4 Mart 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27511

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2010/96

             Ekli “Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 15/2/2010 tarihli ve 86 sayılı yazısı üzerine, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu’nun 16 ncı maddesine göre, BakanlarKurulu’nca 15/2/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Abdullah GÜL

                                                                                                                             CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                              A. BABACAN                                  M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                         Devlet Bakanı

 

           H. YAZICI                                 M. DEMİR                          M. Z. ÇAĞLAYAN                                F. ÇELİK

         Devlet Bakanı                           Devlet Bakanı V.                           Devlet Bakanı                                Devlet  Bakanı

 

           E. BAĞIŞ                               S. A. KAVAF                              C. YILMAZ                                    S. ERGİN

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Adalet Bakanı

 

           E. GÜNAY                               B. ATALAY                                E. BAĞIŞ                                    M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı V.                     İçişleri Bakanı                         Dışişleri Bakanı V.                             Maliye Bakanı

 

        N. ÇUBUKÇU                              M. DEMİR                                R. AKDAĞ                                  B. YILDIRIM

     Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı

 

         M. M. EKER                              Ö. DİNÇER                                N. ERGÜN                                     T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı          Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                   E. GÜNAY                                                                               V. EROĞLU

                         Kültür ve Turizm Bakanı                                                               Çevre ve Orman Bakanı

 

TARIM SİGORTALARI HAVUZUNA DEVLET TARAFINDAN TAAHHÜT

EDİLECEK HASAR FAZLASI DESTEĞİNE İLİŞKİN KARAR

 

             Hasar fazlası desteği

             MADDE 1 – (1) 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine istinaden Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Risk Paylaşımı ve Reasürans Planına göre; Tarım Sigortaları Havuzu tarafından 1/1/2010-31/12/2012 tarihleri arasında akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan, ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan risklerin her bir yıl itibarıyla hasar prim oranı;

             a) %75 ile %150 arasında kalan kısmı için %18 oranında,

             b) %150'yi aşan kısmı için ise %33 oranında,

             c) Münhasıran don riski ile ilgili olarak %200'ü aşan kısmı için tamamı itibarıyla,

             hasar fazlası desteği taahhüt edilmiştir.

             Finansman

             MADDE 2 – (1) Bu Kararın 1 inci maddesi çerçevesinde hasar fazlası desteği ihtiyacı ortaya çıkması durumunda, söz konusu tutar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden Tarım Sigortaları Havuzuna aktarılır.

             Yürürlük

             MADDE 3 – (1) Bu Karar 1/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile Tarım ve Köyişleri Bakanı müştereken yürütür.