18 Mart 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27525

YÖNETMELİK

Erzincan Üniversitesinden:

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Üniversitesinde ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim programlarına katılan öğrencilerin kayıt-kabulleri, eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirme, izin, kayıt silme, diploma, öğrenci danışmanlığına ilişkin esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erzincan Üniversitesinin meslek yüksekokullarındaki hazırlık sınıfları ve ön lisans eğitim-öğretimi ile sınav, değerlendirme ve diplomalara ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ile 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

             b) AKTS/ECTS kredisi: Öğrenci ders yükü dikkate alınarak hesaplanan Avrupa Kredi Transfer Sistemindeki bir krediyi,

             c) AL: Alt limiti,

             ç) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS-DE/ECTS-DS): Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan sistemi,

             d) Başarı baraj notu: 4.00 üzerinden 2.00’yi,

             e) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere dekan, müdür, ilgili bölüm başkanı veya anabilim dalı başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

             f) DKL: Değerlendirmeye katma limitini,

             g) İlgili kurul: İlgili meslek yüksekokulu kurulunu,

             ğ) İlgili yönetim kurulu: İlgili meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

             h) İsteğe bağlı seçmeli ders: Beden eğitimi ve güzel sanatlar gibi kredi karşılığı olmayan ve öğrencinin istemesi halinde alabileceği dersleri,

             ı) Meslek yüksekokulu: Üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarını,

             i) Müdür: İlgili meslek yüksekokulu müdürünü,

             j) Müdürlük: İlgili meslek yüksekokulu müdürlüğünü,

             k) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının              (ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan programlardaki yabancı dil derslerini,

             l) Ön lisans: Orta öğretimden sonra, en az dört yarıyıllık veya iki yıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,

             m) Ön şartlı ders: Alınabilmesi için önceki yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması şartı aranılan dersi,

             n) Rektör: Üniversite Rektörünü,

             o) Rektörlük: Üniversite Rektörlüğünü,

             ö) Seçmeli ders: Öğrencinin, danışmanının muvafakati ile ilgili kurullarca önerilen dersler arasından seçerek alabileceği dersleri,

             p) Senato: Üniversite Senatosunu,

             r) Üniversite: Erzincan Üniversitesini,

             s) Zorunlu dersler: Öğrencinin almak zorunda olduğu dersleri

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt ve Kabul, Eğitim-Öğretim Dönemleri ve Akademik Takvim, Kontenjanlar

ve Öğrenci Katkı Payına İlişkin Esaslar

             Öğrenci işleri

             MADDE 5 – (1) Üniversitede kayıt yenileme, kayıt silme ve yatay geçiş işlemleri ile diğer yükseköğretim kurumlarından gelenlerin kabulü, intibaklarının yapılması, öğretim ve sınavlara ilişkin esaslar ilgili yönetim kurulunca belirlenir.

             (2) Meslek yüksekokullarında eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları, kimlik kartlarının tanzimi ve tasdiki, askerliklerinin tecili, öğrenci belgelerinin verilmesi ve dosyalarının tutulması ile diplomalarının düzenlenmesi işlemleri; merkezde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca, merkez dışı birimlerde ise ilgili müdürlüklerce yürütülür.

             Eğitim-öğretim dönemleri ve akademik takvim

             MADDE 6 – (1) Eğitim ve öğretim; yarıyıl esasına göre düzenlenir. Eğitim-öğretim dönemleri, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl on dört haftadan az olmaz.

             (2) Meslek yüksekokullarının bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, en geç Mayıs ayı içinde Senato tarafından belirlenir.

             (3) Meslek yüksekokullarında güz ve bahar yarı yılları dışında yaz aylarında yapılacak öğretim 24/6/2007 tarihli ve 26562 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

             Öğrenci kontenjanı ve puan türleri

             MADDE 7 – (1) Meslek yüksekokulları, bir sonraki eğitim-öğretim yılında alınacak öğrenci kontenjanlarını, puan türünü, aranacak diğer nitelikleri ve özel şartları her yıl Ocak ayının sonu itibariyle ilgili kurulda belirleyerek Senatoda görüşülmek üzere Rektörlüğe bildirir.

             Meslek yüksekokullarına giriş ve kayıt şartları

             MADDE 8 – (1) Üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarına yapılacak öğrenci kesin kayıt işlemleri, Öğrenci İşleri Daire başkanlığınca planlanıp, Rektörlük onayıyla belirlenen tarihler arasında yapılır. Kesin kayıtlarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır:

             a) Lise veya lise dengi meslek lisesi mezunu olmak; yabancı ülke liselerinden mezun olanlar için diploma denklikleri, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olmak,

             b) Öğrenci seçme sınavı (ÖSS) sonucunda, o öğretim yılında Üniversitenin meslek yüksekokullarına merkezi yerleştirme sistemi ile kayıt hakkı kazanmış olmak ve o öğretim yılı için geçerli olan puana ve şartlara sahip bulunmak,

             c) Kayıt için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından istenen diğer belgeleri sağlamak.

             (2) Meslek yüksekokullarına kayıt hakkı kazanan öğrenci, kesin kaydını kendisi veya tespit edeceği vekili ya da kanunî temsilcisi aracılığı ile yaptırabilir. Rektörlükçe belirlenen tarihlerde kesin kayıt işlemlerini yaptırmayan adaylar, kayıt haklarını kaybeder.

             (3) Kesin kayıt yaptıran öğrencinin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığı anlaşılırsa, hangi yarıyılda olursa olsun Üniversite ile ilişiği kesilir. Söz konusu öğrenci Üniversiteden ayrılmışsa kendisine verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir ve hakkında kanuni işlem başlatılır.

             Öğrenci katkı payı

             MADDE 9 – (1) Öğrencinin ödeyeceği katkı payı/öğrenim ücreti, ilgili mevzuat hükümlerine göre her yıl tespit edilen miktarlar üzerinden alınır.

             (2) Yarıyıl sistemi uygulanan programlarda bir eğitim-öğretim yılına ilişkin öğrenci katkı payı iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit birinci yarıyıl/yıl başında kesin kayıt yaptırma ya da ders kaydı yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarıyıl başında ders kaydının yenilenmesi esnasında ödenir.

             (3) İkinci öğretim öğrencilerinin katkı payı işlemleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

             (4) Zorunlu stajını tamamlamadığı için mezuniyetleri bir sonraki akademik yıla taşan öğrenciler o yarıyılın/yılın da katkı payını veya ikinci öğretim ücretini öder. Stajını tamamladığı yarıyıla kadar, yarıyıl dâhil katkı payı ücretini öder.

             Ders kayıtları

             MADDE 10 – (1) Stajın kabul edildiği dönem dâhil, ders kayıtları, yarıyılın başlamasından önceki beş iş günü içinde yapılır. Öğrenci, bu süre içerisinde katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödeyerek ve danışmanının gözetiminde veya internet ortamında ders kayıt formunu doldurarak o yarıyıl veya yılda alacağı bütün dersler için ders kaydını yaptırmak zorundadır. Internet erişimi ile ders kaydı yapan öğrencinin kayıt işleminin geçerlilik kazanabilmesi için, en geç yarıyılın ilk haftasında ders kayıt formunu kendisi ve danışmanının imzalaması gerekir.

              (2) Belirtilen sürelerde katkı payını veya ikinci öğretim ücretini yatırmayan ve ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyılda/yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda belirtilen öğretim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde ders kayıtlarını yaptırmayanlardan haklı ve geçerli mazereti olan öğrencilerin, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla ders kayıtlarının yapılmasına ilgili yönetim kurulu karar verir. Ders kayıt işleminden öğrenci sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hazırlık Sınıfı, Öğretim Programları, Uygulama, Stajlar, Dersler ve Devam

Zorunluluğuna İlişkin Esaslar

             Yabancı dil hazırlık sınıfı

             MADDE 11 – (1) İlgili kurulun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Hazırlık sınıflarındaki uygulama esasları Senato tarafından belirlenir.

             Öğretim programları, uygulama ve stajlar

             MADDE 12 – (1) Dersler ve müfredatları ile dersleri verecek öğretim elemanları; öğretim yılı veya yarıyılı başlamadan önce, bölüm kurullarında değerlendirilerek belirlenir. Yarıyıl başlamadan en geç iki hafta önce müdürlüğe bildirilir. Konu ilgili kurulda görüşülerek karara bağlanır.

             (2) AKTS kredisi, bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için öğrencinin yapması gereken çalışmaların tümünü ifade eden bir değerdir. Bu değer her bir dersin herhangi bir yükseköğretim kurumunda, bir akademik yılın tam zamanlı olarak tamamlanması için gereken toplam çalışma yükünün ne kadarlık bir bölümünü teşkil ettiğini gösterir.

             (3) Staj zorunluluğu olan programlardaki staj uygulamaları, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

             (4) AKTS kredilendirilmesinde yarıyıllar esas alınır. Yarıyıl esasına göre eğitim yapan kurumların bir yarıyıllık eğitimi en az 30 AKTS kredisine eşdeğerdir. Yıl esasına göre eğitim yapan kurumların bir akademik yıllık (iki yarıyıl) eğitimi en az 60 AKTS kredisine eşdeğerdir. Bir akademik yılda üç dönem eğitim yapılması halinde her dönem en az 20 AKTS kredisi olarak değerlendirilir.

             (5) AKTS kredilerine karşılık diploma ekinin düzenlenmesi, derslerin AKTS kredilerinin hesaplanma şekli Senato tarafından belirlenen esaslara ve AKTS ile ilgili diğer uygulamalara göre yürütülür. 

             (6) Hesaplanan AKTS kredileri, ilgili kurul kararı ve Senatonun onayı ile uygulanır.

             Zorunlu ve seçmeli dersler

             MADDE 13 – (1) Bir ders saatinin süresi elli dakikadır. Dersler; zorunlu, seçmeli ve ortak zorunlu ve isteğe bağlı seçmeli ders olmak üzere dört çeşittir. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca ortak zorunlu dersler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

             (2) Öğretim programında seçmeli derslerin AKTS kredileri, mezuniyet için alınması gereken toplam AKTS kredisinin en çok % 40’ını oluşturacak biçimde düzenlenir.

             (3) Seçmeli dersler; meslekle ilgili formasyonu tamamlayan dersler yanında, diğer bölüm ve fakültelerde açılmış olan genel kültür ya da değişik alanlardaki derslerden de olabilir. Meslekle ilgili olmayan seçilmiş derslerin AKTS kredileri mezuniyet için alınması gerekli toplam AKTS kredisinin %10’unu aşamaz. Öğrenciler, kredi karşılığı olmadan beden eğitimi ve güzel sanatlar gibi dersleri isteğe bağlı seçmeli ders olarak alabilir. Bunlar bir ders saati olarak okutulur.

             (4) Birinci ve ikinci yarıyıldaki veya birinci yıldaki tüm derslerini başarı ile tamamlamış olan öğrenci, kendi öğretim dalı ile ilgili öğretim programının öngördüğü zorunlu, ortak zorunlu ve seçmeli dersleri; ilk defa almak kaydıyla, danışmanının ve bölüm kurulunun teklifi, ilgili yönetim kurulunun onayı ile Üniversitenin diğer akademik biriminden, başka bir yükseköğretim kurumundan veya uzaktan eğitim kurumundan alabilir. Bu şekilde alınan dersler ortak zorunlu ders gibi değerlendirilir.

             (5) Üniversite ile yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde, yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları, bu süre içerisinde Üniversitede devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, o dönem için kendi bölümlerinde almaları gereken dersler yerine, okudukları üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak, ilgili bölümün teklifi ve ilgili kurulun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesine göre değerlendirilir. Aynı değişim programı kapsamında, mübadil üniversiteden gelen öğrencilere de Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine not dökümü verilir.

             Ders alma ve ders bırakma

             MADDE 14 – (1) Öğrenciler her yarıyıl/yıl başında, ders kaydı yaptırmak zorundadır. Birimlerde bir öğrencinin haftalık alabileceği derslerin AKTS kredi miktarı 45 krediyi geçmemek üzere ilgili kurulca belirlenir. Bu kredi üst sınırları hiçbir ders alımında aşılamaz. AKTS kredi hesabı, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesine göre yapılır.

             (2) Öğrenciler, öncelikle başarısız oldukları derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Kaldığı ders veya derslerin ön şart durumunda olduğu ön şartlı ders veya dersleri alamaz. Ön şartlı derslerin hangisi olacağına ilgili kurul karar verir.

             (3) AGNO’sunu yükseltmek isteyen başarılı öğrenciler, alt yarıyıllardan başarılı ve koşullu başarılı olduğu DD-DC-CC derslerinden en çok ikisini tekrar alır. AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

             (4) Öğrenci ders kayıtlarını takip eden ilk iki hafta içerisinde almış olduğu dersleri danışman nezaretinde bırakabilir. Bırakılan dersin yerine, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartı ile yeni dersler alınabilir. İlk iki hafta içinde bırakılmayan seçmeli dersler zorunlu ders gibi işlem görür. Başarısız olunan seçmeli dersin yerine başka bir seçmeli ders alınabilir.

             Ders transferi

             MADDE 15 – (1) ÖSYM tarafından kayıt hakkı kazanan öğrencinin, daha önce devam ettiği yükseköğretim programında başarılı olduğu derslerin muafiyeti ile diğer yükseköğretim kurumlarından ve/veya uzaktan eğitim kurumlarından alınan derslerin notlarının bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesindeki not sistemine dönüştürülmesi için, müdürlüğe muafiyet istediği dersleri içeren bir dilekçe ve ekinde onaylı not döküm belgesinin aslı ile başvurması gerekir. Başvurular, öğrencinin ders kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın ilk haftasının sonuna kadar yapılır. Öğrenciler, muafiyet istekleri sonuçlanıncaya kadar, muafiyet talebinde bulundukları derse/derslere devam ederler. Muafiyet istekleri ilgili yönetim kurulunca değerlendirilir ve sonuç öğrenciye yazı ile bildirilir. Muafiyeti kabul edilen dersin başarı notu geçerli nottur.

             (2) Uluslararası ve ulusal öğrenci değişim programları kapsamında öğrencinin aldığı derslerin notları ile muafiyet istekleri kabul edilen öğrencilerin daha önce almış ve başarmış oldukları derslere ait sınav notları, Üniversitede uygulanan not sistemine dönüştürülerek öğrencinin not döküm belgesine işlenir.

             (3) Üniversite mezunları veya öğrencilerinden, ÖSYM tarafından yeniden Üniversitenin herhangi bir akademik birimine kayıt hakkı kazananlar ile 21/10/1982 tarihli ve 17845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre üniversiteler arası ve üniversite içerisinde yatay geçiş yapan öğrenciler, daha önce alıp başarılı oldukları derslerden muafiyet talebinde bulunabilir. İlgili yönetim kurulunca muafiyetleri kabul edilen derslerin notları, geçerli not olarak kabul edilir.

             (4) Daha önce intibakı yapılan derslerden muaf sayılan öğrenciler, bu dersleri hiçbir şekilde ikinci kez alamazlar.

             Devam zorunluluğu

             MADDE 16 – (1) Teorik dersler, uygulamalar, laboratuvar ve benzeri çalışmaların %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci devamsızlık nedeniyle başarısız sayılır. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin listesi, yarıyıl veya yılın son haftası içinde ilân edilir. 

             (2) Öğrenciler ilk defa kaydını yaptırdığı derslere devam etmek zorundadır. Bir dersten yarıyıl sonu sınavına girme hakkını kazanan öğrenciler, daha sonraki yarıyıllarda bu dersi tekrarlamaları durumunda; bu derse ders kaydı yaptırır, dersin kredisi kredi toplamına dâhil edilir, öğrencinin uygulama, laboratuvar, uygulamalı ders gibi pratik ders ve çalışmalara katılması zorunlu tutulur, tamamı teorik olan dersler için devam şartı aranmaz. Devam zorunluluğu olmayan dersleri alan öğrenciler, sadece bu derslerin ara sınav/yarıyıl sonu sınavlarına girer. Öğrenciler; içinde bulundukları yarıyılda alınması ve derse katılması zorunlu olan derslerin ders saatlerinin, tekrarlanacak dersin saatleriyle çakışması halinde, öncelikle tekrara kaldıkları dersleri almak zorundadır. Öğrencilerin, ders saatlerinin çakışması sebebiyle derslere kayıt yaptıramaması, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde tanımlanan  süre ve azami sürenin işlemesine engel olmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlara İlişkin Esaslar

             Sınavlar

             MADDE 17 – (1) Sınavlar; kısa süreli sınav, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, tek ders sınavı, ek sınav, mazeret sınavı, muafiyet ve mezuniyet AGNO baraj sınavlarından oluşur. Sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir.

             (2) Öğrenci; yarıyıl içi ara sınav ve çalışmalarından başka, yarıyıl sonu sınavına tabi tutulur. Bu takdirde bir dersten yarıyıl içi ara sınav ve çalışmalarının birbirlerine göre ağırlıklarının nasıl değerlendirilebileceği ilgili kurullarca karara bağlanır. Ara sınavların ve varsa laboratuvar, uygulama ve benzeri derse bağlı çalışmaların, ödev ve kısa süreli sınavların ortalamasının ders notuna etkisi en az %40, en çok %70; yarıyıl sonu sınavının etkisi ise en az %30 en çok %70 olur. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ile Yabancı Dil derslerinde en az birer ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılır. Bu derslerin sınavlarının katkı oranları eşit olarak alınır.

             (3) Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan sıfır (0) puan almış sayılır. Ayrıca, öğrencilerin; puanlamaya tabi tutulan, ancak yapmadıkları veya katılmadıkları ödev, seminer, panel gibi yarıyıl içi etkinlikleri de aynı şekilde değerlendirilir.

             (4) Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Uygulaması olan ders bir bütün olup, bu dersin bir kısmından başarısız olan öğrenci, dersin tamamından başarısız sayılır ve dersi bir bütün olarak tekrar etmesi gerekir.

             (5) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

             a) Ara sınavı: Her ders için bir yarıyılda/yılda en az bir ara sınavı yapılır. Ayrı ders niteliğindeki proje dersi, bitirme çalışması ve seminer için ara sınavı yapılmaz. Ayrıca bir ders içerisindeki projeler, ödevler, kısa süreli sınavlar, laboratuvar, uygulama ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi değerlendirmeleri ara sınavı yerine geçebilir. Puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin ölçüm sonuçları etkinliğin yapılma tarihinden itibaren en geç on gün içinde ilân edilir. Yarıyıl içi etkinliklerin puanlarının ortalaması yarıyıl sonu sınavı döneminden önce ilân edilir.

             b) Yarıyıl sonu sınavı: Derslerin bitiminden sonra başlar. Ders kaydı yaptırarak devam şartlarını yerine getiren ve uygulamalarda başarılı olan öğrenci bu sınavlara girebilir.

             c) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için, sınav koşulunu en az bir dönem yerine getirmiş, ancak tek dersten (F) alarak başarısız olmuş olan öğrencinin dilekçe ile başvurması halinde, ilgili müdürlüğün kararı ile bu dersin sınavına, tek derse kaldığı anlaşıldığı sınav döneminde ve yaz okulu sonunda girmek zorundadır. Tek ders sınavı hakkını her öğrenci bir kez kullanır. Tek ders sınavına giren öğrencinin başarı notu, yarıyıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınmadan sadece o dersin ilgili yarıyıldaki ham puanına göre değerlendirilir. Bu değerlendirme öğrencinin kendi sınıfında aynı puanı alan öğrencinin değerlendirmesi esas alınarak yapılır. Tek ders sınavında (F) notu alarak başarısız olan öğrenci, devam şartı aranmadan bu dersin açıldığı dönemdeki tüm sınavlarına girer.

             ç) Ek sınav: 2547 sayılı Kanunda verilmiş azami süreler sonunda mezun olamayan öğrenciye; sınav şartlarını yerine getirmiş olmak koşuluyla, dilekçe ile başvurmaları halinde, ilgili müdürlük kararı ile bu Yönetmeliğin 27 nci maddesindeki kapsam ve koşullarda iki ek sınav hakkı verilir. Öğrenci, ek sınav haklarını, 2547 sayılı Kanunla verilmiş azami sürelerini tamamladığı yarıyılı izleyen sınav dönemleri sonunda, bir sonraki yarıyıl/yıl başlamadan önce uygun görülen tarihlerde kullanır. Uygulamalı ve uygulaması olmayan derslerle ilgili ek sınav koşullarının yerine getirilmesine ilişkin esaslar ilgili yönetim kurulunca belirlenir.

             d) Mazeret sınavı: Ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarına, haklı ve geçerli bir nedenden dolayı katılamayan öğrenci için açılan sınavdır. Mazereti öğrenim gördüğü meslek yüksekokulu yönetimince kabul edilen öğrencinin sınav tarihleri ilgili yönetim kurulunca belirlenir.  Mazeret sınav hakkı verilen dersin sınav notunun değerlendirilmesi, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

             e) Muafiyet sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciye, ortak zorunlu yabancı dil dersinden öğretim yılı başında muafiyet sınavı açılır. Bu sınava ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

             f) Mezuniyet AGNO baraj sınavı:  Mezun durumunda olan ancak son yarıyılda (F) notu almadıkları halde AGNO’ları 2.00’ın altında olan öğrencilere, son iki yarıyılda sırasıyla  (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten verilen birer sınav hakkıdır.

             Sınav programları

             MADDE 18 – (1) Sınav programları; kısa süreli sınavlar hariç, bölüm başkanlıklarınca hazırlanır ve sınavlardan en az on beş gün önce müdürlük tarafından ilân edilir. Sınav günleri ve yerleri müdürlüğün bilgisi dâhilinde değiştirilebilir. Millî ve dinî bayramlar dışındaki Cumartesi ve Pazar günlerinde de sınav yapılabilir.

             Sınav sonuçlarının ilânı

             MADDE 19 – (1) Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçlarına göre öğrencilerin başarı durumu, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavının yapıldığı tarihi izleyen on gün içinde, bölüm başkanlıklarınca müdürlüğe bildirilir. Sonuçlar müdürlük tarafından ilan edilir.

             (2) Bulundukları yarıyıl sonu itibariyle bütün derslerini almış ve başarmış olan öğrencilerden, AGNO’su 3.00-3.49 arasında olanlar yarıyıl onur öğrencisi; 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi yarıyıl sonunda müdürlük tarafından ilân edilir.

             Sınav evrakının saklanması

             MADDE 20 – (1) İlgili öğretim elemanı, yürüttüğü derse ait devam ve başarı notlarının listesi ile beraber sınav evrakını da yarıyıl sonunda bölüm başkanlığına teslim eder. Müdürlük ayrı bir arşivde bu evrakı en az iki yıl muhafaza etmek zorundadır.

             Sınav sonucuna itiraz

             MADDE 21 – (1) Öğrenci, bir sınavın veya yarıyıl çalışmasının sonucuna, ilân tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde, maddi hata yönünden itiraz edebilir. İtiraz, müdürlüğe verilen bir dilekçe ile yapılır. Sınav kâğıtlarında, ilgili öğretim elemanınca maddi bir hata tespit edilirse, bu hata ilgili yönetim kurulu kararı ile düzeltilir ve ilân edilir.

             Sınavlarda kopya

             MADDE 22 – (1) Sınavlarda kopya çektiği, kopya çekme girişiminde bulunduğu, kopya çektiğinin sonradan anlaşıldığı ya da kopya çekilmesine yardım ettiği anlaşılan öğrenci, o sınavdan sıfır (0) puan almış sayılır. Bu öğrenciye, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başarının Değerlendirilmesi, Eğitim-Öğretim Süresi ve Ek Sürelere İlişkin Esaslar

             Başarı notu

             MADDE 23 – (1) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının ölçülmesinde, o derse ait yarıyıl/yıl içi çalışmalarından aldığı puanlar ile yarıyıl sonu sınavından aldığı puanlar dikkate alınır.

             (2) Yarıyıl içi sınavları, derslere devam durumu, arazi çalışmaları, uygulama, ödev, proje, staj, atölye, seminer, laboratuvar ve benzeri çalışmalardan oluşan yarıyıl içi çalışmaları ile bu çalışmalara ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarının başarı notuna katkı oranı, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre ilgili kurulca belirlenir.

             Başarı notunun hesaplanması

             MADDE 24 – (1) Bir öğrencinin başarı notunun hesaplanmasında bağıl değerlendirme sistemi kullanılır. Bu değerlendirmede, dersin öğretim elemanı dersi alan öğrencinin yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarından aldığı puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır. İstatistiksel işlemlerin nasıl yapılacağı Senato tarafından belirlenir. İlgili öğretim elemanı değerlendirme yaparken DKL altındaki puanları değerlendirmeye almaz. DKL 100 üzerinden 35’i geçemez. DKL uygulaması sonunda, değerlendirme dışı kalan öğrenci sayısı dersten devam alan öğrenci sayısının %30’unu aşamaz. Ayrıca, kesin kalma-koşullu geçme sınırı (F-DD) olanlar için, belirlenmiş AL’de göz önüne alınır. Ham başarı puanı, AL’nin altında kalan öğrenci, (F) olarak değerlendirilerek başarısız sayılır. Ancak, puanı AL ve DKL arasında kalan öğrencinin puanı diğer puanlarla birlikte istatistiksel değerlendirmeye katılır. AL’nin değeri, 45-35 arasında olmak şartı ile ilgili yönetim kurulunca belirlenir.

             (2) Dersin sorumlu öğretim elemanı; bağıl değerlendirme sonunda, yarıyıl sonu sınav tarihini izleyen on gün içinde, frekans dağılımını, DKL’yi ve AL’yi de gösteren başarı notlarının listesini ve sorular dâhil sınavlara ait kâğıtları bölüm başkanlığına sunar. Yarıyıl sonu başarı notları müdürlük tarafından ilân edilir. İlgili yönetim kurulu gerekli gördüğünde gerekçesi ile birlikte bir dersin başarı durumunun yeniden değerlendirilmesine karar verebilir.

             (3) Başarı notları ilân edildikten sonra, itiraz veya başka bir nedenle yapılan değişiklikler, o dersin daha önce yapılmış olan istatistiksel dağılımına yansıtılmaz.

             (4) Harfle ilân edilen başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

             Sözel                                 Harf Notu              Ağırlık Katsayısı

             Pekiyi                                     AA                              4.00

             - Pekiyi                                   BA                              3.50

             İyi                                           BB                              3.00

             - İyi                                        CB                              2.50

             Orta                                        CC                              2.00

             - Orta                                      DC                              1.50

             Başarısızlık sınırında              DD                              1.00

             Başarısız                                  F                                0.00

             Devamsızlık                             D                                  -

             (5) Bunlardan;

             a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

             b) Bir dersten alınan (DC) ve (DD) notları, bu dersin koşullu olarak başarıldığını belirtir. (F) notu ise, başarısız öğrenciye verilir. (F) notu alan öğrenci bu dersi verildiği ilk yarıyılda tekrarlar.

             c) Diğer yükseköğretim kurumlarında alınan derslerin notları Üniversitede uygulanan not sistemine dönüştürülür.

             ç) (D) notu, AGNO hesabında (F) notu işlemi görür. (D) ile değerlendirilen ders verildiği ilk yarıyılda tekrar alınır.

             Ağırlıklı genel not ortalaması

             MADDE 25 – (1) AGNO, öğrencinin meslek yüksekokulunda öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin AKTS kredi saatinin, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen başarı notunun ağırlık katsayısı ile çarpılarak tamamının toplanmasından elde edilen sayının, toplam AKTS kredisine bölünmesi ile hesaplanır. Yaz okulu sonunda hesaplanan AGNO, öğrencinin yaz okuluna başlamadan önceki başarısız dersin/derslerin dönemindeki yerine konularak AGNO’su tekrar hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.     

             (2) İkinci öğretim öğrencilerinden ilk %10’a girenlerin tespiti, bahar yarıyılı sonundaki AGNO hesabına göre yapılır.

             Başarısızlık durumu

             MADDE 26 – (1) Başarısız öğrencilerin başarısızlık durumu aşağıdaki şekilde belirlenir:

             a) Başarı baraj notu en az 2.00’dır. En son hesaplanan AGNO ile bir önceki AGNO’su 2.00’nin altında olan öğrenci başarısız duruma düşer. Başarısız öğrenci, üst yarıyıllardan yeni ders alamaz. Ancak, daha önce başarısız ya da koşullu olarak başarılı olduğu derslerden, içinde bulunduğu dönemde açılanlardan öncelikle (F) ve daha sonra sıra ile (DD) ve (DC) aldığı dersleri, AGNO’su 2.00 veya daha yukarı oluncaya kadar tekrarlar. Ayrıca öğrenci isteği üzerine, başarılı olduğu diğer dersleri de tekrarlayabilir. Danışmanlar; öğrencilerin ders alımında kayıtlarına yardımcı olmak ve AGNO hesaplarına göre kurallara uygun biçimde derslere, ders kayıtlarını yaptırmalarından sorumludur. Ders tekrarı ile AGNO’larını başarı baraj notuna eşitleyen ve bu notun üstüne çıkaran öğrenci normal statüde öğrenimine devam eder. Başarısız statüde geçen süreler toplam öğretim süresinden sayılır.

             b) Herhangi bir yarıyıl sonunda o zamana kadar olan AGNO’su başarı baraj notunun altında kalan öğrenci; Üniversitede faaliyette bulunan öğrenci dernekleri, kulüpleri ve spor kollarına yönetici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilcisi olamaz, yurtdışı staj ve öğrencilerin yararlanabilecekleri burslara aday gösterilemez.

             Eğitim-öğretim süresi ve ek süreler

             MADDE 27 – (1) Üniversiteye bağlı akademik birimlerde ön lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere, bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süreler, iki yıllık ön lisans için dört yıldır. Ancak, bu süreler sonunda; kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olmak için son sınıf öğrencisine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indiren öğrenciye bu beş ders için üç yarıyıl; ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrenciye dört yarıyıl; üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise, başarısız olduğu derslerden açılacak sınavlara sınırsız olarak girme hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde, başarılı sayılabilmeleri için bu Yönetmelikte öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son yarıyıl öğrencilerine; not ortalamasını yükseltmek üzere diledikleri derslerinden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenci, öğrenci katkı payını ödemeye devam eder, ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz.

             (2) Ek süre kullanan öğrencilerin başarı notu, yarıyıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınmadan, sadece bu sınavın notuna göre belirlenir. Bu öğrencinin başarı notu, ilgili dersin en son sınav sonuçlarındaki ham nota denk gelen harf notuna göre belirlenir.

             (3) Öğrencilerin mazeretsiz olarak, süresi içinde kayıt yenileme işlemini yaptırmaması veya yaptırıp da derslere, uygulamalara, sınavlara girmemesi; kayıt dondurma süreleri hariç, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde öngörülen süre ve ek sürelerin işlemesine engel olmaz. Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde yer alan haklı ve geçerli bir neden olmadan, bu Yönetmelik hükümlerine göre öğrenimlerini tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencinin kaydı silinir.

ALTINCI BÖLÜM

Kayıt Silme, Kayıt Dondurma, Mazeretler, İzinler, Tebligat ve Dikey

Geçişlere İlişkin Esaslar

             Kayıt silme ve sildirme

             MADDE 28 – (1) Öğrencilerin yazılı olarak kayıt sildirme talebi dışında, aşağıda belirtilen hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ile de kayıtları silinir:

             a) 2547 sayılı Kanunun öngördüğü azami süreler içerisinde başarı sağlayamamak,

             b) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmak,

             c) Mazeretsiz olarak süresi içerisinde iki defa üst üste ders kaydını yaptırmamış olmak,

             ç) 2547 sayılı Kanunla verilen sınırsız sınav hakkını üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç kullanmamış olmak,

             d) İkinci öğretim öğrencileri için öğrenci katkı payını kanuni süresi içinde yatırmamış olmak,

             e) 2547 sayılı Kanunda öngörülen diğer hallerin ortaya çıkması.

             Mazeretler

             MADDE 29 – (1) Aşağıda belirlenen haklı ve geçerli bir nedenle mazeret beyan eden öğrencinin mazereti, ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır. Öğrenci, mazeretinin bitiş tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde müdürlüğe başvurmak zorundadır. Bu süre içerisinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez. Haklı ve geçerli nedenler şunlardır:

             a) Öğrencinin; Üniversite hastaneleri veya diğer sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporlarıyla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

             b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca, eğitim-öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmiş olması,

             c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

             ç) Anne, baba, kardeş, eş ve çocuğunun ölümü ya da bunlardan birinin ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması sebebiyle öğrenci tarafından öğrenimine ara vermek zorunda kaldığını belgelendirmesi,

             d) Ekonomik nedenlerle öğrenime ara verilmiş olması ve bu durumu ikametgâhının bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğince belgelendirilmesi,

             e) Öğrencinin tutukluluk hali,

             f) Kesinleşmiş bir mahkûmiyet halinin veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarılma cezası dışındaki hallerin bulunması,

             g) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması nedeni ile askere alınması,

             ğ) İlgili yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve Üniversite Yönetim Kurulunun onaylayacağı diğer hallerin ortaya çıkması.

             Mazeretlerle ilgili işlemler

             MADDE 30 – (1) İlgili yönetim kurulunca kabul edilecek mazeretlerle ilgili olarak, aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır:

             a) Haklı ve geçerli nedenlerle mazereti kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri, ilgili yönetim kurulu kararı ile dondurulur.

             b) İlgili yönetim kurulunca kabul edilen mazeretli süreler devamsızlıktan sayılır.

             c) Öğrenci, mazeretli kabul edildiği süre içinde sınavlara giremez, girdiği sınav var ise geçersiz sayılır.

             ç) Mazeretleri kabul edilen öğrenciye mazeret sınavı hakkı verilir.

             d) Bu fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hususlar, bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinde belirtilen durumları kapsamaz.

             Kayıt dondurma

             MADDE 31 – (1) Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular, ders kaydı yaptırmış olmak koşuluyla yarıyılın/yılın ilk on iş günü içerisinde yapılır. Ancak, bir yıl kayıt dondurmak isteğinde olan öğrenci için ders kaydı yaptırma şartı aranmaz. Başvuru, ders kayıt süresi içinde yapılır. Sağlık nedeni ile yapılacak kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır. Haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde eğitim-öğretim süresince en çok iki yarıyıl süreyle kayıt dondurulabilir. Bir öğrencinin kayıt dondurma isteği, bir yarıyıldan az olamaz.

             (2) Basit şizofreni, paranoid şizofreni, disasosiyatif sendrom, borderline vakalar gibi ruhsal bozukluklar nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde en fazla iki yıl süreyle kayıt dondurulabilir. Bu süreyi aşan durumlarda yeniden sağlık raporu alınması gerekir.

             (3) Öğrencinin tutuklu olması durumunda, müracaat etmeleri halinde ilgili yönetim kurulunun kararı ile bu durumun sona ereceği tarihe kadar kaydı dondurulur.

             (4) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi durumunda, müracaat etmeleri halinde ilgili yönetim kurulunun kararı ile terhis tarihine kadar kaydı dondurulur.

             (5) Kayıt dondurmak için müdürlüğe başvuruda bulunan öğrencilerin kayıtları, bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde ilgili yönetim kurulu kararı ile dondurulabilir.

             (6) Öğrenci, mazereti nedeniyle kayıt dondurduğu yarıyılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar uzatılır.

             İzin

             MADDE 32 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda öğrenciye izin verilebilir:

             a) Eğitim-öğretimine veya mesleki gelişimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkânların doğması halinde öğrenci bir dilekçe ve belgeyle bağlı olduğu birime müracaat eder ve ilgili yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile öğrenciye en çok iki yarıyıl izin verilir. İzinli olduğu süre normal öğrenim süresinden sayılmaz.

             b) Sosyal, kültürel, sportif ve benzeri faaliyetlere Üniversite adına katılacak öğrenciler ile 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesi gereğince yurt içindeki ve yurt dışındaki müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları; ilgili kurum ve kuruluşlarca talep edilen öğrenciler ile ilgili yönetim kurulu kararı ve Rektörün onayı ile görevlendirilen öğrenciler, görevlendirilme süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılır.

             c) Üniversite içi sosyal, kültürel, sportif ve benzeri etkinlikleri yürütmek üzere; Rektörlükçe veya öğrenim gördüğü meslek yüksekokulu tarafından görevlendirilen öğrenciler, ilgili yönetim kurulu kararıyla,  görev yaptığı süre içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılır. Öğrencilere izinli-mazeretli oldukları sürede giremedikleri ara sınav, yarıyıl sonu sınavları için mazeret sınavı açılır. Ancak, ilgili meslek yüksekokulu yöneticileri bu tür etkinliklerde zorunlu durumlar dışında sınav dönemlerinde öğrenci görevlendirmez.

             Tebligat ve adres bildirme

             MADDE 33 – (1) Her türlü tebligat; öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adrese iadeli taahhütlü olarak yapılmak ve tebliğ belgesi ilgili yükseköğretim kurumunda ilân edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

             (2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu meslek yüksekokullarının ilgili birimlerine bildirmemiş bulunan veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin yükseköğretim kurumundaki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

             Yatay ve dikey geçişler

             MADDE 34 – (1) Üniversitenin meslek yüksekokullarına yapılacak yatay geçişler Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

             Üniversite içi bölüm ve birim değiştirme

             MADDE 35 – (1) Öğrenciler, Üniversite içinde benzer bölümler ve birimler arası geçiş yapabilir. Geçişlere ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet, Diplomalar ve Diploma Eki

             Mezuniyet tarihi

             MADDE 36 – (1) Öğrencilerin mezuniyet tarihi, başarılı oldukları son sınavın yapıldığı tarihtir. Ancak, bu tarihe kadar staj, bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi, diploma çalışması, arazi çalışması ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler, bu çalışmalarının tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olur. Mezuniyetleri, müteakip akademik yıla taşan öğrenciler ise, o yarıyılın da katkı payını öder.

             Diplomalar

             MADDE 37 – (1) Meslek yüksekokullarında bir eğitim-öğretim programında almak zorunda oldukları bütün dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarıyla tamamlayan ve AGNO’su en az 2.00 olan öğrencilere, bu programın ön lisans diploması verilir.

             (2) Son yarıyılda (F) notu almadıkları halde, AGNO'ları 2.00’ın altına düşen öğrenciler, son iki yarıyılda (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten mezuniyet AGNO baraj sınavına girer. Bu sınav hakları, takip eden yarıyıl başlangıcındaki ders kayıt haftasında kullanılır. Bu sınava girmeyen öğrenci için mazeret sınavı açılmaz.  AGNO baraj sınavından başarısız olan öğrenci, müteakip dönemlerde (DD), (DC) veya (CC) olan en çok üç dersten ders kaydı yaptırıp, dersin uygulamalı ders olması halinde devam şartı aranarak, teorik ders olması durumunda ise devam şartı aranmadan bu derslerin tüm sınavlarına girerek tekrar eder.

             (3) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye, diplomasını alırken iade etmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilir. Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

             (4) Diplomanın kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere diploma yerine geçecek, diplomanın kaybından dolayı düzenlendiği belirtilen ve diploma bilgileri bulunan bir belge verilir.

             Diploma eki

             MADDE 38 – (1) Diploma almaya hak kazanan öğrenciye, diploma ile birlikte, ilgili birimce hazırlanıp, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca onaylanan bir diploma eki verilir. Bu belgede öğrencinin öğrenimi süresince almış olduğu bütün derslerin adları, içerikleri ve AKTS kredi saatleri ile standart diploma eki bilgileri yer alır ve öğrenciye bir kereye mahsus olmak üzere verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Üniversiteden ayrılma

             MADDE 39 – (1) Kendi isteği ile öğrencilikten ayrılacak olanlar, ilgili müdürlüğe dilekçe ile başvurur. Kaydı silinen öğrenciye; kayıt evrakı içinde verdiği lise/lise dengi diploma, isteği üzerine arkasına şerh düşülerek geri verilir. Bu yolla ayrılan öğrencinin geri dönüş isteği kabul edilmez.

             Dışarıdan ders izleme

             MADDE 40 – (1) Meslek yüksekokullarındaki dersleri izlemesi uygun görülen kişilerin, belirli konularda bilgilerini arttırmak amacıyla, Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde, açılan dersleri izlemelerine ilgili yönetim kurulunca izin verilebilir. Bu kişiler kayıt yaptırdıkları dersler için belirlenen bütün kurallara uymak zorundadır. Bu statüdekilere diploma verilmez, ancak istemeleri halinde kendilerine derse katılım belgesi verilir. Dışarıdan ders izleme ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir.

             Ders alma

             MADDE 41 – (1) Yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler, Üniversitede ders almak istedikleri bölümün görüşü ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile gerekli koşulları yerine getirerek, meslek yüksekokullarında ders alabilir. Bu öğrenciler, aldıkları dersler bakımından Üniversite ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Bu statüdeki öğrenciler kayıt yaptırdıkları dersler için sadece not durum belgesi alabilir. 

             Hüküm bulunmayan haller

             MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, ilgili yönetim kurulu ve ilgili kurul kararları uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 43 – (1) 13/11/2007 tarihli ve 26699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Üniversitesi Rektörü yürütür.