18 Mart 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27525

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ

PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE MAKİNE VE EKİPMAN

ALIMLARININ DESTEKLENMESİ

HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/5)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir düzeye getirmek için makine ve ekipman alımının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için, belirlenmiş makine ve ekipman alımlarını ve yerinde montajını desteklemek amacıyla yapılması gerekenlere ilişkin hususları kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu’na ve  15/2/2006 tarihli ve 26081 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  2006/10016 sayılı  Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu  Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

             a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

             b) Genel müdürlük: Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,

             c) Hibe sözleşmesi: Proje sahipleri ile il müdürlüğü arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,

             ç) İl müdürlüğü: İl tarım müdürlüğünü,

             d) İl proje yürütme birimi: İl müdürlüğünde başvuru aşamasında başvuru sahiplerine program hakkında bilgi veren,  başvuruları inceleyen ve hibe sözleşmesinin akdinden sonra başvuru kapsamındaki satın alımları bu Tebliğ hükümleri doğrultusunda değerlendiren, kontrol eden, ödeme icmallerini hazırlayan ve izleyen birimi,

             e) Program: Bu Tebliğ kapsamında yürütülecek olan Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programını,

             f) Mal alımları: Makine, ekipman ve malzeme alımlarını,

             g) Uygulama sözleşmesi: Başvuru sahipleri ile program kapsamında satın alınan mal, makine, ekipman, malzemeyi sağlayan yükleniciler arasında yapılacak akdi,

             ğ) Yüklenici: Program kapsamında hibe sözleşmesi akdedilen başvuru sahipleri tarafından yapılacak satın alımlara mal sağlayan bağımsız kişi ve kuruluşları,

             h) Başvuru: Bu Tebliğ kapsamında makine ve ekipman alımı için yapılan müracaatı,

             ı) Ödeme icmali: Ödeme talep belgelerine göre il müdürlüğünce hazırlanarak, Genel Müdürlüğe gönderilen icmali,

          i)  Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında makine ve ekipman almak için başvuruda bulunan ve hibe sözleşmesi imzalayan gerçek ve tüzel kişileri,

         ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Birimleri

             Genel müdürlük

             MADDE 5 – (1) Program ile ilgili olarak tebliğ ve uygulama rehberini hazırlar, satın alma yöntemlerini belirler ve il müdürlüğü tarafından uygun görülen ödemelerin yapılmasını sağlar.

             (2) Yıllık yatırım programı ve bütçe teklifi hazırlıkları, bu tekliflerin ilgili Bakanlığın birimlerine iletilmesi ve bu tekliflerin kabulü için gerekli çalışmalar, Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilir.

             (3) Program kapsamında yapılacak çalışmaların, idari, mali, mühendislik, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.

             İl müdürlüğü

             MADDE 6 – (1) İl müdürlüğü program kapsamındaki çalışmaların, Bakanlık adına bu Tebliğin 29 uncu maddesinde belirtilen sorumlulukların idari, mali, mühendislik, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve program kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında sekreteryasını ve koordinasyonunu sağlar.

             İl proje yürütme birimi

             MADDE 7 – (1) İl düzeyinde başvuru hazırlanması aşamasında başvuru sahiplerine program hakkında bilgi vermek üzere il müdürlükleri personelinden oluşturulan il proje yürütme birimi aşağıdaki görevleri yerine getirir.

             a) Yatırımcıların başvuru hazırlama dönemlerinde kabul edilebilir ve yeterli nitelikleri sağlayan başvurularının hazırlanması konusunda yatırımcılara gerekli bilgi, doküman sağlanması ve yol göstericilik görevinde bulunur.  

             b) Başvuruların tebliğ ve uygulama rehberinde yer alan esaslara göre incelenerek değerlendirilmelerinin yapılmasını, hibe sözleşmelerinin imzalanmasını, uygulamaların takibini ve usulüne uygun olarak gerçekleşen işlerin ödeme çalışmalarını yürütür. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yatırım Konuları, Uygulama İlleri, Tamamlanma Süresi, Başvuracak Kişi

ve Kuruluşlar ve Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler

             Programın Yatırım Konuları

             MADDE  8 – (1) Program aşağıdaki yatırım konularını kapsar.

             a) Anıza direkt ekim makinesi

             b) Arıcılık makine ve ekipmanı

             c) Balya makinesi

             ç) Basınçlı sulama sistemi kurulması

             d) Canlı balık nakil tankı

             e) Çayır biçme makinesi

             f) Çeltik fide dikim makinesi

             g) El traktörü

             ğ) File sistemi kurulması

             h) Biçer bağlar

             ı) Hububat harman makinesi

             i) Lazerli tesviye aleti

             j) Mısır hasat tablası

             k) Mibzer

             l) Motorlu tırpan

             m) Pamuk toplama makinesi

             n) Pancar söküm makinesi

             o) Patates söküm makinesi

             ö) Pülverizatör

             p) Rüzgar makinesi

             r) Sap parçalama makinesi

             s) Sap toplamalı saman makinesi

             ş) Silaj makinesi

             t) Soğuk hava tesisatlı taşıma aracı

             u) Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı

             ü) Gübre dağıtma makinesi

             v) Taş toplama makinesi 

             y) Diskaro-Goble

             z) Yem hazırlama makinesi

             aa) Zeytin hasat makinesi

             bb) Koyun kırkma makinesi

             cc) Tambur Filtre

             Programın uygulama illeri

             MADDE 9 – (1) Program çerçevesinde 81  ilde yapılacak başvurular kabul edilir.

             Yatırımların tamamlanma süresi

             MADDE 10 – (1) Program kapsamında, kabul edilen başvurular ile il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla 60 gün içerisinde tamamlanır. Bu süre içerisinde yatırımcılar tarafından usulüne uygun olarak alımı gerçekleştirilen makine ve ekipmanların montajı ve test işlemlerinin bitirilmesi ve İl Proje Yürütme Birimince tespiti  en geç 30 gün içerisinde tamamlanır.

             (2) Program 1/12/2010 tarihine kadar tamamlanmalıdır.

             Başvuracak kişi ve kuruluşlar

             MADDE 11 – (1) Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmak şartıyla;

             a) Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen her bir mal grubu için gerçek ve tüzel kişiler,

             b) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununda tanımlanan kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler,

             c) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri, programdan yararlanmak üzere başvurur.

             (2) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzük ve sözleşmelerinde belirtilen çalışma konuları ile ilgili yatırım konularında başvurabilir.

             Başvuru sahiplerinde aranacak özellikler

             MADDE 12 – (1) Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişiler bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen makine ve ekipmanlardan sadece birisi için başvuru yapabilir.

             (2) Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananlar bu Tebliğ kapsamında sulama hariç, aynı makine ve ekipmana başvuru yapamazlar.

             (3) Başvuru tekliflerinde, proje sahipleri kendi paylarına düşen ve hibeye esas mal alım tutarının % 50 si oranındaki katkı payı ile varsa ayni katkının finansmanını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

             (4) Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanının tamamında kamu kaynakları kullanılmaz.

             (5) İl özel idaresi, belediye başkanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkların başvuruları program kapsamında değerlendirilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hibe Desteği Oranı ve Hibe Desteği Verilecek Proje Gider Esasları

             Hibe desteği oranı

             MADDE 13 – (1) Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas mal alım tutarının %50 sine hibe yoluyla destek verilir.

             (2) Mal alım tutarları piyasa rayiçlerini geçemez. Hibeye esas tutar gerçek kişiler için mal başına 50.000 TL ve tüzel kişiler için mal başına 100.000 TL’yi geçemez.

             (3) Basınçlı sulama sistemleri başvurularında gerçek kişiler için 100.000 TL, tüzel kişiler için 200.000 TL’yi geçemez.

             (4) Mal alım bedellerinin bu miktarları aşması durumunda aşan kısım başvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

             (5) Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır.

             Proje kaynaklarından karşılanacak giderler

             MADDE 14 – (1) Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen makine ekipman giderleri hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

             (2) Yatırımcılar tarafından, bu Tebliğ kapsamında satın alınacak tüm mal alımları yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler kapsamında sağlanır.

             (3) Yatırımcılar tarafından Tebliğ kapsamında satın alınacak tüm mal alımlarının gerçekleşme bedelleri  hibe sözleşmesinde  belirtilen tutarı aşması durumunda aşan kısım ayni katkı  olarak yatırımcı tarafından karşılanır.

             (4) Mal bedeli ile yerinde teslim giderleri, montaj giderleri tek bir mal alım faturası şeklinde düzenlenmesi durumunda toplam tutara hibe desteği verilir, ayrı ayrı faturalandırılması durumunda sadece mal bedeline hibe desteği verilir.

             (5) Gerçek ve tüzel kişilere ait basınçlı sulama sistemlerine yönelik başvurular kapsamında, pompa, filtre, kontrol ünitesi, ana ve yan dallara ait borular, bağlantı ekipmanları, vanalar, damlatıcı ve yağmurlama ekipmanları gibi sadece tarla içinde kullanılan malzemelerin başvuruya ait parselde eksiksiz montajının ve basınç denemesinin yapılması şartıyla hibe desteği verilir.

             (6) Başvuru sahipleri ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları, kamu kurumları ile kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar yüklenici olamaz.

             (7) Başvurularda belirtilecek tahmini mal alım tutarları piyasa etütlerine dayandırılmalı ve ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Hibe sözleşmesine bağlanan mal alım tutarları hibe sözleşmesi süresince artırılmaz.

             (8) Başvuru kapsamında satın alınması planlanan mal ile ilgili teknik bilgiler şartname şeklinde düzenlenerek başvuru ekinde sunulur.

             Proje kaynaklarından karşılanamayacak giderler

             MADDE 15 – (1) Hibe desteği verilmeyecek olan giderler şunlardır:

             a) Her türlü borç ödemeleri,

             b) Faizler,

             c) Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler,

             ç) Kur farkı giderleri,

             d) Makine, ekipman kira bedelleri,

             e) Nakliye giderleri,

             f) Bankacılık giderleri,

             g) Denetim giderleri,

             ğ) KDV ve ÖTV’de dahil iade alınan veya alınacak tüm vergiler,

             h) İkinci el mal alım giderleri,

             I) Eğitim giderleri.

             (2) Basınçlı sulama sistemlerine yönelik mal alımları kapsamında, bent gibi su alma yapısı inşası, su kaynağından proje alanına kadar sadece iletim hattı, yeni kuyu açılması, enerji nakil hattı, depolama tesisi gibi yapım işleri hibe desteği kapsamı dışındadır. DSİ, sulama kooperatifleri ve sulama birliklerine ait kuyu ve hidrantlardan birden fazla çiftçiye tahsis edildiği durumlarda debisi yeterli olması şartıyla birden fazla başvuru yapılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başvurular, Değerlendirme ve Değerlendirme Nihai Kararı

             Başvuru zamanı

             MADDE 16 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan mal alım başvuruları, bu Tebliğin yayımı tarihinden başlayarak kırkbeş gün içerisinde il müdürlüklerine teslim edilir. Başvuruların hibe tutarı, illere tahsis edilen bütçenin altında kalması durumunda bu süre il müdürlüklerince otuz günü geçmeyecek şekilde bir defaya mahsus uzatılabilir.  Başvuru son günü, tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar başvurular kabul edilir.

             Başvuracaklara sağlanacak bilgi

             MADDE 17 – (1) Tebliğ kapsamında başvuracak kişi, kuruluş ve kurumlar, başvuru konusunda il proje yürütme birimlerine müracaat ederek ihtiyaç duyulan bilgiyi herhangi bir bedel ödemeden alabilirler.

             (2) İl proje yürütme birimlerince verilecek bilgi, başvuru hazırlanmasında karşılaşılacak sorulara cevap vermekle sınırlı olacaktır. Bu bilgi başvurunun kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği taşımaz.

             (3) İl proje yürütme birimlerinin, yatırımcılara başvuru hazırlama sorumluluğu yoktur.

             (4) Yatırımcılar, bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak uygulama rehberi, başvuru formları ve bilgilendirici dokümanları il müdürlüğü veya Genel Müdürlük web sayfasından temin edebilirler.

             (5) Bakanlık tarafından düzenlenecek il çalıştayları, bilgilendirme toplantıları ve internet sayfası vasıtasıyla ilgililere bilgi aktarılır.

             Başvurulacak yerler

             MADDE 18 – (1) Başvurular yatırımın gerçekleşeceği il müdürlüklerine yapılır.

             Başvuru şekli

             MADDE 19 – (1) Başvurular, bu Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen makine ve ekipman alımlarını gerçekleştirmek amacıyla, uygulama rehberinde yer alan başvuru formu ve eklerine uygun olarak hazırlanır.

             (2) Başvurular, dosya halinde tek nüsha olarak elden il müdürlüğüne teslim edilir ve başvuru sahibine tarihli teslim alma belgesi verilir.

             Başvuruların uygunluk açısından incelenmesi

             MADDE 20 – (1) Başvurunun uygunluğu ve teknik açıdan değerlendirilmesi il proje yürütme birimi tarafından yapılır. Gerektiğinde il müdürlüğünce, bu birime konu ile ilgili teknik personel görevlendirilir.

             (2) İl müdürlükleri öncelikli olarak başvuru evraklarını, başvuru sahibinin bu Tebliğin 11 ve 12 nci maddelerinde belirtilen niteliklere sahip gerçek ve tüzel kişiler olup olmadığı yönünden inceler. Yapılan uygunluk kontrollerinde, uygunluk kriterlerini sağlamayan hususlar ve eksik başvurular başvuru sahiplerine iade edilir.

             (3) Başvuruların incelemesinde, başvuru sahibi tarafından belirtilmiş olan mal alımının kullanılma amacı, yatırım faaliyetine uygunluk, teknik özelliklerinin uygunluğu ve maliyetlerin piyasa fiyatlarına uygunluğu gibi incelemeler yapılır ve inceleme sonuçları bir rapora bağlanır.

             Değerlendirme nihai kararı

             MADDE 21 – (1) Programa yönelik olarak her il için Genel Müdürlük tarafından tahsis edilen bütçe miktarı kadar başvuruya hibe desteği sağlanır. İllere tahsis edilecek hibe tutarı, Bakanlık, Türkiye İstatistik Kurumu ve Devlet Planlama Teşkilatının belirlemiş olduğu illerin tarım alanı, kırsal nüfus, tarımsal üretim değeri ve sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi kriterleri dikkate alınarak belirlenir.

             (2) Uygun görülen başvuruların hibe tutarı, illere tahsis edilmiş ödenek tutarından fazla olması durumunda, hibe desteği verilecek proje sayısı, uygulama rehberinde belirtilen değerlendirme kriterlerine göre il müdürlüğünce belirlenir ve bu değerlendirme il müdürlüğünün onayı ile kesinleşir. Hibe sözleşmesi imzalamaktan vazgeçen yatırımcıların yerine onay verilmiş yedek listeden yatırımcılar belirlenir.

             (3) Genel Müdürlük tarafından il müdürlüklerine ilave ödenek gönderilmesi durumunda, değerlendirme aşamasında onayı alınmış yedek listedeki yatırımcılar ilave ödenek kadar hibe desteğinden yararlandırılır.

             (4) İl müdürlüğünün bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir.

             Değerlendirme sonuçlarının açıklanması

             MADDE 22 – (1) Son başvuru tarihi mesai bitimine kadar il müdürlüklerine teslim edilen başvurular en fazla yirmi günde incelenerek değerlendirilir, onaya sunulur ve il müdürlüğünün onayından sonra kesinleşen sonuçlar başvuru sahiplerine on gün içersinde tebliğ edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Hibe Sözleşmesi, Uygulama ve Hibe Desteği Ödemesi

             Hibe sözleşmesi

             MADDE 23 – (1) Başvuruları kabul edilen yatırımcılar kendilerine yapılan tebliği takip eden on gün içerisinde il müdürlükleri ile hibe sözleşmesi imzalamak zorundadır. Son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar hibe sözleşmesi imzalanabilir. Hibe sözleşmesi, il müdürlükleri ile başvuruda bulunan yatırım sahipleri arasında akdedilir. Hibe sözleşmesi içerik ve formatı Bakanlık tarafından yayınlanan uygulama rehberinde yer alır.

             (2) Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü ve başvuru sahipleri arasında iki adet olarak akdedilir. Hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmış bir adedi il müdürlüğü, bir adedi de başvuru sahibi tarafından muhafaza edilir.

             (3) Süresi içersinde hibe sözleşmesi imzalamayan yatırımcılar hibe desteğinden yararlandırılmazlar. Bu yatırımcıların ve hibe sözleşmesi imzalamaktan vazgeçen yatırımcıların yerine onay verilmiş yedek listeden hibe desteği almaya hak kazanan yeni yatırımcı/yatırımcılar belirlenir.

             Hibenin nihai tutarı

             MADDE 24 – (1) Hibenin azami miktarı hibe sözleşmesinde gösterilecek ve başvuruda önerilen bütçeye dayanacaktır. Hibe sözleşmesinde yer alan azami tutar üst limit niteliğindedir. Hibenin nihai tutarı fiili satın alımlar ve tahakkuklar sonucu ortaya çıkar.

             (2) Hibe miktarları, bu Tebliğin 13 üncü maddesinde belirtilen tutar ve oranları kesinlikle aşamaz.

             Makine ve ekipman alımlarında yükümlülüklerin yerine getirilmemesi

             MADDE 25 – (1) Başvuru sahibinin, hibe sözleşmesi koşullarına uygun olarak hareket etmediği takdirde, il müdürlüğü hibe sözleşmesini fesih eder.

             (2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 27/8/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

             Bu Tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.  

             Uygulamaların izlenmesi

             MADDE 26 – (1) Başvuru sahipleri, hibe sözleşmesi akdinden sonra, teklif ve kabul edilen mal alımına yönelik satın alım işlemlerini hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yapar.

             (2) Başvuru uygulamalarının kontrolü, izlenmesi ve değerlendirilmesi il proje yürütme birimlerince gerçekleştirilir.

             (3) Gerektiğinde, proje uygulamaları Genel Müdürlük tarafından da  izlenir.

             Satın alma usul ve esasları

             MADDE 27 – (1) Proje sahipleri, proje uygulamasında yapacakları her türlü mal alım ihalelerinde, Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma el kitabında belirtilen kurallara uygun hareket ederler.

             (2) Mal alım tutarının 25.000 TL ve altında olduğu durumlarda, yatırımcı piyasa rayiçleri içinde kalmak ve proje başvurusunda belirtilen ve uygun görüş verilen mal bedelini aşmamak kaydıyla tek bir yükleniciden teklif alabilir.

             (3) Mal alım tutarının 25.000 TL’nin üstünde olduğu durumlarda;

             a) Öncelikle, en az üç teklif alınması ve yeterlilik koşullarını sağlayanlardan en düşük teklifi veren teklif sahibiyle uygulama sözleşmesi yapılması gerekir.

             b) En az üç geçerli teklif alınamaması halinde, yerel bir gazeteye ilan verilmesi ve bu durumda geçerli bir teklifin yeterli sayılması ve teklif sahibiyle uygulama sözleşmesi yapılması gerekir.

             (4) Ticari teamüller kapsamında bu Tebliğe göre yapılacak mal alımlarının satın alma usul ve esaslarına ilişkin ayrıntılar ve örnek dokümanlar Bakanlık tarafından yayımlanacak satın alma el kitabında belirtilir.

             Hibe desteği ödeme talebi

             MADDE 28 – (1) Başvuru sahipleri, mal alımlarına ait fiili gerçekleşmelerden sonra ödeme taleplerini, 4/1/1961 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş fatura ile başvuru sahipleri tarafından ödenmesi gereken meblağın ödendiğine ve malın teslim alındığına dair belgeleri bir asıl bir kopya olmak üzere il müdürlüğüne iki nüsha halinde teslim eder. Genel Müdürlük ihtiyaç duyulması halinde gerekli belgeleri ister. 

             (2) Ayrıca, başvuru sahipleri, mal alımlarını yaptıkları ve ödemenin yapılacağı kişi, şirket ve kuruluşların banka hesap numaralarını, IBAN numaralarını, vergi numaralarını, gerekli olacak diğer bilgileri ve ödenecek meblağı gösteren listeyi de ödeme talepleri ile birlikte il müdürlüğüne verir. Mal alımı faturası ve başvuru sahibinin ödemeye ilişkin banka dekontunun tarihleri, hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmasını takip eden 60 gün içerisinde olmak zorunda olup bu süreyi aşması durumunda il müdürlüğünce hibe sözleşmesi feshedilir.

             (3) İl proje yürütme birimi, yukarıda belirtilen belgeleri başvuru sahiplerinden aldıktan sonra makine ve ekipman için yerinde tespit tutanağını, basınçlı sulama tesislerinde ise basınç testi ve kabul tutanağını 30 gün içerisinde düzenler. Mücbir sebepler haricinde süre uzatımı ve askıya alınma söz konusu değildir.

             (4) İl müdürlüğü ödeme belgelerini; hibe sözleşmesine ve ilgili mevzuata uygunluğu açısından kontrol edip onayladıktan sonra, internet ortamında oluşturulmuş veri tabanına girişleri yapılan ödeme icmallerini Genel Müdürlüğe gönderir. Gönderilecek onaylı ödeme icmal ve sistem çıktıları birbirleri ile uyumlu olmalıdır.

             Uygulama sorumluluğu

             MADDE 29 – (1) Mal alımlarının başvuru amaçlarına uygun olarak yapılması, uygulamaların hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilip, belgelendirilmesi ve belgelerin muhafazasından yatırımcılar sorumludur.

             (2) Yatırımcılar tarafından gerçekleştirilecek başvuruların amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinin izlenmesinden, uygulamaya yönelik olarak düzenlenecek tüm belgelerin onaylanmasından ve birer suretinin muhafazasından il müdürlükleri sorumludur.

             Hibe desteği ödemeleri

             MADDE 30 – (1) Ödemeler bütçe serbestliği çerçevesinde yapılır.

             (2) Genel Müdürlükçe, il müdürlüğü tarafından gönderilen ödeme icmallerine göre başvuru sahibinin belirttiği yüklenicilere ödenmek üzere ilgili bankaya talimat verilir.

             (3) Tebliğ kapsamında yapılacak ödemeler, Türk Lirası olarak yapılır.

             (4) 29/6/2008 tarihli ve 26921 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği gereğince ödemeyle birlikte yüklenici ve yatırımcılardan vergi dairelerinden alınacak veya İl müdürlüğünce internet ortamından çıkartılacak vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belgenin ibraz edilmesi gereklidir.

             Projeden sağlanan malların mülkiyeti

             MADDE 31 – (1) Başvuru sahibi, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış makine ekipmanların mülkiyetini ve amacını yatırımının bitiminden iki yıl sonrasına kadar değiştiremez.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Denetim

             MADDE 32 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan tüm işlemler Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından denetlenir. Bu denetimler sırasında yapılan işlemlere ait talep edilen tüm bilgi ve belgeler il proje yürütme birimi elemanlarınca sunulur.

             (2) Program kapsamındaki kaynakların usulsüz kullanılması, israfı veya heba edilmesi durumunda ilgililer hakkında gerekli inceleme ve soruşturma Bakanlıkça yapılır.

             Programın uygulanmasına ilişkin yayınlar

             MADDE 33 – (1) Bu Tebliğ gereği, makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi programı genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacı ile Bakanlık tarafından uygulama rehberi, satın alma el kitabı ve genelgeler yayınlanır. Bu yayınlar uygulamada dikkate alınır.

             Yürürlük

             MADDE 34 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 35 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.