31 Mart 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27538

GENELGE

Başbakanlıktan:

             Konu :   BTYK Kararları

GENELGE

2010/8

             Bilim ve teknoloji alanındaki araştırma ve geliştirme politikalarının ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve milli güvenlik hedefleri doğrultusunda tespit edilmesi, yönlendirilmesi ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla kurulan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu ilgili mevzuatta belirtilen zamanlarda toplanarak görev alanına giren konularda çeşitli kararlar almaktadır.

             Yüksek Kurulun aldığı kararların ilgili kuruluşlarca uygulanmasının izlenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlarının Kurula aktarılması, kurum ve kuruluşlara tebliği ile diğer sekretarya görevleri Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yerine getirilmektedir.

             Bu itibarla TÜBİTAK tarafından yayımlanan ve dağıtımı yapılan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kararlarının uygulanmasında ve gerçekleştirilmesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlar en üst düzeyde çaba gösterecekler, gerekli bilgi akışını, işbirliğini ve desteği sağlayacaklardır.

             Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

 

                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                   Başbakan