6 Nisan 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27544

KANUN

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI

TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

 

Kanun No. 5978                                                                                                    Kabul Tarihi: 24/3/2010

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

                Amaç

                MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı;

                a) Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili çalışmalar yapmak ve sorunlarına çözüm üretmek,

                b) Soydaş ve akraba topluluklar ile sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla bu topluluklara yönelik faaliyetler yürütmek,

                c) Avrupa Birliği çerçevesinde yürütülen projeler hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca ülkemizde eğitim görmesi uygun görülenlerle, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ülkemize gelen öğrencilerin, ülkemizdeki eğitim süreçlerinin başarılı bir şekilde sonuçlandırılması için her türlü esası belirleyerek, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamak,

                üzere, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının kuruluş, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

                Kapsam

                MADDE 2 – (1) Bu Kanun, Türkiye dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını, kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkanları, soydaş ve akraba topluluklar ile sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla bu topluluklara yönelik faaliyetler yürüten kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve meslekî yapılanmalar ile 1 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen öğrencilerle ilgili faaliyetleri kapsar. Bu Kanunun uygulanmasında, 5/5/1969 tarihli ve 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.

                Tanımlar

                MADDE 3 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

                a) Bakan: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının bağlı olduğu Bakanı,

                b) Başkan: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanını,

                c) Başkanlık: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını,

                ç) Koordinasyon görevi: Diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanları saklı kalmak üzere, bu bakanlık ve kurumlarca sunulan hizmetlerin bir plana bağlı olarak, hedef ve stratejilerin oluşturulması ve sonuçlarının takip edilerek, çalışmalarda başarıya ulaşılmasını sağlamayı,

                d) Öğrenci: Kamu kurum ve kuruluşlarınca ülkemizde eğitim görmesi uygun görülenler ile uluslararası anlaşmalar çerçevesinde eğitim amacıyla Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu öğrencileri,

                e) Ülke-bölge masaları: Görev alanı içinde ülke ve bölgeleri kapsayan ve uzmanlardan oluşan çalışma gruplarını,

                ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Başkanlık Teşkilatı, Yöneticilerin Yetkileri ve Sorumlulukları, Hizmet Birimleri ve Görevleri

                Kuruluş

                MADDE 4 – (1) Bu Kanunla ve ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere, kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli, Başbakanlığa bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı kurulmuştur. Başbakan, Başkanlık ile ilgili yetkilerini bir Bakan aracılığı ile kullanabilir.

                Başkan, başkan yardımcıları ve başkanlık müşavirleri

                MADDE 5 – (1) Başkan, Başkanlığın en üst amiri olup, Başkanlık hizmetlerini, mevzuata, Başkanlığın amaç ve politikalarına, stratejik planına, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak düzenler, yürütür ve hizmet birimleri arasındaki koordinasyonu sağlar. Başkan, Başbakana veya görevlendireceği Bakana karşı sorumludur.

                (2) Başkana yardımcı olmak üzere, üç başkan yardımcısı atanabilir. Başkan yardımcıları, Başkan tarafından verilen görevleri yerine getirir ve Başkana karşı sorumludur.

                (3) Başkanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Başkana yardımcı olmak üzere üç başkanlık müşaviri görevlendirilebilir.

                Yöneticilerin yetkileri ve sorumlulukları

                MADDE 6 – (1) Başkanlığın her kademedeki yöneticileri, görevlerini mevzuata, stratejik plan ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten sorumludur.

                (2) Başkan, hizmet birimi yöneticilerine, gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerini devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur. Yetki devri Başkanın sorumluluğunu kaldırmaz.

                (3) Başkanlık; görev, yetki ve sorumluluk alanına giren ve önceden kanunla düzenlenmiş konularda idarî düzenlemeler yapabilir.

                (4) Başkanlık, görevlerini yerine getirirken yerli veya yabancı, gerçek veya tüzel kişilerden hizmet satın alabilir.

                Hizmet birimleri

                MADDE 7 – (1) Başkanlık teşkilatı aşağıdaki birimlerden oluşur:

                a) Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı.

                b) Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanlığı.

                c) Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanlığı.

                ç) Yabancı Öğrenciler Daire Başkanlığı.

                d) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.

                e) Hukuk Müşavirliği.

                f ) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı.

                Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı

                MADDE 8 – (1) Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

                a) Yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış olanların ve 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereği Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlananların, ülkemizle sosyal, kültürel ve ekonomik bağlarını muhafaza etmeleri ve geliştirmeleri için gerekli çalışmaların ilgili kurumlarla eşgüdüm içinde yapılmasını sağlamak.

                b) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış olanların, her türlü sorunları ile ilgili çalışmalar yapmak, sorunlarına çözüm üretmek, hayat standartlarının yükseltilmesi için ticarî ve meslekî kuruluşlarla birlikte çalışmalar yapmak, ilgili kurumlar nezdinde bunları takip ederek uygulanmasını sağlamak.

                c) Yurtdışında yaşayan vatandaşlar ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış olanlarla ilgili, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak çalışmaların koordinasyonunun bir plan dâhilinde yapılmasını sağlamak.

                ç) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış olanların, öz kültürlerini kaybetmeden toplumsal hayata katılmaları için bilinçlendirme faaliyetlerini yaparak veya yaptırarak, yaşadıkları ülkelerle uyumlu bir hâlde varlıklarını sürdürmelerini teminen, gereken her türlü çalışmaların ilgili birimler, meslekî yapılanmalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yapılmasını sağlamak.

                d) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış olanların, bulundukları toplumda kanunî haklardan tam olarak yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaları yapmak; ayrımcılık, asimilasyon, yabancı düşmanlığına karşı korunmaları için faaliyette bulunmak ve aynı amaç için çalışan kişi ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

                e) Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bulunduğu ülkelerle ekonomik, sosyal, kültürel ve ticari bağları geliştirmek üzere, girişimciler ve profesyonellerin güçlerinin birleştirilmesi yoluyla yurtdışındaki Türkiye imajının güçlendirilerek, ülkemizin uluslararası düzeyde tanınması ve tanıtılması için yurtiçinde veya yurtdışında kurulmuş sivil toplum örgütleri, meslekî yapılanmalar, tüzel kişilikler ve ticari örgütlerle ortak planlı çalışmalar yapmak veya yapılan çalışmalara idarî ve malî destekte bulunmak.

                f) Görev alanına giren konularda hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz ederek araştırmak ve bunların sonuçlarını ilgili kurumlarla paylaşarak gereken çalışmaların başlatılmasını sağlamak.

                g) Görev alanına giren konularla ilgili her türlü veri ve bilgiyi toplamak ve değerlendirmek.

                ğ) Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulunun sekretarya işlerini yürütmek.

                h) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

                Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanlığı

                MADDE 9 – (1) Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

                a) Soydaş ve akraba topluluklarla ekonomik, sosyal ve kültürel bağların geliştirilmesi için, ilgili kişi, kurum, sivil toplum kuruluşu ve meslekî yapılanmalarla birlikte yapılacak çalışmalara destek olmak ve bu faaliyetlerin bir plan dâhilinde koordine edilmesini sağlamak.

                b) Kamu kurum ve kuruluşlarınca soydaş ve akraba topluluklarla ilgili hizmet ve faaliyetlere yönelik olarak, ilgili kuruluşlarla birlikte hedefleri belirleyerek, bir plan dâhilinde koordine edilmesini sağlamak.

                c) Görev alanına giren konularda hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz ederek araştırmak ve bunların sonuçlarını ilgili kurumlarla paylaşarak gereken çalışmaların başlatılmasını sağlamak.

                ç) Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kurulunun sekretarya işlerini yürütmek.

                d) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

                Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanlığı

                MADDE 10 – (1) Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

                a) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış olanların kurdukları sivil toplum kuruluşları ile bu Kanunda belirtilen konularda faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının başarılı çalışmalar yapabilmeleri için kapasite geliştirme program ve projeleri geliştirmek, uygulamak ve benzeri çalışmalara ve projelere idarî ve malî destekte bulunmak.

                b) Bu Kanunda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak, kişi ve kuruluşlarca yurtiçinde ve yurtdışında planlanan faaliyetleri desteklemek.

                c) Başkanlığın görev alanı ile ilgili, süreli ve süresiz yayınları planlayıp yayınlamak veya yayınlatmak.

                ç) Görev alanı ile ilgili konularda panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemek veya düzenletmek.

                d) Başkanlığın basın ve halkla iletişim çalışmalarını yürütmek.

                e) Hedef kitleye yönelik olarak yapılacak desteklerin esaslarını belirlemek.

                f) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

                Yabancı Öğrenciler Daire Başkanlığı

                MADDE 11 – (1) Yabancı Öğrenciler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

                a) Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulunun sekretarya işlerini yürütmek.

                b) Öğrencilerin, öğrenimleri süresinde ve sonrasında, ülkemizi daha iyi tanımalarını ve ilişkilerin sürekliliğini sağlayıcı yurtiçinde ve yurtdışında çalışmalar yapmak veya benzeri çalışmalar yapan kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluş ile sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak.

                c) Öğrencilere yönelik olarak Kurul tarafından alınan kararların uygulanmasını ve sonuçlarını takip etmek.

                ç) Kurula, kurum ve kuruluşların yaptıkları çalışmalarla ilgili değerlendirmeler ve analizler yapmak.

                d) Öğrencilerin mezuniyet sonrasında yaşadıkları ülkelerde ilişkilerimizin devamını sağlamak.

                e) Görev alanına giren konularda hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz ederek araştırmak ve sonuçlarını ilgili kurumlarla paylaşarak gereken çalışmaların başlatılmasını sağlamak.

                f) İlgili kurum ve kuruluşların çalışmalarının değerlendirilebilmesi amacıyla veri bankası oluşturmak.

                g) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

                Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

                MADDE 12 – (1) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

                a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak.

                Hukuk Müşavirliği

                MADDE 13 – (1) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

                a) Başkanlık birimleri tarafından sorulan hukukî konular ile malî ve cezaî sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek.

                b) Başkanlığın menfaatlerini koruyan anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak.

                c) Adli ve idari davalarda gerekli olacak belgeleri hazırlamak, taraf olduğu davalarda ve icra takiplerinde Başkanlığı temsil etmek veya Başkanlığın hizmet satın alma yoluyla temsil edildiği davaları takip ve koordine etmek.

                ç) Başkanlığın faaliyet ve sorumluluk alanları ile ilgili hukukî çalışmalar yapmak.

                d) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

                İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

                MADDE 14 – (1) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

                a) Başkanlığın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması ile ilgili tekliflerde bulunmak.

                b) Başkanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

                c) Başkanlık personelinin atama, özlük, emeklilik ve sağlık işleriyle ilgili işleri yapmak.

                ç) Başkanlığın eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak.

                d) Kurumun tamamına ilişkin olarak ihtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralama ve satın alma işlerini yürütmek.

                e) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak.

                f) Genel evrak faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.

                g) Başkanlık kütüphane ve arşiv hizmetlerini yürütmek.

                ğ) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

                Komisyonlar ve ofisler

                MADDE 15 – (1) Başkanlık, görevleri ve süresi belirtilmek kaydıyla Başkanın teklifi ve Başbakanın onayı ile özel ihtisas ve araştırma komisyonları kurabilir. Başkanlık bünyesinde görev alanı ile ilgili olarak kurulacak ülke ve bölge masaları, Başbakan oluruyla belirlenir.

                (2) Başkanlık, hizmetlerini takip ve koordine etmek için gerekli görülen yerlerde Başkanın teklifi ve Başbakanın onayı ile koordinasyon ofisleri açabilir. Ofislerin çalışma esasları Başkanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sürekli Kurullar

                Sürekli kurullar

                MADDE 16 – (1) Başkanlığın görev alanına giren konularda belirlenecek politikaların oluşturulmasına yardımcı olmak üzere;

                a) Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu,

                b) Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kurulu,

                c) Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulu,

                oluşturulmuştur. Kurulların kararları, kamu kurum ve kuruluşlarınca öncelikle değerlendirilir.

                Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu

                MADDE 17 – (1) Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kuruluna ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

                a) Kurul; Başbakanın veya ilgili Bakanın başkanlığında, Başkan, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Ulaştırma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Kültür ve Turizm bakanlıkları ile Gümrük Müsteşarlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının en az genel müdür düzeyindeki temsilcileri; Diyanet İşleri Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürü, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcisi ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları yerlerin başkonsolosluklarına veya Başkanlığa, yönetmelikte belirtilen şartları haiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkanlar tarafından yapılan başvurular arasından Başkanın teklifi ve Başbakan oluruyla dört yıllığına seçilecek kişilerden oluşur. Kurula, Başbakan tarafından uygun bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile meslekî yapılanmalar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de davet edilebilir. Başbakan, Kurul içinden üst ve alt kurullar ile ihtisas kurulları oluşturabilir.

                b) Kurul kararları alınırken Dışişleri Bakanlığının görüşü öncelikle değerlendirilir.

                c) Kurulun görevleri şunlardır:

                1) Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış olanların sorunlarının tespiti ve yapılacak çalışmaların koordinasyonu ile ilgili olarak tavsiyelerde bulunmak.

                2) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış olanların bulundukları ülkelerin sosyal ve ekonomik yaşamlarına eşit katılımlarını sağlayacak öneriler geliştirmek.

                3) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış olanların Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanması gereken ihtiyaçlarını belirlemek, bu çerçevede yapılması gerekli kanunî ve idarî düzenlemeleri tespit etmek.

                4) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış olanların yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve ayrımcılık gibi akımlara duyarlılıklarını artırarak uluslararası kamuoyunda yapılması gereken etkinlik önerilerini görüşmek.

                Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kurulu

                MADDE 18 – (1) Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kuruluna ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

                a) Kurul; Başbakanın veya ilgili Bakanın başkanlığında, Başkan, Adalet, İçişleri, Dışişleri, Milli Eğitim, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm bakanlıklarının en az genel müdür düzeyindeki temsilcileri ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün en az genel müdür veya başkan düzeyindeki temsilcileri, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanı, Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi (TÜRKSOY) temsilcisi, konu hakkında çalışma yapan dernekler, üniversiteler, araştırma merkezleri ve düşünce kuruluşlarından, Başkanlığın teklifi ve Başbakan oluru ile seçilecek konu uzmanı en fazla beş üye ve Başbakan tarafından uygun görülen diğer yetkililerin katılımıyla oluşur. Başbakan, Kurul içinden üst ve alt kurullar ile ihtisas kurulları oluşturabilir. Kurul kararları kamu kurum ve kuruluşlarınca öncelikle değerlendirilir.

                b) Kurulun görevleri şunlardır:

                1) Soydaş ve akraba topluluklarla sosyal, kültürel, iktisadî ve diğer alanlarda ilişkilerin korunup geliştirilmesi ile ilgili esasları hazırlamak.

                2) Görev alanında ilgili kurum ve kuruluşların yapacağı çalışmaların ortak stratejisini belirlemek.

                Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulu

                MADDE 19 – (1) Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kuruluna ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

                a) Kurul; Başbakanın veya ilgili Bakanın başkanlığında, Başkan, İçişleri, Dışişleri, Maliye ve Milli Eğitim bakanlıklarının en az genel müdür düzeyindeki temsilcileri, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanı, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü, Diyanet İşleri Başkanı, Yükseköğretim Kurulu ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından görevlendirilecek ikişer üye ve konu ile ilgili çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu temsilcilerinden her yıl Başbakan tarafından seçilen altı kişi ve Başbakan tarafından uygun görülecek diğer yetkililerin katılımıyla oluşur. Kurul kararları bağlayıcıdır. Kurul kararları ilgili birimlerce yürütülür. Başbakan, Kurul içinden üst ve alt kurullar ile ihtisas kurulları oluşturabilir.

                b) Kurul, Avrupa Birliği çerçevesinde yürütülen projeler hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca ülkemizde eğitim görmesi uygun görülenlerle, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ülkemize gelen öğrencilerin, ülkemizdeki eğitim süreçlerinin başarılı bir şekilde sonuçlandırılması için her türlü esası belirleyerek, ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlar.

                c) Kurulun görevleri şunlardır:

                1) Öğrenim görmek üzere, Türkiye’ye gelecek olan ve Türkiye’de öğrenim gören öğrencilere ilişkin genel politikaları belirlemek.

                2) Uluslararası öğrenci stratejisini ülkemiz menfaatleri çerçevesinde belirlemek.

                3) Türkiye’de öğrenim gören öğrenciler için sağlanacak eğitim, öğretim ve sosyal amaçlı rehberlik hizmetlerinin ilkelerini belirlemek.

                4) Yükseköğretim Kurulunun önerilerini dikkate alarak yükseköğretim kurumlarına alınacak öğrenci kontenjanlarını ve seçim esaslarına ilişkin ilkeleri belirlemek.

                5) Türkçe öğrenmek için kurslara katılmak üzere Türkiye’ye gelecek öğrencilere ilişkin esasları belirlemek.

                6) Öğrencilere ilişkin uygulamaları değerlendirerek ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını bilgilendirmek.

                7) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait yurtdışındaki eğitim-öğretim kuruluşlarının faaliyetlerinin hedeflenen başarıya ulaşabilmesi için, yaşadıkları sorunları kurumlar nezdinde takip etmek ve çalışma sonuçlarını analiz ederek değerlendirmek.

                8) Ulusal ve uluslararası şartlara göre, burs verilecek öğrenci sayısını, burs miktarını, barınma, iaşe ve diğer ödemeler ile ülkemizdeki genel uygulamalar dikkate alınarak tedavi giderlerine ilişkin esasları belirlemek.

                Sürekli kurullara ilişkin esaslar

                MADDE 20 – (1) Bu Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen kurulların üye sayısı, seçilme yeterlilikleri, olağan ve olağanüstü toplantılarının yer ve zamanı, kamu görevlisi olmayan üyelerinin harcırah ve görev giderleri, çalışma ve karar alma esasları ile kurullarla ilgili diğer hususlar Başkanlık tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Personele İlişkin Hükümler

                Personel rejimi

                MADDE 21 – (1) Başkanlık personeli, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbidir. İdari yönden Başkan müsteşarlara, başkan yardımcıları müsteşar yardımcılarına denktir.

                (2) Başkanlıkta; Başkan, Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Basın Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman ve Uzman Yardımcıları kadroları karşılık gösterilmek kaydıyla, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın, sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Bu suretle çalıştırılacak personele, atandığı kadronun unvan ve derecesine göre ekli (1) sayılı cetvelde yer alan taban ve tavan ücretleri arasında kalmak üzere Başbakan onayıyla belirlenecek tutarda aylık brüt sözleşme ücreti ödenir. Söz konusu personele, çalıştıkları günlerle orantılı olarak, hastalık ve yıllık izinleri dâhil, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarında ikramiye ödenir. Bunlardan üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı çalışma yaptıkları tespit edilenlere, Başkanın onayı ile Haziran ve Aralık aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarına kadar teşvik ikramiyesi ödenebilir. Başbakanlık merkez teşkilatında sözleşmeli olarak çalıştırılan emsali personelin yararlandığı ücret artışlarından Başkanlıkta çalışan sözleşmeli personel de aynı usûl ve esaslara göre aynen yararlandırılır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar ile söz konusu personele yapılacak diğer ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir.

                (3) Başkanlıkta, 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın, sözleşme ile yerli veya yabancı uzman istihdam edilebilir. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Bu personelin atama usûl ve esasları Başkanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Bunlara ödenecek ücretin net tutarı, birinci dereceli Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanına ödenen aylık ortalama net tutarı aşmamak üzere Başkan tarafından tespit edilir. Bu fıkra uyarınca çalıştırılacakların sayısı, Başkanlıktaki uzman ve uzman yardımcısı personel kadro sayısını geçemez. Bu fıkraya göre istihdam edilecek sözleşmeli uzmanların yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Başkanlıkça belirlenecek bölümlerinden mezun olmaları ve Başkanlıkça belirlenecek yabancı diller için Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şartları aranır. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı veya bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için; ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diploması almış olmak ya da o dilin resmî dil olarak konuşulduğu ülke resmî makamları tarafından düzenlenen sınavda yüzde seksen oranında başarılı olmak gerekir.

                Atama

                MADDE 22 – (1) Başkanlıkta, Başkan müşterek kararla; Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri ve Basın Müşaviri kadrolarına Başkanın teklifi ve Başbakanın onayı ile atama yapılır. Başbakan, atama yetkisini Başkana devredebilir. Bu kadrolar dışındaki diğer personel, Başkan tarafından atanır.

                Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcılığı

                MADDE 23 – (1) Başkanlıkta Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

                a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren ve Başkanlıkça belirlenecek bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

                b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.

                c) Sınavın yapıldığı tarihte otuz beş yaşını aşmamış olmak.

                ç) Başkanlıkça belirlenecek yabancı dillerden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı veya bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için; ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diploması almış olmak ya da o dilin resmî dil olarak konuşulduğu ülke resmî makamları tarafından düzenlenen sınavda yüzde seksen oranında başarılı olmak gerekir.

                (2) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak, her yıl olumlu sicil almak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezinin, oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmesi kaydıyla, yapılacak yeterlilik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya hazırladıkları tez kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için bir yılı aşmamak üzere ilave süre verilir. Yeterlik sınavında başarılı olanlar, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanı olarak atanır. Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile olumsuz sicil alanlar Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı unvanını kaybeder ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavı ile çalışma usûl ve esasları Başkanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

                Görevlendirme

                MADDE 24 – (1) 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar kurumlarının, hâkim ve savcılar ise kendilerinin muvafakatiyle aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak Başkanlıkta görevlendirilebilir. Bunların geçici görev yollukları Başkanlık tarafından ödenir. Başkanlığın bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır. Bu personel, kurumlarından aylıklı izinli sayılır. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam eder ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılır.

                (2) Üniversite öğretim elemanları, özel bilgi ve ihtisas gerektiren işler için, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Başkanlıkta görevlendirilebilir.

                Kadrolar

                MADDE 25 – (1) Başkanlık kadrolarının tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usûlü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

                (2) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı” bölümü olarak eklenmiştir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler

                Başkanlığın gelirleri

                MADDE 26 – (1) Başkanlığın gelirleri şunlardır:

                a) Genel bütçeden yapılacak yardımlar.

                b) Başkanlığa yapılacak her türlü bağış, yardım ve vasiyetler.

                c) Başkanlık gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler.

                ç) Diğer gelirler.

                Kaynak yönetimi

                MADDE 27 – (1) Bu Kanun kapsamında Başkanlığa verilen görevlerden yurtdışında veya doğrudan yurtdışındaki faaliyetlere yönelik olarak kullanılmak üzere tefrik edilen ödeneklerden, Bakan tarafından belirlenecek olan kısımlar Başkanlık bütçesine gider kaydedilmek suretiyle özel hesaba aktarılır. Aktarılan bu tutarların harcanması, muhasebeleştirilmesi ve denetlenmesine ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Başkanlıkça müştereken belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

                Kamu kurum ve kuruluşları ile öğrencilerin yükümlülükleri

                MADDE 28 – (1) Başkanlık, soydaş-akraba topluluklara ve yurtdışında yaşayan vatandaşlara yönelik hizmet sunan bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlar. 16 ncı maddeye göre oluşturulan kurulların kararları ilgili bakanlık ve kurumlarca uygulanır.

                (2) Başkanlık, bu Kanunla ve ilgili diğer mevzuatla verilen görevlerle ilgili konularda; 16 ncı maddeye göre oluşturulan kurullarca alınan kararlar dâhilinde, diğer kamu kurum ve kuruluşları, mahallî idareler, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile gerekli iş birliği ve koordinasyonu sağlar. Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve mesleki yapılanmaların, Başkanlığın görev alanındaki faaliyetlerine yönelik çalışmalarının ivedilikle sonuçlandırılması amacıyla, diğer kamu birimlerindeki işlemlerini takip ederek sonuçlandırır.

                (3) Yurtdışında sunulacak hizmetlerde; mükerrer uygulamaların önlenmesi, kamu kaynaklarının tasarruflu bir şekilde kullanılması, hizmetlerin aksamadan yerinde ve zamanında yapılabilmesi amacıyla, Başbakanlık veya ilgili Bakanlığın koordinasyonunda diğer bakanlıkların katılımıyla oluşturulacak ortak amaçlar çerçevesinde belirlenecek çalışmaları yürüten kurumlar; hesap verilebilirlik, saydamlık ve sonuç odaklılık esasları çerçevesinde yürütür.

                (4) Eğitim ve öğretim kurumları; ülkemize gelen öğrencilerin öğrenimlerini başarılı bir şekilde sürdürebilmeleri için, Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen politikalar çerçevesinde gerekli tedbirleri almak, rehberlik hizmeti sağlamak, konu hakkında istenen bilgileri Başkanlığa vermekle yükümlüdür.

                (5) Yurtdışından öğrenim görmek amacıyla ülkemize gelen öğrencilere, Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda verilecek burs, barınma, iaşe, tedavi ve diğer giderler için ilgili kurum bütçelerine Maliye Bakanlığı tarafından ödenek konulur.

                (6) Eğitim ve öğrenim amacıyla Türkiye'ye gelen öğrenciler, öğrenim görecekleri ve ikamet edecekleri kurum ve kuruluşların ilgili mevzuatına, 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu ile 15/7/1950 tarihli ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

                Yürürlükten kaldırılan hükümler

                MADDE 29 – (1) 14/10/1983 tarihli ve 2922 sayılı Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

                Değiştirilen hükümler

                MADDE 30 – (1) 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 20 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

                “Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde veya kamu kurum ve kuruluşları tarafından öğrenim için ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin stratejilerin oluşturulması ve bunlara yönelik her türlü çalışmaların esasları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenir.”

                (2) 657 sayılı Kanunun;

                a) 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendine “Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcıları,” ibaresi ve “Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığına,” ibaresi,

                b) 59 uncu maddesinin birinci fıkrasına “Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Müşavirliklerine ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Başkanlıklarına (İdari Hizmetler Başkanlığı hariç),” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Basın Müşaviri ve Hukuk Müşaviri” ibaresi,

                c) 152 nci maddesinin “II-Tazminatlar” fıkrasının “A-Özel Hizmet Tazminatı” bendinin (h) alt bendine “Avrupa Birliği İşleri Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanları,” ibaresi,

                ç) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I – Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (c) bendine “Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı” ibaresinden sonra gelmek üzere “,Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı” ibaresi, (d) bendine “Avrupa Birliği Genel Sekreter Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı,” ibaresi ve (h) bendine “Gümrük Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanları,” ibaresi,

                d) Eki (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “2-Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim Kuruluşlarında” bölümüne “Türkiye İstatistik Kurumu Daire Başkanı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Daire Başkanı” ibaresi, “5 – Yargı Kuruluşları Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yükseköğretim Kuruluşlarında” bölümüne “Başhukuk Müşaviri” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkanlık Müşavirleri ile Basın Müşaviri” ibaresi,

                eklenmiştir.

                (3) 5682 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına “Dışişleri Bakanlığı meslek mensuplarına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanına,” ibaresi eklenmiştir.

                (4) 5018 sayılı Kanunun eki (II) sayılı cetvelin “B) Özel Bütçeli Diğer İdareler” bölümüne aşağıdaki ibare eklenmiştir.

                “36 – Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı”

                (5) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına “Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,” ibaresi eklenmiştir.

                GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunda belirtilen yönetmelikler, Başkanlıkça Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde hazırlanarak yürürlüğe konulur.

                (2) 2010 yılı için geçerli olmak üzere, 25/12/2009 tarihli ve 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 22 nci maddesindeki sınırlamalara tabi olmaksızın, Başkanlık kadrolarına atama yapılabilir; satın alma ve kiralama yapılabilir.

                (3) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl süreyle, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan sınırlama ile bağlı olmaksızın boş kadrolarda unvan; dolu ve boş kadrolarda derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

                (4) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Başkanlığın ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarında, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna göre çalışanlar ve üniversitelerin akademik personelleri, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde bu Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirlenen dil şartını yerine getirmeleri ve kırk yaşını aşmamış olmaları kaydıyla, ilgilinin talebi, idarenin teklifi, Başbakanın veya ilgili Bakanın oluru ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanı olarak atanabilirler. Atananlar, iki yıl içerisinde Başkanlıkça belirlenen alanlarda tez vermekle yükümlüdürler. Tezi, Başkanlıkça başarısız bulunanlar veya zamanında tezini vermeyenler, doğrudan önceki kadrolarına başka bir işleme gerek kalmadan tekrar atanırlar. Bir kurumda uzman statüsünü kazanmış kişiler için yeniden tez verilmesi hükümleri uygulanmaz. Bu fıkraya göre atanacakların sayısı, Başkanlıktaki uzman ve uzman yardımcısı kadro sayısı toplamının yüzde otuzunu geçemez.

                (5) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yurtiçi ve yurtdışındaki üniversiteler, uluslararası kuruluşlar, konu ile ilgili meslek kuruluşları, araştırma merkezleri ve sivil toplum kuruluşlarında, yurtiçinde veya yurtdışında alanla ilgili çalışan veya bu konuda eğitim almış ve sınavın açıldığı tarihte kırk yaşını aşmamış kişiler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde Başkanlıkça yapılacak yeterlik sınavında başarılı olmaları şartıyla, başarı sıralaması dikkate alınarak Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanı olarak atanırlar. Atananlar, iki yıl içerisinde Başkanlıkça belirlenen alanlarda tez vermekle yükümlüdürler. Tezi, Başkanlıkça başarısız bulunanlar veya zamanında tezini vermeyenlerin atamaları iptal edilir. Bu sınava katılacaklarda (b) ve (c) bentleri dışında 23 üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan şartlar aranır. Bu fıkraya göre atanacakların sayısı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanı ve Uzman Yardımcısı kadro sayısı toplamının yüzde yirmisini geçemez. Sınava ilişkin esaslar Başkanlıkça belirlenir.

                Yürürlük

                MADDE 31 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                MADDE 32 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

5/4/2010

 

(1) SAYILI CETVEL

 

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR

BAŞKANLIĞI SÖZLEŞME ÜCRET CETVELİ

(BRÜT TL)

 

GÖREV UNVANI

EN AZ

EN ÇOK

Başkan

 

2.871

Başkan Yardımcısı

2.575

2.696

Daire Başkanı, Başkanlık Müşaviri, I.Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Basın Müşaviri

1.602

2.205

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanı

 

 

          Kadro derecesi 1

1.602

2.205

            Kadro derecesi 2

1.573

2.150

            Kadro derecesi 3

1.556

2.134

            Kadro derecesi 4

1.540

2.118

            Kadro derecesi 5

1.524

2.102

            Kadro derecesi 6

1.507

2.086

            Kadro derecesi 7

1.491

2.069

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar  Uzman Yardımcısı

736

1.663

 

 

(1) SAYILI LİSTE

 

              KURUMU               : YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI

              TEŞKİLATI            : MERKEZ

 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

 

                                                                                                                                 SERBEST

                                                                                                   KADRO                 KADRO

SINIFI        UNVANI                                                              DERECESİ                ADEDİ                     TOPLAM

GİH            Başkan                                                                          1                              1                                  1

GİH            Başkan Yardımcısı                                                        1                              3                                  3

GİH            Başkanlık Müşaviri                                                      1                              3                                  3

GİH            Daire Başkanı                                                               1                              6                                  6

GİH            I. Hukuk Müşaviri                                                        1                              1                                  1

GİH            Hukuk Müşaviri                                                           1                              5                                  5

GİH            Basın Müşaviri                                                             1                              1                                  1

GİH            Yurtdışı Türkler ve Akraba

                    Topluluklar Uzmanı                                                     1                              7                                  7

GİH            Yurtdışı Türkler ve Akraba

                    Topluluklar Uzmanı                                                     3                             13                                13

GİH            Yurtdışı Türkler ve Akraba

                    Topluluklar Uzmanı                                                     5                             13                                13

GİH            Yurtdışı Türkler ve Akraba

                    Topluluklar Uzmanı                                                     7                             17                                17

GİH            Yurtdışı Türkler ve Akraba

                    Topluluklar Uzman Yardımcısı                                    9                             20                                20

GİH            Mali Hizmetler Uzmanı                                               7                              1                                  1

GİH            Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı                              9                              1                                  1

GİH            Özel Kalem Müdürü                                                    1                              1                                  1

GİH            Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni                            3                              2                                  2

GİH            Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni                            6                              3                                  3

GİH            Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni                           10                             3                                  3

                    TOPLAM                                                                                                  101                              101