30 Mart 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27537

YÖNETMELİK

             Çevre ve Orman Bakanlığından:

TEHLİKELİ MADDELERİN SU VE ÇEVRESİNDE NEDEN

OLDUĞU KİRLİLİĞİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

YÖNETMELİK  (76/464/AB)

             MADDE 1 – 26/11/2005 tarihli ve 26005 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilgili idare” tanımının (b) alt bendi yürürlükten kaldırılmış, (c) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (d) alt bendinde yer alan “deşarj izinlerinin” ibaresi, “tehlikeli madde deşarjı konulu çevre izinlerinin” şeklinde değiştirilmiştir.

             “c) 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik uyarınca, tehlikeli madde deşarjı konulu çevre izinlerinde;

             1) Ek-1 listesinde belirtilen işletmeler için Bakanlığı,

             2) Ek-2 listesinde belirtilen işletmeler için İl Çevre ve Orman Müdürlüğünü,”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “a) Tehlikeli maddelerin neden olduğu su kirliliklerinin kontrolünde her bir tehlikeli maddenin kanalizasyona deşarjında kanalizasyona bağlantı kalite kontrol izin belgesi, alıcı ortama deşarjda ise tehlikeli madde deşarjı konulu çevre izin belgesinin düzenlenmesi,”

             “b) Tehlikeli madde deşarjı konulu çevre izin belgesinde tehlikeli maddelerin bu Yönetmelikte verilen deşarj limit değerlerini aşmaması,”

             “k) Kalite kriterlerine dayalı tehlikeli madde deşarjı konulu çevre izinlerinin verilebilmesi için izleme ağının oluşturulması,”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “f) Kirlilik azaltma programları; üretimde kullanılan tehlikeli maddelerin miktarı, listesi ve ağırlık oranı ile atıksuyun tehlikeli madde içeriği göz önünde bulundurularak alınacak önlemler paketi ve kontrol mekanizması ile tehlikeli madde deşarjı konulu çevre izin belgesinin geçerlilik süresini içerir.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Alıcı ortama tehlikeli madde deşarjı olan kurum, kuruluş ve işletmeler için çevre izni

             MADDE 11 – Bu Yönetmelik esaslarına uymak şartı ile atıksularında Ek-1 ve Ek-2’de yer alan tehlikeli maddeleri bulunduran işletmelerin alıcı ortama deşarj yapabilmesi için çevre izni alınması mecburidir. Çevre izni alınması işlemlerinde Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Söz konusu Yönetmeliğin Ek-3C’sinde yer alan “Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi” bu Yönetmeliğin Ek-3’ünde verilmektedir.

             a) Atıksularında; bu Yönetmeliğin EK–1 inde yer alan tehlikeli maddeleri içeren sektörlerin sağlaması gereken deşarj standartları ile kalite kriterleri Tablo (1–14) arasında verilmiştir.

             b) Atıksularında; bu Yönetmeliğin EK–2 sinde yer alan tehlikeli maddeleri içeren ve 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde deşarj limit değerleri belirlenmiş olan sektörlerin sağlaması gereken deşarj standartları Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo (5–21) arasında verilmiştir.

             c) Atıksularında; bu Yönetmeliğin EK–2 sinde yer alan tehlikeli maddeleri içeren ve bu Yönetmelik ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ile deşarj limit değerleri belirlenmemiş olan sektörlerin sağlaması gereken deşarj standartları ortam kalite kriterlerine dayalı olarak ilgili idare/idarelerce yapılır.

             ç) İşletmenin tehlikeli madde deşarjı konulu çevre izni alabilmesi için alınan en az üç adet atık su numunesi analiz sonuçlarının aritmetik ortalamasının bu Yönetmelikte belirtilen standartları sağlaması zorunludur.

             d) Tehlikeli madde deşarjı konulu çevre izin belgesi, deşarj edilen atıksudaki tehlikeli madde miktarına bakılmaksızın düzenlenir. Deşarj edilen atık suda tehlikeli madde miktarı ardışık iki çevre izninde bu Yönetmelikle belirtilen limit değerlerden beş kez daha küçük oranlarda ise; tehlikeli madde deşarjı konulu çevre izin belgesinde bu tehlikeli maddenin belirtilmesine gerek olmadığına ilgili idarece karar verilir.

             e) Bir bölgedeki alıcı ortama birden fazla kalite kriteri uygulandığında suların kalitesinin mutlaka bu kriterlerin her birine uyacak ölçüde korunmasının sağlanması esastır.

             f) Bu Yönetmelik hükümleri gereği tehlikeli madde deşarjı konulu çevre iznini alan   gerçek ve tüzel kişiler, bu Yönetmeliğin EK-4 üne göre Tehlikeli Maddeler İçin Deşarj Kontrolünü yapar.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değişmiştir.

             “a) Bu Yönetmeliğin Ek–1 ve Ek–2 sinde yer alan her bir tehlikeli madde için verilen tehlikeli madde deşarjı konulu çevre izin belgesi ve özellikleri ile uygulama sonuçları, izin veren ilgili idare tarafından Bakanlığa her yıl düzenli olarak rapor edilir.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 aşağıdaki şekilde değişmiştir.

 

EK-3

“TEHLİKELİ MADDE ATIKSU DEŞARJI TEKNİK BİLGİLER LİSTESİ

             1) İşletmenin kullandığı hammaddeler, yarı hammaddeler, madde grupları (Bu Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2 sinde yer alan TM ve/veya madde grupları esas alınacak)

             - Adı

             - Türü

             - Miktarı

             - Her bir tehlikeli madde için prosesteki akım şeması ve dönüşümleri

             - Üretim kapasitesi ile orantılı olarak akım şeması

             2) Tehlikeli Madde Toplam Deşarj Miktarı (kg/yıl)

             3) Atık suyun deşarj noktası

             - Alıcı ortam özellikleri (akarsu, göl, deniz.)

             Debisi:

             Akım Yönü:

             Diğer su kaynakları ile bağlantısı:

             4) Atıksudaki tehlikeli madde konsantrasyonuna ( mg/L veya µg/L) ilişkin analiz sonuçları Yönetmeliğin EK–1 ve EK–2 sinde yer alan kalite kriterleri ile karşılaştırılmasının yapılması

             5) Deşarj Edilecek Tehlikeli Maddenin Alıcı Ortamdaki Konsantrasyonu:

 

 

Yüzeysel sularda

Haliç suları

Kıyı suları

Deniz suları

Su

 

 

 

 

Sediman

 

 

 

 

Biyotalar

 

 

 

 

 

             6) EK-1’de yer alan tehlikeli maddeler için “Özel Programlar” ve  EK-2’de yer alan tehlikeli maddeler için “Kirlilik Azaltma Programı”

 

Deşarj

İzin

Belgesinin

Tarihi

Programın

Başlama ve

Bitiş Tarihi

Programın

Uygulanacağı

TM Adı

Programın

Amacı

Programın

Uygulandığı

Coğrafik

Alanın

Tanımı

Programın

Durumu

Tanımlanan

alanda programın

uygulanması ile

% olarak kirlilikte

beklenen azalma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4 aşağıdaki şekilde değişmiştir.

 

EK-4 TEHLİKELİ MADDELER İÇİN DEŞARJ KONTROLÜ

 

SEKTÖR VE ATIKSUYUN KONTROLÜ

DEŞARJ YAPILAN SU ORTAMINA İLİŞKİN KONTROLLER

Deşarj İzin Belgesinin Tarihi

Atıksuyun Özellikleri

Alıcı Ortam Özellikleri

(Akarsu, Göl, Deniz)

Deşarj edilecek olan tehlikeli maddenin miktarı ve/veya oranı ve sonuçların Yönetmeliğin EK–1 ve EK–2 sinde yer alan kalite kriterleri ile karşılaştırılmasının yapılması

Deşarj Edilecek Tehlikeli Maddenin Alıcı Ortamdaki Konsantrasyonu

Yıllık deşarj (kg/yıl)

Üretim kapasitesiyle orantılı olarak deşarj miktarı

Kaynağı

Konsantras-yonu

(mg/L veya µg/L)

Sağlaması gereken limit değerler ve mevcut durumla karşılaştırıl-ması

Debisi

Akım yönü

Diğer su kaynaklarıyla bağlantısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             MADDE 8 – Bu Yönetmelik 1/4/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.