun mevcut görevlendirme kapsamına eklenmesi için Bakanlığa başvuruda bulunur ve Bakanlık değerlendirmesinin olumlu sonuçlanması ve görevlendirme tebliğinin yayımlanmasını müteakip ilgili kapsamda faaliyetine başlar. İmalatçılar standardın yeni versiyonuna dair, uygunluk değerlendirme kuruluşu ile temasa geçerek gerekli uyum çalışmalarını yapmalıdır.