7 Mart 2010 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27514

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen "işyeri ortak sağlık birimi" İbaresi "işyeri sağlık ve güvenlik birimi, ortak sağlık ve güvenlik birimi" olarak değiştirilmiş, "sağlık ocağı" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun gereği sağlık ocağının kaldırıldığı yerlerde aile hekimi," ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin eki EK I- Ağır ve Tehlikeli İşlere Ait Çizelgede geçen 47, 48,60, 63, 68, 70, 71, 74, 75, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 96, 97, 98, 101,110, 111, 112, 114, 115, 124, 127, 132, 134, 135, 138, 145, 147, 150 ve 151 inci sıralar, 14 üncü sırasında geçen "Çanak, çömlek, çini," ibaresi, 133 üncü sırasında geçen "ve mürekkep ihtiva eden malzeme" ibaresi ile 149 uncu sırasında geçen "(ciltçilik, klasör, dosya imali ve benzeri işler)" ibaresi metinden çıkarılmış ve çizelgenin 118 inci sırasında yer alan "bakım ve onarım işleri" ibaresi "bakım, onarım ve altyapı işleri," şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.