16 Mart 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27523

YÖNETMELİK

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN TANIMLANMASI TESCİLİ VE

İZLENMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 17/6/2005 tarihli ve 25848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 16 – Sığır cinsi hayvanlara kulak küpesi takma işlemi, doğumundan itibaren en geç yirmi gün içinde; hayvanın doğduğu işletmeyi bu süreden önce terk etmesi halinde ise işletmeden ayrılmadan önce uygulanır. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden sonra doğan hiçbir sığır cinsi hayvan bu Yönetmeliğin şartlarına göre tanımlanmaksızın bulunduğu işletmeden başka yerlere nakledilemez."

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/7/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.