10 Mart 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27517

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/7)

             İnceleme

             MADDE 1 – (1) 4412 sayılı Kanun ile değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “kayarak işleyen fermuarlar” için önlemin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya tekrarına yol açıp açmayacağı hususunda inceleme yapılmıştır.

             Mevcut önlem

             MADDE 2 – (1) 12/3/2005 tarihli ve 25753 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2005/7 sayılı Tebliğ ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 9607.11 ve 9607.19 gümrük tarife  pozisyonları (GTP) altında kayıtlı “kayarak işleyen fermuarlar”a yönelik dampinge karşı önlem mevcuttur.

             Soruşturmaya konu madde

             MADDE 3 – (1) Soruşturmaya konu madde, 9607.11 ve 9607.19 gümrük tarife  pozisyonları (GTP) altında kayıtlı “kayarak işleyen fermuarlar”dır.

             (2) Bahse konu GTİP bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı değildir.

             Gerekçe

             MADDE 4 – (1) Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği (KYSD) ve Feryal Fermuar Tekstil Yan Ürünleri Ltd. Şti, Emr Fermuar San. ve Tic. Ltd. Şti, Titbaş Tekstil ve Konf. San. Tic. A.Ş., İnci Fermuar San. ve Tic. A.Ş., Fermaş Fermuar Tekstil San. ve Tic. A.Ş., ve  Ece Fermuar San. ve Tic. Ltd. Şti, tarafından sağlanan bilgi ve belgeler ile TÜİK ithalat istatistiklerinden yararlanılarak yapılan inceleme neticesinde, dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için yeterli delillerin bulunduğu anlaşılmıştır.

             Karar ve işlemler

             MADDE 5 – (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından bu Tebliğ’in 3 üncü maddesinde belirtilen ÇHC menşeli söz konusu madde için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

             (2) 9607.11 ve 9607.19 gümrük tarife  pozisyonları (GTP) altında ithal edilen ÇHC menşeli “kayarak işleyen fermuarlar”a yönelik mevcut önlem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalır.

             Piyasa ekonomisi değerlendirmesi

             MADDE 6 – (1) Dış Ticaret Müsteşarlığı (Müsteşarlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından Yönetmeliğin 40 ıncı ve 41 inci maddelerinde öngörülen hükümler saklı kalmak üzere soruşturma kapsamında normal değer tespitine karar verilmesi halinde; ÇHC’de soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmelik Ek Madde 1’deki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu bu Tebliğ’in 8 inci maddesinde belirtilen süre içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uygulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke için serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülmektedir.

             Soru formları ve bilgilerin toplanması

             MADDE 7 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temin edilmesi amacıyla söz konusu maddenin yerli üreticilerine, Müsteşarlıkça bilinen ithalatçılarına, soruşturmaya konu ülkede yerleşik üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir. Soruşturmaya taraf ithalatçıların ve üretici/ihracatçıların soru formunu Müsteşarlığın web sayfasındaki ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

             (2) Ayrıca, ilgili ülkedeki üretici ve ihracatçıların bilgilendirilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla, ilgili ülkenin Türkiye’deki resmi temsilciliğine bildirim yapılacaktır.

             Süreler

             MADDE 8 – (1) Soru formlarına cevap verme süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

             (2) Soru formlarında istenilen bilgilerin haricinde, emsal ülke seçimi ve karşı zarar savunması da dahil olmak üzere soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içerisinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

             (3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak bu Tebliğ’in 7 nci maddesinde belirtilmeyen diğer ilgili tarafların da (tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları v.b.) görüşlerini bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 37 gün içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.

             İşbirliğine gelinmemesi

             MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

             Yetkili merci ve adresi

             MADDE 10 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

             Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

             İthalat Genel Müdürlüğü

             Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

             İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA

             Tel: +90 312 204 77 18

             Faks: +90 312 212 87 65/212 87 11

             E-posta: ngs172@dtm.gov.tr

             Soruşturma başlangıç tarihi

             MADDE 11 – (1) Soruşturma, bu Tebliğ’in yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

             Yürürlük

             MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümleri Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan tarafından yürütülür.