16 Nisan 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27554

TEBLİĞ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

MERKEZİ TÜZEL KİŞİLİK BİLGİ SİSTEMİNİN TİCARET SİCİLİ

MEMURLUKLARINDA UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(İÇ TİCARET 2010/1)

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Yüksek Planlama Kurulu’nun 11/7/2006 tarihli ve 2006/38 sayılı kararı ile onaylanan “Bilgi Toplumu Strateji Belgesi ve Eylem Planı”nda yer alan 56 no’lu “Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sisteminin Oluşturulması” ve 16 no’lu “Çevrimiçi Şirket İşlemleri”  eylemleri kapsamında oluşturulan bilgi sistemi üzerinden Ticaret Sicili Memurluklarınca yapılan tescil, tadil ve terkin işlemlerine ilişkin kayıtların elektronik ortamda merkezi bir sistemde tutulmasına ve sicil işlemlerinin çevrimiçi (online) yapılmasına ilişkin uygulamanın belirlenmesidir.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 27 nci ve 274 üncü maddeleri ile 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 33 üncü maddelerine istinaden hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

             a) Kanun: 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununu,

             b) Tüzük: Ticaret Sicili Tüzüğünü,

             c) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

             d) TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,

             e) Oda: Ticaret Sicili Memurluklarının kurulu bulunduğu ticaret odaları ile ticaret ve sanayi odalarını,

             f) Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi (MTK): Vakıflar ve dernekler ile yerel olarak tutulan ticaret sicili kayıtlarının merkezi bir veri tabanında elektronik ortamda tutulduğu resmi sicili,

             g) Sistem: Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemini,

             h) MTK Numarası: Vakıflar ve dernekler ile ticaret sicilinde kaydı bulunan tüm tacirlere verilen Sistem üzerinde özel bir algoritma ile üretilen 16 haneli tekil numarayı,

             ifade eder.

             MTK numarasının kullanılması

             MADDE 4 – (1) MTK sistemine kayıtlı bütün tüzel kişilikler, ticaret sicili işlemlerinde MTK numarasını kullanmak zorundadır. Gerçek kişi tacirler ise T.C. Kimlik numaraları ile işlem yapabileceği gibi, Sistemden almış oldukları MTK numarasını da kullanabilecektir.

             Uygulama takvimi

             MADDE 5 – (1) Ticaret sicili işlemlerine ilişkin kayıtların, Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sisteminde (MTK)  tutulmasına 2010 yılı içinde başlanacaktır. Bu çerçevede uygulamaya ilk olarak 19/4/2010 tarihinden itibaren Mersin Ticaret Sicili Memurluğunda başlanılacak, diğer ticaret sicili memurlukları da kademeli olarak Sisteme dahil edilecektir. Diğer ticaret sicili Memurluklarındaki uygulamaya geçiş tarihleri www.sanayi.gov.tr, www.icticaret.gov.tr ve www.tobb.org.tr adreslerinde ilan edilecek, ayrıca ilgili ticaret sicili memurluklarına bildirilecektir. Bu tarihler daha önceden Bakanlık tarafından ticaret sicili memurluklarına bildirilerek, bu tarihlerden önce hazırlık çalışmaları da Bakanlıkla eşgüdüm içinde tamamlanmış olacaktır.

             Sistemin vatandaşlar tarafından kullanılması

             MADDE 6 – (1) Kanun hükümlerine uygun olarak ticari işletme ve/veya şirket kurmak isteyen kişiler, Bakanlıkça hazırlanan MTK sistemine www.icticaret.gov.tr adresinden erişecektir. Her türlü kuruluş işlemlerine ilişkin başvurular Sistem üzerinden alınacak kullanıcı adı ve şifrelerin veya 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki nitelikli elektronik sertifikanın kullanılması suretiyle gerçekleştirilecektir. Kuruluş dışındaki ticaret sicili işlemlerine ilişkin başvurular ise sadece nitelikli elektronik sertifikanın kullanılması suretiyle yapılacaktır.

             (2) Kanunun 30 uncu ve Tüzüğün 31 inci maddelerinde belirtilen ilgililer tarafından,  Sistem üzerinde yapılan başvuruyu müteakip yürürlükteki mevzuatın öngördüğü süre içerisinde gerekli belgelerle birlikte ilgili ticaret sicili memurluğuna başvurulması gerekmektedir.

             (3) Sistem üzerinde, tüm şirketlerin ana sözleşmeleri hazırlanabilecek, unvan sorgulaması ve rezervasyonu yapılabilecektir.  Müracaat başvurusuna ilişkin bilgiler onbeş gün süre ile Sistemde saklanacak olup, onbeş gün içerisinde Sistemden alınacak numara ile ana sözleşmenin noter onayının gerçekleştirilmemesi halinde Sistemdeki başvuru kaydı silinecektir.

             (4) Ticari işletme veya şirket kuruluşlarının nasıl yapılacağına ilişkin açıklayıcı ve görsel materyaller www.icticaret.gov.tr adresinde yer almaktadır.

             Sistemin ticaret sicili memurlukları tarafından kullanılması

             MADDE 7 – (1) Kanunun 30 uncu ve Tüzüğün 31 inci maddelerinde belirtilen ilgililer tarafından Sistem üzerinden yapılan müracaat sonrasında yürürlükteki mevzuat gereği istenilen evrakla birlikte ilgili ticaret sicili memurluğuna yapılacak başvuruyu müteakiben memurluklar gerekli evrağı ve Sistemde yer alan bilgileri kontrol ettikten sonra tescil işlemine nitelikli elektronik sertifikalarını (web tarayıcılarına, akıllı kartlara ya da token'lara yüklenmiş)  kullanmak suretiyle onay verecektir.

             (2) Memurlukça yapılan tescil işlemi sonrasında kuruluşu gerçekleştirilen firma için Sistem üzerinde üretilen bir MTK numarası verilecektir. 

             (3) Sistemin uygulamaya alındığı ticaret sicili memurluklarında gerçek veya tüzel kişilerce yapılacak tescil işlemlerine ilişkin müracaat Sistem üzerinden yapılacaktır. Ancak odalar, ticaret sicili memurluklarında görevlendirilecek personel tarafından başvuruların sistem üzerinden yapılmasını sağlayabileceklerdir. Odalar bu hizmeti 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca ücret karşılığında verebileceklerdir.

             Çevrimiçi işlemler

             MADDE 8 – (1) Sistem ticaret sicili işlemlerinin çevrimiçi (online) olarak yapılabilmesine imkan vermekte olup, çevrimiçi işlemler güvenli elektronik imza yerine geçen nitelikli elektronik sertifika ile yapılacaktır.  Sicil işlemlerinin tamamının çevrimiçi olarak yapılabilmesi kademeli olarak gerçekleştirilecek olup, buna ilişkin usul ve esaslar ayrı bir tebliğ ile düzenlenecektir.

             Kayıtların oluşturulması ve güncellenmesi

             MADDE 9 – (1) Bütün ticaret sicili memurluklarından; belli bilgileri içeren ticaret sicili kayıtları alınarak merkezi bir veri tabanı (MTK) oluşturulmuş ve veri tabanında yer alan her bir firmaya MTK numarası verilmiştir.

             (2) Ticaret siciline kayıtlı tüm gerçek veya tüzel kişilerin, Sistem üzerinden kendilerine ait olan kayıtları kontrol etmesi, varsa eksiklik veya yanlışlıkların giderilmesi amacıyla ticaret sicili memurluklarına başvurması gerekmektedir. Kaydı olmayan veya kayıtları eksik olan firmalar,  bu eksiklikleri tamamlamadıkça, Sistem üzerinden başvuru yapamayacaklardır. Sistemin ticaret sicili memurluklarında uygulamaya alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde düzeltme talebinde bulunmayan ilgililerin ticaret sicili memurluklarına yaptıkları belge talepleri düzeltme işlemleri yapılıncaya kadar yerine getirilmeyecektir.

             (3) Ticaret sicili memurlukları tarafından tespit edilecek eksiklik veya yanlışlıklar da re’sen giderilecektir.

             Yürürlük

             MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 11 – (1)  Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.