19 Mart 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27526

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2010/237

             8/3/2010 tarihinde Elazığ İli, Karakoçan ve Kovancılar İlçeleri ile köylerinde meydana gelen deprem nedeniyle zarara uğrayan köylülere büyükbaş ve küçükbaş damızlık hayvan hibe edilmesine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 15/3/2010 tarihli ve 142 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 15/3/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                  Abdullah GÜL

                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                             B. ARINÇ                             A. BABACAN                            M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.   Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

          H. YAZICI                        M. M. EKER                      M. Z. ÇAĞLAYAN                          F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                    Devlet Bakanı V.                        Devlet Bakanı                          Devlet  Bakanı

           E. BAĞIŞ                            H. YAZICI                              C. YILMAZ                               S. ERGİN

       Devlet Bakanı                    Devlet Bakanı V.                        Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                       B. ATALAY                        A. DAVUTOĞLU                         M. ŞİMŞEK

  Milli Savunma Bakanı                İçişleri Bakanı                         Dışişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                        M. DEMİR                               R. AKDAĞ                             B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı       Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

        M. M. EKER                         Ö. DİNÇER                              T. YILDIZ                               T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı     Sanayi ve Ticaret Bakanı V. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                       V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                    Çevre ve Orman Bakanı

 

15/3/2010 TARİHLİ VE 2010/237 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

 

             Görevlendirme

             MADDE 1 – (1) 8/3/2010 tarihinde Elazığ İli, Karakoçan ve Kovancılar İlçeleri ile köylerinde meydana gelen deprem nedeniyle büyükbaş ve küçükbaş hayvanları telef olan ve bu durumları hasar tespit komisyonlarınca tespit edilen kişilere, telef olan hayvanlarına karşılık büyükbaş ve küçükbaş damızlık hayvan vermek üzere Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü görevlendirilmiştir.

             (2) Bu madde uyarınca belirlenen damızlık büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının talebi üzerine, Elazığ Valiliğinin tespit ettiği koordinasyon merkezlerine Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından teslim edilir.

             (3) Hak sahiplerinin talebi olması halinde, hasar tespit komisyonlarınca belirlenen büyükbaş veya küçükbaş hayvanların değeri karşılığında büyükbaş yerine küçükbaş ya da küçükbaş yerine büyükbaş damızlık hayvan verilebilir.

             Görev zararı

             MADDE 2 – (1) Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün, 1 inci maddede belirlenen usul ve esaslar uyarınca hibe edeceği damızlık hayvanların bedeli, nakliye ve sigorta giderleri görev zararı sayılır ve söz konusu işlemlerin 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesi uyarınca incelenmesini müteakiben Hazine Müsteşarlığınca Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ödenir.

             Yürürlük

             MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan ile Tarım ve Köyişleri Bakanı müştereken yürütür.