10 Nisan 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27548

TEBLİĞ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE

İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN

UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SGM-2010/1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; araçlar ve bunların aksam sistem ve ayrı teknik üniteleri ile ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe konulan teknik mevzuata göre tip onayı verilmesinde, tip onayının kapsam genişletmesinde ve imalatın uygunluğu bakımından izlenecek işlemler ve Onay Kuruluşu ile teknik servisler ve imalatçı firmalar veya bunların yetkili temsilcisi arasındaki ilişkilerin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ;  araçların ve bunların aksam, sistem veya ayrı teknik üniteleri ve bunları oluşturan parçaların Birleşmiş Milletler/Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) teknik düzenlemelerine, Avrupa Topluluğu (AT) yönetmeliklerine veya ilgili teknik mevzuatına uygunluğunun belgelendirilmesi ve araçlara MARTOY, TORTOY veya MOTOY’a göre AT veya ulusal tip onayı verilmesi için yapılması gereken işlemler ile MARTOY, TORTOY veya MOTOY’da belirtilen istisnaları hariç, sahip olmaları gereken AT veya ulusal tip onayı ile ilgili uygulamaları kapsar.

             (2) Silahlı kuvvetler, sivil savunma, itfaiye hizmetleri ve kamu düzenini sağlamakla sorumlu birimlerde kullanılmak üzere tasarımlanmış ve imal edilmiş araçlar için MARTOY’da tanımlanan tip onayı veya münferit onay alınması, bu araçların MARTOY’un şartlarını sağlaması koşuluyla, imalatçının isteğine bağlıdır.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;

             a) 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 2 nci, 9 uncu ve 33 üncü maddelerine,

             b) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu maddesine,

             c) 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğine (2007/46/AT),

             ç) 8/6/2008 tarihli ve 26900 sayılı Resmî Gazete’de Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları İle Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğine (2003/37/AT),

             d) 23/12/2004 tarihli ve 25679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliğine (2002/24/AT),

             e) 11/1/1997 tarihli ve 22874 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekli Araçlar ile Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Teknik Mevzuatın Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe

             dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) MARTOY, TORTOY ve MOTOY’da yer alan tanımlara ek olarak bu Tebliğde geçen;

             a) AİTM Yönetmeliği: 28/11/2008 tarihli ve 27068 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Araçların  İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliği,

             b) AT Yönetmeliği: MARTOY, MOTOY ve TORTOY kapsamındaki araçların ve bunların aksam, sistem veya ayrı teknik üniteleriyle ilgili Avrupa Birliği teknik mevzuatından uyumlaştırılarak Resmi Gazete’de yayımlanan bir yönetmeliği,

             c) Araç: Bu Tebliğin amaçları bakımından; MARTOY, TORTOY ve MOTOY’da tanımlanan, karayolunda kullanılan motorlu araçları ve römorklarını,

             ç) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

             d) İmalat sorumlusu: Tip onayı verilen araç, aksam, sistem veya ayrı teknik ünitenin, seri üretiminde onaylanmış olan prototipe, tip onayı kapsamında belirtilen hususlara uygun olarak imal edilmesini temin edecek, uygun olmayan ürünlerin piyasaya verilmesini önleyebilecek yetki ile donatılmış, firma sahibi, yönetim kurulu başkanı, genel müdür, fabrika müdürü gibi sıfatları olan üst düzey yöneticisini,

             e) MARTOY: 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan çerçeve niteliğindeki Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinin (2007/46/AT) uygulamada bulunan son seviyesini,

             f) MOTOY: 23/12/2004 tarihli ve 25679 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan çerçeve niteliğindeki İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliğinin (2002/24/AT) uygulamada son seviyesini,

             g) Onay kuruluşu: Bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin tip onayından ya da münferit bir araç onayından her yönüyle sorumlu olan, yetkilendirme sürecini yürütmeye, onay belgelerini düzenlemeye ve gerektiğinde geri çekmeye, diğer onay kuruluşlarının başvurabileceği bir makam olarak hareket etmeye, teknik servisleri görevlendirmeye ve imalatçıların imalat uygunluğuyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesini temin etmeye yetkili olan, üye ülkelerdeki kurum veya kuruluşu ve Türkiye’de Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

             ğ) Rapor: İlgili ürünün, sistemin veya parçanın kısmi veya bir bütün olarak mevzuatı karşıladığının Teknik Servis, yönetmeliklerin izin verdiği durumlarda imalatçı ve/veya Onay Kuruluşu tarafından yazılı olarak tespitini,

             h) Teknik sorumlu: İmalatçı ya da varsa yetkili temsilcisi adına  Onay Kuruluşlarına tip onayı başvurusu yapan, imalatçı ile Onay Kuruluşu ve teknik servis  koordinasyonunu temin eden, tip  onay testlerinin yapılması için imalatçı adına hareket eden, onayların alınması sonrasında  alınan onayları iç kalite sistemine ileterek, imalatçının Üretimin Uygunluğu için gerekli tedbirleri alması uyarısında  bulunan mühendisi,

             ı) Tip onayı: Bir aracın, bir sistemin, bir aksamın veya ayrı teknik ünitenin ilgili teknik düzenleme ve yönetmeliklere uygunluğunun belgelenmesi işlemini,

             i) Tip onayı kapsam  genişletmesi: Araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünite için alınan bir onayın tanıtım paketinde yer alan özelliklerden herhangi birinde değişiklik olması durumunda, MARTOY, MOTOY ve TORTOY’da ayrıntıları belirtildiği şekilde onayın geçerliliğinin devam etmesi için değişikliği de kapsayacak şekilde onayın yenilenmesi işlemini,

             j) TORTOY: 8/6/2008 tarihli ve 26900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan çerçeve niteliğindeki Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları İle Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (2003/37/AT) uygulamada bulunan son seviyesini,

             k) Uygunluk Belgesi (Certificate of Conformity-COC): MARTOY, TORTOY ve MOTOY kapsamında imalatçı tarafından düzenlenen ve ilgili Yönetmeliklere uygun olarak tip onayı verilmiş tipe ait bir aracın, imal edildiği dönemde yürürlükte olan bütün düzenleyici mevzuata uygun olduğunu teyit eden belgeyi,

             l) İmalatın (üretimin) Uygunluğu (Conformity of Production-COP): MARTOY, TORTOY ve MOTOY kapsamındaki araçlar ile bunların aksam, sistem veya ayrı teknik ünitelerinin onay verilen tipe uygun olarak imal edilmesini sağlamak için uygun düzenlemelerin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek amacıyla Onay Kuruluşu tarafından yapılan işlemleri,

             m) Yetkili temsilci:  İmalatçı tarafından Onay Kuruluşu nezdinde imalatçıyı temsil etmek ve imalatçı adına hareket etmek üzere usulüne uygun yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişiyi; ‘imalatçı’ terimiyle yapılan atıfların, ya imalatçıyı ya da onun temsilcisini işaret ettiğinin kabul edileceğini,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Uygulama

             Tip onayı başvurusu

             MADDE 5 – (1) Araç, aksam, sistem veya ayrı teknik ünite için tip onayı başvurusu, bu Tebliğin ekinde yer alan Ek-1’deki Başvuru Formu ve ekleri ve Ek-2’de yer alan Başlangıç Değerlendirmesi Formu ile birlikte imalatçı firma veya yetkili temsilcisi tarafından Onay Kuruluşuna yapılır. Firma deney ve muayeneleri hangi teknik serviste yaptırmak istediğini başvurusunda beyan eder. Araç için tip onayı müracaat dosyasında uygunluk belgesini imzalamaya yetkili kişi veya kişilerin yetkili olduğuna dair firma yazısı ekindeki imza örnekleri yer alır. Bu kişiler, üretimden teslimata kadar geçen üretimin uygunluğu zincirinin herhangi bir noktasında yer alan veya bu amaçla yetkilendirilmiş yetkililerden olmalıdır. Ulusal tip onayı verilen ithal araçlar için varsa, yetkili temsilci uygunluk belgesini imzalayabilir.

             (2) Kalite Sistem Belgesine sahip firmalar ilk başvuru sırasında; 

             a) Ürünün üretimi ile ilgili sorumluluklar ve yetkileri gösteren organizasyon şemasını,

             b) Ürünün tip onayı gereklerine göre kontrol edildiğini gösterir bilgileri kapsayan kontrol talimatlarını ve kontrol ile ilgili sorumluluklar, planlama metodu, kontrol metodu, düzeltici ve önleyici faaliyetler, analiz, test ve raporlamaya ilişkin prosedürleri içeren bilgileri,

              başvuru dosyasında sunmak zorundadır.

             (3) Kalite Sistem Belgesine sahip olmayan firmalar ikinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgelere ilave olarak, ölçüm ayar kalibrasyon belgeleri ve iş akış şemasını da sunmak zorundadır.

             (4) Yurt dışında imal edilen araç, aksam, sistem veya ayrı teknik ünite tip onayı başvurusu yetkili temsilci tarafından yapılabilir.

             (5) İlk defa tip onayı belgesi alınacak araçlar için yapılacak tip onayı müracaatında, müracaat tarihinde yürürlükte bulunan aksam, sistem ve ayrı teknik ünite ile ilgili mevzuat dikkate alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MARTOY İle İlgili Uygulama

             MARTOY’a göre AT tip onayı alacak araçlarda uygulama

             MADDE 6 – (1) Yükümlülükleri MARTOY’un 5 inci maddesinde belirtilen imalatçılar;

             a) Araçlar için MARTOY’un Ek IV veya EK XI’inde belirtilen aksam, sistem veya ayrı teknik ünite ile ilgili yürürlüğe giren yönetmelikleri göz önüne alarak, MARTOY’un 6 ncı maddesine göre,

             b) Aksam, sistem veya ayrı teknik ünite için MARTOY’un 7 nci maddesine göre, hazırlamış oldukları dosya ile birlikte Bakanlığa başvururlar.

             (2) Bakanlık, MARTOY’un 8 inci maddesinde belirtilen genel hükümlere, aynı yönetmeliğin 9 uncu ve 10 uncu maddelerinde belirtilen özel hükümlere göre tip onayı işlemlerini yürütür.

             (3) Bir marka ve tipin değişik varyant ve versiyonları, MARTOY’a göre aynı Araç Tip Onayı Belgesi kapsamında değerlendirilir.

             (4) Araç Tip Onayı Belgesi alındıktan sonra, aynı marka ve tip araçların yeni varyant ve versiyonları, aynı onayın kapsam genişletilmesi içinde değerlendirilir ve MARTOY’un 13 üncü, 14 üncü ve 15 inci maddelerine göre işlem yapılır.

             (5) Firmalar; uluslar arası yürürlükte bulunan Birleşmiş Milletler/Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) Regülasyonları ve/veya Avrupa Birliği (AB) direktiflerine göre almış oldukları aksam, sistem ve ayrı teknik ünite tip onayı belgelerini Araç Tip Onayı dosyalarına ekleyebilirler. Bunlarla ilgili herhangi bir yeni mevzuat yürürlüğe girdiğinde, geçerliliği devam eden belgeler kabul edilir ve MARTOY’un 34 üncü ve 35 inci maddelerine göre işlem yapılır.

             MARTOY’a göre ulusal tip onayı alacak araçlarda uygulama

             MADDE 7 – (1) MARTOY’un Ek XIX’unda belirtilen zorunlu uygulama tarihleri AT tip onayı için geçerli olup, ulusal tip onaylarını kapsamaz. Ulusal tip onayları  MARTOY’a  göre verilir.

             (2) Ulusal tip onayı için müracaat edildiği takdirde, 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen işlemler tekrarlanır. Ulusal tip onayında, başka bir ülkede tip onayı müracaatı yapılmadığına dair beyan aranmaz.

             (3) MARTOY’un Ek IV veya Ek XI’inde yer alan diğer yönetmeliklerin müracaat tarihinde Türkiye’de zorunlu uygulamada olan seviyelerine uygunluk aranır.

             (4) MARTOY’un Ek IV veya Ek XI’inde yer alan araçların AT tip onayı için gereken şartları koyan düzenleyici mevzuatın listesine ilave olarak MARTOY’da yapılan en son değişikliğin yayımı tarihinden daha sonra yayımlanmış, motorlu araçlar ve bunların römorkları ile ilgili aksam, sistem ve ayrı teknik ünite ile ilgili yönetmelikler, araçların tip onayı için zorunlu olduğu yönetmeliğin kendi içinde belirtiliyorsa, yönetmelikte belirtilen zorunlu uygulama tarihlerinden itibaren bu yönetmeliklerin hükümleri de aranır.

             (5) Bir marka ve tipin değişik varyant ve versiyonları, MARTOY’ a göre aynı Araç Tip Onayı Belgesi kapsamında değerlendirilir.

             (6) Araç Tip Onayı Belgesi alındıktan sonra, aynı marka ve tip araçların yeni varyant ve versiyonları, aynı onayın kapsam genişletilmesi içinde değerlendirilir.

             (7) MARTOY’un Ek IV veya Ek XI’inde bulunan tüm yönetmelik onaylarına sahip bir tip araca ayrıca AİTM Yönetmeliği hükümleri uygulanmaz. Bununla birlikte henüz ülkemizde yayımlanmamış veya yayımlanmış ancak güncel olmayan bir AT Yönetmeliği söz konusu ise ve AİTM Yönetmeliği bu alanda hüküm getiriyorsa, söz konusu bu hüküm de zorunlu olan AT yönetmeliklerine ilave olarak uygulanır.

             (8) Firmalar; uluslar arası yürürlükte bulunan Birleşmiş Milletler/Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) Regülasyonları ve/veya Avrupa Birliği (AB) direktiflerine göre almış oldukları sistem, aksam ve ayrı teknik ünite tip onayı belgelerini Araç Tip Onayı dosyalarına ekleyebilirler. Bunlarla ilgili herhangi bir yeni mevzuat yürürlüğe girdiğinde, geçerliliği devam eden belgeler kabul edilir. AB resmi dillerinden birisi ile yazılmış olan belgeler; firmanın teknik sorumlusu veya yetkili temsilcisi tarafından onaylı kopyaları aynen, diğer dillerde olanlar ise noter tasdikli tercümeleri ile birlikte kabul edilebilir.

             MARTOY’a göre ithal araçlarda uygulama

             MADDE 8 – (1) AT Tip Onayı Belgesi olan araçların ithalinde, başvuru tarihinde AB ülkelerinde geçerli ve ithalatçı firmanın ibraz edeceği o araca ait  örnek  orijinal uygunluk belgesi ile  beraber egzoz emisyon seviyesi deklarasyon belgesi veya imalatçı firmanın yetkili temsilcisi tarafından onaylı AT Araç Tip Onayı Belgesi fotokopisi ile beraber egzoz emisyon seviyesi deklarasyon belgesi ile Türk Standardları Enstitüsüne (TSE) müracaat edilir. Yapılacak inceleme ve denetlemeler sonucu uygun görülmesi halinde TSE tarafından uygunluk yazısı düzenlenerek ilgili gümrüğe ibraz edilmek üzere ithalatçı firmaya verilir.

             (2) AT Araç Tip Onayı Belgesi olmayan araçların ithalinde;

             a) Münferit araçlar için  AİTM münferit araç onayı veya MARTOY münferit araç onayı verilir. Münferit araçlar üretimin uygunluğundan muaftır.

             b) Ulusal tip onayı için Tebliğin 5 inci, 7 nci ve 13 üncü maddelerinde yer alan ilgili hükümler uygulanır. Ayrıca, egzoz emisyon seviyesi deklarasyon belgesi istenir. Bakanlık bu araçları ve üretimin uygunluğunu; belgeleri inceleyerek, o ülkenin onay merciinden sorarak veya bizzat yerinde inceleme yaparak uygun görmesi halinde bu araçlar için Araç Ulusal Tip Onayı Belgesini verir.

              (3) Bedelsiz olarak veya teşvik yoluyla ithal edilen veya Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TASİŞ) tarafından satışa sunulan araçlar veya eski araçlar için;

             a) İmalatçı firma tarafından düzenlenmiş olan MARTOY’a uygun Uygunluk Belgesi varsa, bu belgenin tercümesi TSE tarafından onaylanır.

             b) Bu maddenin (a) bendinde belirtilen Uygunluk Belgesinin olmaması halinde, AİTM Yönetmeliğine uygunluk aranır. Uygun bulunması halinde Bakanlıktan veya Makine Mühendisleri Odasından yetki belgesi almış mühendisler tarafından AİTM Yönetmeliğine göre Uygunluk Belgesi düzenlenir ve TSE’ce onaylanır.

              (4) Çıplak şasi üzerine CE işaretlemesi kapsamında yer alan üst yapılı (araç üstü vidanjör, çöp kasası, itfaiye kasası ve düzenleri, vinç ve benzeri) araçların ithalinde; çıplak şasili aracın tip onayının ve üst yapısıyla ilgili CE Uygunluk Beyanının ibraz edilmesi halinde, tamamlanmış araç Ulusal Tip Onayı Belgesi düzenlenmesi için bu Tebliğin 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 13 üncü maddelerinde yer alan ilgili hükümler uygulanır. Araçların münferit olarak ithal edilmesi halinde münferit imal ve ithal ile ilgili 21 inci madde hükümleri uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TORTOY ile İlgili Uygulama

             TORTOY’a göre ulusal tip onayı alacak araçlarda uygulama

             MADDE 9 – (1) Firmalar, bir dilekçe ekinde; TORTOY’un Ek II’sinde belirtilen sistem, aksam ve ayrı teknik ünite ile ilgili yürürlüğe giren yönetmelikleri göz önüne alarak, bu Tebliğin 5 inci maddesi ile TORTOY’un 5 inci maddesine göre hazırlamış oldukları dosya ile tip onayı almak için Bakanlığa başvururlar.

             (2) Yerli imal edilecek araçlarda yapılacak tip onayı uygulamaları aşağıda belirtilmiştir:

             a) Onay kuruluşu olarak Bakanlık, tip onayı almak için müracaatı yapılacak yeni araçlarda, müracaat tarihinde yürürlükte bulunan sistem, aksam ve ayrı teknik ünite ile ilgili mevzuatı dikkate alarak, TORTOY’un 6 ncı maddesinde belirtilen esaslara göre firmaya ulusal "Araç Tip Onayı Belgesi" verir.

             b) Bir marka ve tipin değişik varyant ve versiyonları, TORTOY’a göre aynı Araç Tip Onayı Belgesi kapsamında değerlendirilir.

             c) Araç Tip Onayı Belgesi alındıktan sonra tanıtım bildiriminde yapılacak değişiklikler veya aynı marka ve tip araçların yeni varyant ve versiyonları, aynı onayın kapsam genişletilmesi içinde değerlendirilir.

             ç) Onaylanmış araç tipine uygun olarak imal edilmiş aracın trafiğe tescilinin yapılabilmesi için araçla birlikte tüketiciye verilmek üzere, imalatçı veya yurt içindeki yetkili temsilcisinin Teknik Sorumlusu tarafından Ulusal Araç Tip Onayı Belgesine dayanarak, örneği TORTOY’un Ek III’ ünde verilmiş olan Uygunluk Belgesi düzenlenir.

             d) Firmalar; ülkemizde yürürlüğe giren sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelere ilişkin mevzuata göre tip onayı belgelerini veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş olan teknik servislerden test raporlarını almak ve Bakanlıkta bulunan ilgili Araç Tip Onayı dosyalarına eklemekle yükümlüdür. Süresi içinde bu belgeleri tamamlanmayan araçların Araç Tip Onayı Belgeleri geçerliliğini kaybeder.

             e) Firmalar; uluslar arası yürürlükte bulunan BM/AEK Regülasyonları ve/veya AB direktiflerine göre almış oldukları sistem, aksam ve ayrı teknik ünite tip onayı belgelerini Araç Tip Onayı dosyalarına ekleyebilirler. Bunlarla ilgili herhangi bir yeni mevzuat yürürlüğe girdiğinde, geçerliliği devam eden belgeler kabul edilir. AB resmi dillerinden birisi ile yazılmış olan belgeler; firmanın teknik sorumlusu veya yetkili temsilcisi tarafından onaylı kopyaları aynen, diğer dillerde olanlar ise noter tasdikli tercümeleri ile birlikte kabul edilebilir.

             TORTOY’a göre ithal araçlardaki uygulama

             MADDE 10 – (1) İthal edilecek araçlarda yapılacak uygulama aşağıda belirtilmiştir.

             a) AT Tip Onay Belgesi olan araçların ithalinde, başvuru tarihinde AB ülkelerinde geçerli ve ithalatçı firmanın ibraz edeceği o araca ait örnek orijinal uygunluk belgesi ile beraber egzoz emisyon seviyesi deklarasyon belgesi veya imalatçı firmanın yetkili temsilcisi tarafından onaylı AT Araç Tip Onayı Belgesi fotokopisi ile beraber egzoz emisyon seviyesi deklarasyon belgesi ile Türk Standardları Enstitüsüne (TSE) müracaat edilir. Yapılacak inceleme ve denetlemeler sonucu uygun görülmesi halinde TSE tarafından uygunluk yazısı düzenlenerek ilgili gümrüğe ibraz edilmek üzere ithalatçı firmaya verilir.

             b) Yerli imal edilen traktörlerde olduğu gibi ithal traktörlerde de, ECE R 65 teknik düzenlemesine göre onaylı ve “E” işaretli, yanıp sönen, sarı ışıklı, dönerli uyarı lambası bulunması zorunludur.

             (2) AT Araç Tip Onay Belgesi olmayan araçların ithalinde;

             a) Münferit araçlar için AİTM münferit araç onayı veya MARTOY münferit araç onayı verilir. Münferit araçlar üretimin uygunluğundan muaftır.

             b)  Ulusal tip onayı için Tebliğin 5 inci, 9 uncu ve 13 üncü maddelerinde yer alan ilgili hükümler uygulanır. Ayrıca, egzoz emisyon seviyesi deklarasyon belgesi istenir. Bakanlık bu araçları ve üretimin uygunluğunu; belgeleri inceleyerek, o ülkenin onay merciinden sorarak veya bizzat yerinde inceleme yaparak uygun görmesi halinde bu araçlar için Araç Ulusal  Tip Onayı Belgesini verir.

             (3) Bedelsiz olarak veya teşvik yoluyla ithal edilen veya TASİŞ tarafından satışa sunulan araçlar veya eski araçlar için;

             a) İmalatçı firma tarafından düzenlenmiş olan TORTOY’a uygun Uygunluk Belgesi varsa, tercümesi TSE tarafından onaylanır.

             b) Bu maddenin (a) bendinde belirtilen Uygunluk Belgesinin olmaması halinde, AİTM Yönetmeliğine uygunluk aranır. Uygun bulunması halinde firma teknik sorumlusu tarafından AİTM Yönetmeliğine göre Uygunluk Belgesi düzenlenir ve TSE’ce onaylanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

MOTOY İle İlgili Uygulama

             MOTOY’a göre ulusal tip onayı alacak araçlardaki uygulama

             MADDE 11 – (1) Ulusal tip onayı uygulaması aşağıda belirtilmiştir.

             a) Firmalar, bir dilekçe ekinde 2002/24/AT Yönetmeliğinin 5 inci maddesine göre hazırlamış oldukları dosya ile birlikte bu Tebliğin 5 inci madde hükümlerine göre Bakanlığa başvururlar.

             b) Bakanlık, bu Tebliğin 5 nci ve 13 üncü maddesi ile 2002/24/AT Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde belirtilen şartların sağlanması halinde, aynı madde esaslarına göre firmaya araçlar için "TİP ONAYI BELGESİ" verir.

             c) Tip Onayı Belgesi alındıktan sonra aynı tipteki araçların yeni varyant ve versiyonları,  kapsam genişletilmesi içinde değerlendirilir.

             ç) Firmalar, aksamlara ve ayrı teknik ünitelere dair Yönetmeliklerin yürürlüğe girmesini müteakip, bu Yönetmeliklerle ilgili onay belgelerini almak ve dosyalarına eklemekle yükümlüdür. Süresi içinde bu belgeleri tamamlanmayan araçların Tip Onayı Belgeleri geçerliliğini kaybeder.

              d) Firmalar; mevcut Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) regülasyonu ve/veya Avrupa Birliği (AB) direktiflerine göre alınan aksam ve ayrı teknik ünitelere ait Tip Onay Belgelerini dosyalarına ekleyebilirler. Bunlarla ilgili herhangi bir mevzuat yürürlüğe girdiğinde, geçerliliği devam eden belgeler kabul edilir. AB resmi dillerinden birisi ile yazılmış olan belgeler; firmanın teknik sorumlusu veya yetkili temsilcisi tarafından onaylı kopyaları aynen, diğer dillerde olanlar ise noter onaylı tercümeleri ile birlikte kabul edilir.

             MOTOY’a göre ithal araçlardaki uygulama

             MADDE 12 – (1) AT Tip Onay Belgesi olan araçların ithalinde, başvuru tarihinde AB ülkelerinde geçerli ve ithalatçı firmanın ibraz edeceği o araca ait  örnek  orijinal uygunluk belgesi ile  beraber egzoz emisyon seviyesi deklarasyon belgesi veya imalatçı firmanın yetkili temsilcisi tarafından onaylı AT Araç Tip Onayı Belgesi fotokopisi ile beraber egzoz emisyon seviyesi deklarasyon belgesi ile Türk Standardları Enstitüsüne (TSE) müracaat edilir. Yapılacak inceleme ve denetlemeler sonucu uygun görülmesi halinde TSE tarafından uygunluk yazısı düzenlenerek ilgili gümrüğe ibraz edilmek üzere ithalatçı firmaya verilir.

             (2) AT Araç Tip Onay Belgesi olmayan araçların ithalinde;

             a) Münferit araçlar için AİTM münferit araç onayı veya MARTOY münferit araç onayı verilir. Münferit araçlar üretimin uygunluğundan muaftır.

             b) Ulusal tip onayı için Tebliğin 5 nci, 11 inci ve 13 üncü maddelerinde yer alan ilgili hükümler uygulanır. Ayrıca, egzoz emisyon seviyesi deklarasyon belgesi istenir. Bakanlık bu araçları ve üretimin uygunluğunu; belgeleri inceleyerek, o ülkenin onay merciinden sorarak veya bizzat yerinde inceleme yaparak uygun görmesi halinde bu araçlar için Araç Ulusal Tip Onayı Belgesini verir.

             (3) Bedelsiz, münferit veya teşvik yoluyla ithal edilen veya Maliye Bakanlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TASİŞ) tarafından satışa sunulan veya eski araçlar için;

             a) İmalatçı firma tarafından düzenlenmiş olan yürürlükteki İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliğine uygun Uygunluk Belgesi varsa, bu belgenin tercümesi TSE tarafından onaylanır.

             b) Bu maddenin (a) bendinde belirtilen Uygunluk Belgesinin olmaması halinde, AİTM Yönetmeliğine uygunluk aranır. Uygun bulunması halinde, firma teknik sorumlusu tarafından AİTM Yönetmeliğine göre Uygunluk Belgesi düzenlenir ve TSE’ce onaylanır.

ALTINCI BÖLÜM

Tip Onayı İle İlgili İmalatın Uygunluğu İşlemleri

             İncelemeler

             MADDE 13 – (1) Onay Kuruluşu, sunulan bilgi ve belgelerin uygun ve eksik olup olmadığı hususunda inceleme ve değerlendirme yapar.

             (2) Onay Kuruluşu, bilgi ve belgelerde herhangi bir eksiklik varsa, eksikliliğin giderilmesini bildirir. Bu eksiklikler bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde tamamlanmazsa dosya iade edilir.

             (3) Başvuru dosyasında herhangi bir eksiklik yoksa imalat ve/veya montaj tesisi kalite sisteminin ve ürün uygunluk düzenlemeleri değerlendirilmesi amacıyla Onay Kuruluşu;

             a) Firmanın imalat ve/veya montaj tesisinin yerinde bizzat incelenmesine karar verebilir veya

             b) Firmanın, Onay Kuruluşu tarafından üretime uygunluğu değerlendirme yetkisi verilmiş bir Teknik Servis tarafından incelenmesine izin verebilir,

             c) Avrupa Birliği üyesi ülkelerin onay kuruluşları tarafından firmaya, benzer bir ürün için tip onayı verilmesi durumunda, incelemeye gerek duymayabilir,

             ç) Firmanın incelenmesinde gecikme olması ve sunulan bilgi ve belgelerin olumlu kanaat oluşturması durumunda, tip onay çalışmalarının sürdürülmesinin engellenmemesi için geçici imalatın uygunluğu onayı verilebilir. Bu durumda tip onayı verilmeden önce imalatın uygunluğu işlemleri tam olarak gerçekleştirilmelidir.

             (4) Onay Kuruluşu, imalat ve/veya montaj tesisinde yapılacak incelemenin tarihini firma veya yetkili temsilci ile birlikte belirler.

             (5) Yapılan inceleme neticesinde inceleme heyeti tarafından bu Tebliğin ekinde yer alan    Ek-3’te bulunan İnceleme Formu 3 (üç) nüsha olarak doldurulur ve firma yetkilisi ile birlikte imzalanarak bir nüshası firmaya verilir.

             (6) Araç tip onayı için başvuru yapılmış ve inceleme sonucu uygun ise, ilgili çerçeve yönetmeliğin diğer şartlarını sağlayıp sağlamadığını tespit etmek amacıyla tip onayı işlemlerine devam edilir.

             (7) Aksam, sistem veya ayrı teknik ünite tip onayı için başvuru yapılmış ve inceleme uygun ise, onay konusu ilgili Yönetmelik veya teknik düzenleme kapsamında deney ve muayeneleri yapmak üzere inceleme raporunun bir nüshası firmaca belirlenen teknik servise gönderilir.

             (8) İnceleme uygun değil ise işlemler durdurulur. Eksiklikler giderildikten sonra başvuru yeniden yapılabilir.

             (9) Bakanlık, daha önceden tip onayı almış imalatçılar için yeni bir işlem yaparken kalite sistem incelemesinde geçerli olan önceki verileri kullanabilir.

             (10) Araç imalatının bir parçası olan sistem tip onaylarında ayrıca imalatın uygunluğu işleminin yapılmasına gerek yoktur. İmalatın uygunluğu işleminin araç için yapılması yeterlidir.

             (11) Araç imalatçısından ayrı olarak üretilen ve piyasaya arz edilebilen, lastik, cam gibi aksamların yanı sıra aracı oluşturan tüm parçalar için de ilgili teknik mevzuatına göre imalatın uygunluğu işlemleri yapılabilir.

             Araçların incelenmesi ve tip onayı belgesi düzenlenmesi

             MADDE 14 – (1) Onay Kuruluşu tarafından tip onayı başvurusu yapılan araç/araçların ilgili çerçeve Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olup olmadığının kontrolleri yapılır.

             (2) Tip onayı konusu aracın varyant/versiyon seviyesinde hangilerinin inceleneceği firma ile birlikte Onay Kuruluşunca belirlenir.

             (3) Uygun bulunan araçlar için bu Tebliğin ekinde yer alan Ek-4’teki Uygunluk Beyanı  düzenlenir ve tip onayı belgesi verilir. Onaylanacak tanıtım belgesi ile birlikte birer nüshası imalatçı firma ve/veya yetkili temsilcisine gönderilir.

             (4) Araçlarda yapılan inceleme sonucunda uygun bulunmayan tip onayı başvurusu gerekçeleri belirtilerek iade edilir.

              (5) Firmalar; uluslararası yürürlükte bulunan Birleşmiş Milletler/Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) Regülasyonları ve/veya Avrupa Birliği direktiflerine göre almış oldukları aksam, sistem ve ayrı teknik ünite tip onayı belgelerini Araç Tip Onayı dosyalarına ekleyebilirler. Bunlarla ilgili herhangi bir yeni mevzuat yürürlüğe girdiğinde, geçerliliği devam eden belgeler kabul edilir.

             Aksam, sistem veya ayrı teknik ünitelerin teknik servis tarafından incelenmesi ve tip onayı belgesi düzenlenmesi

             MADDE 15 – (1) Teknik servis; aksam, sistem veya ayrı teknik üniteleri ilgili tip onayı yönetmeliğinde belirtilen hususlar kapsamında deney ve muayenelere tabi tutar.

             (2) Yapılan deney ve muayeneler sonucunda uygun bulunan aksam, sistem veya ayrı teknik üniteler için teknik servis tarafından rapor düzenlenir. Onay Kuruluşu ve ilgili firmaya birer nüsha gönderilir.

             (3) Yapılan incelemeler sonucunda uygun görülen raporlara istinaden Onay Kuruluşunca üç nüsha tip onayı belgesi düzenlenir. Teknik servise ve ilgili firmaya veya yetkili temsilcisine birer nüsha gönderilir.

             (4) Yapılan incelemeler sonucunda uygun bulunmayan raporlar teknik servise iade edilir.

             Sürekli doğrulama işlemleri

             MADDE 16 – (1) Onay Kuruluşunca veya yetki verdiği teknik servis tarafından tip onayı bulunan araç, aksam, sistem veya ayrı teknik üniteler için sürekli doğrulama işlemleri her zaman yapılabilir. Yapılan incelemeler sonucunda bu Tebliğin ekinde yer alan Ek-5’teki Üretim Uygunluk Doğrulama Formu düzenlenir.

             (2) Onay Kuruluşu tip onayı kapsamında yer alan bütün bilgi ve belgeleri her zaman denetleyebilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Diğer Hususlar

             Yetkili temsilci

             MADDE 17 – (1) Yurt dışından yapılacak müracaatlarda yetkili temsilci, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde veya ülkemizde yerleşik kişi veya firmalar olabilir. Bu husus imalatçı ile yetkili temsilci olacak kişi veya firma arasında bu Tebliğin ekinde yer alan Ek-7’de örneği bulunan yetkili temsilcilik sözleşmesi ile belirlenir. Bu sözleşme, imalatçı firma ile yetkili temsilci arasında imalatçının bulunduğu mahalde noter veya eşdeğer kurumlar veya Sanayi ve/veya Ticaret Odası tasdikli olmalıdır. Bu tasdikin doğruluğu o ülkede bulunan T.C Konsoloslukları tarafından teyit edilir. Bu belgelerin orijinalleri ile birlikte yeminli tercüme bürolarının Türkçe tercümeleri de sunulur. 

             (2) Yetkili temsilciye imalatçı firma tarafından, imalatçı gibi hareket edeceği yetkisi verilir. İmalatçı, yetkili temsilcisi tarafından alınan tip onayı ve eki sistem onaylarına göre imalatı yapacağını ve üründe bir değişiklik yapacağı takdirde, önceden alınmış ulusal tip onayında, kapsam genişletmesi yapılmadan bu ürünü Türkiye’ye sevk etmeyeceğini, üretim kontrollerini alınmış tip onayına göre yapacağını taahhüt ederek, bu taahhüdünü bu Tebliğin ekinde yer alan Ek-7’de örneği verilen yetki belgesinde belirtir.

             (3) Yetkili temsilci Bakanlık tarafından bildirilen tüm bilgileri ve düzenlenen belgeleri imalatçı firmaya bildirmekle yükümlüdür.

             (4) Ülkemizde imalat yapan firmalar, ülkemizde yerleşik gerçek veya tüzel kişilerle bu Tebliğin ekinde yer alan Ek-6’da örneği bulunan sözleşmeyi yapmak suretiyle yetkili temsilci belirleyebilir.

             Kalite sistem belgesi

             MADDE 18 – (1) Uluslar arası kabul edilebilir nitelikte veya TS ISO 16949’ye uygun kalite sistem belgesi, Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile çok taraflı tanınma anlaşması imzalamış bir akreditasyon kuruluşu tarafından akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşu tarafından verilmiş olmalıdır.

             (2) Kalite sistem belgesi, birinci fıkrada belirtilen hususlara uygun değil ise kabul edilmez.

             (3) Eğer kalite sistem belgesi yoksa, kalite sistemini gösterir bilgi ve belgeler aranır. Bu durumda firma denetlenir ve sistemin uygunluğunun tespitinde TS EN ISO 9001: 2000/2008 belgesi için izlenen prosedür tatbik edilir. Bu denetim, anılan standart kapsamında belgelendirme denetimi olarak kabul edilemez.

             Çok aşamalı imalat

             MADDE 19 – (1) Tamamlanmamış araç üzerinde yapılacak ikinci ve daha sonraki imalatlar ile tam araç üzerinde, tip onayının düşmesine neden olacak değişikliklerin yapılması, çok aşamalı imalattır.

              (2) Çok aşamalı imalatta da temel araç imalatçısı dışındaki firmalara bu Tebliğin 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 13 üncü maddelerinde belirtilen işlemler uygulanır. Temel araç imalatçısı veya araç ithal ise yetkili temsilcisi; 13 üncü maddede belirtilen başlangıç değerlendirmesi işlemlerinin Bakanlık veya yetkilendirdiği kuruluş tarafından yapılan inceleme sonucu uygun görülen ikinci aşama veya daha sonraki aşama imalatçısı/imalatçılarına, bilgi paylaşımı sağlayarak, bu paylaşımı gösteren bir belge düzenlemek zorundadır. Bu belge, ikinci aşama tip onayı verilmesi sırasında Bakanlığa ibraz edilir. Temel araç imalatçısı veya Türkiye temsilcisi aynı zamanda diğer aşama imalatçısı ise, bu belge aranmaz.

             (3) Çıplak şasi üzerine CE işaretlemesi kapsamında yer alan üst yapılı (araç üstü vidanjör, çöp kasası, itfaiye kasası ve düzenleri, vinç ve benzeri) araçların imalinde; çıplak şasili aracın tip onayının ve üst yapısıyla ilgili CE Uygunluk Beyanının ibraz edilmesi halinde, tamamlanmış araç Ulusal Tip Onayı Belgesi düzenlenmesi için bu Tebliğin 5 inci, 7 nci ve 13 üncü maddeleri hükümleri uygulanır.

             (4)  Başlangıç değerlendirmesi uygun görülen araç tipleri ile ilgili dosya, TSE’ne iletilir. TSE tarafından yapılacak gerekli incelemeler sonucunda düzenlenecek uygunluk raporu ile birlikte hazırlanan tamamlanmış araç tip onayı belgeleri bildirimi onay için Bakanlığa sunulur.

             (5) Bir firmanın üst yapı ürünlerinden bir yıl içinde en fazla 50 adet üretmesi durumunda, münferit üst yapı imalatı sayılır. Bunların mevzuata uygunluğunun denetimi ve onaylanması TSE tarafından MARTOY’a veya AİTM Yönetmeliğine göre yapılır. Araçların münferit olarak imal edilmesi halinde, münferit imalat ve ithalat ile ilgili 21 inci madde hükümleri uygulanır. 

             Sınırlı sayıda araç imalatı

             MADDE 20 – (1) Bakanlık, sınırlı sayıda araç imalatı veya ithalatı yapacak firmalara (imalatçılara) MARTOY’un 22 nci ve 23 üncü, TORTOY’un 11 inci ve MOTOY’un 16 ncı maddesine göre işlemleri yürütür.

             (2) Firmalar, Bakanlığa üçer aylık periyotlar ile satışa sunulan araçların sıra numarası ve araç tanıtım numaralarını bildirir. Bildirim en geç dördüncü ayın sonuna kadar verilir. Bildirim yapmayan firmalar uyarılır. Uyarıldığı halde bildirim göndermeyenlerin belgeleri iptal edilir.

             Münferit imalat veya ithalat

              MADDE 21 – (1) Münferit imalat veya ithalat halinde, üreticisinin talebine göre MARTOY’un 24 üncü ve 25 inci maddeleri veya AİTM Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Münferit imalatta, imalatın uygunluğu ile ilgili şartlar aranmaz. Tip onayı olmayan ancak aksam ve sistemleri Türkiye’de geçerli tip onayı ilgili yönetmeliklerine eşdeğer kabul edilen diğer bir ülke standardına uygun olan araçların bir takvim yılı içinde en fazla 75 adedinin piyasaya arz edilmesine izin verilebilir. Tip tanımı MARTOY’da belirtilmiştir. Araçların uygunluk belgelerinde o yıl için kaçıncı imalat veya ithalat olduğu belirten sayı yazılacaktır.

             (2) Firmalar, Bakanlığa üçer aylık periyotlar ile satışa sunulan araçların sıra numarası ve araç tanıtım numaralarını bildirir. Bildirim en geç dördüncü ayın sonuna kadar verilir. Bildirim yapmayan firmalar uyarılır. Uyarıldığı halde bildirim göndermeyenlerin belgeleri iptal edilir.

             Seri sonu araçlar

             MADDE 22 – (1) Seri sonu araçlar için bir yönetmeliğin zorunlu uygulaması nedeni ile tip onay belgesi geçerliliğini kaybeden ancak stokta kalan araçların satışına ve tesciline, MARTOY’un 27 nci, TORTOY’un 12 nci,  ve MOTOY’un 16 ncı maddesinde belirtilen sayı ve süreler dikkate alınarak izin verilir. İlgili firmalar, izin verilen araçların araç tanıtım numaralarını Bakanlığa bildirmek zorundadır. Bildirim yapmayan firmalar uyarılır. Uyarıldığı halde bildirim göndermeyenlerin belgeleri iptal edilir.

             Uygunluk belgesi

             MADDE 23 – (1) Bir Araç Tip Onayı Belgesi sahibi sıfatıyla firma, onaylanmış araç tipine uygun olarak imal edilmiş tam, tamamlanmış veya tamamlanmamış her araçla birlikte tüketiciye verilmek üzere örneği MARTOY’un Ek IX’unda, TORTOY’un Ek III’ünde veya MOTOY’un Ek IV’ünde yer alan Uygunluk Belgesini düzenler.

             (2) Uygunluk Belgeleri her türlü usulsüzlüğü engelleyecek şekilde düzenlenir. Bu amaçla, belge baskısı, renkli grafikli veya araç imalâtçısının tanıtım işaretini gösterir filigran ile korunmuş kâğıt üzerine yapılmalıdır.

             (3) Uygunluk belgesi AB Resmi Dillerinden biri ile düzenlenmiş ise bunun ekinde üreticinin yetkili temsilcisi tarafından onaylanmış veya imzalanmış Türkçe çevirisi bulunacaktır.

             Tescil

             MADDE 24 – (1) Geçerli bir tüm (komple) araç AT tip onayı mevcut olan araçların satış ve tesciline, araç ile birlikte ibraz edilecek Avrupa Birliği’nin 2007/46/EC direktifinin Ek IX’unda ve ulusal tip onayı mevcut olan araçların satış ve tesciline MARTOY’un Ek IX’unda yer alan uygunluk belgesi ile müsaade edilir. Başka bir Onay Kuruluşundan alınan, 2007/46/EC direktifine uygun tip onayı ile ülkemizde üretilecek ya da ithal edilecek araçlar için ilk üretim veya ithalattan önce Bakanlığa bildirimde bulunulur. Ayrıca ilgili komple araç onayının her genişletme tarihinden itibaren son seviyesi en geç 3 ay içerisinde Bakanlığa bildirilir. Araçların tescilinde, uygunluk belgesinin 17 nci maddesi yer alıyorsa ulusal mevzuatta belirtilen azami kütleler esas alınır.

             (2) Firmalar, imal veya ithal ettikleri MOTOY kapsamındaki araçlar için Tip Onayı Belgesi aldıktan sonra aynı yönetmeliğin Ek IV’ünde yer alan "Uygunluk Belgesi"nin bir suretini satışa sundukları her araçla birlikte tüketiciye verirler. Ayrıca ilgili araç onayının her genişletme tarihinden itibaren son seviyesi en geç 3 ay içerisinde Bakanlığa bildirilir.

             (3) TORTOY kapsamında onaylanmış araç tipine uygun olarak imal edilmiş aracın trafiğe tescilinin yapılabilmesi için araçla birlikte tüketiciye verilmek üzere, Ulusal Araç Tip Onayı Belgesine dayanarak, örneği TORTOY’un Ek III’ünde verilmiş olan Uygunluk Belgesi düzenlenir. Araçların trafik kayıt ve tescilinde istenen ilave bilgiler anılan Uygunluk Belgesinin 17 nci maddesinde belirtilebilir. Ayrıca ilgili araç onayının her genişletme tarihinden itibaren son seviyesi en geç 3 ay içerisinde Bakanlığa bildirilir.

             Teknik sorumlular ile ilgili uygulama

             MADDE 25 – (1) Teknik sorumlu;

             a) MARTOY, TORTOY, MOTOY ve bunların ilgili Yönetmelikleri ve teknik düzenlemeleri ile tebliğler kapsamındaki uygulamalardan firma yetkilileriyle birlikte müteselsilen sorumludur.

             b) Firmada fiilen veya firma ile sözleşme ile çalışabilir. Yurt içinde, çok aşamalı imalat dahil, araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünite imalatçılar ile sözleşmeli çalışan serbest mühendisler; MARTOY, TORTOY, MOTOY ve bunların ilgili Yönetmelikleri ve teknik düzenlemeleri kapsamındaki konularla ilgili mühendis odasından yetki belgeli olmalıdır.

             (2) Firmalar birden fazla teknik sorumlu belirleyebilir ve bu sorumluları gerektiğinde değiştirebilir. Değişiklikleri iki ay içerisinde Bakanlığa ve TSE’ye bildirmek zorundadır.

             Kapsam genişletmesi

             MADDE 26 – (1) Kapsam genişletmesi işlemlerinde o tarihte yürürlükte bulunan yönetmeliklerin Ülkemizdeki son seviyeleri aranır.

             (2) MARTOY, TORTOY ve MOTOY’un ilgili bölümlerindeki maddelerde belirtilen diğer hususlar da uygulanır.

             (3) Kapsam genişletmesi işlemlerinde yalnız değişikliğe uğrayan yönetmeliklerle ilgili tip onayı dosyasında mevcut sistem, aksam ve ayrı teknik ünite ile ilgili onay belgelerindeki değişiklikler dikkate alınır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yürürlükten kaldırılan mevzuat

             MADDE 27 – (1) 24/2/2004 tarihli ve 25383 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan SGM - 2004/1 sayılı Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği'nin Uygulama Usul ve Esasları Tebliği ve değişiklikleri,

             (2) 1/8/2007 tarihli ve 26600 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan SGM - 2007/4 sayılı Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliğinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ve değişiklikleri,

             (3) 10/3/2005 tarihli ve 25751 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan SGM - 2005/1 sayılı İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliğinin Uygulama Usul ve Esasları Tebliği ve değişiklikleri,

             yürürlükten kaldırılmıştır.

             Geçerlilik

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) AT tip onayı uygulanana kadar 29/6/2009 tarihinden önce 1/4/1999 tarihli ve 23653 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onay Yönetmeliğine (98/14/AT) ve 2001/116/AT seviyesindeki değişikliğine göre alınmış ulusal tip onayı belgelerinin geçerliliği, söz konusu belgelerin iptal edilmesi veya geri alınması hariç, devam eder, ancak bunların ilk kapsam genişletmeleri MARTOY’a göre yapılır. Yeni araç tipleri için ulusal tip onayları 29/6/2009 tarihinden itibaren MARTOY’a göre verilir. AT tip onayı verilmeye başlandığı tarihten itibaren, ulusal tip onaylarının AT tip onayına bir yıl içerisinde değiştirilmesi zorunludur.

             (2) Halen tip onayı sahibi firmaların yetkili temsilcilik sözleşmeleri, bu Tebliğin yayımından itibaren bir yıl içinde Ek-7’ye uygun olarak yeniden düzenlenir.

             Uygunluk belgelerinin şablonu

             GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 29/4/2010 tarihinden sonra MARTOY kapsamında araçlar için düzenlenen uygunluk belgeleri MARTOY’un Ek IX’unda belirtilen uygunluk belgesi şablonuna uygun olacaktır, aksi takdirde aracın tescili yapılmaz.

             Müsaade edilen azami yüklü kütleler

             GEÇİCİ MADDE 3 – (1) MARTOY kapsamında araçlar için 29/4/2010’dan önce düzenlenen uygunluk belgelerinde, belgelerin 17 nci maddesi yer almıyorsa ve araçların teknik olarak müsaade edilen azami yüklü kütlesi 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen azami yüklü kütlelerden büyük değerlerde olması durumunda, söz konusu araç versiyonu için tescil yükü Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen değerleri aşamaz. Hesaplamada AİTM hükümleri de dikkate alınır.

             AT tip onayı uygulamasının başlaması

             GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Araç, aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerin AT tip onayı uygulaması, Avrupa Birliğinde kabul edildiğinde Bakanlık tarafından internet sayfasında duyurulur. Duyurulacak tarihe kadar sadece ulusal tip onayı verilir.

             (2) Aksam, sistem ve teknik ünitelerle ilgili tip onayında, AB’de yayımlanan mevzuat ile Türkiye’de yayımlanan mevzuatın yürürlülük tarihlerinin farklılık göstermesi durumunda; AB ülkeleri tarafından güncel seviyeden verilen tip onayları kabul edilir. Türkiye’de yürürlükte olan mevzuatın seviyesinde AB’nde tip onayı belgesi düzenlenmemesi durumunda, AB ülkeleri teknik servisleri tarafından verilen raporlar geçerli kabul edilir.

             Yürürlük

             MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.