18 Mart 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27525

YÖNETMELİK

Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesinde ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan ve yaz tatili sırasında Üniversitenin eğitim-öğretim imkanlarından yaz aylarında da faydalanarak, eğitimde verimliliği sağlama amacı güden yaz öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesinde yaz okulu öğretimi yapan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında uygulanacak esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci, 14 üncü ve Ek 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) İlgili kurul: İlgili fakülte kurulu veya yüksekokul kurulunu,

             b) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,

             c) Senato: Gazi Üniversitesi Senatosunu,

             ç) Üniversite: Gazi Üniversitesini,

             d) Üniversite Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Okulunun Amacı ve Yaz Okulunda Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

             Yaz okulunun amacı

             MADDE 5 – (1) Yaz okulunun amaçları şunlardır;

             a) Yaz tatili süresince de Üniversitenin eğitim-öğretim imkânlarını değerlendirmek,

             b) Öğrencilerin, yaz aylarında da eğitim-öğretim imkânlarından faydalanmalarını sağlayarak, Üniversitede eğitim-öğretimin verimliliğini arttırmak.

             Akademik takvim

             MADDE 6 – (1) Yaz okulunda ders açılması, derslere kayıt, derslerin başlangıç ve bitişi, sınavlar ve diğer ilgili hususlar Senato tarafından belirlenecek akademik takvime göre yürütülür.

             Derslerin açılması

             MADDE 7 – (1) Üniversitenin normal eğitim programlarında yer alan dersler, verilmesi gereken dönemlerde açılır ve bu dersler yaz okuluna ertelenemez.

             (2) Yıllık derslerden yaz okulu açılamaz.

             (3) Yaz okulunda açılacak dersler, tercihen dersi güz/bahar döneminde vermiş olan öğretim elemanının isteği, ilgili bölümün uygun görmesi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

             (4) Yaz okulunda ders açılabilmesi için, gerekli en az öğrenci sayısı, her yıl Üniversite Yönetim Kurulunca tespit edilir.

             Öğretim süresi

             MADDE 8 – (1) Yaz okulunda, normal bir dönemde yapılan ders saati kadar ders yapılır. Yaz okulunun süresi, dönem sonu sınavları dahil olmak üzere yedi haftadan az olmaz.

             Ders alma

             MADDE 9 – (1) Yaz okulunda ders alma aşağıdaki esaslara göre yapılır:

             a) Yaz okulunda öğrencinin alabileceği ders saati Senato tarafından belirlenir.

             b) Öğrenci; daha önce CC ve üstü harf notu aldığı dersleri yaz okulunda alamaz ve yaz okulunda açılan bir derse kaydolan öğrenci o dersi bırakamaz.

             c) Staj yapan öğrenci yaz okulundan ders alamaz.

             Ön şart ve ön şartlı dersler

             MADDE 10 – (1) Yaz okulundan ders alınması sırasında ön şart ve ön şartlı derslere ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

             Devam

             MADDE 11 – (1) Yaz okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin devam koşulunun daha önce yerine getirilmiş olması, o derse yaz okulunda devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

             Başarı notu

             MADDE 12 – (1) Yaz okulunda alınan bir dersten başarılı sayılabilmek için en az CC harf notu almak gerekir.

             (2) Yaz okulunda DC ve daha düşük harf notu alan öğrenciler, o dersten başarısız sayılır.

             (3) Yaz okulunda açılan derslerin dönem sonu sınavına, sadece yaz okuluna kayıtlı öğrenciler girer.

             (4) Yaz okulunda alınan notlardan, CC harf notundan düşük olanlar ağırlıklı genel not ortalaması hesabına dahil edilmez.

             Yaz okulu ve yaz okulu telafi sınavları

             MADDE 13 – (1) Yaz okulu dönem sonu sınav tarihlerinde yaz okulunda açılan derslerin yanında yaz okulunda açılmayan güz ve bahar dönemi derslerinin de telafi sınavları yapılabilir. Yaz okulunda açılmayan derslerin telafi sınavlarına girebilmek için; 16/11/2005 tarihli ve 25995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili madde hükümlerinde belirtilen şartların yerine getirilmesi ve sınavda başarılı olmak için en az CC harf notu almak gerekir. Bu harf notunun belirlenmesinde ara sınav notu dikkate alınmaz. Telafi sınavlarına girebilmek için gerekli olan başarılmış toplam ders kredisi ve öğrencinin telafi sınavına girebileceği toplam ders sayısı ile ilgili uygulama esasları Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

             Yürürlükten kaldırma

             MADDE 15 – (1) 5/5/2002 tarihli ve 24746 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.