12 Mart 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27519

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2010/178

             Ekli “Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 10/2/2010 tarihli ve 81 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/2/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Abdullah GÜL

                                                                                                                             CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                     B. ARINÇ                              A. BABACAN                                  M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                         Devlet Bakanı

 

           H. YAZICI                                     M. DEMİR                          M. Z. ÇAĞLAYAN                                F. ÇELİK

         Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı V.                           Devlet Bakanı                                Devlet  Bakanı

 

           E. BAĞIŞ                                   S. A. KAVAF                              C. YILMAZ                                    S. ERGİN

         Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Adalet Bakanı

 

           E. GÜNAY                                   B. ATALAY                           A. DAVUTOĞLU                             A. BABACAN

Milli Savunma Bakanı V.                         İçişleri Bakanı                            Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı V.

 

        N. ÇUBUKÇU                                  M. DEMİR                                R. AKDAĞ                                  B. YILDIRIM

     Milli Eğitim Bakanı                   Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı

 

         M. M. EKER                                  Ö. DİNÇER                                N. ERGÜN                                     T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı              Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                   E. GÜNAY                                                                                   V. EROĞLU

                         Kültür ve Turizm Bakanı                                                                   Çevre ve Orman Bakanı

 

ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ARAZİLERİN KORUNMASI PROGRAMINI

TERCİH EDEN ÜRETİCİLERİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN

KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

 

             MADDE 1 – 27/10/2008 tarihli ve 2008/14268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Karar’ın 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 1 – (1) 5488 sayılı Tarım Kanunu çerçevesinde; Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması (ÇATAK) Programı ile tarımsal arazilerde toprak ve su kalitesinin korunması, yenilenebilir doğal kaynakların sürdürülebilirliği ve yoğun tarımsal faaliyetlerin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik gerekli kültürel tedbirlerin alınması amacıyla; Adana, Amasya, Aksaray, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Konya, Mersin, Nevşehir, Niğde, Samsun ve Sivas illerinde programa katılan ve hibe sözleşmesi imzalayan çiftçilere Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (Bakanlık)'nca tarımsal destekleme ödemesi yapılır."

             MADDE 2 – Aynı Kararın 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 2 – (1) ÇATAK Programı kapsamında destekleme yapılacak alanlarda, iki ayrı kategoride belirlenen uygulamalara 3 yıl süreyle ödeme yapılır.

             Bu kapsamda;

             1  inci kategori: Toprak işlemesiz tarımın yapılmasına ve arazinin boş bırakılması uygulamalarına 60 TL/da,

             2 nci kategori: Çevre dostu tarım teknikleri ve kültürel uygulamalarına 135 TL/da,

             ödeme yapılır."

             MADDE 3 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Karar hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.