10 Mart 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27517

YÖNETMELİK

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

SU ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve beşinci fıkrasında geçen “ve Ek-6’da” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan, Ek-6 sayılı Sulara Boşaltılabilecek Atıklar tablosu yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.