26 Mart 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27533

YÖNETMELİK

Milli Savunma Bakanlığından:

4734 SAYILI KANUNUN 3-n MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK MAL VE

HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası mükellefiyetlerden doğan veya ulusal amaçlı; savunma, güvenlik, insani yardım gibi durumlarda ortaya çıkabilecek acil ihtiyaçların, süratli ve etkin bir biçimde temini amacıyla, önceden güvenceler alınmasına olanak sağlayan anlaşmalar veya sözleşmeler yapmak suretiyle mal ve hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları  belirlemektir.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi ve geçici 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda yer alan tanımlara ilave olarak bu Yönetmelikte geçen;

             a) Bakan: Millî Savunma Bakanını,

             b) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını,

             c) Bekleme bedeli: Garanti edilmiş yararlanma hakkı anlaşması/sözleşmesinde tutarı, oranı, ödeme esas ve usulleri ayrıntıları ile açıklanan bedeli,

             ç) Garanti edilmiş yararlanma hakkı anlaşması/sözleşmesi: Bir veya daha çok idare ile bir veya daha çok istekli arasında akdedilen ve belli bir dönem süresince ihtiyaç doğdukça karşı tarafa yapılacak ikaz bildirimi ile devreye girecek mal ve/veya hizmet alımına ilişkin şartları tesis eden, geçerli olduğu sürece, mal ve/veya hizmet alımı yapılmasa bile istekliye/isteklilere belli aralıklarla bekleme bedeli ödenen anlaşma/sözleşmeyi,

             d) Kanun: 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu,

             e) Münferit sözleşme: Uyuyan sözleşme kapsamında yapılan alımlarda istekliler ile idare arasında imzalanan yazılı sözleşmeyi,

             f) Uyuyan anlaşma/sözleşme (dormant contract): Bir veya daha çok idare ile bir veya daha çok istekli arasında akdedilen ve belli bir dönem süresince ihtiyaç doğdukça karşı tarafa yapılacak ikaz bildirimi ile uygulaması yapılacak mal ve/veya hizmet alımına ilişkin şartları belirleyen ve bekleme bedeli ödenmeyen anlaşma/sözleşmeyi,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler

             Temel ilkeler

             MADDE 4 – (1) İdare; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, ihtiyaçların uygun şartlarla zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

             (2) Uyuyan ve garanti edilmiş yararlanma hakkı anlaşma/sözleşmelerinin yapılmış olması idareye alım yapma yükümlülüğü getirmez.

             (3) Uyuyan ve garanti edilmiş yararlanma hakkı anlaşma/sözleşmelerinin süresi sözleşmede belirtilir.

             (4) Uyuyan sözleşme ihalesine çıkılabilmesi için ödeneğin bulunması şartı aranmaz. Münferit anlaşma/sözleşme aşamasında ise ödeneğin bulunması zorunludur. Ödenek, ihtiyaç konusu mal veya hizmet için teklif edilen en yüksek teklif bedeli dikkate alınarak belirlenebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tedarik

             Yaklaşık maliyet

             MADDE 5 – (1) Uyuyan ve/veya garanti edilmiş yararlanma hakkı anlaşma/sözleşmeleri ihalelerinin yaklaşık maliyeti, ihalenin/alımın konusunun mal veya hizmet alımı olmasına göre bu Yönetmeliğe göre çıkarılacak yönergede düzenlenen usul ve esaslara göre belirlenir. Ancak yaklaşık maliyetin sınaî ve teknolojik zorunluluklar nedeniyle belirlenemediği durumlarda gerekçeleri onay belgesinde belirtilmesi kaydı ile yaklaşık maliyet belirlenmeksizin mal ve/veya hizmet alımı ihalesine çıkılabilir.

             (2) Yaklaşık maliyet, uyuyan ve/veya garanti edilmiş yararlanma hakkı anlaşma/sözleşmelerinin süresi dikkate alınarak anlaşma kapsamında alımı planlanan tahmini ihtiyaç miktarının tamamı üzerinden hesaplanır.

             (3) Bu bedelin münferit sözleşme aşamasında güncellenmesine ihtiyaç duyulması halinde, ihale/alım konusunun mal ve/veya hizmet alımı olmasına göre yönergede düzenlenen usul ve esaslara göre güncelleme yapılır.

             İhaleye katılamayacak olanlar

             MADDE 6 – (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

             a) Bu Yönetmelik ve kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar,

             b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,

             c) İhaleyi/alımı yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler,

             ç) İhaleyi/alımı yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,

             d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,

             e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

             (2) İhale/alım konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale/alım konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketler için de geçerlidir.

             (3)  Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak varsa geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, varsa teminatı gelir kaydedilerek ihale/alım iptal edilir. İhaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılanlar hakkında 4734 sayılı Kanuna göre ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir.

             (4) Yeterliklerinin devam ettiğine ilişkin oniki ayda bir yapılacak belgelendirme sırasında istekliler tarafından yukarıdaki hüküm çerçevesinde ihale dışı bırakılma nedenleri ile ihaleye katılamayacak durumlarda bulunmadığına ilişkin belgelerin sözleşmede belirtilen tarih itibarıyla sunulması zorunludur. Onikinci ayın başlangıç tarihi anlaşma/sözleşmede belirtilir.

             (5) Münferit sözleşme imzalayacak isteklilerin, son teklif verme tarihinde ilk ihale tarihindeki ihale dışı bırakılma ve ihaleye katılıp katılamayacaklarına ilişkin durumlarını gösteren belgeleri sunmaları gerekir.

             Şartnameler

             MADDE 7 – (1) Konusu mal ve/veya hizmet alımı olan uyuyan ve/veya garanti edilmiş yararlanma hakkı anlaşma/sözleşmeleri ihalelerinde gerek duyulması halinde ihtiyacın teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren; teknik şartnameler hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilebilir.

             (2) İhale/alım konusu mal ve/veya hizmet alımları her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin/hizmet şartnamelerinin veya teknik şartname yerine geçen dokümanların idarece hazırlanması esastır. Ancak, mal ve/veya hizmet alımları özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre hizmet alımı yapılmak suretiyle hazırlattırılabilir.

             (3) İhale/alım konusu mal ve/veya hizmet alımları teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilebilir. Teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak şekilde belirlenir.

             (4) Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmez. Doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımlarda teknik şartname veya yerine geçen teknik dokümanlarda bu fıkrada belirtilen şartlar aranmayabilir.

             (5) Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

             (6) Onay belgesinde belirtilmek suretiyle teknik şartname düzenlenmesine gerek kalmaksızın uluslararası kabul gören stok numarası veya parça numarası veya TSE veya ülkelerin standartları belirlemeye yetkili kurumları tarafından verilen standart numaraları ile alıma çıkılabildiği, özelliği nedeni ile onay belgesinde ihale/alım konusu işin tek kaynaktan ve/veya üretici firma kodu ve/veya teknik bilgi paketi veya katalog ile alınabildiği durumlarda idari ve/veya teknik şartname düzenlenmeyebilir.

             (7) İdari şartnamelerde, 4734 sayılı Kanunun 27 nci maddesinde belirtilen zorunlu hususlardan (e) ve (m) bentlerinde belirtilen hususlar hariç diğerleri bulunmak zorundadır. Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine göre yapılan alımlarda yukarıdaki hususların yer alıp almayacağına Bakanlıkça karar verilir.

             İlân, ilân süreleri, kuralları ve ilânlarda bulunması zorunlu hususlar ile ilânın uygun olmaması

             MADDE 8 – (1) Açık ihale usulünde ilan yapılması zorunludur.

             (2) İlân süreleri ve kurallarına ilişkin hükümler aşağıda belirtilmiştir.

             a) İhale ilân süreleri, onbeş günden az olmamak kaydıyla, kuralları her mal/hizmet alımının özelliğine göre onay belgesinde belirtilir ve Kamu İhale Bülteninde yayımlanır.

             b) Onay belgesinde belirtilen durumlarda ilave ilânlar yapılabilir.          

             (3) Tedarik edilecek mal/hizmet alımı işinin özelliğine göre ihale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilmez. İlânlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

             a) İdarenin adı, adresi, telefon ve belgegeçer numarası,

             b) İhalenin/alımın adı, niteliği, türü ve miktarı,

             c) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu,

             ç) Mal ve/veya hizmet alımlarında; ihaleye üretici ve/veya üretici adına yetkili satıcılar ve/veya malzemenin uluslararası standartlarda tanımlandığı teknik özellikleri kapsayacak şekilde üretimini/satışını yapan ve gerekli garantisini sağlayanların teklif verebileceği,

             d) İhale dokümanının, isteklilerce nerede görülebileceği, nereden bedelsiz olarak alınacağı,

             e) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı,

             f) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği,

             g) Tekliflerin geçerlilik süresinin ne olacağı,

             ğ) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri ve şekli, hizmet alımı ihalelerinde ise işin yapılacağı yerin neresi olacağı,

             h) Malzemelerin tamamına veya bir kısmına teklif verilip verilmeyeceği,

             ı) Teklif edilen bedelin  % 3’ü oranından az olmamak üzere, teminat istenilmeyecek haller hariç, isteklice belirlenecek oranda geçici teminat verileceği,

             i) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği,

             j) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu,

             hususlarının belirtilmesi zorunludur.

             (4) Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına uygun olmayan ilânlar geçersizdir. İlân yenilenmedikçe ihale yapılamaz. İlânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, idarelerce maddi hatalı hususlar için, ihale tarih ve saatinden on günden daha az olmamak kaydıyla ihale dokümanında belirtilen süre öncesine kadar düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale gerçekleştirilebilir. Ayrıca bu durum ihale dokümanını alan tüm isteklilerin varsa belgegeçerlerine veya elektronik ortamda adreslerine bildirilir.

             Uygulanacak ihale usulünün tespiti

             MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelerde/alımlarda aşağıdaki usullerden biri uygulanır.

             a) Açık ihale usulü: Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesini müteakip, idari ve teknik şartname gereklerini karşılayan istekliler ile ihale dokümanında belirtilen şartlar doğrultusunda fiyat üzerinde görüşme yapılarak ihale sonuçlandırılır. Ancak onay belgesi ve idari şartnamede belirtilmesi kaydıyla fiyat üzerinde görüşme yapılmayabilir.

             b) Belli istekliler arasında ihale usulü: Belli istekliler arasında ihale usulü, ihaleyi yapan idare tarafından ilânsız yapılabilecek yeterlik değerlendirmesi sonucunda davet edilen en az iki isteklinin teklif verebildiği usuldür. İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi halinde bu usul kullanılır. Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesini müteakip idari ve teknik şartname gereklerini karşılayan istekliler ile ihale dokümanında belirtilen şartlar doğrultusunda fiyat üzerinde görüşme yapılarak ihale sonuçlandırılır. Ancak onay belgesi ve idari şartnamede belirtilmesi kaydıyla fiyat üzerinde görüşme yapılmayabilir.

             Doğrudan temin 

             MADDE 10 – (1)  Gerekçesi onay belgesinde belirtilmesi halinde,

             a) İkili veya çok taraflı anlaşmalar veya mutabakat muhtıraları gereği oluşturulan organizasyonlardan (ikili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar, mutabakat muhtıraları gereği yapılan alımlar ile yabancı ülkelerin savunma bakanlıkları kanalıyla ve/veya Türkiye’nin dâhil olduğu uluslararası askeri organizasyonlardan ve benzeri organizasyonlardan yapılacak mal ve hizmet alımları),

             b) Yabancı devletlerden,

             c) Ulusal veya uluslararası kurum, kuruluş veya şirketlerden

             yapılacak mal ve hizmet alımları doğrudan temin yöntemi ile idare tarafından tedarik edilebilir.

             (2)  Aşağıda belirtilen alımlar Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılır.

             a) İkili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar, mutabakat muhtıraları gereği yapılan alımlar ile bu yöntemle yapılan araştırma ve geliştirme projeleri ve/veya FMS (Foreign Military Sales / ABD Savunma Bakanlığının Yabancı Askerî Satışları) gibi yabancı ülkelerin savunma bakanlıkları kanalıyla ve/veya BWB (Bundesamt Für Wehrtechnık Und Beschaffung /  Almanya Federal Cumhuriyeti Savunma Bakanlığının Silâh Tekniği ve Tedariki Dairesi) gibi devlet kontrolündeki askeri malzeme satış teşkilatlarından veya NAMSA (NATO Maintenance and Supply Agency/ NATO Bakım ve İkmal Teşkilatı) gibi Türkiye’nin dâhil olduğu uluslararası askeri organizasyonlardan yapılan alımlar,

             b) 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının  (d) bendindeki alımlar hariç olmak üzere, özelliği nedeniyle dış temsilcilikler aracılığıyla bu esaslar kapsamında gerçekleştirilmesi acil  yurt dışı alımlar,

             c) Ulusal menfaat, gizlilik, standardizasyonun korunması veya acil harekât ihtiyaçlarını temin etmek maksadıyla;

             1) İhtiyaç makamlarınca teklif edilip, Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülen ve Bakan tarafından onaylanan tek kaynak mal/ hizmet alımları,

             2) İhtiyaç makamının Bakanlık olduğu durumlarda ve/veya ARGE projelerinde, Bakanlık Müsteşarının uygun görmesi ve Bakan Onayı ile yapılacak tek kaynak mal/hizmet alımları,

             3) Kuvvet Komutanlıklarının tedarik yetkisi dâhilinde olmak üzere sadece acil harekât ihtiyacı olarak belirlenen ve ilgili Kuvvet Komutanlıklarınca onaylanan mal/hizmet alımları,

             ç) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edildiği alımlar,

             d) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olduğu alımlar,

             e) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve/veya hizmetler ile yapım işlerinin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

             İhale onayının alınması

             MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelerde/alımlarda; ihale/alım konusu işe ilişkin şartnameler, standart formlar, anlaşma/sözleşme tasarısı ile tespit edilmesi halinde yaklaşık maliyet hesap cetveli ve diğer doküman, onay belgesine eklenir ve bu belge ihale yetkilisince onaylanır.

             İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları

             MADDE 12 – (1) İhale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, ihale komisyonunu oluşturur. İhale komisyonu kurulması ve çalışma esasları Bakanlıkça çıkarılacak yönergede belirlenir.

             İhaleye katılımda yeterlik kuralları

             MADDE 13 – (1) Tedarik edilecek mal/hizmetin özelliğine göre, idari şartnamede şekil ve şartlarının belirtilmesi kaydıyla Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin belgeler ve bu belgelerden istifade edilerek düzenlenen belgeler istenebilir. Bakanlık bu hususlarla ilgili süre ve şartları kendisi belirleyebilir.

             Geçici ve kesin teminat        

             MADDE 14 – (1) İhalelerde/alımlarda teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek oranda geçici teminat, ihale bedeli üzerinden %6 oranında kesin teminat alınır. Ancak, özellikli durumlarda ve gerekçe belirtmek suretiyle Bakan onayı ile geçici ve/veya kesin teminat alınmamasına karar verilebilir. Bakan geçici ve kesin teminat alınmaması ile ilgili olarak ihale yetkililerine yetki verebilir ve bu yetkinin limitleri her yıl belirlenen ihale ve sözleşme yapma yetkileri ile birlikte yayımlanır. Ayrıca; bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre yapılan alımlarda onay belgesinde belirtilen haller hariç, geçici ve kesin teminat alınmaz. Bakanlıkça geçici ve kesin teminatların süresi ve serbest bırakılması hakkında düzenleme yapılabilir.

             (2) Onay belgesinde ve idari şartnamesinde belirtilmek şartıyla yabancı para birimiyle yapılan ihale/alımlarda geçici/kesin teminat, teklif edilen para birimi üzerinden alınır.

             Teminat mektupları             

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında mevduat bankaları ve katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarınca verilecek teminat mektuplarının geçerlilik süresi ve hangi mevzuata uygun olarak yükümlülüklerin yerine getirileceği hususları dışında kapsam ve şekline ilişkin olarak, Kanunun 35 inci maddesine göre, Kamu İhale Kurumunun tespit ettiği hususlar geçerlidir.

             (2) Teminat mektupları süresiz olarak verilebilir. Ayrıca, istekli/yüklenicinin işin kabulü yapılıncaya kadar veya ihale/alım sonuçlanıncaya kadar sürenin belirli devrelerle herhangi bir bildirime gerek kalmadan uzatılacağı kaydı bulunan banka teminat mektupları da verilebilir.

             (3) Geçici teminatlarla ilgili bankalar veya katılım bankalarınca düzenlenecek süreli teminat mektuplarında süre; tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olmalı ve teminat mektubunda idarenin ikazına lüzum kalmaksızın belirli devreler halinde bu sürenin otomatik olarak uzatılacağı hükmü yer almalıdır.

             (4) Kesin teminatlarla ilgili bankalar veya katılım bankalarınca düzenlenecek süreli teminat mektuplarında süre; garanti süresi öngörülmüşse garanti süresinin bir ay sonrasını kapsayacak şekilde ve idarenin ikazına lüzum kalmaksızın belirli devreler halinde otomatik olarak uzatılacağı hükmü yer almalıdır. Garanti süresi öngörülmemiş ise, kesin kabulün bir ay sonrasını kapsayacak şekilde süreli olmalı ve idarenin ikazına lüzum kalmaksızın belirli devreler halinde bu sürenin otomatik olarak uzatılacağı hükmü yer almalıdır. Kesin teminat mektubu alınan mal ve/veya hizmet alımlarında/ihalelerinde kesin kabulü müteakip teminatın yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise kesin kabulü müteakip tamamı yükleniciye iade edilir.

             (5) Avans teminat mektuplarının süresi, mahsup süresi göz önüne alınarak Bakanlıkça belirlenir.

             (6) İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların veya katılım bankalarının düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

             Ön ödeme (avans) ve krediler

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki mal ve hizmet alımları avans ve kredi işlemleri, işin özelliğine göre 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 2/7/1992 tarihli ve 3833 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanun ve bu Kanunlara dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.Yükleniciye avans verilip verilmeyeceği verilecekse oranı idari şartnamede ve onay belgesinde belirtilir.

             İhale dokümanında değişiklik yapılması veya açıklanması

             MADDE 17 – (1) İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, ihale yetkilisinden onay alınarak, önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur. 

             (2) İlân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerin yazılı olarak bildirmesi halinde, son teklif gününden on  gün öncesinde, isteklilerin bilgi sahibi olmasını temin edecek biçimde, hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle zeyilname ile değişiklikler yapılabilir.

             (3) Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarih ve saatinden önce, ihale tarihi, zeyilname ile ihale dokümanında belirtilen süre kadar ertelenebilir. Ayrıca; ihale yetkilisince istekli/isteklilerin talebi üzerine ihale tarihi daha ileri bir tarihe uzatılabilir. 

             Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

             MADDE 18 – (1) Teklif mektubu ve istenmiş ise geçici teminata ilişkin belge de dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, telefonu, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak kaşelenir/mühürlenir.

             (2) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir.

             (3) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

             Tekliflerin geçerlilik süresi

             MADDE 19 – (1) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve ihale/alım koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir. Ancak bu sürenin bitimine rağmen ihalenin sonuçlandırılamayacağının ihale komisyonunca belirlenmesi halinde ihale yetkilisinin onayı ve isteklinin kabulü ile bu süre, idarece belirlenen şekilde yeteri kadar uzatılabilir.

             Tekliflerin alınması ve açılması

             MADDE 20 – (1) Zarfın üzerinde teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılı değilse veya zarfın içinde teklif mektubu ile istenmesi halinde geçici teminata ilişkin belge bulunmuyorsa, bu tür teklifler  değerlendirilmeye alınmaz.

             (2) İhale tarihinde isteklilerin katılabileceği oturumda, değerlendirilmeye alınan teklif mektupları, isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile mektup muhteviyatı yazılarak bir zarf açma tutanağı düzenlenir. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile istenmesi halinde geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler bu tutanakta belirtilir. Ayrıca değerlendirilmeye alınmayan teklif mektupları da, söz konusu tutanakta yer alır. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

             Tekliflerin değerlendirilmesi

             MADDE 21 – (1) İhale komisyonunun talebi üzerine idare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Teklifi oluşturan belgeler, teklif mektubundaki teklif fiyatı ve istenmesi halinde geçici teminat hariç, idari şartnamede belirtilmek kaydıyla, ihale komisyonunca belirlenen sürede, düzeltilip tamamlattırılır. Ancak bu açıklama ve tamamlatma işlemi hiçbir şekilde fiyat üzerinde görüşme yapılıncaya kadar teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

             (2) İhale/alım kararının ihale yetkilisine sunulmadan önceki herhangi bir safhasında ve ayrıca sözleşmenin imzalanmasından önce isteklinin yasaklandığının tespiti halinde istekli değerlendirme dışı bırakılır.

             (3) İsteklilerin teklifinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir veya imza karşılığı tebliğ edilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve varsa geçici teminatı gelir kaydedilir.

             Aşırı düşük teklifler

             MADDE 22 – (1) Mal ve/veya hizmet alımlarında, ihale komisyonu teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder ve imalat sürecinin, verilen hizmetin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, teklif edilen mal ve hizmet işinin özgünlüğü hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

             (2) Fiyat görüşmesi yapılan mal ve/veya hizmet alımlarında aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaz.

             Fiyat farkı verilebilmesi

             MADDE 23 – (1) İhalelerde/alımlarda esas alınacak para birimi yabancı ülke para birimi olduğunda fiyat farkı verilmez. Türk Lirası esas alınarak yapılan ihalelerde/alımlarda ise, idari şartnamesinde hüküm bulunması kaydıyla, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre fiyat farkı verilebilir.

             İhalenin/alımın karara bağlanması ve onaylanması

             MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte fiyat üzerinde görüşme yapılacağı belirtilen ihalelerde/alımlarda teklifi uygun görülen istekli/istekliler ilk fiyat teklifleri üzerinden indirim yapmak için ihale komisyonunca fiyat görüşmelerine davet edilirler. Yapılacak davet tebligatında; davet günü, saati ve yeri belirtilir. Ayrıca idare veya ihale komisyonunca karar verilmesi halinde istekli/istekliler ile yazışma yoluyla veya elektronik ortamda fiyat üzerinde görüşme yapılabilir. Fiyat üzerindeki görüşmede istekliler daha önce verdikleri teklif fiyatlarını artıramazlar.

             (2) İhale komisyonlarınca alınan ihale/alım kararları, ihale yetkilisince karar tarihinden itibaren  on iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir.

             (3) İhale komisyonları mevcut tekliflerde ihale dokümanındaki şartları sağlayan  ekonomik açıdan en avantajlı fiyat teklifini esas alır.

             (4) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece en düşük fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihale/alımlarda, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nisbi ağırlıkları belirlenir.

             Kesinleşen ihale/alım sonucunun bildirilmesi

             MADDE 25 – (1) İhale sonucu, ihale/alım kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde bu kontrolün tamamlandığı günü izleyen beş gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli de dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere Kanunun 65 inci maddesinde belirtilen şartlarda ve usulde tebliğ edilir. İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır.

             İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar

             MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında mal/hizmet alımları için ihaleye/alıma çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulur.

             a) Yıllara sari alımları içeren projelerin plânlanan sürede tamamlanarak, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye/alıma çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibarıyla ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur. İhaleye/alıma çıkılabilmesi için, ilk yıl Bakanlar Kurulu kararında öngörülen ödeneğin tamamının bütçelenmesi gereklidir. Ancak; ertesi malî yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki malî yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.

             b) İdarelerce, ihalede isteklilerce verilen tekliflerin karşılaştırılmasında kullanılmak üzere tespit edilen yaklaşık maliyet, fiyat görüşmeleri sırasında ihale komisyonu başkanı tarafından açılarak komisyonun diğer üyelerinin bilgisine sunulur, ancak isteklilere ihale/alım sonuçlanana kadar duyurulmaz. Bu maliyete ilişkin herhangi bir bilgiye onay belgesi ekindeki hesap cetveli dışında hiçbir belgede yer verilmez.

             c) İhale dokümanı hazırlanmadan ilân yapılamaz. İlân sürelerinin hesaplanmasında ilânın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz.

             ç) İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilâna gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. İhale saati çalışma saati dikkate alınarak tespit edilir. İlândan sonra çalışma saati değişse de ihale ilân edilen saatte yapılır.

             İhalelerde esas alınacak para birimi

             MADDE 27 – (1) İhalelerde/alımlarda esas alınacak para birimi Türk Lirasıdır. Ancak 3833 sayılı Kanun gereğince her yıl Bakanlar Kurulunca onaylanan listede yer alan alımlar ve yurt dışından yapılacak alımlarda esas alınacak para birimi Onay Belgesinde ve İdari Şartnamesinde belirtilir.

             İhale sonucunun ilânı

             MADDE 28 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılan ilânlı ihalelerde; ihale sonucu, sözleşmenin istekli ve idare yetkililerince imzalanmasını müteakip en geç onbeş gün içerisinde idarenin elektronik ortamında yayınlanmak suretiyle ilân edilir. En geç onbeş gün içerisinde ihale sonuç bilgileri Kamu İhale Kurumunun elektronik ortamdaki sayfasına girilir.

             (2) Yapılacak ilânlarda aşağıda belirtilen hususlara yer verilir:

             a) İhaleyi yapan idare,

             b) İhale tarihi,

             c) İhale usulü, 

             ç) İhale konusu işin adı, niteliği, türü, miktarı ve yeri,

             d) İhaleye katılan istekli sayısı,

             e) Üzerine ihale yapılan isteklinin adı veya ticaret unvanı,

             f) Sözleşme bedeli.

             (3) İşin özelliği nedeniyle yukarıda belirtilen hususların bazıları çıkartılabilir, ihtiyaç duyulması halinde ilave hususlar eklenebilir.

             Sözleşme

             MADDE 29 – (1) Yapılan bütün ihaleler/alımlar fiyat üzerinde görüşme yapılarak veya ihale dokümanında belirtilmesi halinde fiyat üzerinde görüşme yapılmadan yapılan değerlendirmeler neticesinde ayrıntılı özellikleri ve miktarı idarece belirlenen işin tamamı için tespit edilen toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme veya işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için tespit edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenir. Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak alımlarda, sözleşme yapılıp yapılmayacağına ihale yetkilisince karar verilir. Bu husus onay belgesinde belirtilir. İhale ve alımlar sonucu yapılacak sözleşmelerin onay belgesinde ve idari şartnamesinde aksi belirtilmedikçe noter tasdiki/tescili zorunlu değildir.

             Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar

             MADDE 30 – (1) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek sözleşmelerde; mal ve hizmetin özelliğine göre ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, 4735 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde sayılan sözleşmede yer alması zorunlu hususlara ilave hususlar eklenebilir veya çıkarılabilir. Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek sözleşmelerde Türkçenin yanında başka bir dilde de sözleşme düzenlenebilir. Bu durumda sözleşmenin yorumunda Türkçe metin esas alınır. Ancak, sözleşmenin eki olan Türkçeye çevrilememiş bölümlerde yabancı dil geçerli olarak kabul edilebilir.

             Sözleşme kapsamında yapılacak işin artışı ve eksilişi

             MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak sözleşmelerde idari şartnamesinde belirtilmek kaydıyla sözleşme ile alınacak mal veya hizmetin, sözleşme bedelinin %20’si oranına kadar az veya fazla alım, sözleşmesi gereğince fiyat farkı verilen durumlar hariç sözleşme birim fiyatı değişmeksizin ve ek sözleşme yapılmadan ihale yetkilisinden alınacak onay ile yapılabilir.

             Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler

             MADDE 32 – (1) Hizmet alımlarında bütün yerli istekliler lehine, mal alımlarında ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görüşleri alınarak Bakanlık tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında ihale dokümanına hükümler konulabilir. Ancak, yabancı istekliler ile ortak girişim yapmak suretiyle ihalelere katılan yerli istekliler bu hükümden yararlanamaz.

             Mücbir sebepler

             MADDE 33 – (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

             a) Doğal afetler,

             b) Kanuni grev,

             c) Genel salgın hastalık,

             ç) Kısmî veya genel seferberlik ilânı,

             d) Gerektiğinde idare tarafından uygun görülecek diğer haller.

             (2) Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. Ancak mal/hizmet işinin özelliğine göre ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla bu bildirim ve/veya belgelendirme süresi için farklı düzenleme yapılabilir. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi veya cezasız süre uzatımı gibi hususlar idari şartnamede belirtilmek kaydıyla idarece düzenlenebilir.

             Diğer hususlar

             MADDE 34 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde/alımlarda sözleşme yapılmasında isteklinin ve idarenin görev ve sorumluluğu, ihalenin/alımın sözleşmeye bağlanması, sözleşmeye davet, idare tarafından şikâyetlerin incelenmesi, sözleşmesinde sözleşme değişikliği yapılacak durumlar belirtilmek kaydıyla ek sözleşme düzenlenmesi, gizlilik içinde yürütülmesi gereken alımlarla, denetim-muayene ve kabul işlemleri ile ilgili esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönergede belirlenir.

             (2) İhtiyaç makamlarınca ihtiyaç duyulması halinde hizmet alımları kapsamında yapılan uyuyan ve garanti edilmiş yararlanma hakkı anlaşma/sözleşmelerinin sözleşme hükümleri doğrultusunda tatbikat, deneme, gösteri ve benzeri faaliyetler yapılabilir.

             (3) Kanunun 53 üncü maddesinde yer alan Kamu İhale Kurumu geliri, bu Yönetmeliğe göre yapılan ihalelerde/alımlarda alınmaz. Kanunun şikayet ve itirazen şikayet incelemelerine ilişkin ikinci bölüm hükümleri bu Yönetmeliğe göre yapılan ihale/alımlarda uygulanmaz.

             (4) Bu Yönetmelikte yer alan düzenlemelerin uygulanmasına yönelik olarak Bakanlıkça ilave düzenlemeler yapılabilir.

             (5) 4734 sayılı Kanun kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.

             Münferit sözleşme yapılmasına ilişkin hususlar

             MADDE 35 – (1) Mal veya hizmet alımının gerçekleştirilmesi için ihale yetkilisinden onay alınır.

             (2) Koşullarının tamamının baştan belirlendiği durumlarda, yeniden teklif alınmasına gerek görülmeyen hallerde;

             a) Sözleşmede belirlenen koşullar dâhilinde istekli listesinde, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen istekli, münferit sözleşmeyi imzalamak için davet edilir.

             b) Sözleşmeye davet yazısında, alım konusu mal veya hizmetin miktarı belirtilerek istekliye münferit sözleşmeyi imzalaması için yeterli süre verilir.  Ancak, bu süre davet yazısının bildirim tarihini izleyen günden itibaren üç günden az olamaz.

             c) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli tarafından süresi içinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilerek sözleşmenin imzalanmaması durumunda, istekli listesinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin teklifinin ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla bu istekli münferit sözleşme imzalamaya davet edilebilir. Bu isteklinin de münferit sözleşmeyi imzalamaması durumunda sözleşme feshedilir.

             ç) Münferit sözleşmenin imzalanacağı tarihte isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur. İsteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olduğunun anlaşılması halinde münferit sözleşme imzalanmaz. Kendisiyle imzalanan uyuyan sözleşme feshedilir.

             d) Münferit sözleşmeye davet edildiği halde mücbir sebep halleri dışında süresi içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşme imzalamayan istekli hakkında Kanunun 58 inci maddesine göre kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilerek kendisiyle imzalanan sözleşme feshedilir. 

             (3) Koşullarının tamamının baştan belirlenemediği durumlarda, yeniden teklif alınmasına gerek görülen hallerde;

             a) Sözleşmede belirlenen koşullar dahilinde istekli listesinde yer alan istekliler teklif vermeye davet edilir. Teklif vermeye davet yazısında, alım konusu mal veya hizmetin miktarı ve ihale tarih ve saati ile tekliflerin geçerlik süresi belirtilir. İsteklilere ihale/alım konusu işin karmaşıklığı ve özgünlüğü gibi hususlar dikkate alınarak tekliflerini sunmaları için yeterli süre tanınır. Teklif vermeye davet yazısı, ihale tarih ve saatinden en az üç gün öncesinde ulaşacak şekilde isteklilere bildirilir.

             b) İstekliler teklif mektubunu ve ekinde yer alan bilgi ve belgeleri bir zarf içerisine koyarak ihale tarih ve saatinden önce tekliflerini idareye sunar. Davet yazısında belirtilen tarih ve saatten sonra sunulan teklifler reddedilir ve teklif zarfları açılmaksızın iade edilir. Teklifler ile yaklaşık maliyet ihale komisyonu tarafından davet yazısında belirtilen tarih ve saatte hazır bulunan isteklilere açıklanır.

             c) Teklifler ihale komisyonu tarafından değerlendirilerek, ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli belirlenir. İhale komisyonu tarafından alınan gerekçeli karar ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce idare, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen şartlarda yeniden teyit ettirerek, ihale kararına eklemek zorundadır.

             ç) İhale yetkilisi en geç üç gün içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale, kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. İhale kararının onaylanmaması, uyuyan sözleşmenin feshedilmiş olduğu anlamına gelmez.

             d) Kesinleşen ihale kararı teklif veren tüm isteklilere bildirilir. İhale/alım üzerinde kalan istekliye gönderilen bu ihale kararında ayrıca kararın bildiriminden itibaren üç gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

             e) İhale/alım üzerinde kalan istekli tarafından süresi içinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilerek sözleşmenin imzalanmaması veya ihalelere katılmaktan yasaklı olduğunun anlaşılması durumunda, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla listede yer alan istekliler sırayla sözleşme imzalamaya davet edilir.

             f) Münferit sözleşmenin imzalanacağı tarihte isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur. İsteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olduğunun anlaşılması halinde münferit sözleşme imzalanmaz. Kendisiyle imzalanan sözleşme feshedilir. Bu durumda bu fıkranın (e) bendinde yer alan usul uygulanır.

             g) Münferit sözleşmeye davet edildiği halde mücbir sebep halleri dışında süresi içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşme imzalamayan istekli hakkında Kanunun 58 inci maddesine göre kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilerek kendisiyle imzalanan sözleşme feshedilir. 

             Uyuyan sözleşme kapsamında birden fazla istekli ile yapılan münferit sözleşme

             MADDE 36 – (1) Koşulların tamamının baştan belirlenmediği hallerde birden fazla istekli ile yapılan sözleşmelerde, mal veya hizmet alımının gerçekleştirilmesi için ihale yetkilisinden onay alınır.

             (2) Tekliflerin alınması, değerlendirilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına ilişkin işlemler bu Yönetmeliğin 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan düzenlemelere göre gerçekleştirilir.

             Bütün tekliflerin reddedilerek münferit alımdan vazgeçilmesi

             MADDE 37 – (1) İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek münferit sözleşme aşamasında alım yapılmasından vazgeçebilir.

             Ceza ve yasaklama hükümleri

             MADDE 38 – (1) Yönetmelik kapsamındaki mal veya hizmet alımları ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri yönünden Kanuna tabidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlük

             MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.