31 Mart 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27538

YÖNETMELİK

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 15/8/2009 tarihli ve 27320 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin  birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “d) Kilit personel: Su yapılarının projelerinin etüd, planlama, teknik araştırma, proje yapımı, kontrolü, tasdiki ve denetim faaliyetlerinde toplam olarak 10 yıl çalışmış, mesleki faaliyetleriyle ilgili suçlardan ve 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunmayan inşaat mühendisi ile aynı görevlerde aynı süre çalışmış makine, elektrik (elektronik, elektrik-elektronik), jeoloji, harita ve çevre mühendislerinden herhangi birini,”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Su İşleri Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

15/8/2009

27320