26 Mart 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27533

YÖNETMELİK

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığından:

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YURT İÇİ

VE YURT DIŞI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA

BURSLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 19/7/1987 tarihli ve 19522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yurt İçi ve Yurt Dışı  Lisansüstü  Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 10 – Yurt içi  eğitimi bursu almak isteyenler her yıl en geç Ekim ayı sonuna kadar dört adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş ve EK-1’de yer alan müracaat formu ile bağlı kuruluş başkanlıklarına müracaat ederler. Burs verilmesi kararlaştırılanlar müracaat formunda belirlenen ve belgelendirilmesi gereken hususlara ait belgeler ile;

             a) Bitirdiği kurumuna ait diploma veya bitirme belgesi veya kurumca onaylı örneğini,

             b) Lisans, yüksek lisans, doktora veya bunlara eş  değer  öğretim öğrencisi olduğunu belirtir belgenin aslı veya kurumca onaylı örneğini,

             kuruma verir.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Burs başvuru sahipleri, dört adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş ve EK-3’de yer alan müracaat formu ile bağlı kuruluş başkanlıklarına müracaat ederler. Burs verilmesi kararlaştırılanlar müracaat formunda belgelendirilmesi gereken hususlara ait belgeler ile;

             a) Doktora veya eş değerli öğretim  diploması veya kurumca onaylı örneğini,

             b) Burs verildiği takdirde çalıştığı kurumdan izinli sayılacağına dair belgeyi,

             kuruma verir.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekleri EK-1 ve EK-3 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Kurum ve bağlı kuruluş başkanları yürütür.

            

             EK

 

             “EK – 1

 

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YURT İÇİ EĞİTİMİ BURSU

MÜRACAAT FORMU

             Adayın

             1- Adı soyadı                                       

             2- T.C. Kimlik Numarası

             3- Öğrenim   gördüğü

             a) Üniversite

             b) Enstitü

             c)  Bölüm-Ana Bilim Dalı

             4- Görmekte olduğu öğrenimin seviyesi

             5- Üniversite sınav sonuç puanı (Lisans eğitimi bursu alacaklar için) (Burs verilmesi kararlaştırılanlardan belgesi istenir)

             6- En  son  mezun olduğu

             a) Üniversite

             b) Fakülte/Y.Okul

             c) Bölüm/Ana Bilim Dalı

             d) Mezuniyet derecesi

             7- Doğum tarihi

             8- Doğum yeri

             9- Adli Sicil beyanı (Sabıka kaydının olup olmadığı) (Burs verilmesi kararlaştırılanlardan belgesi istenir)

             10- Medenî durumu

             11- Askerlik durumu (Burs verilmesi kararlaştırılanlardan belgesi istenir.)

             12- Bildiği yabancı diller ve dereceleri

             13- Hakkında referans verebilecek iki öğretim üyesinin ad ve adresleri:

             O  Lisans O  Yüksek Lisans O   Doktora

 

             Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yurt İçi ve Yurt Dışı Eğitim ve Araştırma   Bursları Yönetmeliğinde   belirtilen şartları taşıyorum. Yurt içi eğitimi bursu verilmesi için   gereğini  arz  ederim.

 

             Tarih - İmza

             Adres: ”

 

 

             “EK-3

 

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ARAŞTIRMA BURSU MÜRACAAT FORMU

 

             Adayın

             1- Adı ve soyadı

             2- T.C. Kimlik Numarası

             3- Bağlı bulunduğu kurum (Burs verilmesi kararlaştırılanlardan belgesi istenir)

             4- Kurumdaki görevi ve unvanı

             5- Bildiği yabancı diller ve dereceleri

             6- Eserleri ve diğer çalışmaları (Ek olarak verilebilir)

             7- Araştırma konusu ve mahiyeti

             8- Bursun süresi

             9- Bursun cinsi

             10- Araştırma yapılacak öğrenim kurumu veya yer

             O Yurt içi

             O Yurt dışı

 

             Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yurt İçi ve Yurt Dışı Eğitim ve Araştırma   Bursları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyorum. Yurt içi/yurt dışı araştırma bursu verilmesi   için gereğini arz ederim.

 

             Tarih - İmza

             Adres  : ”