26 Mart 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27533

TEBLİĞ

                Başbakanlıktan:

Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan

Belediyelerin VE ÖZEL İDARELERİN Yapmaları Gereken

İŞLEMLER HAKKINDA TEBLİĞ

23/07/1995 Tarihli ve 4123 Sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun’un (29/05/2003 tarihli ve 4864 Sayılı Kanun’un 5 inci maddesiyle değişik) 6 ncı maddesi, tabii afete maruz kalan yörelerdeki Belediyeler ve Özel İdarelere, maruz kaldıkları hasar ve tahribatları gidermek amacıyla, hasar ve tahribat oranları dikkate alınarak Maliye Bakanının uygun görüşü üzerine, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanınca tespit edilecek miktarda yardım yapılacağı hükmünü getirmektedir.

Başkanlığımızca; gereksiz yere yazışma yapılmaması ve işlerin daha hızlı yürütülmesi için bundan böyle tabii afet nedeniyle alt yapı hasarına uğrayan Belediyelerin ve Özel İdarelerin aşağıda açıklanan tarzda hareket etmeleri uygun görülmüştür.

MADDE 1- (1) Bir tabii afete maruz kalan Belediye veya Özel İdare, uğradığı tabii afetin tarihini, türünü ve yerini belirten ve mülki amire onaylattırılan “Afet Hasar Müracaat Formu” (EK-1) ile müracaatını, Valiliğine bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine afet tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde bildirecektir. Belediyelerce veya Özel İdarelerce, afet tarihinden itibaren 15 (onbeş) günü geçen müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

MADDE 2- (1) Valiliğe bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri, tabii afet nedeniyle, Belediye hudutları içerisindeki üst yapılar (kamu hizmet binaları) ile içme suyu ve kanalizasyon tesislerinde, yol, köprü, menfez vb. yapılarındaki, meydana gelen hasarın belirlenmesini, belirlenen hasarların onarımı için gerekli olan yaklaşık maliyetleri hazırlar veya ihtiyaç duyulan Kurum ve Kuruluşlardan isteyebilir.

(2) Özel İdareler sınırları içinde meydana gelen hasarın belirlenmesini ve belirlenen hasarların onarımı için gerekli olan yaklaşık maliyetleri kendi imkânlarıyla yapar veya ihtiyaç duyulması halinde Kurum ve Kuruluşlardan teknik destek alabilir.

MADDE 3- (1) Hasar tespit ve onarım yaklaşık maliyetlerinin tanzimi ile görevlendirilen Kurum ve Kuruluşlar; doğru, amacına uygun bir şekilde, tanzim ve tasdik ettikleri hasar tespit raporları ile onarım yaklaşık maliyetlerini, mümkün olan en kısa zamanda Valiliğine bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine gönderecektir. Bu tespitler sırasında yalnızca bahis konusu tabii afetten dolayı meydana gelen hasar dikkate alınacak, geleceğe yönelik yatırımlar ve yeni işler yaklaşık maliyetlere dahil edilmeyecek, hazırlanan yaklaşık maliyetler zarar gören tesislerin afet öncesi durumuna getirilmesi ile sınırlı olacaktır.

(2) İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri, Valiliğin onayı ile Belediyelere ve Özel İdarelere ait oluşan tabii afet hasarını, tarihini ve ilgili Kurum ve Kuruluşlarca hazırlanan yaklaşık maliyetlerinin yer aldığı Tabloya (EK-2) işleyerek, tasdik edildikten sonra her ayın ilk haftasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na gönderecektir. İlgili Kurum, Kuruluş veya İl Müdürlüğünce hazırlanmış olan Belediyelerin ve Özel İdarelerin hasarlarına ilişkin yaklaşık maliyetlere ait evraklar ise İl Müdürlüğünce muhafaza edilecektir.

MADDE 4- (1) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, tabii afet nedeniyle tanzim edilip gönderilen onarım yaklaşık maliyetlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı Tasdikli Tablodaki (EK-2) bilgiler doğrultusunda, afetin vermiş olduğu tahribat oranlarını, tahribatın genel hayata etkinliğini dikkate alarak değerlendirecek, değerlendirme sonucu yasa kapsamında yapılacak yardımı belirleyecektir.

MADDE 5- (1) 29/03/2006 tarihli ve 26123 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelerin Yapmaları Gereken İşlemler Hakkında Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı yürütür.

 

EKLER

Ek-1

Ek-2