31 Mart 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27538

YÖNETMELİK

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünden:

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU DÖNER

SERMAYE İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 19/9/2008 tarihli ve 27002 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “2) İşletmenin brüt gelirleri üzerinden genel bütçeye aktarılacak tutarlar ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı ayrıldıktan sonra kalan tutar üzerinden ayrılan merkez hissesi payları, Merkez Müdürlüğünün banka hesabına yatırılır.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “1) Ödemelerin banka kanalıyla yapılması asıldır. Ancak, Maliye Bakanlığınca belirlenen ödemeler kasadan yapılabilir. Kasadan yapılacak ödeme tutarları ile kasada bulundurulacak miktarlar hakkında, her yıl Maliye Bakanlığınca tespit edilen limitler uygulanır. Kasa fazlası paralar; muhasebe birimi adına açılacak hesaba yatırılır.”

             MADDE 3 – Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığının görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

19/9/2008

27002