9 Mart 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27516

KANUN

ARSA ÜRETİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN İLE

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

             Kanun No. 5953                                                                                                    Kabul Tarihi: 25/2/2010

             MADDE 1 – 29/4/1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Hazineye ait arsa ve araziler ve Hazine adına tescil edilecek arsa ve arazilerin mülkiyeti” ibaresi “Hazineye ait taşınmazlar ve Hazine adına tescil edilecek taşınmazların mülkiyeti” şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

             “i) Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait arazi ve arsalar.”

             MADDE 3 – 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

             “EK MADDE 14 - 28/3/2001 tarihli ve 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi tarafından Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilen varlıklardan ve bu varlıklarla ilgili devirden önce yapılmış akitlerden doğan yükümlülükler nedeniyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığından ve ortaklıklarından hiçbir hak ve alacak talebinde bulunulamaz.

             EK MADDE 15 - Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (III) sayılı cetvelin Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ilişkin bölümüne eklenmiştir.”

             MADDE 4 – 2985 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “GEÇİCİ MADDE 4 - Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi tarafından Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilen varlıklardan ve bu varlıklarla ilgili devirden önce yapılmış akitlerden doğan yükümlülükler nedeniyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ve ortaklıklarına karşı yargı mercilerinde açılmış veya husumet yöneltilmiş devam eden davalar ile icra takipleri ek 14 üncü madde hükmü uygulanarak sonuçlandırılır.”

             MADDE 5 – 22/5/2007 tarihli ve 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

             “EK MADDE 1 - (1) Bu Kanun uyarınca hak sahiplerine hisse senedi olarak ödeme yapılması işlemi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde hisse senedi talep eden hak sahiplerine verilecek hisse senetleri hariç durdurulur ve bu tarihten sonra hak sahiplerine nakit olarak ödeme yapılır.”

             MADDE 6 – 5664 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 7 – 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa;

             a) Ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (e) bendine “Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcıları” ibaresinden sonra gelmek üzere    “, Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcıları” ibaresi eklenmiştir.

             b) Ekli (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “2. Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim Kuruluşlarında” bölümünde yer alan “Toplu Konut İdaresi Başkan Yard. Kamu Ortaklığı İdaresi Başkan Yardımcısı,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 8 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 9 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

LİSTE

 

             KURUMU         : TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

             TEŞKİLATI      : MERKEZ

 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

 

                                                                                                                                                 SERBEST

                                                                                                       KADRO                             KADRO

             SINIFI                          UNVANI                                   DERECESİ                            ADEDİ

             GİH                              Başkan Yardımcısı                             1                                          1

             GİH                              Daire Başkanı                                     1                                          3

             GİH                              Uzman                                               1                                          3

             GİH                              Uzman                                               2                                          5

             GİH                              Uzman                                               3                                          4

             GİH                              Uzman                                               4                                          4

             TH                                Uzman                                               1                                          6

             TH                                Uzman                                               2                                          9

             TH                                Uzman                                               3                                          9

             TH                                Uzman                                              4                                          6

             AH                                Müşavir Avukat                                1                                          1

             AH                                Müşavir Avukat                                2                                          2

             AH                                Müşavir Avukat                                3                                          1

 

                                                  TOPLAM                                                                                     54

 

8/3/2010