24 Nisan 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27561

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI LİSANS

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 16/9/2005 tarihli ve 25938 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “b) LPG Otogaz Bayilik Lisansı için; dağıtıcılarla yapılmış bayilik sözleşmesinin ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının bulunması zorunludur.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasına, “LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı” ibaresinden sonra gelmek üzere, “ ve LPG Tüpü İmalatı Lisansı” ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ve LPG Tüpü İmalatı Lisansı” ibaresi madde metninden çıkarılmış, aynı maddenin dördüncü fıkrasına, “LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı” ibaresinden sonra gelmek üzere, “, LPG Tüpü İmalatı” ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Lisanslar; lisans sahibinin talebi veya Kurum kararı ile re’sen tadil edilebilir. Maddi hatalardan kaynaklanan tadiller ile Kurum tarafından re’sen yapılan tadillerden lisans tadil ücreti alınmaz.

             Lisans tadil başvurularının ilgili mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespiti hâlinde, söz konusu aykırılıklarının onbeş iş günü içerisinde giderilmesi, aksi takdirde tadil başvurusu kapsamında sunulan belgelerin iade edilerek tadil talebinin reddedileceği hususu, başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Söz konusu süre içerisinde de aykırılıklar giderilmediği takdirde tadil başvurusu yapılmamış sayılır ve başvuru evrakı iade edilir.

             Lisans sahibinin talebi ile yapılan lisans tadili, Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı ve serbest rekabet koşullarını bozucu hükümler içeremez. Kurumun tadil hakkındaki olumlu kararının tebliğinin yapıldığı tarihten itibaren onbeş iş günü içerisinde lisans tadil ücretinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin Kuruma ibraz edilmesi kaydıyla lisans tadili Kurum tarafından gerçekleştirilir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde, lisans tadili talebi reddedilmiş sayılır.

             Lisans tadilleri Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığınca, Kuruma başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde sonuçlandırılır.

             Lisans sahibinin, lisans tadilinden doğacak yeni ve/veya ilâve yükümlülükleri yerine getirebilmesi için belirli bir süreye ihtiyaç duyması hâlinde bu süre Kurum tarafından belirlenir ve tadil edilen lisanslarda yer alır.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 16 – Lisans süreleri, lisans sahibinin talebi üzerine lisans süresinin bitiminden başlamak üzere ve öngörülen azamî süre gözetilmek suretiyle uzatılabilir.

             Süre uzatımı talebi, yürürlükteki lisans süresinin bitiminden en erken bir yıl, en geç üç ay önce, lisans sahibinin Kuruma yazılı olarak başvurması suretiyle yapılabilir. Bu süre içinde süre uzatım talebinde bulunulmazsa, lisans süresinin dolmasıyla lisans sona erer.

             Süre uzatımı talebinin incelenmesi ve değerlendirilmesinde lisans verilmesinde öngörülen kriterler dikkate alınır.

             Süre uzatımı başvurusu hakkındaki inceleme ve değerlendirme, yapılan yazılı başvurunun Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen iki ay içerisinde sonuçlandırılır. Başvuru hakkındaki Kurul kararı lisans sahibine yazılı olarak bildirilir ve yapılan bildirimde lisans süre uzatımı bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin bir ay içerisinde Kuruma ibraz edilmesi istenir. Bu yükümlülüğü yerine getiren gerçek veya tüzel kişinin lisansının süresi Kurul kararı ile uzatılır.

             LPG Otogaz Bayilik, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı,  LPG Tüpü İmalatı ve LPG Taşıma Lisanslarının süre uzatımı, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılır.

             LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Depolama Lisansına ilişkin süre uzatımı hakkındaki Kurul kararı, yürürlüğe girmesini müteakip Resmî Gazete’de ilân edilir.”

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 17 – Lisansların sona ermesi:

             a) Lisans sahibinin iflasına karar verilmesi hâlinde,

             b) Lisans süresinin bitiminde,

             c) LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Depolama Lisansı hariç olmak üzere lisans sahibinin talebi hâlinde,

             d) LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahiplerinin, LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri ile sözleşmelerinin herhangi bir nedenle sona ermesinden itibaren üç ay içerisinde herhangi bir dağıtıcı ile otogaz bayisi arasında sözleşme yapılmaması hâlinde,

             e) Lisans alma koşullarından herhangi birinin kaybedilmesi hâlinde,

             Kurulun uygun bulma kararıyla gerçekleşir.

             LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, faaliyetlerini sona erdirmeden en az üç ay önce bayilerini durumdan haberdar etmek ve Kuruma bilgi vermekle yükümlüdür.

             LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Depolama Lisansı sahiplerinin lisans sona erdirme talebi piyasada üçüncü kişilerle girişilen taahhütlere ilişkin yükümlülüklerin karşılanmış olduğunun belgeleriyle birlikte Kuruma ibraz edilmesi koşuluyla değerlendirilir ve lisansları Kurul kararıyla sona erer.

             LPG Otogaz Bayilik, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı, LPG Tüpü İmalatı ve LPG Taşıma Lisanslarının sona erdirilmesi ve iptali, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılır.

             Lisanslar, Kanunun 17 nci maddesi hükümleri çerçevesinde Kurul kararı ile iptal edilebilir. İptal edilen LPG Dağıtıcı Lisansları veya LPG Depolama Lisansları, lisans türü, sahibinin adı/ticaret unvanı belirtilmek suretiyle Resmî Gazete’de ilân edilir.”

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

             “Lisans sahipleri, lisanslarında tadil gerektiren hususları, bu hususların vuku bulma tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde, gerekli tüm bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma yazılı olarak bildirmek ve lisanslarında tadil talep etmek zorundadırlar.”

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, dördüncü fıkra yürürlükten kaldırılmış ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

             “Ancak, üçüncü kişilere taşıma veya depolama hizmeti vermek istemeleri halinde, ilgili mevzuata uygun olarak söz konusu faaliyetlere ilişkin lisansları almaları zorunludur.”

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “Transit rejimi kapsamında yürütülecek LPG taşıma faaliyeti için LPG Taşıma Lisansı alınmasına gerek yoktur.”

             MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.