31 Mart 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27538

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

             Tarih           :   30/3/2010

             Karar No    :   2010/15

             Konu           :   TTA'ya ait Van İlindeki Gayrimenkulün Satışı.

             Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın, 19.2.2010 tarihli ve 1273 sayılı yazısına istinaden, Kurulumuzun 15.10.2007 tarihli, 2007/60 sayılı Kararı ve 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden İdarece Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. (TTA)’ne verilen yetki çerçevesinde, mülkiyeti TTA’ya ait Van İli, Merkez İlçesi, İsmetpaşa mahallesinde bulunan ve tapunun 938 ada, 42 parsel numarasında kayıtlı 1.742,01 m² yüzölçümlü taşınmaz ile bu taşınmaz üzerinde bulunan binaların “satış” yöntemi ile özelleştirilmesi amacıyla, TTA tarafından 18.12.2009 tarihinde gerçekleştirilen ihalenin sonuçları dikkate alınarak;

             1 - İhale konusu taşınmazın 10.178.000,00 (Onmilyonyüzyetmişsekizbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren  Demirtaşlar Gıda Tar. Ürn. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına,

             2 - İhale üzerinde kalan Demirtaşlar Gıda Tar. Ürn. İnş. San. ve Tic. Ltd. Ştinin peşinatı ödememesi ve/veya verilecek süre içinde satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya talep edilen kesin teminatı getirmemesi ve/veya ihale şartnamesinin öngördüğü diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilerek, ihalede ikinci en yüksek teklifi veren Abdullah BALKAŞ’a 10.050.000,00 (Onmilyonellibin) Türk Lirası bedelle ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Abdullah BALKAŞ’ın peşinatı ödememesi ve/veya verilecek süre içinde satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya talep edilen kesin teminatı getirmemesi ve/veya ihale şartnamesinin öngördüğü diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesi,  

             3 - Satış sözleşmesi ile ilgili diğer hususların belirlenmesi ve satış sözleşmesinin imzalanması, tapu devri ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında TTA’nın yetkili kılınmasına

             Karar verilmiştir.