18 Mart 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27525

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

SERİ: V, NO: 6 SAYILI ARACILIK FAALİYETİNDE BELGE VE KAYIT DÜZENİ

HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ: V, NO: 116)

             MADDE 1 – 31/1/1992 tarihli ve 21128 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Seri: V, No: 6 sayılı Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ'in 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra ikinci fıkra olarak eklenmiş ve mevcut ikinci fıkra ve devamı buna göre teselsül ettirilmiştir.

             "Piyasa yapıcılığı faaliyeti kapsamında iletilen kotasyon emirleri için Müşteri Emri Formu düzenlenmesi zorunlu değildir."

             MADDE 2 – Aynı Tebliğ'in 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra sekizinci fıkra olarak eklenmiştir.

             "Piyasa yapıcılığı faaliyeti kapsamında iletilen kotasyon emirleri için bu maddede yer alan hükümler uygulanmaz."

             MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.