26 Mart 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27533

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ  HÜKÜMETİ İLE KUVEYT DEVLETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA SINAİ İHRACATIN GELİŞTİRİLMESİ ALANINDA

MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 5975                                                                                              Kabul Tarihi: 16/3/2010

MADDE 1 – (1) 30 Mart 2008 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Sınai İhracatın Geliştirilmesi Alanında Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

25/3/2010