7 Mart 2010 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27514

YÖNETMELİK

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden:

2012 OLİMPİYAT OYUNLARINA HAZIRLANMAK AMACIYLA YETİŞTİRİLECEK

SPORCULARIN TESPİTİ, HARÇLIKLARININ BELİRLENMESİ, İAŞE, İBATE

VE YOL GİDERLERİNİN KARŞILANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2012 Olimpiyat Oyunlarına Hazırlanmak Amacıyla Yetiştirilecek Sporcuların Tespiti, Harçlıklarının Belirlenmesi, İaşe, İbate ve Yol Giderlerinin Karşılanmasına Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

             “(d) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde ön görülen süreler beklenmeksizin ilgili federasyon teknik kurulunun kararı ile federasyonun talebi doğrultusunda Genel Müdürlük onayı alınması”

             MADDE 2 – Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.