31 Mart 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27538

YÖNETMELİK

Nevşehir Üniversitesinden:

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ  KAPADOKYA ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 19/4/2008 tarihli ve 26852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nevşehir Üniversitesi Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (ı) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “a) Yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelerde özellikle Kapadokya bölgesiyle ilgili çalışma yapan veya yapmak isteyen bilim insanları ve araştırmacılarla işbirliği yaparak, bu konudaki çalışmaların takip ve yayına dönüştürülme sürecini izlemek,”

             “b) Üniversite bünyesinde; ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde, Kapadokya bölgesi ile ilgili yeni çalışmaların yapılmasını teşvik etmek,”

             “ı) Kapadokya bölgesi ile ilgili yapılan araştırmaları ve kültürel miras değerlerini ülke genelinde ve uluslararası platformlarda tanıtmak, bu amaca yönelik periyodik olarak ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenlemek; yurt içindeki ve yurt dışındaki benzeri amaçlarla kurulmuş merkezler, üniversiteler ve enstitülerle işbirliği yapmak, bilimsel toplantılar, kongre ve seminerler düzenlemek, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek, benzer faaliyetlere katılmak ve Merkez adına raporlar tutmak,”

             “l) Kapadokya bölgesi sınırları içinde bulunan yerleşim merkezlerinin sosyal, kültürel ve iktisadî durumunu ortaya koyabilmek için ilgili kurum, kuruluş ve kişilerden belge ve bilgilerin teminini sağlamak,”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 7 – (1) Merkez Müdürü; Üniversitenin sosyal bilimler alanında görevli bulunan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Üniversitenin sosyal bilimler alanında çalışan öğretim üyeleri arasından iki kişi müdür yardımcısı olarak üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü tarafından üniversite öğretim üyeleri arasından önerilecek on aday arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üyeden oluşur. Merkez Yönetim Kuruluna Merkez Müdürü başkanlık eder. Merkez Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Herhangi bir sebeple boşalan Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 11 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkez Müdürü başkanlığında, Üniversitede Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili görev yapan öğretim üyeleri arasından, Merkez Müdürünün teklifi ve Rektörün onayı ile üç yıl için görevlendirilen en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kuruluna; aynı usulle ve istekleri halinde, üniversite dışındaki Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili faaliyette bulunan kurum ve kuruluşlardan da üye seçilebilir. Ancak, Üniversite dışından seçilen üyelerin sayısı, toplam üye sayısının 1/3’ünden fazla olamaz. Danışma Kurulu, her yıl Haziran ve Eylül aylarında, Merkez Müdürünün yazılı çağrısı üzerine toplanır.

             (2) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkez Yönetim Kurulunun yıllık çalışma raporunu incelemek,

             b) Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesi için yapılacak çalışmalarla ilgili tavsiye kararları almak.”

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Nevşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

19/4/2008

26852