24 Nisan 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27561

YÖNETMELİK

             Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden:

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜSABAKA YERLERİNE SERBEST

GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 12/3/2010 tarihli ve 27519 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliğine aşağıdaki ek maddeler ilave edilmiştir.

             “EK MADDE 1 – (1) Basın tribününe girecek kişilerde aşağıda belirtilen asgari şartlar aranır; 

             a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

             b) En az ortaöğrenim veya dengi okul mezunu olmak,

             c) Müracaat tarihinden geriye dönük üç ayda kesintisiz olarak spor basını alanında çalışmış olmak.

             (2) Basın tribününe giriş kartı başvurusunda bulunanlar; T.C. kimlik numarası, eğitim durumunu gösteren belgenin aslı veya Genel Müdürlük onaylı fotokopisi, yukarıda belirtilen suçları işlemediğine dair yazılı beyan, iki adet fotoğraf, çalışmakta olduğu basın yayın kuruluşunun spor biriminde 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun hükümlerine uygun olarak hazırlanmış iş sözleşmesi ve son üç aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu prim bildirge suretlerini talep dilekçesine eklemek zorundadır.

             (3) Basın kartı bulunmayan basın mensupları Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğüne verdiği basın kartı beyannamesini en fazla iki başvuru işleminde kullanabilir.

             (4) Belirtilen şartları yerine getirenlere bir yıl süreli serbest giriş kartı verilir.

             (5) Bir yıl sonunda yeniden kart almak isteyen basın mensupları ikinci fıkrada belirtilen şartları yerine getirerek yeniden serbest giriş kartı verilmesini talep edebilirler.”

             “EK MADDE 2 – (1) Aşağıdaki şartları taşıyanlara protokol tribününe ömür boyu serbest giriş kartı verilir: 

             a) Takım sporlarında; Olimpiyat, paralimpik, deafolimpik ve dünya askeri oyunlarında ve olimpik spor dallarının dünya şampiyonalarında, dünya kupası müsabakalarında ilk üç derece elde edenlere, Avrupa şampiyonaları ile Avrupa kupalarında birinci olan takımların sporcu, teknik heyet ve yöneticilerine,

             b) Ferdi sporlarda; Olimpiyat, paralimpik, deafolimpik ve dünya askeri oyunlarında ve olimpik spor dallarının dünya şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler ile Avrupa şampiyonalarında birinci olanlar,

             c) Spor faaliyetlerinde kullanılan tesisleri yapanlar, inşaatı yarım kalmış tesisleri tamamlayanlar, spor tesisi yapımına uygun gayrimenkulleri bağışlayan kişiler.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.   

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/3/2010

27519