26 Mart 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27533

GENELGE

             Başbakanlıktan:

             Konu : Afrika Stratejisi.

GENELGE

2010/7

             Ülkemizin çok yönlü ve aktif dış politika yaklaşımının bir gereği olarak Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizin, ortaklık anlayışını esas alan ve sürdürülebilir bir zemine oturtulması büyük önem taşımaktadır. Bazı Afrika ülkeleri ile mevcut siyasal ve ekonomik ilişkilerimizin kıtanın diğer ülkeleriyle de geliştirilmesi amacıyla, 2008 yılında düzenlenen Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi’nde kabul edilen ortak işbirliği alanlarına dayalı bütüncül bir Afrika Stratejisinin oluşturulması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

             Afrika Birliğiyle (AfB) “ortaklık” görünümünün güçlendirilmesi, kıta ülkeleri ile ikili siyasal, ekonomik ve askeri ilişkilerimizin “müşterek bir gelecek için ortaklık” yaklaşımı çerçevesinde azami yarar ve kalıcılığı sağlayacak şekilde derinleştirilmesi, Dışişleri Bakanlığının eşgüdümünde yürütülecek işbirliği faaliyetlerine, diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının etkin katılımlarının sağlanması, Türk iş çevrelerinin Kuzey Afrika’nın yanı sıra Sahraaltı Afrika’ya da yöneltilmesi, uluslararası kuruluşlarda ülkemize olan desteğin artırılması, Türkiye hakkında yeterli bilgi bulunmayan Afrika ülkelerinde ülkemizin etkin tanıtımı amacıyla Afrika Strateji Belgesi yürürlüğe konulacaktır.

             Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi'nde belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi ve sonrasında Afrika ülkelerinde oluşan beklentilerin karşılanabilmesi için ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarında Afrika konuları ile ilgilenen bir yapılanmanın ve kurumlar arası etkin bir eşgüdümün sağlanması amacıyla, Dışişleri Bakanlığı’nın koordinasyonunda; Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Kızılay Derneği temsilcilerinin katılımıyla, Afrika ülkelerine yönelik olarak yapılacak çalışmaları yürütmek üzere “Afrika Stratejisi Eşgüdüm Komitesi” oluşturulmuştur.

             Eşgüdüm Komitesi üç ayda bir toplanacak, çalışma usul ve esasları Komite tarafından belirlenecek ve sekretarya hizmetleri Dışişleri Bakanlığınca yürütülecektir. Komite, gerekli gördüğünde, diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcilerini de toplantılarına davet edebilecektir.

             Afrika Strateji Belgesinin hazırlanması, ilgili kurumlara duyurulmak suretiyle yürürlüğe konulması, gerektiğinde Eşgüdüm Komitesinin görüşü alınarak değiştirilmesi, uygulanmasının takip ve koordinasyonu Dışişleri Bakanlığınca yerine getirilecektir.

             Afrika Stratejisinin uygulanmasında tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken hassasiyetin gösterilmesi ve Eşgüdüm Komitesine gerekli desteğin sağlanması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                               Başbakan