18 Mart 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27525

YÖNETMELİK

Haliç Üniversitesinden:

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Haliç Üniversitesi ve birimleri tarafından yapılacak mal ve hizmet alımları, kiralama ve yapım işlerinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

             (2) Bu Yönetmelik; Haliç Üniversitesinin bilimsel ve teknik inceleme, araştırma ve yayın çalışmalarının gerektirdiği her türlü giderler ile hizmet, inşaat, onarım, makine ve teçhizatlara ilişkin mal ve hizmet alımları, kiralama ve yapım işlerine ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ve 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 48 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Başkan: Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

             b) Birim: Üniversitenin fakülte, yüksekokul, enstitü gibi eğitim-öğretim veren bölümleri ile tüm idari ve hizmet alanlarını,

             c) Kurucu Vakıf: Bizim Lösemili Çocuklar Vakfını,

             ç) Mütevelli Heyet: Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

             d) Rektör: Haliç Üniversitesi Rektörünü,

             e) Üniversite: Haliç Üniversitesini

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Satın Alma ve İhalelere İlişkin Esaslar

             Satın alma ve ihale usulleri

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen satın alma ve ihalelerde kapalı veya açık teklif usulleri, pazarlık, açık eksiltme, doğrudan temin usulü ve diğer usullerden herhangi birisi uygulanır.

             (2) Birinci fıkrada sayılan yöntemlerin uygulanmasında; istenilen mal veya hizmetin fiyatı, niteliği, işin istenilen zamanda teslimi ile bakım ve garanti şartları, isteklilerin deneyim, liyakat ve mali durumları değerlendirilip Üniversitenin yararına en uygun teklifin gözetilmesi ve kabul gerekçesinin açıkça yazılması gerekir.

             (3) Pazarlık ve teklif alma yöntemlerinde ilanlar internet yolu ile yapılabilir.

             (4) Teklif alma yönteminde en az üç firmadan teklif alınır.

             Satın alma ve ihale işlerinde yetkili kişi ve organlar

             MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte yazılı işleri yaptırma, ihale yöntemlerinin parasal sınırlarını belirleme, satın alma ve ihale komisyonu kararlarını onama ve iptal etme yetkisi, harcama yetkilisi (ita amiri) ve ihale yetkilisi sıfatıyla Başkana aittir. Başkan bu yetkisini; bütçe sınırları içerisinde, uygun gördüğü ölçüde ve sürede Rektöre devredebilir. Ayrıca, Rektör tarafından; satın alma ve ihale ile ilgili iş ve işlemleri düzenleyerek, takip etmek ve yürütmek üzere, Üniversite personeli arasından bir kişi Satın Alma Müdürü olarak seçilir ve görevlendirilir.

             (2) Üniversitede; Rektörün önerisi ve Başkanın onayı ile görevlendirilecek bir öğretim üyesinin başkanlığında, satın alınacak veya yaptırılacak mal, hizmet ve ihalelerin konusu, niteliği ve özelliklerine göre en az üç öğretim üyesi ve Destek Hizmetleri Daire Başkanının katılımı ile satın alma ve ihale komisyonları oluşturulur. Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oyların eşit olması durumunda Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Satın alma ve ihale kararlarına katılmamak koşulu ile komisyonlara yardımcı olmak üzere Rektör tarafından uzman ve diğer personel de görevlendirilebilir.

             Satın alma ve ihale komisyonu kararını gerektirmeyen işler

             MADDE 6 – (1) Değer ve miktarına bakılmadan, elektrik, su, doğalgaz, ulaşım, iletişim giderleri gibi abonelik sözleşmelerine veya tarifeye bağlı işler ile acilen yapılması gereken zorunlu işler; güzel sanatlar ve mimari eserleri ilgilendiren işler ile yapımı, onarımı, alımı ve dağıtımı tek kişi veya kurumun elinde veya yetkisinde bulunan işler, Rektörlükçe belirlenen esaslara göre Üniversite tarafından doğrudan yapılır.

             (2) Akademik ve idari personel hizmetleri, günlük ihtiyaç ve sarf malzemeleri, yedek parçalar, temizlik işleri ve yazılımların satın alınması, ihale komisyonu kararı olmadan ihtiyaç sahibi birimlerin talebi ve Başkanın onayı ile doğrudan sağlanır.

             İhalelere katılamayacak olanlar

             MADDE 7 – (1) Aşağıda sayılanlar, bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan iş ve işlemlere doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına katılamazlar:

             a) Mütevelli Heyet Başkan ve üyeleri, Rektör, Kurucu Vakıf üst düzey yöneticileri, Üniversiteden aylık ve ücret alan personel ile bu kişilerin eşleri ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımları ile evlatlıkları, evlat edinenleri ve ortakları,

             b) Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde sayılan iş ve işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar ve bu görevlilerin eşleri, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımları ile ortakları,

             c) Daha önce kendisine iş verildiği halde usulüne göre sözleşme yapmak istemeyenler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilip, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesi uyarınca kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama getirilenler,

             ç) Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri ile bu kişilerin eşleri ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımları ile ortakları/ortağı, yöneticisi veya temsilcisi bulundukları şirketler,

             d) İlgili mevzuat hükümlerine göre geçici veya devamlı olarak, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve hususi kanunlarla kurulmuş olan bankalar ile iktisadi devlet teşekküllerinin ihalelerine girmekten men edilmiş olanlar.

             Teminat ve avanslar

             MADDE 8 – (1) İhaleye gireceklerden işin niteliğine göre ve işin tahmini bedeli üzerinden Üniversite tarafından belirlenen oranda geçici veya kesin teminat alınabilir. Teminat olarak; tedavüldeki Türk parası, döviz, devlet tahvili, limiti uygun bankalardan alınacak teminat mektupları kabul edilir.

             (2) İhalenin kesinleşmesinden sonra yükleniciden alınacak teminatların oran ve miktarı ile türü ve varsa verilecek avanslar alım-satım ve ihale onay belgesinde belirtilir.

             Sözleşmeler

             MADDE 9 – (1) Alım-satım ve ihale onay belgesinde belirlendiği takdirde, Başkanın onayını müteakip gerektiğinde Rektörlük ile yüklenici arasında sözleşme yapılır. Sözleşmeyle ilgili her türlü resim, harç, damga vergisi ve noter masrafları yükleniciye aittir.

             (2) Rektörlükçe sözleşmeye bağlanan iş, Başkanın yazılı görüşü alınmadan yeniden başkasına ihale edilmez veya üçüncü kişilere devredilmez. Sözleşmenin devrine muvafakat edilmesi durumunda, devralacaklarda tercihen ilk ihaledeki şartlar aranır. Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen istekliler yahut mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği belirlenenler, Başkanın görüşü de alınarak iki yıla kadar ihalelere alınmazlar.

             Satın alma ve ihalenin sonuçlandırılması

             MADDE 10 – (1) İhale ve alım satımlarla ilgili olarak, Üniversite birimlerince yapılan ihtiyaç istekleri; ihale yetkilisinin talimatı doğrultusunda Satın Alma Müdürü ve satın alma ve ihale komisyonlarınca başlatılan değerlendirme ve ihale sonuçları Başkanın onayına sunulur. Onay üzerine, Rektör tarafından tanzim edilip imzalanan sözleşme ve alım kararları uyarınca satın alma ve ihaleyle ilgili işlemler yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 12 – (1) 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haliç Üniversitesi Satınalma ve İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.