26 Mart 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27533

YÖNETMELİK

Muş Alparslan Üniversitesinden:

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesine bağlı olarak kurulan Muş Alparslan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Muş Alparslan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             b) Merkez (MŞÜ-SEM): Muş Alparslan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             ç) Rektör: Muş Alparslan Üniversitesi Rektörünü,

             d) Üniversite: Muş Alparslan Üniversitesini,

             e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Faaliyet Alanları, Organları ve Görevleri

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 5 – (1) Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının imkanlarını kullanarak başta Muş ili olmak üzere, Türkiye’nin tüm illerinde, bölgelerinde ve toplumun tüm kesimlerinde ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim vermek amacıyla kurulan Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

             a) Talep edilen konularda eğitim ihtiyaç analizi yapmak suretiyle, belirlenen konularda eğitim ve sertifika programları açmak,

             b) Üniversite içinde ve dışında halkın katılımına açık ders, seminer ve kurslar düzenlemek,

             c) İnternet yardımıyla farklı yaş gruplarına ve çeşitli ilgi alanlarına yönelik elektronik ortamda uzaktan eğitim programları sunmak,

             ç) Kamu ve özel kuruluşlara yönelik olarak eğitim ve seminer programları düzenlemek,

             d) Uzman eğitimcilerin sunacağı seminer programlarını organize etmek,

             e) Üniversiteye giremeyen öğrenciler için nitelikli eleman yetiştirmeye yönelik olarak kurslar hazırlayarak eğitim hizmeti sunmak,

             f) İhtiyaç duyulan konularda ve farklı yaş gruplarına hitap edebilecek eğitici, eğlendirici, ruh ve beden sağlığını geliştirici, vatandaşlık bilincini artırıcı eğitim programları düzenlemek,

             g) Üniversitenin ilgili birimlerinin ihtiyaç duyduğu konularda, kurs ve diğer eğitici çalışmaların organizasyonlarını yapmak, araç-gereç ve sunum imkânlarını temin etmek,

             ğ) Yurt içinde ve dışında kültürel ve bilimsel işbirliğini artırıcı geziler ve eğitim programları düzenlemek,

             h) Sürekli eğitim kapsamında, Rektörlük tarafından uygun görülen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek.

             Merkezin organları

             MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:

             a) Müdür,

             b) Yönetim Kurulu,

             c) Danışma Kurulu.

             Müdür

             MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanları ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün; kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezi oluşturan birimlerde görevli öğretim elemanları arasından önereceği iki kişi, Rektör tarafından üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Gerektiğinde müdür yardımcıları aynı usulle değiştirilebilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının da görevi sona erer.

             Müdürün görevleri

             MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

             b) Merkez çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli tedbirleri almak,

             c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

             ç) Her öğretim yılı sonunda ve istendiği takdirde Merkezin işleyişi hakkındaki raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

             (2) Müdür; Merkez çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının değerlendirilmesinden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

             Yönetim kurulu

             MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Müdürün Üniversite öğretim elemanları arasından önereceği sekiz aday içerisinden Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört öğretim elemanından oluşur. Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, yılda en az dört kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu; salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin sürekli eğitim programlarının planlanması, işbirliği ve iş bölümü çerçevesinde faaliyetlerin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin esasları kararlaştırmak,

             b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

             c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip, önerilerde bulunmak,

             ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak,

             d) Gerekli gördüğü hallerde, Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda geçici çalışma grupları kurmak ve bunların çalışmalarını düzenlemek,

             e) 2547 sayılı Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.

             Danışma kurulu

             MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; konuyla ilgili Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde, Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluş temsilcilerinden olmak üzere en fazla yirmibeş kişiden oluşur. Danışma Kuruluna Rektör, Rektörün olmadığı durumlarda ise Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Danışma Kurulu yılda en az bir kez, Müdürün çağrısıyla toplanır.

             (2) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunmak ve tavsiye niteliğinde görüş bildirmektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Yürürlük

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü yürütür.