4 Mart 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27511

TEBLİĞ

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

             MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin (10.4) ve (10.5) maddelerinde yer alan “1/5/2010” ibareleri “1/5/2011” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Aynı Tebliğin (37.1), (37.1.1) ve (37.2) maddelerinde yer alan “5/3/2010” ibareleri “5/3/2011” ve (37.2) maddesinde yer alan “4/3/2010” ibaresi “4/3/2011” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 3 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Ek-Y.1 Yapım İşleri İhalelerinde Yeterliğin Belirlenmesi İçin İstenecek Belgelere İlişkin Tablo” ekteki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

22/8/2009

27327

 

Ek için tıklayınız.